Betänkande
AjUB
1
2017 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 257/2016 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Susanna
Siitonen
arbets- och näringsministeriet
servicechef
Johanna
Vuorela
Nylands arbets- och näringsbyrå
chefsjurist
Timo
Koskinen
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Akava ry
Företagarna i Finland rf
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår ändringar i arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal, lagen om kommunala tjänsteinnehavare, statstjänstemannalagen, lagen om samarbete inom företag, lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Syftet med propositionen är att stryka vissa av bestämmelserna om arbetsgivarens underrättelseskyldighet i fråga om permittering och uppsägning. 
Arbetsgivarens skyldighet enligt arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om kommunala tjänsteinnehavare att i samband med uppsägning av arbetstagare underrätta arbets- och näringsbyrån slopas. Likaså stryks skyldigheten att informera arbetstagare som sagts upp av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker om den offentliga arbetskraftsservicen. Dessutom stryks arbetsgivarens skyldighet att underrätta arbets- och näringsbyrån om permittering av arbetstagare i dessa lagar och i statstjänstemannalagen. 
Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Bestämmelserna om handlingsmodellerna för anställning och omställningsskydd förpliktar arbetsgivaren att underrätta arbets- och näringsbyrån när minst tio anställda sägs upp eller permitteras. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att informera uppsagda arbetstagare om offentlig arbetskraftsservice och om deras rätt att få en sysselsättningsplan. Den nämnda skyldigheten att informera om permitteringar och uppsägningar gäller arbetsgivare som regelbundet har färre än 20 anställda och därmed är undantagna tillämpningsområdet för lagen om samarbete inom företag.  
Efter ändringarna 2012 i handlingsmodellen för omställningsskydd spelar arbetsgivarens skyldighet att informera inte längre lika stor roll som ursprungligen. Det beror på att varje permitterad arbetstagare själv personligen måste underrätta arbets- och näringsbyrån för att få arbetslöshetsersättning under permitteringen. Ändringen infördes när den så kallade gruppermitteringen slopades. Vidare har omställningsskyddstillägget och förtjänstdelen till omställningsskyddet slopats. Följaktligen spelar det inte längre någon roll för storleken på arbetslöshetsersättningen om man har rätt att få omställningsskydd eller inte. 
Regeringen föreslår att arbetsgivarens anmälnings- och informationsskyldighet stryks i lagarna om anställningsförhållande. Tanken är att minska den administrativa bördan för i synnerhet de arbetsgivare som regelbundet sysselsätter färre än 20 anställda. Dessutom kan åtgärden i viss mån medverka till att arbets- och näringsbyråerna i större utsträckning kan använda sina resurser till åtgärder som faktiskt främjar sysselsättningen. 
Utskottet ställer sig positivt till ändringarna och föreslår att lagförslagen godkänns utan ändringar. Samtidigt understryker utskottet att det är viktigt att arbetstagare också i fortsättningen får rådgivning om offentlig arbetskraftsservice vid uppsägning och permittering och påpekar att i synnerhet nyanlända och unga arbetstagare behöver slussas vidare till arbetskraftsservice. Det allra enklaste sättet att vägleda personer som är uppsagda eller permitterade är att exempelvis komplettera permitterings- och uppsägningsmeddelandena med anvisningar.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1–7 i proposition RP 257/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 23.2.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tarja
Filatov
sd
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
medlem
Hannakaisa
Heikkinen
cent
medlem
Reijo
Hongisto
saf
medlem
Niilo
Keränen
cent
medlem
Anna
Kontula
vänst
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Martti
Talja
cent
medlem
Eerikki
Viljanen
cent
ersättare
Antero
Laukkanen
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Marjaana
Kinnunen.
Senast publicerat 7.1.2019 16:21