Senast publicerat 08-05-2021 19:34

Betänkande EkUB 10/2018 rd RP 66/2018 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet (RP 66/2018 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänsteman Mikko Huuskonen 
    arbets- och näringsministeriet
  • Senior Director Marianne Asikainen 
    Innovationsfinansieringsverket Business Finland.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändring av sex lagar som föreskriver om Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro Oy:s uppgifter och behörighet. Aktörernas namn i lagarna ändras från Innovationsfinansieringsverket Tekes till Innovationsfinansieringsverket Business Finland respektive från Finpro Oy till Business Finland Ab. Dessutom ska Business Finland Ab fogas till två lagar (lagen om statens specialfinansieringsbolag och lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet) som mottagare av nödvändiga uppgifter. 

Propositionen har samband med ändringen av namnet Innovationsfinansieringsverket Tekes till Innovationsfinansieringsverket Business Finland respektive ändringen av namnet Finpro Oy till Business Finland Ab och med sammanslagningen och omorganiseringen av aktörernas verksamhet under Business Finland. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt, eftersom lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland trädde i kraft den 1 januari 2018. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionen föranleds av att de uppgifter Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro Oy har haft sammanförs under helheten Business Finland. Bestämmelser om samgåendet ingår i lag 1146/2017, som trädde i kraft den 1 januari 2018. Nu föreslår regeringen vissa namnändringar och preciseringar för att uppdatera lagstiftningen. Enligt uppgift till utskottet ingick inte namnändringarna i huvudlagen av tidsmässiga skäl. 

Ekonomiutskottet anser att lagförslagen i propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker dem därför utan ändringar. 

Regeringen föreslår ändring av sex lagar som föreskriver om Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro Oy:s uppgifter och behörighet. Hänvisningarna ändras från Innovationsfinansieringsverket Tekes till Innovationsfinansieringsverket Business Finland och från Finpro Oy till Business Finland Ab. Det handlar alltså om ett tekniskt förtydligande.  

Dessutom ska Business Finland Ab fogas till lagen om statens specialfinansieringsbolag och lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet som mottagare av nödvändiga uppgifter. Enligt vad ekonomiutskottet erfar måste det finnas bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter för att Business Finland Ab ska kunna fatta finansieringsbeslut enligt lag 1146/2017 och utföra andra lagstadgade uppgifter. 

Utskottet noterar att regeringen i motiven till propositionen säger att Business Finland Ab ska kunna fungera som statsbidragsmyndighet. Hänvisningen avser 14 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1146/2017) och den är inexakt eftersom lagen inte avser att bolaget ska vara en myndighet trots att det kan fatta vissa finansieringsbeslut. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—6 i proposition RP 66/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 7.6.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Martti Mölsä blå 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo liik 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Lea Mäkipää blå 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Antero Vartia gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.