Senast publicerat 31-01-2022 14:39

Betänkande AjUB 1/2021 rd RP 11/2021 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 11/2021 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Eeva Vartio 
  arbets- och näringsministeriet
 • utvecklingsexpert Pirjo Pääkkönen 
  UF-centret
 • direktör Tiina Korhonen 
  Nylands arbets- och näringsbyrå
 • jurist Antti Ristimäki 
  Folkpensionsanstalten
 • verksamhetsledare Aki Villman 
  Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • finansministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • STTK rf
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en ändring i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Det föreslås att giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om företagares rätt till arbetsmarknadsstöd ska förlängas till och med den 30 juni 2021, eftersom covid-19-pandemin ännu pågår. 

Propositionen hänför sig till den första tilläggsbudgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 april 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

En temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) trädde i kraft den 8 april 2020. Ändringen gällde företagares rätt till arbetsmarknadsstöd. Giltighetstiden för den temporära ändringen har tidigare förlängts till den 1 juli 2020 och den 1 januari 2021. Den gällande temporära ändringen gäller till och med den 31 mars 2021. Eftersom covid-19-pandemin väntas fortsätta föreslås det att giltighetstiden för den temporära ändringen förlängs till och med den 30 juni 2021. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet påpekar dock att man för att bestämmelserna ska vara förutsägbara och begripliga i fortsättningen även i fråga om temporära ändringar bör undvika att de införs för mycket korta perioder åt gången. Om man ändå blir tvungen att göra det, ska fortsatta beslut fattas och information om dem ges i tillräckligt god tid. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 11/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 4.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anna Kontula vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Terhi Koulumies saml 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Miika Suves.  
 

RESERVATION

Motivering

Enligt propositionen ska giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om företagares rätt till arbetsmarknadsstöd förlängas till och med den 30 juni 2021, eftersom covid-19-pandemin ännu pågår. Syftet med den temporära bestämmelsen om ändring av utkomstskyddet för arbetslösa är att underlätta företagarnas svåra ekonomiska villkor under coronakrisen. 

Det ser ut som om coronaläget hela tiden bara blev värre. Den ekonomiska osäkerheten är fortfarande stor. Förändringar i människors konsumtionsbeteende har ställvis lett till svåra situationer för företagare. Också regeringens rekommendationer om restriktioner för näringsverksamhet försvårar läget ytterligare. 

Den 1 mars 2021 utlyste statsrådet i samverkan med republikens president undantagsförhållanden i landet. Det indikerar att coronaläget håller på att förvärras. Det torde alltså vara sannolikt att regeringen också i fråga om denna proposition eventuellt kommer att föreslå en förlängning av giltighetstiden när sommaren närmar sig. 

Eftersom det inte råder visshet om krisens varaktighet är det motiverat att giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om utkomstskydd för företagare förlängs till årets slut. Således är det motiverat att lagens giltighetstid är längre än vad regeringen har stannat för i sin proposition. 

Även om det är möjligt att antalet företagare som får arbetsmarknadsstöd minskar, måste man dock beakta den osäkra situation som pandemin orsakar och som försvårar företagarnas verksamhetsförutsättningar. Dessutom medför nya och kraftigare restriktioner i fråga om näringsfriheten betydande olägenheter för olika branscher. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att lagförslaget godkänns enligt utskottets betänkande men 1 och 2 mom. med följande ändringar: 

Reservationens ändringsförslag

 
Denna lag träder i kraft den 8 april 2020 och gäller till och med den Utskottet föreslår en ändring 31  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring december Slut på ändringsförslaget 2021. 
Lagen tillämpas på arbetsmarknadsstöd som betalas för tiden från och med den 16 mars 2020 till och med den Utskottet föreslår en ändring 31 Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  december Slut på ändringsförslaget 2021. 
(3 mom. som i AjUB) 
 
Ikraftträdandebestämmelsen 
(Som i AjUB) 
Helsingfors 4.3.2021
Arto Satonen saml 
 
Terhi Koulumies saml 
 
Ruut Sjöblom saml 
 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
Rami Lehto saf 
 
Jukka Mäkynen saf