Senast publicerat 08-05-2021 11:35

Betänkande AjUB 12/2016 rd RP 114/2016 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare (RP 114/2016 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Anne Vänskä 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • överinspektör Mia Murtomäki 
  dataombudsmannens byrå
 • biträdande direktör Marko Niemelä 
  Skatteförvaltningen
 • överinspektör Taito von Konow 
  Skatteförvaltningen
 • direktör Kaarina Myyri-Partanen 
  Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskydd
 • arbetsmarknadsombud Tanja Hämäläinen 
  Kommunarbetsgivarna
 • juridisk ombudsman Albert Mäkelä 
  Företagarna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Rättsregistercentralen
 • Statens arbetsmarknadsverk
 • Kyrkans arbetsmarknadsverk
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och lagen om pension för företagare ändras. 

Genom propositionen utvidgas arbetarskyddsmyndighetens rätt att få sekretessbelagda uppgifter av myndigheter och av andra som sköter offentliga uppdrag när arbetarskyddsmyndigheten utför sina tillsynsuppdrag i anslutning till bekämpningen av grå ekonomi. I fråga om dessa tillsynsuppdrag utvidgas även arbetarskyddsmyndighetens rätt att lämna sekretessbelagda uppgifter till myndigheter och till andra som sköter offentliga uppdrag. Dessutom får arbetarskyddsmyndigheterna möjlighet att utbyta sekretessbelagda uppgifter inom alla sina tillsynsuppdrag som arbetarskyddsmyndighet. Genom propositionen får arbetarskyddsmyndigheten även rätt att utnyttja sådana fullgöranderapporter som Enheten för utredning av grå ekonomi utarbetar. Genom propositionen upphävs i lagen om pension för företagare en bestämmelse som blivit obehövlig och som gäller rätten för pensionsanstalter och Pensionsskyddscentralen att lämna uppgifter till arbetarskyddsmyndigheten om företagarens pensionsförsäkring. Avsikten är att propositionen ska effektivisera arbetarskyddsmyndighetens verksamhet och myndigheternas samarbete. Propositionen är en åtgärd för att bekämpa grå ekonomi. 

I propositionen föreslås även andra ändringar i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen. Genom propositionen ges allt fler aktörer rätt att lämna en anmärkning, om lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen inte har följts vid en arbetarskyddsinspektion. Vidare föreslås det att arbetarskyddsinspektören ska kunna meddela arbetsgivaren en uppmaning i ärenden som gäller givande av skriftligt intyg om permittering eller skriftligt meddelande om grunderna för upphävande av arbetsavtal till arbetstagaren. 

Lagarna avses träda i kraft under 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Genom propositionen utvidgas arbetarskyddsmyndighetens rätt att få och lämna ut uppgifter när den utför sina tillsynsuppdrag i anslutning till bekämpningen av svart ekonomi. Reformen syftar till att effektivisera arbetarskyddsmyndighetens verksamhet och samarbetet mellan myndigheterna vid bekämpningen av svart ekonomi.  

Reformen genomförs genom att ändra bestämmelserna om arbetarskyddsmyndighetens rätt att få och lämna ut sekretessbelagda uppgifter i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006, nedan tillsynslagen). Genom den nya regleringen får arbetarskyddsmyndigheterna i framtiden också möjlighet att utbyta information inom alla sina tillsynsuppdrag som arbetarskyddsmyndighet. Dessutom ändras lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi så att arbetarskyddsmyndigheten har rätt att få fullgöranderapporter av Enheten för utredning av grå ekonomi.  

Tillsynslagen ändras vid reformen också så att allt flera aktörer kan lämna en anmärkning om arbetarskyddsmyndighetens verksamhet och så att arbetarskyddsinspektören kan meddela arbetsgivaren en uppmaning i ärenden som gäller skriftligt intyg om permittering eller skriftligt meddelande om grunderna för upphävande av arbetsavtal till arbetstagaren.  

