Senast publicerat 30-11-2021 16:42

Betänkande AjUB 16/2021 rd RP 160/2021 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med rekryteringsstöd och till vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med rekryteringsstöd och till vissa lagar som har samband med den (RP 160/2021 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet för utlåtande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

 • grundlagsutskottet 
  GrUU 42/2021 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • äldre regeringssekreterare Kirsi Hyttinen 
  arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig Ville Heinonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • utvecklingschef Reino Koho 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
 • utbetalningsdirektör Pauliina Smolander 
  UF-centret
 • servicechef Mikko Mähönen 
  Nylands arbets- och näringsbyrå
 • forskningssamordnare Ohto Kanninen 
  Forskning om arbete och ekonomi LABORE
 • chef för arbetsmarknadsärenden Harri Hellstén 
  Företagarna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • STTK rf
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om ett försök med rekryteringsstöd. Dessutom föreslås temporära ändringar i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, lagen om inkomstdatasystemet och straffregisterlagen. 

Rekryteringsstödet ska vara ett ekonomiskt stöd till ett företag som gör sin första anställning. Stödet betalas för lönekostnaderna för den som anställs. Syftet med det rekryteringsstöd som försöket gäller är att sänka tröskeln för företagen att anställa en första arbetstagare och därigenom främja uppkomsten av nya arbetsgivarföretag och den vägen företagsverksamhetens tillväxt och sysselsättningen i företag. Syftet med försöket är att inhämta information om huruvida stödet har ovannämnda effekter. 

Målgrupp för försöket är företag som inte under de senaste tolv månaderna innan målgruppen bestäms har haft utomstående avlönad arbetskraft och vars omsättning 2021 är minst 15 000 men högst en miljon euro. Enligt förslaget ska försöket genomföras som en kontrollerad studie, där det genom slumpmässigt urval bland de företag som hör till målgruppen tas ut en försöksgrupp och en kontrollgrupp. Försöket genomförs i etapper så att det i den första fasen tas ut 3 500 företag till försöksgruppen. Om färre än 900 av dessa företag utnyttjar stödet, tas det i försökets andra fas ut en ny försöksgrupp och kontrollgrupp. 

Stödbeloppet till ett företag är högst 10 000 euro, och stödet betalas på grundval av de faktiska lönekostnaderna. Stöd betalas till ett belopp som motsvarar 50 procent av de anställdas löner under högst tolv månader från den tidpunkt då den första arbetstagaren inledde sitt anställningsförhållande, dock tidigast från den tidpunkt då stödet söktes. 

För att trygga den rätt till information som behövs för att genomföra försöket föreslås det att lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, lagen om inkomstdatasystemet och straffregisterlagen ändras temporärt. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 mars 2022. Lagen om ett försök med rekryteringsstöd ska till huvudsakliga delar vara i kraft till och med den 31 december 2023. Bestämmelserna om återkrav, utlämnande av uppgifter och rätt att få uppgifter, registrering av uppgifter, ändringssökande samt uppföljning och utvärdering av försöket föreslås dock vara i kraft till och med den 31 december 2033. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

I propositionen föreslås en ny lag om rekryteringsstöd. Med rekryteringsstöd avses ekonomiskt stöd som betalas för arbetstagarens lönekostnader till företag som anställer sin första arbetstagare. Stödbeloppet till ett företag ska vara högst 10 000 euro och stödet ska betalas för 50 procent av de faktiska lönekostnaderna under högst tolv månader. Enligt förslaget ska försöket genomföras 2022—2023. 

År 2020 fanns det i genomsnitt cirka 190 000 ensamföretagare i Finland, vilket var cirka 69 procent av alla företagare. Syftet med rekryteringsstödet är att sänka tröskeln för företagen att anställa en första arbetstagare och därigenom främja uppkomsten av nya arbetsgivarföretag och den vägen företagsverksamhetens tillväxt och sysselsättningen i företag. Målgrupp för försöket är företag som inte under de senaste tolv månaderna har haft utomstående avlönad arbetskraft och vars omsättning 2021 är minst 15 000 men högst en miljon euro. Försöket ska genomföras som en kontrollerad studie, där det genom slumpmässigt urval bland de företag som hör till målgruppen tas ut en försöksgrupp och en kontrollgrupp. Syftet med försöket är att inhämta information om huruvida stödet har de målsatta effekterna. 

Sammantaget anser arbetslivs- och jämställdhetsutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen med anmärkningarna nedan och de ändringar som föreslås i detaljmotiveringen. 

