Senast publicerat 08-05-2021 11:41

Betänkande EkUB 16/2017 rd RP 120/2017 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om leverantörer av kombinerade resetjänster, lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster, lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt lag om ändring av 30 kap. i strafflagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om leverantörer av kombinerade resetjänster, lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster, lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt lag om ändring av 30 kap. i strafflagen (RP 120/2017 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Sari Alho 
  arbets- och näringsministeriet
 • biträdande direktör Petteri Lehtonen 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • jurist Timo Niemi 
  Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
 • expert Kimmo Aalto 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • jurist Sami Hämäläinen 
  Turism- och Restaurangförbundet rf
 • verkställande direktör Heli Mäki-Fränti 
  Resebyråbranschens förbund i Finland rf
 • biträdande direktör Päivi Laatikainen-Mattsson 
  Resebyråbranschens förbund i Finland rf
 • expert Petri Holopainen 
  Företagarna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finnair Abp
 • Finnish Lapland Tourist Board ry
 • Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf
 • Rederierna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om leverantörer av kombinerade resetjänster, som ersätter den gällande lagen om paketreserörelser. Dessutom föreslår den att det stiftas en ny lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster samt att det görs en teknisk ändring i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi. Den relevanta straffbestämmelsen i strafflagen föreslås bli ändrad så att den motsvarar de bestämmelser som föreslås i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster. Genom de föreslagna bestämmelserna genomförs direktivet om paketresor och sammanlänkade researrangemang när det gäller insolvensskydd. Systemet med säkerheter revideras delvis också i övrigt och det föreskrivs om en ny avgift för leverantörer av kombinerade resetjänster. 

Lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster har ett bredare tillämpningsområde än den gällande lagen. I stället för paketresor gäller den både paketresor och sammanlänkade researran-gemang. Den gällande lagens finska begrepp valmismatka ersätts med begreppet matkapaketti. Begreppet sammanlänkat researrangemang är nytt. Den föreslagna lagen innehåller också en bestämmelse om ömsesidigt erkännande av insolvensskydd, vilket förutsätts i det nya direktivet. 

Lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster innehåller en fast tillsynsavgift som baserar sig på det säkerhetsbelopp som leverantören av kombinerade resetjänster ställer samt en procentuell insolvensskyddsavgift som betalas på grundval av omsättningen i försäljningen av kombinerade resetjänster. Bestämmelserna om kontrollavgift, som nu finns på förordningsnivå, överförs till lagnivå. Insolvensskyddsavgiften är en ny avgift som bidrar till att säkerställa att ersättningarna till resenärerna betalas till fullt belopp. Tillsammans kompletterar lagarna det gällande systemet, som baserar sig på enskilda säkerheter, så att systemet kommer att uppfylla de krav på konsumentskydd som direktivet förutsätter i fråga om att resenärerna betalas ersättning snabbt, effektivt och till fullt belopp. 

Dessutom föreslås det en teknisk ändring i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi. Genom ändringen säkerställs Konkurrens- och konsumentverkets rätt att få uppgifter i vissa fall. I strafflagen föreslås det ändringar i beteckningarna för de straffbara gärningarna och i straffbarheten, så att dessa motsvarar de föreslagna bestämmelserna i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2018. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utgångspunkter för regleringen

De föreslagna bestämmelserna ingår i revideringen av lagstiftningen om resetjänster. Revideringen har sin bakgrund i EU-regleringen i fråga om resetjänster. Genom förslaget ersätts den gällande lagen om paketreserörelser och genomförs de delar av direktivet om paketresor och sammanlänkade researrangemang som gäller insolvensskydd. Den föreslagna regleringen har ett nära samband med förslaget till lag om kombinerade resetjänster och lag om ändring av konsumentskyddslagen (RP 105/2017 rd). 

Ekonomiutskottet anser att det föreslagna sättet att reglera frågan är motiverat. Utskottet tillstyrker lagförslag 1 med följande anmärkningar och de ändringar som föreslås nedan i detaljmotiven. Ekonomiutskottet tillstyrker lagförslag 2—4 utan ändringar, men med följande anmärkningar. 

Konsekvenser av regleringen samt administrativ börda

Den föreslagna regleringen utgår från att paketresedirektivet syftar till fullständig harmonisering. Målet är ett så enhetligt och gott konsumentskydd som möjligt. I direktivet finns dock inga bestämmelser om formen för systemet med säkerheter, så medlemsstaterna kan fortfarande ordna sitt insolvensskydd på det sätt som de anser vara bäst. Ekonomiutskottet understryker att den nationella regleringen inte bara ska uppfylla direktivets krav på att ersättningar betalas snabbt, effektivt och till fullt belopp, utan att regleringen dessutom ska vara balanserad och medföra så liten onödig administrativ börda som möjligt för branschen och konsumenterna. För såväl företagen som konsumenterna är det samtidigt av central vikt att lagstiftnings- och konkurrensmiljön är fungerande och att alla har samma konkurrensvillkor inom EU och internationellt. 