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har i flera sammanhang (bl.a. AjUB 5/2009 rd, AjUU 16/2010 rd och AjUU 17/2012 rd) betonat vikten av arbetarskyddsmyndigheternas rätt att få information och framhållit att det är nödvändigt att utvidga denna rätt för att kunna effektivisera bekämpningen av svart ekonomi och lösa de problem man stött på i det praktiska tillsynsarbetet. Utskottet anser att det är viktigt att riksdagen nu föreläggs en proposition om rätten att få och lämna ut uppgifter. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar men med följande kommentarer.  

Utvidgning av rätten att få information och fullgöranderapport

Som utgångspunkt får arbetarskyddsmyndigheten de uppgifter och handlingar som behövs vid tillsynen direkt av de enskilda tillsynsobjekten. Den informationen räcker ändå inte alltid, utan i vissa fall behövs det kompletterande och jämförande information också av myndigheterna. För att tillsynen ska kunna riktas in på rätt sätt behövs det också uppgifter för att hitta företag i vars verksamhet det är mer sannolikt att det förekommer försummelser och missförhållanden än i andras. Arbetarskyddsmyndighetens rätt att få information är i dag begränsad och sekretessbelagda uppgifter kan fås endast av vissa myndigheter. Detta orsakar problem vid den praktiska tillsynen och vid riktandet av tillsynen. 

Enheten för utredning av grå ekonomi utarbetar fullgöranderapporter för att bekämpa svart ekonomi på begäran av de myndigheter som har rätt att få rapporterna. Rapporterna får innehålla offentliga uppgifter och uppgifter som den myndighet som begärt rapporten har rätt att få. I en rapport analyseras uppgifter som sammanställts från olika källor och på det sättet får man en klar helhetsbild av tillsynsobjektets verksamhet.  

När Enheten för utredning av grå ekonomi inrättades föreslog arbetslivs- och jämställdhetsutskottet i ett utlåtande till finansutskottet (AjUU 16/2010 rd) att förteckningen över de myndigheter som har rätt att få fullgöranderapporter skulle kompletteras med arbetarskyddsmyndigheten vilket skulle ha effektiviserat möjligheterna att rikta tillsynen. Arbetarskyddsmyndigheterna togs ändå inte med, på grund av deras begränsade rätt att få information. 

I den nu aktuella propositionen föreslås det att arbetarskyddsmyndighetens rätt att få uppgifter utvidgas när den utför tillsynsuppdrag i anslutning till bekämpningen av svart ekonomi. När rättigheterna utvidgas kan uppgifterna utnyttjas bättre än i dag också vid utarbetandet av fullgöranderapporter. Det föreslås därför att arbetarskyddsmyndigheten tas med i förteckningen över myndigheter som har rätt att få fullgöranderapporter.  

Utskottet anser att de föreslagna ändringarna är viktiga och behövliga. Arbetarskyddsmyndighetens möjligheter att bekämpa svart ekonomi och utöva arbetarskyddstillsyn underlättas och effektiviseras betydligt genom reformen. Reformen minskar handlingsutrymmet för aktörerna inom den svarta ekonomin och ökar risken för att företag som bedriver svart ekonomi ska åka fast. Dessutom ökar propositionen den sunda konkurrensen mellan företagen när tillsynen effektiviseras och bättre kan riktas till de företag som missköter sig.  

Rätt att få datamängder och att lämna ut uppgifter

Enligt den föreslagna nya 4 c § i tillsynslagen har arbetarskyddsmyndigheten framöver rätt att få datamängder av myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag för att rikta tillsynen enligt lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006). Med datamängder avses en begränsad förteckning över enheter som registreras i företags- och organisationsdatasystemet enligt vad som överenskommits med den som lämnar ut uppgifterna. Vid avgränsningen beaktas arbetarskyddsmyndighetens behov av uppgifter för att kunna rikta sin tillsyn.  

Utskottet noterar att arbetarskyddsmyndigheten i samband med datamängderna också får uppgifter som inte behövs i enskilda tillsynsuppdrag. De uppgifter som inte behövs för att rikta tillsynen ska enligt 3 mom. omedelbart utplånas. 