Villkor för anställningsförhållandet

Under arbetslivs- och jämställdhetsutskottets sakkunnigutfrågning framfördes ett förslag om att minimivillkor ska uppställas för anställningsförhållandet i fråga om dess längd och arbetstid. Utifrån inkommen utredning konstaterar utskottet att villkoren för anställningsförhållandet innebär att resultaten av försöket gäller överskridning av rekryteringströskeln för anställningsförhållanden som uppfyller villkoren – inte överskridning av rekryteringströskeln över huvud taget. Med tanke på utvärderingen av resultaten skulle detta vara problematiskt, eftersom man då i fråga om kontrollgruppen måste veta i vilken utsträckning just sådana anställningsförhållanden har uppstått i företagen i den gruppen. 

Vid beredningen av försöket har man utgått från att rekryteringsstödet allmänt stöder uppkomsten av anställningsförhållanden enligt arbetsavtalslagen i företag i målgruppen. I det tidigare försöket med ensamföretagare har de anställningsvillkor som var en förutsättning för att få stöd ansetts vara en möjlig orsak till den låga nyttjandegraden. Utskottet ställer sig bakom propositionens mål att rekryteringsstödet administrativt sett ska vara så lätt som möjligt. Uppställande av villkor för ett anställningsförhållande skulle öka både företagens och utvecklings- och förvaltningscentrets administrativa arbete. 

Övrigt

Under sakkunnigutfrågningen framfördes det att även om försöket med rekryteringsstöd visar att de utvalda företagen har vuxit och anställt arbetskraft, kan man inte dra några slutsatser om hur försöket påverkar den totala sysselsättningen. Utskottet instämmer och konstaterar att det är bra att fästa uppmärksamhet vid detta när man informerar om försöket. 

Slutligen uttrycker utskottet sitt stöd för att också jordbruks- och fiskeföretag inkluderas i målgruppen för försöket. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om ett försök med rekryteringsstöd

9 §. Utlämnande av uppgifter och rätt att få uppgifter.

Utskottet föreslår en teknisk korrigering i hänvisningen i sista meningen i 2 mom. 

10 §. Försöksregister.

Utskottet föreslår en teknisk korrigering i hänvisningen i sista meningen i 3 mom. 

12 §. Uppföljning och utvärdering av försöket.

Enligt propositionen föreslås det i 12 § 2 mom. i lagförslag 1 att arbets- och näringsministeriet och den som genomför utvärderingen av försöket ska ha rätt att få information. Denna rätt gäller sådana uppgifter om företagens omsättning, rörelsevinst, anställda, anställningsförhållanden, betalda löner och företagarinkomster och andra omständigheter i försöks- och kontrollgrupperna som är nödvändiga för att genomföra utvärderingen. Grundlagsutskottet konstaterar i sitt utlåtande till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (GrUU 42/2021 rd) att det i ljuset av den föreslagna regleringen och motiveringen till den förblir oklart varför inte bara den som genomför utvärderingen utan också ministeriet har den föreslagna rätten att få uppgifter. 

Utifrån inkommen utredning konstaterar arbetslivs- och jämställdhetsutskottet att arbets- och näringsministeriet enligt den föreslagna regleringen ska låta göra en utvärdering av försöket. Avsikten är att bedömningen ska göras av utomstående forskare, så ministeriet har inget tvingande behov av att få informationen. Därför föreslår arbetslivs- och jämställdhetsutskottet att ministeriets rätt att få information stryks ur bestämmelsen, varvid rätten endast gäller den som utför utvärderingen. 

2. Lagen om temporär ändring av 13 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

13 kap. Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem

1 §. Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem.

Samma bestämmelse avses bli ändrad även enligt propositionerna RP 198/2021 rd och RP 225/2021 rd, som lämnats till riksdagen. För att lagtekniskt samordna ändringarna föreslår utskottet att bestämmelser om användningen av arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem vid verkställigheten av lagen om ett försök med rekryteringsstöd tas in i en ny 1 a § i stället för i 13 kap. 1 § 1 mom. 

1 a §. Användning av kundinformationssystemet i försöket med rekryteringsstöd (Ny).

På de grunder som nämns i samband med 1 § föreslår utskottet att det i en ny 1 a § föreskrivs att arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem används vid verkställigheten av lagen om ett försök med rekryteringsstöd. Samtidigt föreslås lagtekniska korrigeringar i rubriken och ingressen till ändringslagen. 

