Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

EkUB 15/2020 rd

Senast publicerat 17-06-2020 17:15

Betänkande EkUB 15/2020 rd RP 68/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen och 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen och 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (RP 68/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsrådArtoRajala
  arbets- och näringsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Energimyndigheten
 • Gasgrid Finland Oy
 • Energianvändare i Finland rf
 • Suomen Kaasuyhdistys ry
 • Finlands Egnahemsförbund r.f.

Inget yttrande av 

 • Finsk Energiindustri rf
 • professorMikaelCollan
 • professorPerttiJärventausta.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att naturgasmarknadslagen och lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden ändras. Genom de föreslagna lagarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/692 om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas. 

Till naturgasmarknadslagen fogas en definition av en sammanlänkning som motsvarar ändringsdirektivets definition. 

Det föreslås att de bestämmelser i naturgasmarknadslagen som gäller undantag från vissa skyldigheter för ny infrastruktur när det gäller regleringen av naturgasnät ska ändras så att de motsvarar kraven enligt ändringsdirektivet. Förfarandet med befrielse utsträcks till att gälla nya sammanlänkningar mellan Finland och tredjeländer. Dessutom kompletteras förutsättningarna för beviljande av befrielse och bestämmelserna om förfarandet. 

Till lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden fogas en bestämmelse om samarbete mellan tillsynsmyndigheter i frågor som gäller regleringen av sammanlänkningar mellan Finland och ett tredjeland. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Bakgrund och syfte

Syftet med förslaget är att genomföra EU:s direktiv om ändring av naturgasdirektivet (EU) 2019/692. Syftet med ändringsdirektivet är att utvidga tillämpningsområdet för unionens marknadsregler för naturgas till att omfatta sammanlänkningar till och från tredjeländer. Medlemsstaterna skulle ha satt i kraft den lagstiftning som ändringsdirektivet förutsätter senast den 24 februari 2020. 

Bestämmelserna i ändringsdirektivet har i Finland i huvudsak satts i kraft genom gällande bestämmelser i naturgasmarknadslagen (587/2017), lagen om åtskillnad av innehavare av överföringsnät för naturgas (588/2017) och lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013). Finlands naturgaslagstiftning tillämpas redan i nuläget i sin helhet på sammanlänkningar mellan Finland och Ryssland ända fram till Finlands landgräns och gränsen till territorialhavet. På motsvarande sätt har Finlands naturgaslagstiftning inte tillämpats på gasledningar som går inom Finlands ekonomiska zon. Ändringsdirektivet medför således endast enstaka tekniska ändringar i vår lagstiftning. 

De viktigaste förslagen

Enligt förslaget ska det till naturgasmarknadslagen fogas en definition av sammanlänkning som omfattar sammanlänkningar både mellan medlemsstaterna och mellan Finland och tredjeländer. Det rör sig om en lagstiftningsteknisk ändring. 

Det föreslås att de bestämmelser i naturgasmarknadslagen som gäller undantag från vissa skyldigheter för ny infrastruktur när det gäller regleringen av naturgasnät ska ändras så att de motsvarar kraven enligt ändringsdirektivet. Förfarandet för befrielse utvidgas till att gälla nya sammanlänkningar mellan Finland och tredjeländer, och dessutom kompletteras förutsättningarna för beviljande av befrielse och bestämmelserna om förfarandet. Enligt utredning till ekonomiutskottet kan bestämmelserna dock i praktiken inte förväntas ha några konsekvenser för Finland, eftersom det är osannolikt att sammanlänkningar byggs mellan Finland och tredjeländer. 

Regeringen föreslår att det till lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden fogas en bestämmelse om samarbete mellan myndigheterna i frågor som gäller regleringen av sammanlänkningar mellan Finland och ett tredjeland. 

Ekonomiutskottet betonar betydelsen av en fungerande gasmarknad och anser det viktigt att principerna för en sund och fungerande ekonomisk konkurrens och målen i naturgasmarknadslagen iakttas särskilt vid tolkningen av den föreslagna 93 §, som gäller förfarandet för befrielse. 

Ekonomiutskottet anser att propositionen är motiverad och tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 68/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 17.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhanaVartiainensaml
vice ordförande
ArtoPirttilahticent
medlem
AtteHarjannegröna
medlem
MariHolopainengröna
medlem
HannuHoskonencent
medlem
PiaKaumasaml
medlem
RiittaMäkinensd
medlem
MatiasMäkynensd
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
JoakimStrandsv
medlem
VeikkoVallinsaf
medlem
TuulaVäätäinensd
medlem
JohannesYrttiahovänst
ersättare
AndersAdlercreutzsv
ersättare
HeikkiVestmansaml.

Sekreterare var

utskottsråd
LauriTenhunen.