Enligt den föreslagna nya 4 d § har arbetarskyddsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter till de instanser som nämns i bestämmelsen när man misstänker försummelser eller missförhållanden. Utskottet betonar att rätten inte gäller sådana obehövliga uppgifter enligt 4 c § som fåtts i samband med datamängder och omedelbart ska förstöras. Uppgifter som fåtts med stöd av den bestämmelsen och används vid tillsynen över beställaransvaret ska däremot på normalt sätt fogas till arbetarskyddsmyndighetens uppgifter om respektive inspektion. Uppgifterna utplånas senare enligt planen för informationsstyrning.  

Utveckling av datasystemen

För att fullgöranderapporterna ska kunna utnyttjas krävs det ett gemensamt gränssnitt mellan datasystemen för Enheten för utredning av grå ekonomi och arbetarskyddsmyndigheterna. Gränssnittet ska stödja sammanslagningen av uppgifterna och det ska följa god databehandlingssed. Enligt uppgift till utskottet har man inte kunnat satsa tillräckligt på att skapa ett gemensamt gränssnitt på grund av arbetarskyddsmyndigheternas minskade resurser, vilket kan göra att det dröjer innan man kan dra full nytta av reformen. Utskottet förutsätter att tillräckliga resurser reserveras för att utveckla datasystemen och datasäkerheten. 

I framtiden kan tillsynen över lagen om beställaransvar riktas in bättre. Av den anledningen väntas antalet tillsynsärenden där en försummelseavgift påförs öka markant. Detta ökar samtidigt också Rättsregistercentralens uppgifter i anslutning till uttaget av avgifterna. För närvarande sköter Rättsregistercentralen uttaget manuellt, eftersom man inte har kunnat göra de ändringar i datasystemet från 2004 som skulle göra det möjligt att sköta åtgärderna med hjälp av systemet. Utskottet anser att det är viktigt att Rättsregistercentralen får tillräckliga resurser för att utveckla datasystemet. 

DETALJMOTIVERING

1. Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

4 b §. Rätt att få uppgifter av myndigheter och av andra som sköter offentliga uppdrag

I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den (RP 201/2016 rd) föreslås det att ett nytt 2 mom. fogas till 4 b § i tillsynslagen. Ekonomiutskottet föreslår i sitt betänkande av den 22 november 2016 (EkUB 26/2016 rd) att paragrafen godkänns enligt den propositionen. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet föreslår därför att ändringen beaktas i ingressen till denna lag.  

2. Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

6 §. Syftet med fullgöranderapporter

I propositionen föreslås det att en ny 17 punkt fogas till 6 § 1 mom. i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi. Samtidigt med denna proposition behandlar riksdagen regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen, av 7 och 26 § i lagen om lönegaranti för sjömän och av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (RP 196/2016 rd) och regeringens proposition med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet (RP 108/2016 rd), i vilka det likaså föreslås att en ny 17 punkt fogas till 6 § 1 mom. i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi. I propositionerna har man inte beaktat att en ny 17 punkt redan fogades till momentet genom den ändring av 6 § 1 mom. i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi som gjordes genom lag 858/2016

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet beaktade i sitt betänkande av den 17 november 2016 om propositionen om lönegaranti (RP 196/2016 rdAjUB 9/2016 rd) att en ny 17 punkt fogades till bestämmelsen genom lag 858/2016 och föreslog att den nya punkt som enligt förslaget skulle fogas till 6 § 1 mom. i den propositionen numreras som punkt 18. 

