Senast publicerat 08-05-2021 12:34

Betänkande AjUB 5/2018 rd RP 48/2018 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (RP 48/2018 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • äldre regeringssekreterare Nico Steiner 
    arbets- och näringsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • kommunikationsministeriet
  • social- och hälsovårdsministeriet
  • Finlands Maskinbefälsförbund ry
  • Finlands Sjömans-Union FSU rf
  • Rederierna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner 2016 års ändringar av koden i Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete till sjöss från 2006 samt en lag för att sätta i kraft de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen. I syfte att genomföra ändringarna i koden ändras lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg. Ändringarna innebär att arbetarskyddsmyndigheten kan förlänga giltighetstiden för ett sjöarbetscertifikat med högst fem månader, om fartyget fortfarande uppfyller de föreskrivna kraven för att bevilja certifikat, men ett nytt certifikat inte genast kan utfärdas för fartyget eller göras tillgängligt ombord innan giltighetstiden för det tidigare certifikatet löper ut. 

Också lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart föreslås bli ändrad. Den totala arbetstiden begränsas i stället för det maximala antalet övertidstimmar, eftersom det regleringssättet är bättre lämpat för situationer där arbetet utförs enligt ett avlösningssystem. 

Ändringarna i konventionen om arbete till sjöss träder i kraft internationellt den 8 januari 2019. Lagen om att sätta i kraft ändringarna avses träda i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Avsikten är att ikraftträdandelagen och de ändringar som föreslås i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg ska träda i kraft samtidigt som ändringarna av koden i konventionen träder i kraft internationellt. Den ändring som föreslås i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen är att anpassa vår nationella lagstiftning till 2016 års ändringar av koden i Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om arbete till sjöss från 2006. Dessutom ändras bestämmelserna om det maximala antalet arbetstimmar i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart. Sammantaget finner utskottet propositionen behövlig och lämplig och tillstyrker den utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner 2016 års ändringar av koden i den konvention om arbete till sjöss från 2006 som avses i RP 48/2018 rd. Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 48/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 22.5.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tarja Filatov sd 
 
vice ordförande 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Reijo Hongisto blå 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Juha Rehula cent 
 
medlem 
Eero Reijonen cent 
 
medlem 
Martti Talja cent 
 
medlem 
Juhana Vartiainen saml 
 
ersättare 
Petri Honkonen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maiju Tuominen.