Senast publicerat 08-06-2022 15:36

Betänkande EkUB 13/2021 rd RP 29/2021 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den (RP 29/2021 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Tiina Heinonen 
  finansministeriet
 • byråchef Mervi Toivanen 
  Finlands Bank
 • jurist Henrik Kallio 
  Finansinspektionen
 • juristchef Jesse Collin 
  Börsstiftelsen i Finland
 • ledande expert Ville Kajala 
  Centralhandelskammaren
 • styrelseordförande Timo Rothovius 
  Finlands Aktiesparare rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Konkurrens- och konsumentverket
 • FINE Försäkrings- och finansrådgivningen.

Inget yttrande av 

 • Verket för finansiell stabilitet
 • Pääomasijoittajat ry
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Kommunfinans Abp
 • Euroclear Finland Ab
 • Nasdaq Helsinki Oy.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om handel med finansiella instrument, lagen om Finansinspektionen, lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift och lagen om investeringstjänster ändras. 

Propositionen syftar till att nationellt delvis genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa direktiv om finansmarknaden som antogs i samband med översynen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn. Ändringarna i propositionen gäller det nationella genomförandet av de ändringar som gjorts i direktivet om marknader för finansiella instrument och direktivet om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Lagen om handel med finansiella instrument, lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift ändras för att överföra regleringen rörande tillhandahållande av datarapporteringstjänster till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för finansiella instrument och för att överföra tillsynen över leverantörer av datarapporteringstjänster från Finansinspektionen till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.  

Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ändras för att beakta de uppgifter för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism som koncentreras till Europeiska bankmyndigheten på unionsnivå. 

Propositionen syftar också till att till den nationella lagstiftningen foga de ändringar som är nödvändiga på grund av Europaparlamentets och rådets förordning om en översyn av det europeiska systemet för finansiell tillsyn. 

Dessutom föreslås smärre ändringar i lagen om handel med finansiella instrument och i lagen om Finansinspektionen. Ändringarna är närmast av teknisk art. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så att det tredje lagförslaget träder i kraft den 30 juni 2021 och de övriga lagförslagen den 1 januari 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionens huvudsakliga innehåll.

Lagen om handel med finansiella instrument, lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift ändras för att våra nationella bestämmelser inte ska strida mot EU:s direkt tillämpliga förordningsbestämmelser. I detta sammanhang överförs tillsynen över leverantörer av datarapporteringstjänster från Finansinspektionen till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. 

Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ändras för att beakta de uppgifter för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism som koncentreras till Europeiska bankmyndigheten. 

Syftet med de föreslagna ändringarna.

Propositionen syftar till att nationellt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa direktiv om finansmarknaden. Det antogs i samband med översynen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn. De ändringar som nu föreslås gäller det nationella genomförandet av de ändringar som gjorts i direktivet om marknader för finansiella instrument och direktivet om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Ekonomiutskottet tillstyrker den föreslagna lagstiftningen, men med smärre ändringar av teknisk art. 

Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS).

Finansmarknaden omfattas av en heltäckande reglerings- och tillsynsram som syftar till att främja finansiell stabilitet och skydda kunderna inom finansiella tjänster. I bakgrunden finns ett behov av att stärka den europeiska regleringen och tillsynen. Det behovet blev synligt efter den globala finanskrisen. Efter att behovet blev synligt har EU genomfört reformer som i allt väsentligt har ändrat sättet att reglera och övervaka finansbranschen. Den nuvarande tillsynsmekanismen består av Europeiska systemrisknämnden, tre europeiska tillsynsmyndigheter (Europeiska bankmyndigheten EBA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa), den gemensamma kommittén för europeiska tillsynsmyndigheter och de nationella tillsynsmyndigheterna. 

Syftet med mekanismen är att säkerställa att de regler som är tillämpliga på finanssektorn tillämpas korrekt i alla medlemsstater för att bevara den finansiella stabiliteten, stärka konsumenternas förtroende och berättigade förväntningar och skapa en gemensam tillsynskultur. Alla dessa åtgärder syftar till att stärka integrationen av kapitalmarknaderna i Europa. 

Systemet omfattar både mikro- och makrotillsyn. Tillsynen på mikronivå gäller finansinstitut. Syftet med tillsynen är att begränsa konsekvenserna av eventuella svårigheter för finansinstituten och att på så sätt skydda deras kunder. Genom att förhindra att enskilda finansinstitut kraschar vill man också förebygga och minska risken för spridning av störningar och konsekvenser som drabbar andra finansinstitut. Makrotillsynen å sin sida gäller hela det finansiella systemets exponering för gemensamma risker. Syftet är att förhindra att störningar i den finansiella stabiliteten sprider sig till realekonomin. 