I propositionen ingår en tämligen detaljerad bedömning av regleringens ekonomiska konsekvenser särskilt ur företagssektorns perspektiv. För företagssektorn innebär de föreslagna bestämmelserna kostnader som främst följer direkt av den i direktivet förutsatta utvidgningen av tillämpningsområdet för bestämmelserna och av de krav som EU-reglerna om insolvensskydd ställer på bestämmelserna. Genom utvidgningen av tillämpningsområdet kommer bestämmelserna att omfatta uppskattningsvis 400—500 nya företag som är skyldiga att ställa säkerhet. De näringsidkare som inte behöver ställa säkerhet, enligt propositionen är de 252 till antalet, befrias å andra sidan från tillsynsavgift. Sammantaget väntas ändringarna ge de finländska företagen en årlig ökning av de lagstiftningsrelaterade kostnaderna på 750 000—1 000 000 euro. Trots den relativt detaljerade bedömningen av de lagstiftningsrelaterade kostnaderna och jämförelse av olika alternativ har regeringen inte heltäckande granskat hur man i samma sammanhang kunde lätta på företagens administrativa börda. Utskottet noterar det utvidgade tillämpningsområdet och den ökande administrativa börda som tillsynen medför samt de osäkerhetsmoment som är förknippade med bedömningarna av dessa frågor. 

Bestämmelserna om insolvensskydd

Det paketresedirektiv som ligger till grund för propositionen ställer strängare krav på bestämmelserna om insolvensskydd och på konsumentskyddets nivå. Insolvensskyddet måste innebära att ersättning ges snabbt, effektivt och till fullt belopp. Finlands nuvarande insolvensskydd bygger på enskilda säkerheter och uppfyller enligt uppgift till utskottet inte direktivets krav på att ersättningar ska betalas snabbt och till fullt belopp och inte heller kravet på ordnande av hemtransport. Det har föreslagits att systemet kompletteras med en avgift för tillsyn och insolvensskydd och med ett reservationsanslag i statsbudgeten. 

Ekonomiutskottet har bedömt det föreslagna genomförandet av insolvensskyddet mot EU-reglerna och särskilt med avseende på branschförutsättningarna och konsumentskyddet. Utskottet anser det utrett att det nuvarande nationella systemet måste kompletteras för att kraven i direktivet ska uppfyllas. Samtidigt ser utskottet det som en avgörande utgångspunkt att den föreslagna lösningen i fråga om insolvensskyddet inte ger upphov till en nationell reglering som går längre än direktivet eller till en omotiverad administrativ börda. 

Regleringen om insolvensskydd utgör en helhet som består av å ena sidan bestämmelserna om insolvensskydd och ställande av säkerhet och å andra sidan bestämmelserna om tillsyns- och insolvensskyddsavgift. Konsekvenserna av regleringen är en följd av den samlade effekten av dessa bestämmelser. Den föreslagna lösningen grundar sig liksom den gällande lagen i första hand på säkerheter och på en tillsynsavgift, som i nuläget fastställs genom förordning. Skyddet ska dock kompletteras med en ny insolvensskyddsavgift som ska säkerställa att resenärerna får ersättning till fullt belopp. Målet är att svara på en situation där antalet företag som måste ställa säkerhet ökar till följd av den utvidgning av tillämpningsområdet som paketresedirektivet medför. Till-lämpningsområdet kommer att omfatta en ny grupp av aktörer, nämligen dem som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang. Dessa aktörer ska också ställa säkerhet i vissa situationer. Samtidigt förutsätter paketresedirektivet också en effektivare tillsyn än tidigare. Det ger ofrånkomligen återverkningar för Konkurrens- och konsumentverkets tillsyn och kostnaderna för tillsynen. Ekonomiutskottet anser dock att bedömningen av hur mycket tillsynskostnaderna kommer att öka är relativt hög. Det är angeläget att följa konsekvenserna av regleringen på denna punkt och att undersöka möjligheterna att förenkla ordnandet av tillsynen av insolvensskyddet. 

