Senast publicerat 08-05-2021 11:34

Betänkande AjUB 1/2017 rd RP 257/2016 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 257/2016 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Susanna Siitonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • servicechef Johanna Vuorela 
  Nylands arbets- och näringsbyrå
 • chefsjurist Timo Koskinen 
  Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Akava ry
 • Företagarna i Finland rf
 • Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal, lagen om kommunala tjänsteinnehavare, statstjänstemannalagen, lagen om samarbete inom företag, lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Syftet med propositionen är att stryka vissa av bestämmelserna om arbetsgivarens underrättelseskyldighet i fråga om permittering och uppsägning. 

Arbetsgivarens skyldighet enligt arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om kommunala tjänsteinnehavare att i samband med uppsägning av arbetstagare underrätta arbets- och näringsbyrån slopas. Likaså stryks skyldigheten att informera arbetstagare som sagts upp av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker om den offentliga arbetskraftsservicen. Dessutom stryks arbetsgivarens skyldighet att underrätta arbets- och näringsbyrån om permittering av arbetstagare i dessa lagar och i statstjänstemannalagen. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Bestämmelserna om handlingsmodellerna för anställning och omställningsskydd förpliktar arbetsgivaren att underrätta arbets- och näringsbyrån när minst tio anställda sägs upp eller permitteras. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att informera uppsagda arbetstagare om offentlig arbetskraftsservice och om deras rätt att få en sysselsättningsplan. Den nämnda skyldigheten att informera om permitteringar och uppsägningar gäller arbetsgivare som regelbundet har färre än 20 anställda och därmed är undantagna tillämpningsområdet för lagen om samarbete inom företag.  

Efter ändringarna 2012 i handlingsmodellen för omställningsskydd spelar arbetsgivarens skyldighet att informera inte längre lika stor roll som ursprungligen. Det beror på att varje permitterad arbetstagare själv personligen måste underrätta arbets- och näringsbyrån för att få arbetslöshetsersättning under permitteringen. Ändringen infördes när den så kallade gruppermitteringen slopades. Vidare har omställningsskyddstillägget och förtjänstdelen till omställningsskyddet slopats. Följaktligen spelar det inte längre någon roll för storleken på arbetslöshetsersättningen om man har rätt att få omställningsskydd eller inte. 

Regeringen föreslår att arbetsgivarens anmälnings- och informationsskyldighet stryks i lagarna om anställningsförhållande. Tanken är att minska den administrativa bördan för i synnerhet de arbetsgivare som regelbundet sysselsätter färre än 20 anställda. Dessutom kan åtgärden i viss mån medverka till att arbets- och näringsbyråerna i större utsträckning kan använda sina resurser till åtgärder som faktiskt främjar sysselsättningen. 

Utskottet ställer sig positivt till ändringarna och föreslår att lagförslagen godkänns utan ändringar. Samtidigt understryker utskottet att det är viktigt att arbetstagare också i fortsättningen får rådgivning om offentlig arbetskraftsservice vid uppsägning och permittering och påpekar att i synnerhet nyanlända och unga arbetstagare behöver slussas vidare till arbetskraftsservice. Det allra enklaste sättet att vägleda personer som är uppsagda eller permitterade är att exempelvis komplettera permitterings- och uppsägningsmeddelandena med anvisningar.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1–7 i proposition RP 257/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 23.2.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Teuvo Hakkarainen saf 
 
medlem 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Reijo Hongisto saf 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Martti Talja cent 
 
medlem 
Eerikki Viljanen cent 
 
ersättare 
Antero Laukkanen kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marjaana Kinnunen.