Den globala finanskrisen visade att det EU:s tillsynsstruktur före krisen lade alltför stor vikt vid tillsyn över enskilda finansinstitut och för liten vikt vid makrotillsynsaspekter. Därför inrättades Europeiska systemrisknämnden (ESRB), som fick i uppdrag att övervaka den makroekonomiska stabiliteten i EU:s finansiella system och att förebygga och minska systemrisker. Alla tre tillsynsmyndigheter (EBA, Esma och Eiopa) ansvarar för mikrotillsynen. 

När bankunionen inrättades 2012 tillfördes regelverket och tillsynsramen nya element, bland annat en gemensam regelbok, en gemensam tillsynsmekanism (2014) och en gemensam resolutionsmekanism som inledde sin verksamhet 2016. En översyn av tillsynsramen slutfördes 2019 genom en ändring av förordningarna om inrättande av de europeiska tillsynsmyndigheterna och systemrisknämnden. 

Ekonomiutskottet har tidigare tagit ställning till dessa i ett utlåtande (EkUU 59/2018 rdU 62/2017 rd). Syftet med ändringarna var att stärka tillsynsmyndigheternas befogenheter och förvaltning samt att förbättra systemrisknämndens tillsynskapacitet och förmåga att förutse och upptäcka risker för den finansiella stabiliteten. 

Ekonomiutskottet upprepar sitt tidigare uttalande om att samordnad tillsyn också bidrar till att upptäcka de nya typer av risker som den ökade gränsöverskridande finansförmedlingen utanför den traditionella banksektorn medför och till att förebygga sårbarheter i det finansiella systemet. 

Enligt uppgifter till ekonomiutskottet har medlemsstaternas myndigheter trots harmoniserad lagstiftning mycket olika sätt att ta sig an sitt tillstånds- och tillsynsuppdrag. Aktörer med gränsöverskridande verksamhet kan ha mycket varierande auktorisations- och anmälningsskyldigheter, vilket kan leda till divergerande affärsmöjligheter i medlemsstaterna. Finansiell integrering och öppen konkurrens kräver inte bara gemensamma regler utan också samordnad tillämpningspraxis och likabehandling av aktörerna. Det är befogat att överföra tillsynsbehörigheten från nationell nivå till EU-nivå i vissa fall som gäller gränsöverskridande aktörer, men i andra fall, särskilt i fråga om små nationella aktörer, är det lämpligt att behålla tillsynen på nationell nivå. Vad gäller tillsynen över små aktörer konstaterar ekonomiutskottet dock att i synnerhet digitaliseringen har medverkat till en utveckling där aktörens storlek inte nödvändigtvis korrelerar med de risker som den medför. 

Finlands representation i systemrisknämndens förvaltning.

I samband med översynen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn såg man också över förvaltningen av Europeiska systemrisknämnden (ESRB) med ansvar för makrotillsynen i EU. Som ett led i ändringen av ESRB-förordningen ges medlemsstaterna möjlighet att välja antingen den nationella centralbankens ordförande eller en hög representant för makrotillsynsmyndigheten (ordförande i direktionen för Finansinspektionen) till röstberättigad ledamot i ESRB:s styrelse. Kriterierna resulterar i att båda ledamöterna från Finland i styrelsen för ESRB kommer från Finlands Bank. För närvarande är ledamöterna i styrelsen från Finlands Bank respektive Finansinspektionen. För att säkerställa informationsutbytet och effektiv verksamhet är det även i fortsättningen bäst att hålla fast vid den nuvarande representationen i ESRB:s styrelse, i överensstämmelse med propositionen. 

Överväganden.

Den finansiella integrationen utsätter medlemsstaterna för gemensamma störningar eller störningar som blir gemensamma i högre grad än tidigare. Det finns ett tydligt behov av en enhetlig ram för finansiell tillsyn när finansiella tjänster och produkter i allt högre grad blir gränsöverskridande. Det väsentliga är att den europeiska tillsynsmekanismen bibehåller en sammanhållen tolkning och en tydlig arbetsfördelning mellan centraliserad och decentraliserad tillsyn.  

Ekonomiutskottet understryker att det med avseende på kapitalmarknadernas utveckling och de finansiella tjänsternas gränsöverskridande karaktär är viktigt att den nationella prövningsrätten inte torpederar harmoniseringssträvandena. I det perspektivet är det motiverat med ett snävt tilltaget nationellt spelrum. 

DETALJMOTIVERING

2. Lagen om ändring av lagen om Finansinspektionen

26 §. Återkallande av verksamhetstillstånd och registrering samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet.

Paragrafrubriken måste ändras med anledning av ändringarna i proposition RP 16/2021 rd. Ordet peruuttaminen ändras till peruminen i den finska paragrafrubriken. Ändringen påverkar inte den svenska paragrafrubriken. 

Eftersom paragrafen i proposition RP 171/2020 rd har fått ett nytt 9 mom. och i proposition RP 16/2021 rd ett nytt 10 mom., blir det nya momentet 11 mom. 

40 §. Påföljdsavgift.

Efter att propositionen lämnades har riksdagen godkänt en ändring av 40 § i den tidigare propositionen RP 255/2020 rd och den måste nu beaktas. 

