Utlåtande
StoUU
9
2017 rd
Stora utskottet
Statsrådets utredning: uppföljning av EU27 stats- och regeringschefernas framtidsdiskussion och Romförklaringen
Till statsrådet
INLEDNING
Remiss
Statsrådet har remitterat utredningen: uppföljning av EU27 stats- och regeringschefernas framtidsdiskussion och Romförklaringen (E 29/2017 rd) i enlighet med 97 § i grundlagen till riksdagen. 
Utlåtanden
Följande utlåtande har lämnats i ärendet 
framtidsutskottet
FrUU 5/2017 rd
Sakkunniga
Utskottet har hört 
statssekreterare
Kare
Halonen
statsrådets kansli
enhetschef
Satu
Keskinen
statsrådets kansli
specialsakkunnig i EU-ärenden
Ville
Korhonen
statsrådets kansli
avdelningschef
Ilkka-Pekka
Similä
utrikesministeriet
enhetschef
Joni
Heliskoski
utrikesministeriet
enhetschef
Olli
Ruutu
försvarsministeriet
specialsakkunnig
Tommi
Nordberg
försvarsministeriet
understatssekreterare
Tuomas
Saarenheimo
finansministeriet
finansråd
Martti
Salmi
finansministeriet
budgetråd
Seija
Kivinen
finansministeriet
direktör
Janne
Känkänen
arbets- och näringsministeriet
regeringsråd
Liisa
Heinonen
arbets- och näringsministeriet
direktör för internationella ärenden
Pasi
Korhonen
social- och hälsovårdsministeriet
lantbruksråd
Kari
Valonen
jord- och skogsbruksministeriet
direktör
Teija
Tiilikainen
Utrikespolitiska institutet
programdirektör
Juha
Jokela
Utrikespolitiska institutet
direktionsmedlem
Olli
Rehn
Finlands Bank
seniorekonom
Heli
Simola
Finlands Bank
ekonom
Juha
Itkonen
Finlands Bank
direktör
Taneli
Lahti
Finlands näringsliv rf
expert
Katja
Miettinen
Finlands näringsliv rf
sakkunnig i internationella ärenden
Pia
Björkbacka
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
chef för internationella ärenden
Risto
Kousa
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
chef för internationella ärenden
Markus
Penttinen
Akava rd
lainopillinen asiamies
Atte
Rytkönen
Företagarna i Finland rf
verkställande direktör
Suvi-Anne
Siimes
Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf
universitetsforskare
Timo
Miettinen
Helsingfors universitet
landschef
Timo
Vuori
Internationella Handelskammaren ICC
chefsekonomist
Aki
Kangasharju
Nordea
emeritusprofessor
Sixten
Korkman.
Samband med andra handlingar
Framtidsutskottets utlåtande i ärendet E 29/2017 rd (EU27 stats- och regeringschefernas framtidsdiskussion) (FrUU 5/2017 rd). Dessutom har utlåtanden lämnats av: 
- social- och hälsovårdsutskottets utlåtande (ShUU 1/2017 rd—E 59/2016 rd) (pelare för sociala rättigheter)- jord- och skogsbruksutskottets utlåtanden (JsUU 18/2017 rd, JsUU 24/2017 rd, JsUU 28/2017 rd), ekonomiutskottets utlåtande (EkUU 37/2017 rd) och finansutskottets ställningstagande (24.10.2017) i ärendet E 34/2017 rd (budgetramar)- ekonomiutskottets utlåtande (EkUU 35/2017 rdE 43/2017 rd (en gemensam skyddsspärr för den gemensamma resolutionsfonden)- ekonomiutskottets utlåtande (EkUU 41/2017 rdE 66/2017 rd (kapitalmarknadsunionen)- jord- och skogsbruksutskottets utlåtande (JsUU 27/2017 rdE 78/2017 rd (aktuella frågor i EU:s handelspolitik)- grundlagsutskottets utlåtande (GrUU 55/2017 rdE 80/2017 rd) och revisionsutskottets ställningstagande (14.11.2017) (utveckling av EMU)- finansutskottets utlåtande (FiUU 5/2017 rd) och ekonomiutskottets utlåtande (EkUU 54/2017 rd) i ärendet E 80/2017 rd (Utveckling av EMU) och E 95/2017 rd (fullbordande av bankunionen) 
- förvaltningsutskottets utlåtande (FvUU 38/2017 rdE 85/2017 rd och E 103/2017 rd) (hantering av migrationen) 
- ekonomiutskottets ställningstagande (21.11.2017) och finansutskottets ställningstagande (28.11.2017) i ärendet E 86/2017 rd (beskattningen av den digitala ekonomin ) 
-ekonomiutskottets utlåtande (EkUU 38/2017 rdEJ 21/2017 rdE 21/2015 rd en inre digital marknad) -försvarsutskottets utlåtande (FsUU 8/2017 rd) och ekonomiutskottets utlåtande (EkUU 42/2017 rd) i ärendet U 50/2017 rd (försvarsindustriellt utvecklingsprogram). 