Under utskottets sakkunnigutfrågning framfördes delvis kritiska bedömningar av de föreslagna bestämmelserna. Modellen ansågs vara komplicerad och höja kostnaderna för branschens företag. En del yttranden framhöll att den nuvarande modellen som bygger på säkerheter är tillräcklig. Ekonomiutskottet ser det som oundvikligt att kostnaderna för tillsynen och därmed också kostnaderna för branschen kommer att stiga något till följd av den utvidgning av tillämpningsområdet som paketresedirektivet leder till. Enligt uppgift till utskottet kommer tillsynsavgiften att stå för merparten av kostnadsbelastningen. Tillsynsavgift betalas redan i nuläget av alla företag som ingår i paketreseregistret. Enligt det nu aktuella förslaget ska det nya, motsvarande registret endast omfatta företag som är skyldiga att ställa säkerhet. En del av företagen befrias alltså från tillsynsavgift. Utskottet vill dock fästa uppmärksamhet vid att företagen kan få avsevärda kostnader till följd av bestämmelserna om insolvensskydd, och en avgift som graderas utifrån omsättningen är inte oproblematisk med tanke på kostnadsbelastningen, särskilt inte för mikroföretag och små och medelstora företag. 

Utskottet ser det som angeläget att minska företagens administrativa börda och lagstiftningsrelaterade kostnadsbelastning i situationer där ny reglering ofrånkomligen leder till ökade bördor i övrigt exempelvis på grund av EU-bestämmelserna. Utskottet har bedömt de föreslagna skyldigheterna i anknytning till ställandet av säkerhet i det här avseendet, särskilt i fråga om det föreslagna kravet på utlåtande av en revisor. Ekonomiutskottet föreslår lättnader i regleringen på det sätt som anges närmare i detaljmotiven nedan. 

Enligt uppgift till utskottet har det vid beredningen av propositionen gjorts detaljerade bedömningar av alternativa sätt för att ordna insolvensskyddet. Bland annat har fördelarna och nackdelarna med olika modeller granskats. Utifrån inkommen utredning menar utskottet att den nu valda lösningen är ändamålsenlig i det rådande läget. Samtidigt är det angeläget att säkerställa att den nationella modellen för insolvensskyddet inte leder till att branschföretagen försätts i en oförmånlig konkurrensställning. Genomförandet av det direktiv som ligger bakom den nu föreslagna regleringen är inte slutfört, och det är oklart vilken modell vissa medlemsstater kommer att välja. Ekonomiutskottet framhåller vikten av att bevaka hur insolvensskyddet ordnas på internationell nivå och att bedöma hur vårt nationella system bör vidareutvecklas. Utskottet förutsätter att statsrådet bevakar vilka kostnader regleringen medför för branschen och vid behov föreslår förändringar och förenklingar i insolvensskyddet och tillsynen över det. 

DETALJMOTIVERING

1. Lag om leverantörer av kombinerade resetjänster

25 §. Revisor och bokföring.

I propositionen föreslås det att en sådan leverantör av kombinerade resetjänster som är skyldig att ställa säkerhet ska ha en i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor, även om leverantören inte omfattas av revisionsskyldighet enligt den lagen. Syftet med det föreslagna kravet på revisor är att bestyrka de uppgifter som ligger till grund för företagets tillsyns- och insolvensskyddsavgift. Den föreslagna skyldigheten kan dock öka företagets administrationskostnader på ett sätt som inte är motiverat med hänsyn till målen med förslaget. Med tanke på konsekvensen i lagstiftningen och målet att minska den administrativa bördan är det inte heller motiverat att företag som är befriade från revisionsplikt genom annan lagstiftning påförs en skyldighet som inte ansetts nödvändig i revisionslagstiftningen. I samband med utskottets sakkunnigutfrågning gjordes den bedömningen att syftet med regleringen kan uppnås genom att företagets ansvariga personer, inklusive den som svarar för ekonomiförvaltningen, lämnar ett utlåtande som bestyrker att de uppgifter som lämnats är korrekta. De som undertecknar utlåtandet är personligen ansvariga för att de uppgifter som lämnas till myndigheterna är korrekta. Enligt uppgift till utskottet kan ett slopande av kravet på revisor ge de företag som omfattas av befrielsen en årlig besparing på 500—2 000 euro. Ändringens betydelse accentueras av att befrielsen också gäller mikroföretag för vilka revisionskostnaden kan vara avsevärd jämfört med företagets omsättning. 