4. Lagen om temporär ändring av 4 a § i straffregisterlagen

4 a §.

Utskottet föreslår en teknisk korrigering i hänvisningen i 2 mom. till lagen om ett försök med rekryteringsstöd. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 3 i proposition RP 160/2021 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1, 2 och 4 i proposition RP 160/2021 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ett försök med rekryteringsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Lagens syfte 
Denna lag innehåller bestämmelser om ett försök som syftar till att inhämta information om huruvida stöd för lönekostnader (rekryteringsstöd) sänker tröskeln för företagen att anställa en arbetstagare och om huruvida stödet påverkar företagstillväxten. 
2 § 
Verkställigheten av försöket 
Arbets- och näringsministeriet leder och styr verkställandet av försöket och organiserar en utvärdering av försöket efter att det avslutats. 
För verkställandet av försöket svarar Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter enligt vad som föreskrivs nedan. 
3 § 
Målgrupp för försöket 
Målgrupp för försöket är de fysiska personer som bedriver näringsverksamhet, de öppna bolag, de kommanditbolag och de aktiebolag (företag) som inte under 12 månader innan målgruppen bestäms har haft andra anställda utöver personer som arbetar i företagarställning på det sätt som avses i 3 § i lagen om pension för företagare (1272/2006) eller 3 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och vars försäljning enligt mervärdesskattedeklarationerna år 2021 var minst 15 000 euro men dock inte mer än en miljon euro. 
Till målgruppen hör dock inte företag 
1) som har sin hemort i landskapet Åland, 
2) som inte har registrerats som mervärdesskattskyldiga, 
3) för vilka det i det skatteskuldsregister som avses i 3 a kap. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) har antecknats uppgifter om skatteskulder eller försummelser av deklarationsskyldigheten, eller 
4) som har försatts i konkurs eller vars konkursansökan är anhängig vid domstol. 
Målgruppen bestäms utifrån de uppgifter som finns tillgängliga i Skatteförvaltningens register vid tidpunkten för uttagningen. 
4 § 
Försöksgrupp och kontrollgrupp 
Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå tar ur den målgrupp för försöket som avses i 3 § ut 3 500 företag som utgör försöksgruppen för den första fasen och 20 000 företag som utgör kontrollgrupp för försöksgruppen. 
Den försöksgrupp och kontrollgrupp som avses i 1 mom. ska tas ut genom randomisering på så sätt att varje företag som hör till målgruppen har lika möjlighet att bli vald till försöksgruppen, dock så att grupperna proportionellt sett motsvarar den branschvisa fördelningen av företagen i målgruppen. De programmeringskommandon som ska användas för uttagningen ska offentliggöras innan randomiseringen görs. 
Uttagning av en i 3 § avsedd målgrupp görs på nytt under försökets gång, om rekryteringsstöd inte beviljas minst 900 företag i försöksgruppen för den första fasen. Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå tar ur den målgruppen ut en försöksgrupp för den andra fasen och en kontrollgrupp för denna, med iakttagande av vad som föreskrivs i 2 mom. Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå fastställer tillsammans med arbets- och näringsministeriet storleken på försöksgruppen och kontrollgruppen för den andra fasen, med beaktande av stödets användningsgrad i försöksgruppen för den första fasen. Ett företag som hör till en försöks- eller kontrollgrupp för den första fasen kan inte tas ut till en försöks- eller kontrollgrupp för den andra fasen. 
5 § 
Erbjudande av rekryteringsstöd till företag som hör till försöksgruppen 
Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå ska utan dröjsmål informera de företag som hör till försöksgruppen om att de tagits ut till försöket. I meddelandet om uttagningen ska det informeras om förutsättningarna för erhållande av rekryteringsstöd och ges anvisningar om hur man ansöker om stöd. 
6 § 
Villkoren för beviljande av rekryteringsstöd samt stödbeloppet 
