Senast publicerat 08-05-2021 16:16

Betänkande AjUB 8/2016 rd RP 183/2016 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet (RP 183/2016 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

  • konsultativ tjänsteman Hanna-Mari Pekuri 
    social- och hälsovårdsministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet ändras. Förslaget omfattar de nödvändiga ändringar som föranleds av de bestämmelser i Europeiska unionens förordningar om personlig skyddsutrustning och om linbaneanläggningar som gäller anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse. Förordningarna ersätter de direktiv som gäller personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar och är direkt tillämplig rätt. Enligt förordningarna ska medlemsstaterna dock utse en anmälande myndighet som svarar för att godkänna bedömningsorgan som utför bedömning av överensstämmelse som anmälda organ, att till Europeiska kommissionen och de övriga medlemsstaterna anmäla vilka organ den har godkänt och att utöva tillsyn över de organ den anmält. Social- och hälsovårdsministeriet ska vara denna myndighet även i fortsättningen. Ändringarna är av teknisk natur och påverkar inte förfarandet för godkännande av anmälda organ. 

Lagen avses träda i kraft den 21 oktober 2016 eller så snart som möjligt efter det. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

De föreslagna ändringarna av lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet (1053/2010) följer av revideringarna av Europeiska unionens lagstiftning om personlig skyddsutrustning och om linbaneanläggningar. Direktiven om dessa ämnesområden ska ersättas med förordningar. Förordningen om personlig skyddsutrustning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, nedan förordningen om personlig skyddsutrustning) och förordningen som gäller linbaneanläggningar (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG, nedan förordningen om linbaneanläggningar) tillämpas i huvudsak från och med den 21 april 2018. De artiklar i förordningen som gäller anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse tillämpas dock redan från och med den 21 oktober 2016. I propositionen föreslås att de ändringar i bestämmelserna om anmälda organ som är nödvändiga genomförs nu. Ändringarna är av teknisk natur och påverkar inte förfarandet för godkännande av anmälda organ. Övriga behövliga lagändringar bereds senare.  

Europeiska unionens förordningar är direkt tillämplig nationell rätt, men förordningarna om personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar förutsätter att medlemsstaterna utser en anmälande myndighet. Enligt propositionen ska social- och hälsovårdsministeriet fortsatt sköta den uppgiften. Ministeriet svarar också i fortsättningen för att godkänna anmälda organ oberoende av om bedömningsorganet utför bedömningar av produkter för konsumentbruk vid sidan av bedömningar av produkter för arbetsbruk. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser att normerna för harmonisering av de säkerhetskrav som ställs på produkter är behövliga med hänsyn till arbetarskyddet. Företagen försöker noggrant följa bestämmelserna. För att säkerställa att så sker också i fortsättningen ser utskottet det som viktigt att bestämmelserna bildar en klart urskiljbar helhet och är enkelt tillgängliga.  

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 183/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 10.11.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tarja Filatov sd 
 
vice ordförande 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Teuvo Hakkarainen saf 
 
medlem 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Reijo Hongisto saf 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Eero Suutari saml 
 
medlem 
Martti Talja cent 
 
medlem 
Eerikki Viljanen cent 
 
ersättare 
Antero Laukkanen kd 
 
ersättare 
Jari Myllykoski vänst 
 
ersättare 
Lenita Toivakka saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Lahtinen.