Utlåtande
StoUU
5
2015 rd
Stora utskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet)
Till statsrådet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv (91/477/ETY) om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet) (U 21/2015 rd): Ärendet har inkommit till riksdagen 3.12.2015.  
Ärendet har också lämnats till förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och försvarsutskottet för utlåtande. 
Ärendet har tidigare behandlats som ärende: E 60/2015 rd. 
Sakkunniga
Utskottet har hört: 
minister
Petteri
Orpo
ledande sakkunnig, polisavdelningen
Johanna
Puiro
inrikesministeriet
polisinspektör
Seppo
Sivula
inrikesministeriet
Samband med andra handlingar
Stora utskottet har mottagit utlåtanden i ärendet från förvaltningsutskottet (FvUU 24/2015 rd), jord- och skogsbruksutskottet (JsUU 11/2015 rd) och försvarsutskottet (FsUU 4/2015 rd). 
Beredning i stora utskottet 
Ärendet har beretts i stora utskottets arbetsdelegation.  
SKRIVELSEN
F örslag
Se dokument: Eutori EU/2015/1606, EU-dokument COM(2015) 750, D / Direktiv 91/477/ETY.  
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 21/2015 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet SuVL 5/2015 vp.  
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Stora utskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 16.12.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne-Mari
Virolainen
saml
vice ordförande
Anne
Louhelainen
saf
2 vice ordförande
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
medlem
Paavo
Arhinmäki
vänst
medlem
Simon
Elo
saf
medlem
Sari
Essayah
kd
medlem
Jukka
Gustafsson
sd
medlem
Timo
Harakka
sd
medlem
Anne
Kalmari
dent
medlem
Emma
Kari
gröna
medlem
Johanna
Karimäki
gröna
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Jari
Leppä
cent
medlem
Sanna
Marin
sd
medlem
Kai
Mykkänen
saml
medlem
Mika
Niikko
saf
medlem
Jaana
Pelkonen
saml
medlem
Mikko
Savola
cent
medlem
Ville
Tavio
saf
medlem
Sampo
Terho
saf
medlem
Sinuhe
Wallinheimo
saml
ersättare
Tuomo
Puumala
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Anna
Sorto
Senast publicerat 08-07-2016 13:52