På grund av den överlappningen måste numreringen av de nya punkter som föreslås i propositionerna (RP 108/2016 rd, RP 114/2016 rd och RP 196/2016 rd) samordnas också med detta förslag. Utskottet föreslår därför att den nya punkten blir punkt 19 i stället för punkt 17 och att detta även beaktas i lagförslagets ingress.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 3 i proposition RP 114/2016 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 114/2016 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) 1 § 2 mom., 4 a Utskottet föreslår en ändring §, rubriken för 4 b § och 4 b § 1 mom. Slut på ändringsförslaget samt 13 § 3 mom. 3 punkten, av dem 4 a Utskottet föreslår en ändring §, rubriken för 4 b § och 4 b § 1 mom. Slut på ändringsförslaget sådana de lyder i lag 524/2009 och 13 § 3 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 449/2016, och 
fogas till lagen nya 4 c–4 f § som följer: 
1 § 
Lagens tillämpning och syfte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i 2, 3 och 6 kap. bestäms om arbetsgivare och arbetsplats ska i tillämpliga delar tillämpas på övriga aktörer som arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 a § 
Utbyte av information mellan arbetarskyddsmyndigheterna 
Arbetarskyddsmyndigheten har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av en annan arbetarskyddsmyndighet få uppgifter som erhållits vid arbetarskyddstillsynen, om uppgifterna är nödvändiga för att rikta tillsynen eller i ett enskilt tillsynsärende för tillsynen över efterlevnaden av lag, när tillsynen ska utövas av arbetarskyddsmyndigheten. 
Arbetarskyddsmyndigheten har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att på eget initiativ till en behörig arbetarskyddsmyndighet lämna ut uppgifter om sådana misstänkta försummelser eller missförhållanden som arbetarskyddsmyndigheten har observerat i samband med tillsyn som ska utövas av arbetarskyddsmyndigheten. 
4 b § 
Rätt att få uppgifter av myndigheter och av andra som sköter offentliga uppdrag 
Arbetarskyddsmyndigheten har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att få uppgifter som är nödvändiga för att rikta tillsynen eller i ett enskilt tillsynsärende för tillsynen över efterlevnaden av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), tillsynen över att minimivillkoren för anställningsförhållanden följs och tillsynen över anlitandet av utländsk arbetskraft 
1) av en myndighet som avses i 4 § 1 mom. 1, 4 och 7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 
2) av Pensionsskyddscentralen, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Olycksfallsförsäkringscentralen, 
3) av pensionsanstalter och olycksfallsförsäkringsbolag, till den del pensionsanstaltens och olycksfallsförsäkringsbolagets uppgifter kan lämnas med en sådan fullgöranderapport som avses i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010). 
4 c § 
Rätt att få datamängder av myndigheter och av andra som sköter offentliga uppdrag 
För att rikta tillsynen enligt lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft har arbetarskyddsmyndigheten, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att få följande datamängder: 
1) från Skatteförvaltningen specificerande uppgifter om samt uppgifter om beloppet av skatteskuld för enheter som registreras i företags- och organisationsdatasystemet och i fråga om vilka Skatteförvaltningen inte har vidtagit betalningsarrangemang, 
2) från Pensionsskyddscentralen specificerande uppgifter om enheter som registreras i företags- och organisationsdatasystemet och i fråga om vilka Pensionsskyddscentralen vid tillsynen har konstaterat att pensionsförsäkringsskyldigheten helt har försummats, 
3) från Olycksfallsförsäkringscentralen specificerande uppgifter om enheter som registreras i företags- och organisationsdatasystemet och i fråga om vilka Olycksfallsförsäkringscentralen vid tillsynen har konstaterat att olycksfallsförsäkringsskyldigheten helt har försummats. 
För avgränsning av datamängden ska arbetarskyddsmyndigheten, i samarbete med Skatteförvaltningen, Pensionsskyddscentralen och Olycksfallsförsäkringscentralen, för de enheter som registreras i företags- och organisationsdatasystemet bestämma juridisk form, geografiskt område, tidsperiod och det verksamhetsområde som begäran om uppgifter gäller. I en begäran om uppgifter som ställs till Skatteförvaltningen ska dessutom beloppet av skatteskulden preciseras. 
De uppgifter som inte behövs för att rikta tillsynen ska omedelbart utplånas. 
4 d § 
Rätt att lämna ut uppgifter till myndigheter och till andra som sköter offentliga uppdrag 
