Utlåtande
UtUU
11
2018 rd
Utrikesutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (U 30/2018 rd): Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för utlåtande till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Arto
Rajala
arbets- och näringsministeriet
ledande expert
Matti
Lassila
utrikesministeriet
professor
Veli-Pekka
Tynkkynen
Helsingfors universitet
verkställande direktör
Johanna
Lamminen
Gasum Ab
rådgivare
Paavo
Lipponen
Nord Stream 2 AG
Communications Manager EU and Nordic Policies
Tapio
Pekkola
Nord Stream 2 AG.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2017) 660 final och hänvisning till Eutori EU/2017/0294. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 30/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (UaVL 11/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Utrikesutskottet meddelar
att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt med betoning på både de synpunkter som framförts ovan och de utredningar som behövs innan Finlands slutliga ståndpunkt fastställs. 
Helsingfors 4.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Matti
Vanhanen
cent
vice ordförande
Pertti
Salolainen
saml
medlem
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
medlem
Paavo
Arhinmäki
vänst
medlem
Simon
Elo
blå
medlem
Pekka
Haavisto
gröna
medlem
Seppo
Kääriäinen
cent
medlem
Tom
Packalén
saf (delvis)
medlem
Aila
Paloniemi
cent
medlem
Mikko
Savola
cent
medlem
Erkki
Tuomioja
sd
medlem
Jutta
Urpilainen
sd
medlem
Stefan
Wallin
sv
medlem
Ben
Zyskowicz
saml
ersättare
Ilkka
Kanerva
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Tiina
Larvala.
Senast publicerat 28-11-2019 16:18