Utlåtande
StoUU
5
2018 rd
Stora utskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor)
Till statsrådet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv om förnybara energikällor) (U 5/2017 rd): Den kompletterande skrivelsen UJ 14/2018 vp - U 5/2017 vp har inkommit till riksdagen. 
Utlåtanden
Följande utlåtanden har lämnats i ärendet: 
ekonomiutskottet
EkUU 27/2018 rd
jord- och skogsbruksutskottet
JsUU 10/2018 rd
miljöutskottet
MiUU 17/2018 rd
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överdirektör
Riku
Huttunen
arbets- och näringsministeriet
specialsakkunnig
Harri
Hillamo
arbets- och näringsministeriet.
DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förhandlingssituationen
Se EU-dokument COM(2016) 767 final och hänvisning till Eutori EU/2016/1749. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 5/2017 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (SuVL 5/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Stora utskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 6.6.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Arto
Satonen
saml
vice ordförande
Maria
Lohela
blå
andre vice ordförande
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Touko
Aalto
gröna
medlem
Olavi
Ala-Nissilä
cent (delvis)
medlem
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
medlem
Paavo
Arhinmäki
vänst
medlem
Sari
Essayah
kd
medlem
Jukka
Gustafsson
sd
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Pia
Kauma
saml
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Mikko
Savola
cent
medlem
Sinuhe
Wallinheimo
saml
ersättare
Ari
Jalonen
blå
ersättare
Anne
Kalmari
cent (delvis)
ersättare
Riitta
Myller
sd
ersättare
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Ville
Tavio
saf
ersättare
Raija
Vahasalo
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Anna
Sorto.
AVVIKANDE MENING
Motivering
Se det finska utlåtandet (SuVL 5/2018 vp). 
Avvikande mening
Vi föreslår
att utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 6.6.2018
Hanna
Halmeenpää
gröna
Touko
Aalto
gröna
Paavo
Arhinmäki
vänst
Senast publicerat 18-07-2019 09:57