Direkt till innehållet

AjUB 1/2018 rd

Senast publicerat 08-03-2018 09:57

Betänkande AjUB 1/2018 rd RP 194/2017 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter och till vissa lagar som har samband med dem

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter och till vissa lagar som har samband med dem (RP 194/2017 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanHanna-MariPekuri
  social- och hälsovårdsministeriet
 • äldre regeringssekreterareLauraHolkko
  arbets- och näringsministeriet
 • överinspektörHarriPatrikainen
  Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdetför arbetarskydd.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
 • Finlands näringsliv rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav ändras. I lagen föreslås sådana nödvändiga ändringar som följer av Europeiska unionens förordningar om personlig skyddsutrustning och om linbaneanläggningar. Förordningarna ersätter direktiven om personlig skyddsutrustning och om linbaneanläggningar. Dessutom föreslås en lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter och att lagen om marknadskontrollen av vissa produkter ändras med avseende på marknadskontrollen av personlig skyddsutrustning. 

Fastän de förordningar som gäller personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar såsom EU-förordningar utgör direkt tillämplig rätt, kräver de att medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning anges en marknadskontrollmyndighet och att den nationella lagstiftningen innehåller bestämmelser om språket i anvisningar, uppgifter och märkningar samt bestämmelser om påföljder. Lagen om tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav föreskriver om anordningar som används i arbete. Den får hänvisningar till Europeiska unionens förordningar, och lagens bestämmelser om språk, tillsyn och straff ska äga tillämpning även för förordningarnas del. Vidare preciseras straffbestämmelsen i lagen och de nuvarande hänvisningarna till personlig skyddsutrustning stryks eftersom de blir onödiga. 

När det gäller personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter ska den nya nationella lagen föreskriva om vissa frågor på det sätt som förordningen om personlig skyddsutrustning kräver. Det är till denna del dock fråga om specialbestämmelser om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter. 

Ett annat syfte är att skapa klarhet i och förenhetliga de straffbestämmelser i strafflagen som gäller produkter. En tillverkares, importörs, distributörs eller någon annan överlåtares agerande ska vara straffbart som hälsobrott oberoende av om det är fråga om tekniska anordningar som används i arbete eller personlig skyddsutrustning och maskiner som är avsedda att användas av konsumenter. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 21 april 2018 när både förordningen om personlig skyddsutrustning och förordningen om linbaneanläggningar ska börja tillämpas. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Europaparlamentet och rådet antog 2016 en förordning om personlig skyddsutrustning och en förordning om linbaneanläggningar. Förordningarna kräver att medlemsstaterna inför bestämmelser om språket i anvisningar, uppgifter och märkningar samt fastställer påföljder. 

För att genomföra EU-bestämmelserna måste lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004, nedan kallad anordningslagen) ändras. Lagen är en allmän lag i första hand om anordningar som används i arbete. I lagen behöver inte personlig skyddsutrustning längre nämnas. I stället kommer lagen att hänvisa till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning och förordning om linbaneanläggningar. Språkkraven i anordningslagen föreslås bli tillämpade på dels bestämmelserna om personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar, dels bestämmelserna i 10 a, 12 och 13 § om tillsyn och straff. 

Regeringen föreslår att det stiftas en separat lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter. Vad beträffar kraven på personlig skyddsutrustning hänvisar lagen till förordningen. Dessutom ingår det bestämmelser om språkkrav, tillsyn och påföljder. Lagen om marknadskontrollen av vissa produkter föreslås bli tillämpad på marknadskontrollen av personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) föreslås vara marknadskontrollmyndighet. 

Utöver att det görs tekniska ändringar förtydligas och samordnas de straffbestämmelser i strafflagen om gäller produkter. Enligt vår gällande lagstiftning kan den som tillverkar och andra som överlåter personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas i arbete, linbaneanläggningar och andra tekniska anordningar dömas för förseelse i fråga om anordningars säkerhet och arbetarskyddsförseelse. En tillverkare, en importör, en distributör eller någon annan överlåtare kan göra sig skyldig till en handling som är straffbar som hälsobrott, oberoende av om det är fråga om tekniska anordningar som används i arbete eller personlig skyddsutrustning och maskiner som är avsedda att användas av konsumenter. Utskottet välkomnar att straffbestämmelserna förtydligas. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet tillstyrker därför lagförslagen i propositionen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—5 i proposition RP 194/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 21.2.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TarjaFilatovsd
vice ordförande
HeliJärvinengröna
medlem
PerttiHakanencent
medlem
HannakaisaHeikkinencent
medlem
ReijoHongistoblå
medlem
NiiloKeränencent
medlem
AnnaKontulavänst
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml
medlem
MerjaMäkisalo-Ropponensd
medlem
IlmariNurminensd
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
EeroSuutarisaml
medlem
MarttiTaljacent
medlem
JuhanaVartiainensaml
medlem
EerikkiViljanencent.

Sekreterare var

utskottsråd
MarjaanaKinnunen.