Om inte något annat följer av de anslag som står till förfogande, beviljar Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå på ansökan rekryteringsstöd till sådana företag som hör till försöksgruppen och som anställer minst en person i anställningsförhållande. Den första arbetstagarens anställningsförhållande ska börja senast 
1) den 31 juli 2022, om företaget ingår i försöksgruppen för den första fasen, 
2) den 31 december 2022, om företaget ingår i försöksgruppen för den andra fasen. 
För att stöd ska beviljas förutsätts utöver vad som föreskrivs i 1 mom. att 
1) företaget när stödet beviljas uppfyller de i 3 § 2 mom. avsedda förutsättningarna för att ingå i målgruppen, 
2) företaget kan beviljas stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (den allmänna de minimis-förordningen), kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn (de minimis-förordningen för jordbrukssektorn) och kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (de minimis-förordningen för fiskeri- och vattenbrukssektorn), 
3) företagaren eller företagets i 47 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen (39/1889) avsedda företrädare inte under innevarande eller de två föregående åren genom en lagakraftvunnen dom dömts till straff för ett brott som avses i 6 a § i det kapitlet eller i 186 § i utlänningslagen (301/2004) och att företagaren eller företaget inte under innevarande eller de två föregående åren genom ett lagakraftvunnet beslut har påförts en påföljdsavgift enligt 11 a kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001), och 
4) företaget förbinder sig att betala sina anställda lön minst enligt det kollektivavtal som tillämpas på anställningsförhållandet eller, om det inte finns något tillämpligt kollektivavtal, sedvanlig och skälig lön för arbetet i fråga. 
Stödbeloppet är 50 procent av företagets faktiska lönekostnader för de anställda under högst 12 månader, dock högst 10 000 euro. Stödtiden på 12 månader börjar den dag den första arbetstagarens anställningsförhållande börjar eller den dag stödansökan lämnas in, om anställningsförhållandet har börjat innan stödansökan lämnas in. Som stödberättigande lön betraktas inte lön som betalats till företagaren eller lön som betalats till en sådan anställd för vars lönekostnader har beviljats lönesubvention eller annat offentligt stöd enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012). Rätt till stöd föreligger inte heller i fråga om lönen för en anställd vars arbetsinsats hänför sig till verksamhet som inte hör till tillämpningsområdet för den i 2 mom. 2 punkten avsedda de minimis-förordning med stöd av vilken stödet har beviljats. 
7 § 
Ansökan om och utbetalning av rekryteringsstöd 
Ansökan om rekryteringsstöd ska lämnas till Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå. Ett företag som hör till försöksgruppen för den första fasen ska ansöka om stöd senast den dag som nämns i 6 § 1 mom. 1 punkten och ett företag som hör till försöksgruppen för den andra fasen senast den dag som nämns i 6 § 1 mom. 2 punkten. Företaget ska lämna Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå tillräckliga uppgifter för behandlingen av ansökan. 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter betalar en gång i månaden i efterskott ut rekryteringsstödet på basis av de löneuppgifter som anmälts till det inkomstdatasystem som avses i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018). Stödmottagaren är skyldig att på begäran ge utvecklings- och förvaltningscentret de uppgifter som är nödvändiga för utbetalningen av stödet. Dessutom är stödmottagaren skyldig att till utvecklings- och förvaltningscentret anmäla 
1) det datum när den första arbetstagarens anställningsförhållande börjar, om datumet inte var känt när stödet söktes, före utgången av den ansökningstid som avses i 1 mom., 
2) annat stöd för lönekostnaderna för en anställd som beviljats efter det att stödansökan lämnades in och som gäller den stödtid som avses i 6 § 3 mom., med undantag av lönesubvention enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 
3) anställningen av en person för uppgifter som inte hör till tillämpningsområdet för den i 6 § 2 mom. 2 punkten avsedda de minimis-förordning med stöd av vilken stödet har beviljats. 
 