I 2 mom. 6 punkten måste bestämmelserna i artiklarna 19a—19c om EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet läggas till. 

41 a §. Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall.

Paragrafen har ändrats på samma sätt som i proposition RP 16/2021 rd. Följaktligen måste 12 mom. ändras till att, när den påföljdsavgift som avses i 11 mom. påförs för en överträdelse av artikel 11.1 d eller artikel 11.4 i förordningen om referensvärden, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst två procent av den juridiska personens omsättning under året innan påföljdsavgiften påfördes eller högst 250 000 euro, beroende på vilkendera som är störst. Påföljdsavgiften för en fysisk person får uppgå till högst 100 000 euro. 

61 §. Anmälan om åtgärder som avser utländska EES-filialer, andra utländska EES-tillsynsobjekt och reglerade marknader som står under tillsyn av andra EES-stater samt begränsning av och förbud mot utländska EES-filialers och andra EES-tillsynsobjekts verksamhet.

Ekonomiutskottet föreslår att hänvisningen till "EU-direktiv" ändras till "EU-rättsakter" i 61 § 5 mom. 

3. Lagen om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

1 kap. Allmänna bestämmelser

4 §. Definitioner.

Efter det att proposition lämnades har 1 kap. 4 § 1 mom. ändrats genom proposition RP 261/2020 rd. För att beakta ändringarna måste ingressen i lagförslaget kompletteras med numret på den nya lagen. 

4. Lagen om ändring av 5 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

5 §. Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift.

