Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

AjUB 9/2020 rd

Senast publicerat 19-05-2020 15:51

Betänkande AjUB 9/2020 rd RP 42/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och till vissa andra lagar

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och till vissa andra lagar (RP 42/2020 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnigElliNieminen
  arbets- och näringsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • social- och hälsovårdsministeriet
 • kommunikationsministeriet
 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskydd
 • Finlands Maskinbefälsförbund ry
 • Finlands Skeppsbefälsförbund rf
 • Finlands Sjömans-Union FSU rf.

Inget yttrande av 

 • Rederierna i Finland rf
 • Passagerarfartygsföreningen i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner 2018 års ändringar av koden i Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete till sjöss från 2006 samt en lag för att sätta i kraft de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftning. För att genomföra de ändringar som gjorts i koden föreslås det att lagen om sjöarbetsavtal ändras så att anställningsförhållandet för och lönebetalningen till en arbetstagare som tagits till fånga till följd av sjöröveri eller väpnat rån mot ett fartyg fortsätter under den tid som han eller hon hålls fången. 

I propositionen föreslås också sådana preciseringar i lagen om sjöarbetsavtal, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart som baserar sig på den gällande koden i sjöarbetskonventionen. Dessutom föreslås tekniska ändringar i semesterlagen för sjömän, sjömansservicelagen och lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader. 

Ändringarna i koden i sjöarbetskonventionen träder i kraft internationellt den 26 december 2020. Lagen om att sätta i kraft ändringarna avses träda i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Avsikten är att den lagen och de ändringar i lagen om sjöarbetsavtal som grundar sig på ändringarna av koden i sjöarbetskonventionen ska träda i kraft samtidigt som ändringarna av koden i konventionen träder i kraft internationellt. De övriga lagarna som föreslås i propositionen avses träda i kraft den 1 juli 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner ikraftsättandet av 2018 års ändringar av koden i Internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention om arbete till sjöss (nedan sjöarbetskonventionen). Genom propositionen preciseras den lagstiftning om arbete till sjöss som redan grundar sig på det gällande sjöarbetsavtalet på det sätt som ILO:s expertkommitté förutsätter. Vidare görs vissa tekniska ändringar i lagarna om arbete till sjöss. 

För att genomföra den nya koden i sjöarbetskonventionen föreslås det att lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) ändras så att anställningsförhållandet för och lönebetalningen till en arbetstagare som tagits till fånga till följd av sjöröveri eller väpnat rån mot ett fartyg fortsätter under den tid som han eller hon hålls fången. Utskottet understöder skyddet av arbetstagarnas intressen i händelse av oförutsedda situationer och anser att de föreslagna ändringarna behövs och är viktiga. 

Finlands lagstiftning täcker i dagsläget inte helt vad den gällande sjöarbetskonventionen kräver i fråga om behandling av klagomål från sjöpersonal ombord på fartyg till den del arbetstagaren vill anföra klagomål över någon annan fråga än en sådan som omfattas av arbetarskyddet eller arbetssäkerheten. Lagstiftningen innehåller inte heller något krav på att arbetstagaren ska ges anvisningar om klagomålsförfarandet. Enligt propositionen ska arbetstagaren i fortsättningen få anvisningar om hur arbetstagaren kan anföra klagomål över arbetsgivarens förfaringssätt när det strider mot lagstiftningen om sjöarbete. Utskottet anser att den föreslagna ändringen är viktig och betonar vikten av tydliga anvisningar och förfaranden för att lösa problematiska situationer ombord på fartyg. 

Den gällande sjöarbetskonventionen förutsätter preciseringar också i sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart. Preciseringarna förtydligar enligt erhållen utredning ur både arbetstagarnas och arbetsgivarnas synvinkel de problematiska situationer som konstaterats vid arbetarskyddstillsynen. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser att de föreslagna ändringarna och preciseringarna är viktiga och att de behövs och föreslår att 2018 års ändringar av koden i sjöarbetskonventionen och lagförslagen godkänns utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner 2018 års ändringar i koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 i proposition RP 42/2020 rd. Riksdagen godkänner lagförslag 1—7 i proposition RP 42/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 14.5.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnaKontulavänst
vice ordförande
KatjaTaimelasd
medlem
KimBergsd
medlem
BellaForsgréngröna
medlem
TuomasKettunencent
medlem
RamiLehtosaf
medlem
NiinaMalmsd
medlem
Hanna-LeenaMattilacent
medlem
AndersNorrbacksv
medlem
ArtoSatonensaml
medlem
RuutSjöblomsaml
medlem
RiikkaSlunga-Poutsalosaf
medlem
SofiaVirtagröna
ersättare
MikkoLundénsaf.

Sekreterare var

utskottsråd
MarjaanaKinnunen.