Arbetarskyddsmyndigheten har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter om sådana misstänkta försummelser eller missförhållanden som arbetarskyddsmyndigheten har observerat i samband med tillsynen över efterlevnaden av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft, tillsynen över att minimivillkoren för anställningsförhållanden följs eller tillsynen över anlitandet av utländsk arbetskraft 
1) till en myndighet som avses i 4 § 1 mom. 1, 4 och 7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 
2) till Pensionsskyddscentralen, Arbetslöshetsförsäkringsfonden, Olycksfallsförsäkringscentralen, Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassor, 
3) till pensionsanstalter och olycksfallsförsäkringsbolag. 
En förutsättning för att uppgifter ska få lämnas ut är dessutom att myndigheten eller den som sköter offentliga uppdrag är behörig i ärendet. 
4 e § 
Teknisk anslutning och avgiftsfrihet för uppgifter 
Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 4 a–4 c § via en teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form. 
Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 4 a–4 c § och lämna de uppgifter som avses i 4 a, 4 d och 4 f § avgiftsfritt. 
4 f § 
Uppgifternas ändamålsbundenhet 
De uppgifter som arbetarskyddsmyndigheten får med stöd av 4 a–4 c § får användas endast för ändamål som avses i de paragraferna, om inte något annat föreskrivs i lag. 
Uppgifterna får dock lämnas ut till myndigheter som svarar för ändringssökande i fråga om arbetarskyddsmyndigheternas tillsynsverksamhet eller för utredning av misstänkta brott eller försummelser som observerats vid arbetarskyddstillsynen och för påförande av påföljder för dessa. 
Uppgifter som erhållits för tillsynen över anlitandet av utländsk arbetskraft får dessutom lämnas till utländska myndigheter till den del det är nödvändigt i det administrativa samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstaters myndigheter för tillsynen över efterlevnaden av den lagstiftning som gäller utstationerade arbetstagare. 
13 § 
Meddelande av anvisningar och uppmaningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En uppmaning kan meddelas i fråga om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) givande av skriftlig information om de centrala villkoren i arbetet, löneuträkning, skriftligt intyg om permittering, skriftligt meddelande om grunderna för upphävande av arbetsavtal eller arbetsintyg i enlighet med arbetsavtalslagen (55/2001) eller någon annan lag som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens tillsyn, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) 6 § 1 mom. Utskottet föreslår en ändring 18 Slut på ändringsförslaget punkten, sådan den lyder i lag Utskottet föreslår en ändring / Slut på ändringsförslaget , och 
fogas till 6 § 1 mom. en ny Utskottet föreslår en ändring 19 Slut på ändringsförslaget punkt, som följer: 
6 § 
Syftet med fullgöranderapporter 
Fullgöranderapporter utarbetas till stöd för 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 18) verkställigheten av lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000), Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19 Slut på ändringsförslaget) den tillsyn som arbetarskyddsmyndigheten utövar över efterlevnaden av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), över att minimivillkoren för anställningsförhållanden följs och över anlitandet av utländsk arbetskraft. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 152 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 527/2009, och 
ändras 152 § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 527/2009, som följer: 
152 § 
Utlämnande av uppgifter till myndigheter och registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet 
Utöver det som bestäms i offentlighetslagen har pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, lämna ut uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) till en registeransvarig som bedriver kreditupplysningsverksamhet får lämnas ut sådana uppgifter om en enligt denna lag utsökningsbar arbetspensionsförsäkringsavgiftsfordran hos företagaren som den registeransvarige enligt lag har rätt att föra in i kreditupplysningsregistret. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 25.11.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tarja Filatov sd 
 
vice ordförande 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Eero Suutari saml 
 
medlem 
Martti Talja cent 
 
medlem 
Juhana Vartiainen saml 
 
medlem 
Eerikki Viljanen cent 
 
ersättare 
Antero Laukkanen kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marjaana Kinnunen.