8 § 
Återkrav av rekryteringsstöd 
Om rekryteringsstöd har betalats till för stort belopp, på felaktiga grunder eller uppenbart utan grund, ska stödmottagaren till staten återbetala det stöd som erhållits till för stort belopp, på felaktiga grunder eller utan grund. Stödet behöver inte återbetalas om det belopp som ska återbetalas är högst 100 euro. Om stödet inte återbetalas, ska närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter bestämma att sådant stöd som erhållits till för stort belopp, på felaktiga grunder eller uppenbart utan grund ska återkrävas. Det belopp som ska återbetalas eller återkrävas kan jämte ränta indrivas så att det dras av från en sådan post som betalas senare till stödmottagaren. Om stödmottagaren har lämnat myndigheten felaktiga eller vilseledande uppgifter om en sådan omständighet som väsentligt har kunnat inverka på att stöd har betalats till för stort belopp, på felaktiga grunder eller uppenbart utan grund, eller hemlighållit en sådan omständighet, ska närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter dessutom bestämma att utbetalningen av stödet ska upphöra. 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan det bestämmas att stödet ska upphöra och återkrävas, om stödmottagaren 
1) försätts i konkurs, 
2) inte betalar den anställda lön enligt kollektivavtalet eller, om det inte finns något tillämpligt kollektivavtal, sedvanlig och skälig lön för arbetet i fråga, eller 
3) har underlåtit att betala lagstadgade avgifter för lönen. 
På återkrav av rekryteringsstöd tillämpas vad som i 24–26 och 28 § i statsunderstödslagen (688/2001) föreskrivs om ränta, dröjsmålsränta, jämkning och tiden för återkrav. 
9 § 
Utlämnande av uppgifter och rätt att få uppgifter 
För genomförande av försöket med rekryteringsstöd får Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelserna till Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå lämna ut identifierings- och kontaktuppgifter för de företag som hör till den målgrupp som avses i 3 §, namn och personbeteckningar på dem som arbetar i företagarställning i företagen samt uppgift om företagets hemort, verksamhetsområde och försäljning som för 2021 deklarerats vid mervärdesbeskattningen. 
Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter har trots sekretessbestämmelserna rätt att av Skatteförvaltningen och andra myndigheter få uppgifter om de löner som företaget betalat samt om andra omständigheter som är nödvändiga för beviljande, betalning eller återkrav av rekryteringsstöd eller i övrigt för verkställigheten av denna lag. De som nämns ovan har även rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få uppgifter om de avgöranden som avses i 6 § Utskottet föreslår en ändring 2 mom. Slut på ändringsförslaget 3 punkten i denna lag. 
De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. ska lämnas ut avgiftsfritt. 
10 § 
Försöksregistret 
De uppgifter som behandlas i försöket bildar ett försöksregister. Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter är gemensamt personuppgiftsansvariga i fråga om registret. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ansvarar i fråga om registret för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), för säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32 i den förordningen samt för den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt artikel 12.1 och 12.2 i den förordningen och sådana andra skyldigheter med anknytning till informationssystemets datasäkerhet som den personuppgiftsansvarige har enligt den förordningen. Var och en av de personuppgiftsansvariga ansvarar för andra än ovan avsedda skyldigheter för de personuppgiftsansvariga i fråga om uppgifter som den registrerat. 
I försöksregistret får i fråga om de företag som hör till målgruppen registreras följande uppgifter: 
1) identifieringsuppgifter, 
2) uppgifter om verksamhetsområdet, 
3) uppgifter om omsättningen, 
4) uppgifter om och personbeteckningar för personer i företagarställning, 
5) uppgift om huruvida företaget hör till försöksgruppen eller till kontrollgruppen, 
6) uppgift om att rekryteringsstöd erbjudits, 
7) uppgifter om ansökan om samt beviljande, nekande, utbetalning och återkrav av rekryteringsstöd samt om ändringssökande, 
8) andra uppgifter som har samband med anlitande av service vid arbets- och näringsbyrån eller närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 
Uppgifterna i registret får användas för administrationen och uppföljningen av försöket, för statistikföring samt för utvärdering och forskning som gäller försöket. Uppgifterna i registret får samköras med uppgifter i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem, Skatteförvaltningens register och andra register när effekterna av försöket undersöks. Uppgifterna i registret bevaras i tio år från det att försöket avslutades. De uppgifter som avses i Utskottet föreslår en ändring 2 mom. Slut på ändringsförslaget 1–4 punkten och som gäller de företag som inte hör till en försöks- eller kontrollgrupp ska dock raderas utan dröjsmål när de blivit obehövliga. 
Uppgifter om rekryteringsstöd som beviljats med stöd av den allmänna de minimis-förordningen registreras också i det kundinformationssystem som avses i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017) i enlighet med skyldigheten enligt 7 a § i den lagen. Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå ska lämna uppgifter om rekryteringsstöd som beviljats med stöd av de minimis-förordningen för jordbrukssektorn till Livsmedelsverket och uppgifter om rekryteringsstöd som beviljats med stöd av de minimis-förordningen för fiskeri- och vattenbrukssektorn till jord- och skogsbruksministeriet för uppföljningen av de nationella stödkvoterna enligt de förordningarna. 
11 § 
Ändringssökande 
I fråga om ett beslut som fattats av Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå eller av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter med stöd av denna lag får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
