Senast publicerat 08-05-2021 11:28

Betänkande EkUB 10/2015 rd RP 87/2015 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy (RP 87/2015 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • industriråd Severi Keinälä 
  arbets- och näringsministeriet
 • förvaltningsdirektör Ari Rouhe 
  utrikesministeriet
 • direktör Tiina Laino-Asiakainen 
  Finpro ry
 • Advisor Kaija Laitinen 
  Finpro ry, i egenskap av personalrepresentant för Finpro ry
 • expert Outi Ervasti 
  Finlands näringsliv rf
 • chef för internationella ärenden Thomas Palmgren 
  Företagarna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Statsrådets kansli
 • Innovationsfinansieringsverket Tekes
 • Turism- och Restaurangförbundet rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om aktiebolaget Finpro Oy. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om bolagets syfte, ställning, uppgifter, ekonomiska verksamhetsprinciper, ägarstyrning, finansiering och informationsplikt. 

Enligt förslaget är Finpro Oy ett helt statsägt icke-vinstsyftande aktiebolag som tillhandahåller offentliga tjänster. Bolagets verksamhet utgör en fortsättning på den registrerade föreningen Finpro ry:s verksamhet. För ägarstyrningen av Finpro Oy svarar arbets- och näringsministeriet.  

Finpro Oy:s verksamhet syftar till att främja finländska företags konkurrenskraft, internationalisering och export, utvecklingen av företagens kunnande när det gäller internationella handel och ekonomi, främjande av utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland samt främjande, utveckling och forskning som avser turismen från utlandet till Finland. 

Propositionen har som mål att som en del av en mer omfattande reform- och utvecklingsprocess för Finpros verksamhet förenhetliga Finpro Oy:s lagfästa ställning med andra motsvarande organisationer som hör till arbets- och näringsministeriets styrning samt att stärka bolagets ställning som ett icke-vinstsyftande bolag som tillhandahåller offentliga tjänster.  

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Ekonomiutskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

Genom propositionen slutförs en en mer omfattande reform- och utvecklingsprocess med att Finpros uppgifter utöver internationaliseringstjänster för företag (Export Finland) också kommer att omfatta främjande av investeringar (Invest in Finland) och turism (Visit in Finland). Den avgiftsbelagda konsultverksamheten har sålts till en utomstående aktör och Finpro är inte längre aktiv på upphandlingsmarknaden. 

Ekonomiutskottet anser att bolagiseringen förtydligar Finpros ställning som ett nästan helt statsfinansierat företag som enbart producerar offentliga, allmännyttiga tjänster. Bolagiseringen förbättrar ägarstyrningen och placerar Finpro i samma position som andra helt statsägda företag med särskilda uppgifter såsom Finnvera Abp, Tekes Kapitalinvestering Ab, Teknologiska forskningscentralen VTT och Finlands Industriinvestering Ab. För att verksamheten fortsatt ska kunna utvecklas så som kundkretsen önskar är det viktigt att de täta kontakterna mellan Finpro och företagen består. 

Finpro är en väsentlig del av nätverket Team Finland. De ändringar som regeringen nu föreslår blir en god grund för att ytterligare förbättra närverket med syftet att erbjuda små och medelstora företag internationaliseringstjänster på ett och samma ställe. Det är viktigt att den interna informationen inom nätverket fungerar bra och ekonomiutskottet anser därför att det brådskar med behövliga ändringar i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (240/2007).  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 87/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 11.11.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen saf 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Mika Lintilä cent 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd  
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
ersättare 
Sari Essayah kd 
 
ersättare 
Johanna Ojala-Niemelä sd.  
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tuula Kulovesi.