Betänkande
AjUB
3
2019 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden (RP 82/2019 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringssekreterare
Mari
Leinonen
social- och hälsovårdsministeriet.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om arbetarskyddsfonden ändras. Lagen ändras så att hänvisningen till föreningen Työturvallisuuskeskuksen Kannatusyhdistys r.y. ändras till att gälla föreningen Työturvallisuuskeskus ry. Syftet med propositionen är att lagen ska motsvara nuläget. 
Dessutom föreslås det att föråldrade hänvisningsbestämmelser ändras. Ändringarna är tekniska. Lagen avses träda i kraft våren 2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser arbetslivs- och jämställdhetsutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 82/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 15.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anna
Kontula
vänst
medlem
Kim
Berg
sd
medlem
Bella
Forsgrén
gröna
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Niina
Malm
sd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Anders
Norrback
sv
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Arto
Satonen
saml
medlem
Ruut
Sjöblom
saml
medlem
Sofia
Virta
gröna
ersättare
Mikko
Lundén
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Marjaana
Kinnunen.
Senast publicerat 21-11-2019 15:27