Tabellen har ändrats med anledning av propositionerna RP 178/2020 rd och RP 16/2021 rd. Ändringarna måste beaktas här. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 5 i proposition RP 29/2021 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 2—4 i proposition RP 29/2021 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) 1 kap. 2 § 1 mom. 19 och 21—24 punkten, 8—9 kap. samt 12 kap. 2 § 2 mom. 7 och 8 punkten, av dem 1 kap. 2 § 1 mom. 19 och 21—24 punkten sådana de lyder i lag 295/2017, 
ändras 1 kap. 1 § och 2 § 1 mom. 20 och 31 punkten, 2 kap. 1 §, 3 kap. 11 § 6 mom., 5 kap. 4 § 2 mom., rubriken för III avdelningen, 7 kap. 3 § 3 mom., det inledande stycket i 12 kap. 2 § 3 mom. samt 13 kap. 2 §, av dem 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 295/2019 samt 2 § 1 mom. 20 och 31 punkten och 7 kap. 3 § 3 mom. sådana de lyder i lag 295/2019, och 
fogas till 10 kap. en ny 5 § och till 12 kap. 2 § 3 mom. en ny 5 a-punkt som följer: 
1 kap. 
Tillämpningsområde och definitioner 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på ordnande av handel med finansiella instrument och på offentliggörande av information om handel med finansiella instrument. 
Denna lag tillämpas på utländska organisationer som motsvarar börser i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 
Bestämmelser om offentliggörande av information om handel med finansiella instrument och om handel med derivatinstrument finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. I den förordningen finns det också bestämmelser om rapportering av transaktioner med finansiella instrument till den behöriga myndigheten, om icke-diskriminerande tillträde till clearing och till uppgifter om referensvärden samt om datarapporteringstjänster. 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20) leverantör av datarapporteringstjänster en person som avses i artikel 2.1.36a i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
31) ledning styrelsen för en tillhandahållare av investeringstjänster eller en börs, och om företaget har ett förvaltningsråd, förvaltningsrådet, verkställande direktören och alla som är direkt underställda verkställande direktören och som sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 kap. 
Drift av reglerade marknader 
1 § 
Tillstånd att driva en reglerad marknad och annan tillåten verksamhet 
En reglerad marknad får inte drivas utan tillstånd som beviljats av finansministeriet. 
En börs får utöver en reglerad marknad driva en multilateral handelsplattform och en organiserad handelsplattform och tillhandahålla databehandlingstjänster och andra tjänster i anslutning till omsättning och förvaring av finansiella instrument samt utbildnings- och informationstjänster för utveckling av värdepappers-, derivat- och finansmarknaden samt bedriva annan verksamhet som har nära samband med verksamhet som avses i detta moment. 
En börs får verka som clearingmedlem samt som kontoförande institut med iakttagande av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017). 
Bestämmelser om en börs rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster finns i artikel 27b.2 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. 
En börs får inte bedriva annan verksamhet än sådan som avses i denna paragraf. 
3 kap. 
Organisering av verksamheten på en reglerad marknad 
11 § 
Avbrytande eller avslutande av handel 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En börs kan begära att Finansinspektionen fastställer ett sådant beslut om avbrytande eller avslutande av den handel som avses i 1, 2 eller 4 mom. Finansinspektionen ska, efter att ha fått en sådan begäran, utan obefogat dröjsmål besluta om den fastställer börsens beslut. Om Finansinspektionen inte fastställer börsens beslut ska börsen utan onödigt dröjsmål fortsätta handeln med det finansiella instrumentet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 kap. 
Krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar 
4 § 
Hantering av intressekonflikter samt tillförlitliga system 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska iaktta vad som i 3 kap. 1 § 3 och 4 mom. samt 11, 17—20, 23 och 28 § föreskrivs om organisering av verksamheten, handelssystems motståndskraft, tick-size och elektronisk handel och ska ha infört alla de effektiva system, förfaranden och arrangemang som behövs för detta. 
AVDELNING III 
TRANSPARENS I HANDELN 
7 kap. 
Transparenskrav för handel med finansiella instrument 
3 § 
Avbrytande och förbjudande av systematisk internhandel 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om Finansinspektionen i enlighet med 3 kap. 11 § 6 mom. har fastställt en börs beslut att avbryta eller avsluta handeln med ett finansiellt instrument eller i enlighet med 3 kap. 12 § 1 mom. ålagt börsen att avbryta handeln med ett finansiellt instrument och instrumentet är föremål för interna transaktioner, ska den systematiska internhandlaren avbryta handeln med instrumentet i fråga. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 kap. 
Tillsyn, tystnadsplikt och särskilda befogenheter 
5 § 
Tillsyn över leverantörer av datarapporteringstjänster 
Bestämmelser om rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster och om organisatoriska krav för och tillsyn över leverantörer av datarapporteringstjänster finns i avdelning IVa i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. 
Om Finansinspektionen i enlighet med artikel 27b i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument ska bevilja verksamhetstillstånd för och utöva tillsyn över en leverantör av datarapporteringstjänster, ska Finansinspektionen övervaka leverantörens verksamhet för att bedöma om de villkor för bedrivande av verksamheten som anges i den förordningen uppfylls. Finansinspektionen ska genomföra lämpliga åtgärder för att få tillgång till den information som behövs för att bedöma om villkoren är uppfyllda. 
Vad som i 3 kap. 3 § föreskrivs om rapportering av överträdelser ska också tillämpas på de leverantörer av rapporteringstjänster som är Finansinspektionens tillsynsobjekt. 
12 kap. 
Administrativa påföljder 
2 § 
Påföljdsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. är också överträdelse eller försummelse av följande bestämmelser i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument sådana bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 a) artiklarna 27b.1, 27b.2 och 27b.4 om auktorisationskrav för leverantörer av datarapporteringstjänster, artiklarna 27f.1—27f.3 om krav på ledningsorganet hos en leverantör av datarapporteringstjänster, artiklarna 27g.1—27g.5 om organisatoriska krav för ett godkänt publiceringsarrangemang och artiklarna 27i.1—27i.4 om organisatoriska krav för en godkänd rapporteringsmekanism, om leverantören av rapporteringstjänster omfattas av ett undantag enligt artikel 27b.1 andra stycket, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 kap. 
