Senast publicerat 09-05-2021 17:34

Utlåtande StoUU 5/2015 rd U 21/2015 rd Stora utskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet)

Till statsrådet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv (91/477/ETY) om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet) (U 21/2015 rd): Ärendet har inkommit till riksdagen 3.12.2015.  

Ärendet har också lämnats till förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och försvarsutskottet för utlåtande. 

Ärendet har tidigare behandlats som ärende: E 60/2015 rd. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

  • minister Petteri Orpo 
  • ledande sakkunnig, polisavdelningen Johanna Puiro 
    inrikesministeriet
  • polisinspektör Seppo Sivula 
    inrikesministeriet

Samband med andra handlingar

Stora utskottet har mottagit utlåtanden i ärendet från förvaltningsutskottet (FvUU 24/2015 rd), jord- och skogsbruksutskottet (JsUU 11/2015 rd) och försvarsutskottet (FsUU 4/2015 rd). 

Beredning i stora utskottet 

Ärendet har beretts i stora utskottets arbetsdelegation.  

SKRIVELSEN

F örslag

Se dokument: Eutori EU/2015/1606, EU-dokument COM(2015) 750, D / Direktiv 91/477/ETY.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 21/2015 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet SuVL 5/2015 vp.  

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Stora utskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 16.12.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
vice ordförande 
Anne Louhelainen saf 
 
2 vice ordförande 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Sirkka-Liisa Anttila cent 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Simon Elo saf 
 
medlem 
Sari Essayah kd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Timo Harakka sd 
 
medlem 
Anne Kalmari dent 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Johanna Karimäki gröna 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Jari Leppä cent 
 
medlem 
Sanna Marin sd 
 
medlem 
Kai Mykkänen saml 
 
medlem 
Mika Niikko saf 
 
medlem 
Jaana Pelkonen saml 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
medlem 
Sampo Terho saf 
 
medlem 
Sinuhe Wallinheimo saml 
 
ersättare 
Tuomo Puumala cent 
 

Sekreterare var

utskottsråd Anna Sorto