Senast publicerat 10-06-2021 16:07

Betänkande AjUB 10/2021 rd RP 88/2021 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 § i lönegarantilagen och 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 § i lönegarantilagen och 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän (RP 88/2021 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Katariina Tirri 
  arbets- och näringsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • STTK rf
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • Finlands Sjömans-Union FSU rf
 • Sysselsättningsfonden.

Inget yttrande av 

 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän ändras. 

Det maximala lönegarantibelopp som betalas per arbetstagare med stöd av lönegarantilagen höjs från 15 200 till 19 000 euro. Det maximala beloppet av skadestånd eller gottgörelse som med stöd av lagen om lönegaranti för sjömän betalas per arbetstagare enligt lönegarantin höjs också från 15 200 till 19 000 euro. 

Propositionen hänför sig den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2021. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen är att det högsta lönegarantibeloppet bättre ska motsvara den nuvarande lönenivån för arbetstagare. Det högsta beloppet av lönegarantin till arbetstagare enligt lönegarantilagen har inte ändrats sedan 1999 (i och med en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2007 fastställdes dock ett särskilt maximibelopp för fordringar baserade på arbetstidsbanken motsvarande sex månaders lön för arbetstagaren). 

Planen är att det maximala beloppet ska ses över i samband med en totalrevidering av lönegarantin. På grund av coronaepidemin förväntas dock företagens betalningssvårigheter öka, likaså beloppen av de fordringar som det söks pengar för via lönegarantin. Till följd av utvecklingen i den allmänna lönenivån kan man anta att det maximala lönegarantibeloppet uppnås i allt fler fall. Enligt förslaget höjs det maximala lönegarantibelopp som betalas ut per arbetstagare med stöd av lönegarantilagen från 15 200 till 19 000 euro. Det maximala beloppet av skadestånd eller gottgörelse som betalas ut per arbetstagare enligt lönegarantin med stöd av lagen om lönegaranti för sjömän höjs samtidigt från 15 200 till 19 000 euro. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker därför lagförslagen utan ändringar. Utskottet framhåller samtidigt att en övergripande reform av lönegarantin snabbt bör inledas och att den bör ta fasta på bland annat förlängd ansökningstid, tillräckligt högt maximibelopp, möjligheter att påskynda behandlingen av ansökningar och ett behov av att se över bestämmelserna om sökande av ändring. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 88/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 10.6.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anna Kontula vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Terhi Koulumies saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
ersättare 
Kaisa Juuso saf. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Miika Suves.