Senast publicerat 08-05-2021 13:52

Betänkande AjUB 10/2020 rd RP 92/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag (RP 92/2020 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Johanna Ylitepsa 
    arbets- och näringsministeriet (på distans).

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
  • STTK rf
  • Akava ry
  • Finlands näringsliv rf
  • Företagarna i Finland rf
  • KT Kommunarbetsgivarna.

Inget yttrande av 

  • Statens arbetsmarknadsverk.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag. Ikraftträdandebestämmelserna i lagarna ska ändras så att giltighetstiden för de temporära lagarna förlängs till och med den 31 december 2020. 

Propositionen hänför sig till fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Riksdagen godkände den 30 mars 2020 (RP 26/2020 rdAjUB 2/2020 rd) lagar genom vilka arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om samarbete inom företag temporärt ändrades. De temporära lagarna trädde i kraft den 1 april 2020 och gäller till den 30 juni 2020. Syftet med ändringarna var att underlätta företagens anpassning till de förändringar i arbetskraftsbehovet som orsakades av covid-19-epidemin och att hjälpa företagen att klara sig igenom den kris som beror på den försvagade ekonomin. 

Genom de temporära lagarna förkortades tiden för det meddelande om permittering som ska ges före permitteringen av en arbetstagare och tiden för samarbetsförhandlingar som gäller permittering. Dessutom möjliggör de temporära ändringarna i arbetsavtalslagen permittering av en arbetstagare som arbetar i ett anställningsförhållande för viss tid under samma förutsättningar som en arbetstagare som har ett arbetsavtal som gäller tills vidare, och ett arbetsavtal kan under prövotiden hävas också av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Genom den temporära ändringen av arbetsavtalslagen förlängdes samtidigt tiden för återanställningsskyldigheten till nio månader. Genom lagen om temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal föreskrevs om motsvarande ändringar i lagen om sjöarbetsavtal. Lagarna utgör en del av en helhet där det utöver tryggandet av företagens verksamhet också föreskrevs om temporära ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice för att stärka arbetstagarnas utkomst och trygga arbets- och näringsbyråernas verksamhetsförutsättningar. 

I propositionen föreslås det att giltighetstiden för ovan beskrivna temporära ändringar i arbetslagstiftningen förlängs till utgången av 2020. På basis av den utredning som utskottet fått anser arbetslivs- och jämställdhetsutskottet att det är ändamålsenligt och nödvändigt att de temporära lagarna förlängs och förordar att lagförslagen godkänns oförändrade. 

Utskottet konstaterar att riksdagen samtidigt behandlar regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den (ShUB 13/2020 rdRP 94/2020 rd). Syftet med propositionen RP 94/2020 rd är att lindra de konsekvenser som de ändringar som föreslås i den nu aktuella propositionen har för permitterade och arbetstagare som blir arbetslösa. 

Innehållsmässigt föreslås inga ändringar i de temporära lagarna, och till dessa delar upprepar arbetslivs- och jämställdhetsutskottet det som anförs i betänkandet AjUB 2/2020 rd

Information

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet inskärpte i sitt betänkande (AjUB 2/2020 rd) om stiftandet av de temporära lagarna vikten av effektiv information. Utskottet upprepar sin tidigare ståndpunkt. Utskottet anser att det är viktigt att man effektivt informerar såväl arbetsgivare som arbetstagare om bestämmelserna och deras konsekvenser. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 92/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 16.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anna Kontula vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marjaana Kinnunen.