STATSRÅDETS SKRIVELSER
Se det finska utlåtandet SuVL 9/2017 vp
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet SUVL 9/2017 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Stora utskottet anför
att statsrådet beaktar det som sagts ovan. 
Helsingfors 8.12.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne-Mari
Virolainen
saml
vice ordförande
Simon
Elo
blå
2 vice ordförande
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Touko
Aalto
gröna
medlem
Olavi
Ala-Nissilä
cent
medlem
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
medlem
Paavo
Arhinmäki
vänst
medlem
Eva
Biaudet
sv
medlem
Sari
Essayah
kd
medlem
Jukka
Gustafsson
sd
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Timo
Harakka
sd
(delvis)
jäsen
Elsi
Katainen
cent
medlem
Pia
Kauma
saml
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Anne
Louhelainen
blå
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Mika
Niikko
saf
(delvis)
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Martti
Talja
cent
medlem
Sinuhe
Wallinheimo
saml
ersättare
Maarit
Feldt-Ranta
sd
ersättare
Pekka
Haavisto
gröna
ersättare
Riitta
Myller
sd
(delvis)
ersättare
Juha
Pylväs
cent
ersättare
Juha
Rehula
cent
ersättare
Eero
Suutari
saml
ersättare
Ben
Zyskowicz
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Anna
Sorto.
AVVIKANDE MENING 1
Motivering
Se det finska utlåtandet SuVL 9/2017 rd
Avvikande mening
Vi anser,
att utlåtandet borde ha grundat sig på synpunkterna ovan och instämmer i övrigt i utskottets ståndpunkt. 
Helsingfors 8.12.2017
Tytti
Tuppurainen
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Timo
Harakka
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Riitta
Myller
sd.
AVVIKANDE MENING 2
Motivering
Se det finska utlåtandet SuVL 9/2017 vp
Avvikande mening
Vi anser
att statsrådet bör beakta det som sägs i motiveringstexterna. 
Helsingfors 8.12.2017
Jani
Mäkelä
saf
Mika
Niikko
saf.
AVVIKANDE MENING 3
Motivering
Se det finska utlåtandet SuVL 9/2017 vp
Avvikande mening
Vi anser
att statsrådet bör väga in det som sägs i motiveringen i sina mål för hur Finland vill utveckla EU. 
Helsingfors 8.12.2017
Hanna
Halmeenpää
gröna
Touko
Aalto
gröna.
AVVIKANDE MENING 4
Motivering
Se det finska utlåtandet SuVL 9/2017 rd
Avvikande mening
Jag anser
att statsrådet bör beakta det som sagts ovan. 
Helsingfors 8.12.2017
Paavo
Arhinmäki
vänst.
AVVIKANDE MENING 5
Motivering
Se det finska utlåtandet SuVL 9/2017 rd
Avvikande mening
Jag anser
att statsrådet bör medverka till debatten om utvecklingen av EU på det sätt som anges i motiven ovan. 
Helsingfors 8.12.2017
Eva
Biaudet
sv.
AVVIKANDE MENING 6
Motivering
Se det finska utlåtandet SuVL 9/2017 rd
Avvikande mening
Jag anser
att statsrådet bör beakta det som sagts ovan. 
Helsingfors 08.12.2017
Sari
Essayah
kd.
Senast publicerat 13.9.2018 15:12