Senast publicerat 29-06-2021 16:10

Utlåtande UtUU 5/2020 rd B 1/2020 rd Utrikesutskottet Regeringens årsberättelse 2019

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 16.10.2020. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • statssekreterare Matti Anttonen 
    utrikesministeriet
  • tjänstemannasekreterare Niina Nyrhinen 
    utrikesministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Berättelseförfarandet är en grundlagsreglerat skyldighet som finns till för att riksdagen ska få information om regeringens verksamhet, skötseln av statsfinanserna och hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksdagsbeslut. 

Utrikesutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2019 som gäller dess ansvarsområde och som har godkänts på förslag av utskottet och konstaterar följande: 

Uttalanden som ska stå kvar

Godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada och Europeiska unionen och dess medlemsstater (RP 149/2017 rd — RSv 41/2018 rd)

Riksdagen godkände 16.5.2018 följande ställningstagande i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen genast inleder en bedömning av behovet att revidera gruvlagen och lämnar en proposition med behövliga ändringsförslag till riksdagen på så sätt att ändringarna kan sättas i kraft den här valperioden.  

Utskottet noterar att statsrådet med anledning av uttalandet har vidtagit åtgärder för att revidera gruvlagen. När detta skrivs är det inte säkert vad det slutliga innehållet kommer att vara i den proposition som är under beredning eller hur omfattande den kommer att bli. Inte heller vet man tidpunkten för överlämnande av den till riksdagen. Följaktligen behövs uttalandet fortfarande och den måste finnas kvar i årsberättelsen. 

Uttalanden som kan strykas

Statsrådets redogörelse om Finlands utvecklingspolitik (SRR 1/2016 rd — RSk 9/2016 rd)

Riksdagen godkände den 27 april 2016 följande ställningstaganden i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet varje valperiod utarbetar en redogörelse om Finlands utvecklingspolitik för politisk styrning på strategisk nivå av utvecklingssamarbetet och för att säkerställa en konsekvent utvecklingspolitik.  
När statsrådet genomför det utvecklingspolitiska programmet ska det beakta de iakttagelser som framförs i detta betänkande och avge rapport om dem i samband med 2018 års utredning om redogörelsens utfall och resultaten av utvecklingssamarbetet.  

Utskottet konstaterar att statsrådet har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av uttalandet och att uttalandet kan strykas. Nästa utvecklingspolitiska redogörelse är under beredning och enligt uppgift kommer den att lämnas till riksdagen i november–december 2020. När det gäller punkt 2 konstaterar utskottet att statsrådet genom statsministerns meddelande den 13 november 2018 överlämnade den utvecklingspolitiska resultatrapport till riksdagen som förutsätts i uttalandet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utrikesutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan

 

Helsingfors 30.9.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Mika Niikko saf 
 
vice ordförande 
Erkki Tuomioja sd 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Kimmo Kiljunen sd 
 
medlem 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Tom Packalén saf 
 
medlem 
Jaana Pelkonen saml 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
medlem 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
ersättare 
Ilkka Kanerva saml 
 
ersättare 
Jouni Ovaska cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tiina Larvala.