Skadestånds- och straffbestämmelser 
2 § 
Olovligt ordnande av handel med finansiella instrument 
Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet bedriver en börs verksamhet i strid med 2 kap. 1 § eller driver en multilateral eller en organiserad handelsplattform i strid med 5 kap. 1 § 1 mom. ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för olovligt ordnande av handel med finansiella instrument dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 2 mom. 6Utskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 13 och Utskottet föreslår en ändring 14 Slut på ändringsförslaget punkten och 4 mom. 10 punkten, 5 § 10, 32 och 33 punkten, rubriken för 21 § samt 21 § 4 och 5 mom., 24 § 5 mom., 28 § 7 mom., 32 a § 1 och 2 mom., 32 c § 1 mom., 40 § 2 mom. 6 punkten, 41 § 3 mom., 41 a § 12 mom., 49 a §, det inledande stycket i 50 b §, 50 k §Utskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 53 § 2 mom. Utskottet föreslår en ändring och 61 § 5 mom. Slut på ändringsförslaget
sådana de lyder, 4 § 2 mom. 6 punkten, 4 § 4 mom. 10 punkten, 5 § 32 punkten, rubriken för 21 § samt 21 § 4 och 5 mom. och 28 § 7 mom. i lag 1071/2017, 4 § 2 mom. 13 punkten och 5 § 33 punkten i lag 1108/2018, 5 § 10 punkten, 32 a § 1 och 2 mom. och 40 § 2 mom. 6 punkten i lag 215/2019, 24 § 5 mom., 49 a §, det inledande stycket i 50 b § och 53 § 2 mom. i lag 1242/2011, 32 c § 1 mom. i lag 296/2019, 41 § 3 mom. i lag 1229/2018, 41 a § 12 mom. i lag 316/2020Utskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 50 k § i lag 1442/2016 Utskottet föreslår en ändring och 61 § 5 mom. i 752/2012 Slut på ändringsförslaget, och 
fogas till 4 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 170/2014, 311/2015, 1055/2016, 352/2017, 1071/2017, 1108/2018, 215/2019 och 296/2019, en ny Utskottet föreslår en ändring 15 Slut på ändringsförslaget punkt, till 26 §, sådan den lyder i lagarna 170/2014, 611/2014, 311/2015, 1442/2016Utskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 575/2017, Utskottet föreslår en ändring / Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring och Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring / Slut på ändringsförslagetett nytt Utskottet föreslår en ändring 11 Slut på ändringsförslaget mom. och till 27 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 611/2014, 575/2017, 241/2018 och 1108/2018, ett nytt 9 mom. som följer: 
4 § 
Tillsynsobjekt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) börser enligt lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13) sammanslutningar enligt artikel 27.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, nedan värdepapperiseringsförordningen, som har beviljats verksamhetstillstånd enligt artikel 28 i den förordningen, 
14) holdingföretag som har beviljats tillstånd för holdingföretagsverksamhet på det sätt som föreskrivs i 2 a kap. i kreditinstitutslagenUtskottet föreslår en ändring ; Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15 Slut på ändringsförslaget) godkända publiceringsarrangemang enligt artikel 2.1.34 och godkända rapporteringsmekanismer enligt artikel 2.1.36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, som har auktoriserats av Finansinspektionen och som Finansinspektionen med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den förordningen svarar för tillsynen över. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med övriga tillsynsobjekt avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10) referensvärdesadministratörer som inte är i 4 § 2 mom. avsedda auktoriserade tillsynsobjekt och som Finansinspektionen har beviljat verksamhetstillstånd med stöd av artikel 34 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, nedan förordningen om referensvärden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Andra finansmarknadsaktörer 
Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10) de som enligt 2 kap. 11 § i lagen om handel med finansiella instrument, 4 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 6 a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, 21 a eller 21 c § i lagen om betalningsinstitut eller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012, nedan EU:s förordning om värdepapperscentraler, är skyldiga att göra anmälan till Finansinspektionen om förvärv och avyttringar av aktier och andelar, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32) referensvärdesadministratörer som Finansinspektionen har registrerat med stöd av artikel 34 i förordningen om referensvärden, 
33) andra personer än tillsynsobjekt enligt 4 § eller sådana i 32 punkten i denna paragraf avsedda registrerade referensvärdesadministratörer som är skyldiga att iaktta förordningen om referensvärden, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
21 § 
Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till marknadsmissbruk och tillsyn enligt förordningen om referensvärden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att få för tillsynen enligt marknadsmissbruksförordningen och förordningen om referensvärden behövliga uppgifter i standardformat om spotmarknader relaterade till råvaruderivat från marknadsaktörer, rapporter om transaktioner samt direkt tillgång till handlares system. 
Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att få uppgifter av alla personer som deltar i tillhandahållande av referensvärden eller lämnande av uppgifter för det ändamålet, också av tjänsteleverantörer till vilka uppgifter, tjänster eller verksamhet har utkontrakterats i enlighet med artikel 10 i förordningen om referensvärden, samt av deras huvudmän, och att vid behov samråda med dem. 
24 § 
Granskningsrätt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De europeiska tillsynsmyndigheterna har i sådana fall som avses i Europeiska unionens rättsakter om finansmarknaden rätt att i enlighet med de europeiska finanstillsynsförordningarna delta i inspektioner. 
26 § 
Återkallande av verksamhetstillstånd och registrering samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om förutsättningarna för att återkalla verksamhetstillståndet för ett i 4 § 2 mom. Utskottet föreslår en ändring 15 Slut på ändringsförslaget punkten avsett auktoriserat tillsynsobjekt finns i artiklarna 27e.1 och 27f.4 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. På sådana beslut av Finansinspektionen som avses i de nämnda bestämmelserna tillämpas 3 mom. i denna paragraf. 
27 § 