I fråga om bestämmande av den målgrupp som avses i 3 § och uttagningen till den försöksgrupp och kontrollgrupp som avses i 4 § får omprövning inte begäras och ändring inte sökas genom besvär. 
Ett beslut som fattats med stöd av denna lag får verkställas trots ändringssökande. 
På verkställigheten av ett lagakraftvunnet beslut enligt 8 § om återkrav av stöd tillämpas vad som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 
12 § 
Uppföljning och utvärdering av försöket 
Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå följer försöket under dess gång och rapporterar om det till arbets- och näringsministeriet. Arbets- och näringsministeriet låter göra en utvärdering av försöket när det har avslutats. 
Utskottet föreslår en strykning Arbets- och näringsministeriet och  Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring Den Slut på ändringsförslaget som genomför utvärderingen har avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna rätt att av Skatteförvaltningen och andra myndigheter samt av Pensionsskyddscentralen få sådana uppgifter om omsättningen, rörelsevinsten, de anställda, anställningsförhållandena, de betalda lönerna och företagarinkomsterna i företagen i försöksgrupperna och kontrollgrupperna och andra omständigheter som är nödvändiga för att genomföra utvärderingen. 
13 § 
Finansiering av försöket 
Rekryteringsstödet finansieras med det anslag som i statsbudgeten reserverats för offentlig arbetskrafts- och företagsservice inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. 
14 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2023. Lagens 8–12 § är dock i kraft till och med den 31 december 2033. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om temporär ändring av Utskottet föreslår en strykning 13 kap. 1 § i  Slut på strykningsförslagetlagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
Utskottet föreslår en strykning ändras Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en strykning  temporärt i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 13 kap. 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 447/2020, som följer: Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring fogas temporärt till 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) en ny 1 a § som följer: Slut på ändringsförslaget 
13 kap. 
Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem 
Utskottet föreslår en strykning 1 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem används för ordnande och produktion av offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt för skötsel av de uppgifter som arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter har enligt lagen om främjande av integration, lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om alterneringsledighet, lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och lagen om yrkesutbildning och för skötsel av de uppgifter som arbets- och näringsministeriet har enligt lagen om sociala företag. Dessutom används arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem vid verkställigheten av lagen om ett försök med rekryteringsstöd ( / ). Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 1 a § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Användning av kundinformationssystemet i försöket med rekryteringsstöd Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Utöver vad som föreskrivs i 1 § 1 mom. ska arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem användas vid verkställigheten av lagen om ett försök med rekryteringsstöd ( / ). Slut på ändringsförslaget 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2033. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) 13 § 1 mom. 23 punkten, sådan den lyder i lag 176/2019, som följer: 
13 § 
Uppgiftsanvändares rätt att få uppgifter ur inkomstdatasystemet 
Inkomstregisterenheten förmedlar och lämnar ut sådana uppgifter ur inkomstregistret som en uppgiftsanvändare trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, med stöd av någon annan lag har rätt att få av prestationsbetalaren eller av andra uppgiftsanvändare, som följer: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
23) till arbets- och näringsbyråer, till närings-, trafik- och miljöcentraler och till närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter för verkställighet av lönesubvention och startpeng enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och för verkställighet av lönegarantilagen (866/1998), lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) och lagen om ett försök med rekryteringsstöd ( / ), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2033. 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om temporär ändring av 4 a § i straffregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i straffregisterlagen (770/1993) 4 a § 1 mom. 6 och 7 punkten och 2 mom., av dem 1 mom. 6 och 7 punkten sådana de lyder i lag 75/2021 och 2 mom. sådant det lyder i lag 1114/2018, och 
fogas temporärt till 4 a § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1093/1999, 733/2014, 1114/2018 och 75/2021, en ny 8 punkt som följer: 
4 a § 
Utöver vad som bestäms i 4 §, lämnas ur straffregistret uppgifter om personer ut till finska myndigheter i ärenden som gäller 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) statsunderstöd som beviljats av i statsunderstödslagen (688/2001) avsedd statsbidragsmyndighet och återkrav av sådant understöd, 
7) tillstånd som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013, eller 
8) beviljande eller återkrav av rekryteringsstöd som avses i lagen om ett försök med rekryteringsstöd ( / ). 
De uppgifter som avses i 1 mom. 6 punkten lämnas ut om avgöranden som avses i 7 § 2 mom. och 22 § 2 mom. i statsunderstödslagen och de uppgifter som avses i 8 punkten lämnas ut om avgöranden som avses i 6 § Utskottet föreslår en ändring 2 mom. Slut på ändringsförslaget 3 punkten i lagen om ett försök med rekryteringsstöd. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2033. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 30.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Riikka Slunga-Poutsalo saf. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Miika Suves.