Senast publicerat 03-09-2021 13:30

Betänkande AjUB 13/2020 rd RP 155/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (RP 155/2020 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • specialsakkunnig Ville Heinonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • äldre regeringssekreterare Kirsi Hyttinen 
  arbets- och näringsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland
 • UF-centret
 • Norra Österbottens TE-byrå
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • STTK rf
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
 • SOSTE Finlands social och hälsa rf
 • Työttömien Keskusjärjestö ry.

Inget yttrande av 

 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ändras. Bestämmelsen om finansiering av lönesubvention och startpeng, som gäller temporärt till utgången av 2020, ändras så att den gäller tills vidare. Statliga anslag som anvisats för arbetslöshetsförmåner ska också i fortsättningen användas till att finansiera lönesubvention samt startpeng som beviljas arbetslösa arbetssökande. Anslag för arbetslöshetsförmåner ska på motsvarande sätt som i nuläget även kunna anvisas statliga ämbetsverk och inrättningar för lönekostnader som föranleds av att arbetslösa arbetssökande anställs. Lönesubventioner medfinansieras inte längre genom Europeiska socialfonden, så den bestämmelsen stryks. 

Propositionen syftar till att trygga tillräckliga anslag för lönesubvention och startpeng och att därigenom förbättra jämlikheten mellan arbetslösa arbetssökande. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås det att giltighetstiden för 12 kap. 9 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, som gäller temporärt till utgången av 2020, förlängs från ingången av 2021 tills vidare. Det betyder att finansieringen av lönesubvention, startpeng som beviljas arbetslösa arbetssökande samt anslag som anvisas statliga ämbetsverk eller inrättningar för lönekostnader som föranleds av att arbetslösa arbetssökande anställs fortfarande ska finansieras med anslag för arbetslöshetsförmåner på samma sätt som för närvarande. Utan denna bestämmelse skulle de i huvudsak finansieras med sysselsättningsanslag. 

Med sysselsättningsanslag avses moment 32.30.51 (reservationsanslag 2 år) i statsbudgeten och med anslag för arbetslöshetsförmåner moment 33.20.50 och 33.20.52, som båda är förslagsanslag. 

Av lönesubventionen samt av det anslag som anvisas statliga ämbetsverk eller inrättningar för anställning av arbetslösa arbetssökande finansieras högst ett belopp som motsvarar grunddagpenningen (33,66 euro per betalningsdag år 2020) med anslag för arbetslöshetsförmåner och resten med sysselsättningsanslag. Startpeng som beviljas arbetslösa arbetssökande och som är lika stor som grunddagpenningen utan barnförhöjningar eller andra förhöjningar finansieras i sin helhet med anslag för arbetslöshetsförmåner. Startpeng som beviljats andra än arbetslösa arbetssökande finansieras med sysselsättningsanslag. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet konstaterar att anslagen för arbetslöshetsförmåner har använts på det sätt som beskrivs ovan sedan ingången av 2017. Syftet är att trygga tillräckliga anslag för lönesubvention och startpeng och att därigenom förbättra likabehandlingen av arbetslösa arbetssökande. I och med finansieringsmodellen har beslut om lönesubvention och startpeng kunnat fattas i jämnare takt året om utan att de anslag som reserverats för dessa ändamål har tagit slut under året. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 155/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 5.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anna Kontula vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Terhi Koulumies saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Sofia Virta gröna 
 
ersättare 
Pihla Keto-Huovinen saml 
 
ersättare 
Mikko Lundén saf. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Miika Suves.