Begränsning av verksamhet som baserar sig på verksamhetstillstånd eller registrering 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen kan för viss tid begränsa verksamhet som ett i 4 § 2 mom. Utskottet föreslår en ändring 15 Slut på ändringsförslaget punkten avsett auktoriserat tillsynsobjekt idkar med stöd av ett verksamhetstillstånd, om de villkor som föreskrivs i artikel 27e i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument är uppfyllda. 
28 § 
Begränsning av ledningens verksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen kan för en viss tid av högst fem år förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen för en sådan administratör eller en sådan rapportör under tillsyn som avses i förordningen om referensvärden eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare eller att i övrigt höra till den högsta ledningen, om personen i fråga har brutit mot eller försummat de bestämmelser som avses i artikel 42.1 i den förordningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 a § 
Förbud mot förvärv av ägarandelar 
Finansinspektionen kan, efter att ha mottagit en anmälan enligt 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 6 a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 4 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a eller 21 c § i lagen om betalningsinstitut, 2 kap. 11 § i lagen om handel med finansiella instrument, EU:s förordning om värdepapperscentraler eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, förbjuda förvärv av i de bestämmelserna avsedda ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag samt deras holdingföretag, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, institut för elektroniska pengar, betalningsinstitut, börser, börsers holdingföretag, värdepapperscentraler och värdepapperscentralers holdingföretag, om innehavet av andelen skulle äventyra verksamhet enligt sunda och ansvarsfulla ledningsprinciper i det företag eller den organisation som förvärvet gäller eller, om förvärvet gäller ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna, om det finns grundad anledning att misstänka att 
1) den anmälningsskyldige inte har ett tillräckligt gott anseende eller en tillräckligt god ekonomisk ställning, 
2) tillförlitligheten eller lämpligheten hos företagets eller organisationens ledning eller andra tillståndsvillkor äventyras i företaget eller organisationen på grund av förvärvet, 
3) företagets eller organisationens solvens, tillsynen över företaget eller organisationen och förutsättningarna för det därtill hörande informationsutbytet mellan myndigheterna äventyras på grund av förvärvet, eller 
4) förvärvet har samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism. 
Finansinspektionen kan förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom. också om den inte inom behandlingstiden enligt 32 b § 2 mom. har fått tilläggsuppgifter som avses i det momentet eller uppgifter eller information som avses i 3 kap. 1 § 6 mom. i kreditinstitutslagen, 4 kap. 7 § 6 mom. i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § 5 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § 6 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § 6 mom. eller 21 c § i lagen om betalningsinstitut, 4 kap. 5 § 6 mom. i försäkringsbolagslagen eller i genomförandeförordningen till EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. Finansinspektionen kan likaså förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom. om den inte inom två månader efter att ha fått anmälan om förvärv av en ägarandel har fått de utredningar som avses i 2 kap. 11 § 5 mom. i lagen om handel med finansiella instrument eller EU:s förordning om värdepapperscentraler. Dessutom kan Finansinspektionen förbjuda förvärv om den inte har fått de nödvändiga utredningar som avses i 32 b § 1 mom. i denna lag inom 60 vardagar från det att den underrättat den anmälningsskyldige om vilka utredningar som saknas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 c § 
Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar 
Finansinspektionen kan för högst ett år i sänder förbjuda aktie- eller andelsägare att utöva rösträtt i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, institut för elektroniska pengar, försäkringsbolag och deras holdingföretag, börser, börsers holdingföretag, värdepapperscentraler och värdepapperscentralers holdingföretag, om 
1) anmälan om förvärv av aktier eller andelar inte har gjorts enligt 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 6 a § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, 4 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut, 2 kap. 11 § i lagen om handel med finansiella instrument, EU:s förordning om värdepapperscentraler eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, 
2) aktier eller andelar har förvärvats trots Finansinspektionens förbud enligt 32 a §, eller 
3) den gräns för innehav som anges i de paragrafer som nämns i 1 punkten har uppnåtts eller överskridits och innehavet äventyrar verksamhet enligt sunda och ansvarsfulla ledningsprinciper i målföretaget eller målsammanslutningen på det sätt som avses i 32 a § eller, om målföretaget är ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
40 § 
Påföljdsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Påföljdsavgift ska också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) bestämmelserna i artiklarna 4—16 i förordningen om referensvärden om referensvärdens skydd mot otillbörlig påverkan och tillförlitlighet, Utskottet föreslår en ändring artiklarna 19a—19c om EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet, Slut på ändringsförslaget artiklarna 21—26 om kritiska, signifikanta och icke-signifikanta referensvärden, artikel 27 om referensvärdesdeklaration, artikel 28 om referensvärden som ändras och upphör att tillhandahållas, artikel 29 om användning av ett referensvärde och mot artikel 34 om auktorisation och registrering av en administratör, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
41 § 
Påförande av påföljdsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om det är fråga om överträdelse av förordningen om referensvärden, ska utöver det som föreskrivs i 2 mom. också förfarandets inverkan på realekonomin beaktas vid bedömningen av påföljdsavgiftens belopp. Om det är fråga om överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, nedan prospektförordningen, ska överträdelsens inverkan också på icke-professionella kunders ställning beaktas vid bedömningen av påföljdsavgiftens belopp. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
41 a § 
Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en påföljdsavgift som avses i Utskottet föreslår en ändring 11 Slut på ändringsförslaget mom. påförs för en överträdelse av artikel 11.1 led d eller artikel 11.4 i förordningen om referensvärden, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst två procent av den juridiska personens omsättning under året Utskottet föreslår en ändring innan påföljdsavgiften påfördes Slut på ändringsförslaget eller högst 250 000 euro, beroende på vilkendera som är större. En fysisk person får påföras högst 100 000 euro i påföljdsavgift. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
49 a § 
Information till de europeiska tillsynsmyndigheterna om organ som ger beslutsrekommendationer 
Finansinspektionen ska i sådana fall som avses i de EU-rättsakter som gäller finansmarknaden informera den berörda europeiska tillsynsmyndigheten om de förfaranden som iakttas i Finland och med hjälp av vilka kunder hos tillsynsobjekt och hos andra finansmarknadsaktörer kan hänskjuta enskilda tvister om tillämpning av lagarna om finansmarknaden till oavhängiga organ som ger rekommendationer. 
50 b § 
Hänskjutande av tvister till en europeisk tillsynsmyndighet 
Finansinspektionen får i sådana fall som avses i de EU-rättsakter som gäller finansmarknaden i enlighet med de europeiska finanstillsynsförordningarna till en europeisk tillsynsmyndighet hänskjuta sådana tvister mellan Finansinspektionen och en utländsk EES-tillsynsmyndighet som gäller 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
50 k § 
Behörig myndighet enligt förordningen om referensvärden 
Finansinspektionen är den behöriga myndighet som avses i artikel 40.2 i förordningen om referensvärden. 
53 § 
Vägran att delta i tillsynssamarbete 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen ska underrätta den myndighet som har framställt samarbetsbegäran om vägran att samarbeta och om dess grunder samt, i sådana fall som avses i de EU-rättsakter som gäller finansmarknaden, också den berörda europeiska tillsynsmyndigheten. 
61 §  
Anmälan om åtgärder som avser utländska EES-filialer, andra utländska EES-tillsynsobjekt och reglerade marknader som står under tillsyn av andra EES-stater samt begränsning av och förbud mot utländska EES-filialers och andra EES-tillsynsobjekts verksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen ska informera utländska EES-tillsynsmyndigheter samt i sådana fall som avses i de Utskottet föreslår en ändring EU-rättsakter Slut på ändringsförslaget som gäller finansmarknaden Europeiska kommissionen och den berörda europeiska tillsynsmyndigheten om de åtgärder som Finansinspektionen har vidtagit för att avsluta verksamhet som strider mot bestämmelser, föreskrifter, stadgar eller villkor enligt 1 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 1 kap. 4 § 1 mom. 15 punkten, 2 kap. 1 § 1 mom. och 8 kap. 11 §, av dem Utskottet föreslår en ändring 1 kap. 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag /2021 och  Slut på ändringsförslaget2 kap. 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 573/2019, och 
fogas till 1 kap. 4 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1089/2017 och 573/2019, en ny 14 a punkt och till 9 kap. en ny 3 a § som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
4 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 a) europeiska banktillsynsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, 
15) Europeiska bankmyndigheten den bankmyndighet som avses i europeiska banktillsynsförordningen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 kap. 
Riskbedömning 
1 § 
Nationell bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism 
Inrikesministeriet och finansministeriet samordnar den nationella bedömningen av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Inrikesministeriet svarar för bedömningen av riskerna i fråga om finansiering av nationell terrorism och finansministeriet för bedömningen av riskerna i fråga om finansieringen av penningtvätt. I riskbedömningen ska de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som gäller i Finland identifieras och bedömas samt Europeiska kommissionens, nedan kommissionen, bedömning på unionsnivå av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism beaktas. Den nationella riskbedömningen ska uppdateras regelbundet och sändas till kommissionen, Europeiska bankmyndigheten och de övriga medlemsstaterna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 kap. 
Administrativa påföljder 
11 § 
Rapportering till Europeiska bankmyndigheten om påföljder för kreditinstitut och finansiella institut 
Finansinspektionen ska till Europeiska bankmyndigheten ge in 
1) information om påförda och offentliggjorda påföljder enligt detta kapitel för kreditinstitut och finansiella institut, samtidigt som påföljden offentliggörs, och information om eventuellt ändringssökande och resultatet av detta, 
2) årligen sammanställda uppgifter om de påföljder som enligt detta kapitel varje år påförts kreditinstitut och finansiella institut. 
Det som i 1 mom. föreskrivs om påföljder tillämpas också på beslut enligt 7 kap. 4—7 §. 
Regionförvaltningsverket ska ge Finansinspektionen information enligt 1 och 2 mom. om företag som tillhandahåller finansiella tjänster. Finansinspektionen ska vidarebefordra informationen till Europeiska bankmyndigheten. 
9 kap. 
Särskilda bestämmelser 
3 a § 
Samarbete med Europeiska bankmyndigheten 
Bestämmelser om Europeiska bankmyndighetens uppgifter vid förhindrande och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och om tillsynsmyndigheternas skyldigheter rörande dessa uppgifter finns i artikel 9a i europeiska banktillsynsförordningen och bestämmelser om begäranden om utredning som Europeiska bankmyndigheten riktar till tillsynsmyndigheter finns i artikel 9b i den förordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom., sådana de lyder, 5 § 1 mom. i Utskottet föreslår en ändring lagarna Slut på ändringsförslaget 1076/2017Utskottet föreslår en ändring , 271/2021 och /2021 samt Slut på ändringsförslaget 6 § 1 mom. i lag 575/2019, som följer: 
5 § 
Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift 
Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
Avgiftsskyldiga 
Grundavgift i euro 
affärsbanker enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 
6 420 
andra kreditinstitut 
2 140 
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto 
9 630 
betalningsinstitut 
2 140 
försäkringsbolag 
6 420 
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen 
2 140 
försäkringsföreningar 
1 070 
pensionsstiftelser och pensionskassor 
1 284 
andra försäkringskassor än pensionskassor 
856 
arbetslöshetskassor 
6 420 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden 
6 420 
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna 
1 284 
statens pensionsfond, Utskottet föreslår en ändring Statens kärnavfallshanteringsfond,  Slut på ändringsförslagetpensionsanstalten Keva och kyrkans pensionsfond 
16 050 
filialer till tredjeländers kreditinstitut 
3 210 
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori I 
2 140 
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II 
3 210 
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III 
4 301 
fondbolag 
4 280 
företag som är auktoriserade AIF-förvaltare 
4 280 
företag som är auktoriserade som AIF-förvaltare och fondbolag 
6 420 
företag som är auktoriserade som fondbolag och som är registreringsskyldiga enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
4 815 
Utskottet föreslår en ändring värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 1 och 4 mom. i lagen om investeringstjänster Slut på ändringsförslaget 
6 420 
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § Utskottet föreslår en ändring 2 mom. Slut på ändringsförslaget i lagen om investeringstjänster 
1 070 
filialer till utländska EES-värdepappersföretag 
2 140 
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer 
3 210 
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES 
1 070 
filialer till utländska EES-fondbolag 
2 140 
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare 
2 140 
filialer till AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeland 
3 210 
filialer till tredjeländers försäkringsbolag 
3 210 
sådana leverantörer av datarapporteringstjänster som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, och som Finansinspektionen utövar tillsyn över med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den nämnda förordningen 
10 700 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga 
Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
Avgiftsskyldiga 
Grundavgift i euro 
värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
278 200 
den gamla insättningsgarantifond som avses i lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1199/2014) 
12 840 
säkerhetsfonder enligt kreditinstitutslagen 
2 140 
juridiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut 
1 070 
fysiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut 
214 
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster 
3 210 
enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder registreringsskyldiga AIF-förvaltare som inte är auktoriserade som fondbolag 
1 070 
de som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
2 140 
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 
3 210 
förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
3 210 
företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
5 350 
särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
2 140 
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 
6 420 
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 
10 700 
börsers och värdepapperscentralers holdingföretag 
10 700 
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag 
1 070 
försäkringsmäklare och sidoverksamma försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsdistribution 
1 070 och en höjning med 193 euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms 
kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
6 420 
centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
160 500 
clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
12 840 
clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 6 kap. 9 § i den lagen 
2 140 
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 
16 585 och en höjning med 17 120 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument 
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 
13 375 
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när emittenten inte har hemort i Finland 
11 235 och en höjning med 11 770 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument 
emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepapperen i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 
3 210 
finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 
3 210 
emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 
4 280 
emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 
1 070 
finländska kreditförmedlare som är registrerade i enlighet med 6 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna inte är ombud för någon kreditgivare 
1 200 
Pensionsskyddscentralen 
10 700 
trafikskadenämnden och patientskadenämnden 
1 070 
verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen 
19 260 
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 
1 070 
sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland 
1 070 
tredjeländers kreditinstituts representationer 
1 070 
sådana försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution som är registrerade i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland och som har filial i Finland 
321 
finansiella motparter enligt artikel 2.8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland 
10 700 
utländska kreditförmedlare enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna har filial i Finland 
400 
förmedlare av gräsrotsfinansiering enligt lagen om gräsrotsfinansiering 
2 140 
registrerade ombud enligt lagen om ombud för obligationsinnehavare 
2 140 
godkända publiceringsarrangemang och godkända rapporteringsmekanismer enligt 4 § 2 mom. Utskottet föreslår en ändring 15 Slut på ändringsförslaget punkten i lagen om Finansinspektionen 
10 700 
referensvärdesadministratörer enligt 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektionen 
3 000 
referensvärdesadministratörer enligt 4 § 4 mom. 10 punkten i lagen om Finansinspektionen 
5 000 
de som enligt 4 § 2 mom. 13 punkten i lagen om Finansinspektionen utför kontroll av värdepapperisering 
5 000 
sådana i 5 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster avsedda tredjelandsföretag som tillhandahåller tjänster utan filialetablering 
3 210 
tillhandahållare av virtuella valutor 
2 140 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 2 kap. 3 § i lagen om investeringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 2 kap. 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1069/2017, som följer: 
2 kap. 
Rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet 
3 § 
Sidotjänster och rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om rätt för ett värdepappersföretag som ordnar multilateral eller organiserad handel att tillhandahålla datarapporteringstjänster finns i artikel 27b.2 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 5.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Joonas Könttä cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.