Ekonomiutskottet föreslår därför att 25 § 1 och 2 mom. sammanslås till ett nytt 1 mom. Kravet gällande revisor för andra än revisionspliktiga företag stryks, och i stället för om utlåtande av en revisor föreskrivs det om en handling som ska lämnas till myndigheten. Paragrafens 3 mom. enligt propositionen blir nytt 2 mom. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2—4 i proposition RP 120/2017 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 120/2017 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om leverantörer av kombinerade resetjänster 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag gäller tillhandahållande av sådana paketresor och sammanlänkade researrangemang som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om kombinerade resetjänster ( / ) (tillhandahållande av kombinerade resetjänster). 
Med tillhandahållande av kombinerade resetjänster jämställs i denna lag tillhandahållande av flygtransporter till konsumenter, om transporten tillhandahålls av någon annan än ett lufttrafikföretag. 
Bestämmelser om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift som ska betalas till staten för tillsynen över de säkerheter som leverantörer av kombinerade resetjänster ställer och i händelse av leverantörens insolvens finns i lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster ( / ). 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) näringsidkare en fysisk person eller en enskild eller offentlig juridisk person som vid ingående av avtal som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om kombinerade resetjänster agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten, oavsett om personen agerar i egenskap av researrangör, reseförmedlare, aktör som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang eller i egenskap av resetjänsteleverantör, 
2) resenär en person som med en näringsidkare önskar ingå ett avtal som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om kombinerade resetjänster eller som har rätt att resa på grundval av ett sådant avtal, 
3) researrangör en näringsidkare som kombinerar paketresor som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om kombinerade resetjänster och säljer eller på något annat sätt erbjuder sådana paketresor antingen direkt eller genom en annan näringsidkare eller tillsammans med en annan näringsidkare eller som överför resenärens uppgifter till en annan näringsidkare genom sådana länkade bokningsprocesser via internet som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i lagen om kombinerade resetjänster, 
4) aktör som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang en näringsidkare som underlättar uppkomsten av sådana sammanlänkade researrangemang som avses i 4 § i lagen om kombinerade resetjänster, 
5) reseförmedlare en sådan annan näringsidkare än en researrangör som säljer eller på något annat sätt erbjuder av en researrangör kombinerade paketresor som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om kombinerade resetjänster, 
6) leverantör av kombinerade resetjänster en researrangör eller en aktör som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang eller en sådan i Finland etablerad reseförmedlare som är verksam för en sådan researrangörs räkning som är etablerad utanför Europeiska unionen eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som inte själv i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU-stat) eller i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) har ställt en sådan säkerhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (paketresedirektivet), 
7) insolvens det att resetjänsterna, till följd av likviditetsproblem hos leverantören av kombinerade resetjänster, inte fullgörs, inte kommer att fullgöras eller kommer att fullgöras endast delvis eller när tjänstleverantörerna kräver att resenärerna betalar för tjänsterna, 
8) hemtransport transport av resenären till avreseplatsen eller någon annan plats som avtalsparterna har kommit överens om. 
2 kap. 
Insolvensskydd och säkerheter 
3 § 
Ställande av säkerhet 
En i Finland etablerad researrangör ska ställa en säkerhet som säkerställer återbetalning av betalningar för paketresor som gjorts av resenärer eller för deras räkning till den del som tjänsterna enligt avtalet inte fullgörs till följd av researrangörens insolvens. Om transport av resenärer inbegrips i paketreseavtalet, ska säkerheten också täcka hemtransport av resenärerna. 
En i Finland etablerad aktör som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang ska ställa en säkerhet som säkerställer återbetalningen av alla betalningar som aktören fått av resenärerna till den del som en resetjänst som ingår i ett sammanlänkat researrangemang inte fullgörs till följd av aktörens insolvens. Om aktören ansvarar för transport av resenärer, ska säkerheten också täcka hemtransport av resenärerna. 
En sådan utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet etablerad researrangör som säljer eller erbjuder paketresor för försäljning i Finland eller på något annat sätt riktar sådan verksamhet till Finland, eller aktör som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang i Finland och inte har ställt säkerhet i enlighet med paketresedirektivet i en EU- eller EES-stat ska ställa säkerhet i enlighet med 1 och 2 mom. 
En i Finland etablerad reseförmedlare som agerar för en sådan utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet etablerad researrangörs räkning som inte själv har ställt säkerhet i enlighet med artikel 17 i paketresedirektivet ska ställa säkerhet både i händelse av sin egen insolvens och i händelse av huvudmannens insolvens. 
En i denna paragraf avsedd säkerhet ska ställas hos Konkurrens- och konsumentverket. 
4 § 
Godtagbar säkerhet 
Säkerheter godkänns av Konkurrens- och konsumentverket. Som säkerhet ska godkännas en borgen, annan garantiförbindelse eller försäkring 
1) vars utfärdare har sin hemort i en EU- eller EES-stat, 
2) vars utfärdare Konkurrens- och konsumentverket anser kunna fullgöra sin betalningsskyldighet, och 
3) vars ansvarsbelopp Konkurrens- och konsumentverket bedömer räcka till för betalning av de fordringar som avses i 3 §. 
Säkerheten ska vara effektiv och omfatta skäligen förutsebara kostnader. Säkerheten ska vara tillgänglig kostnadsfritt. 
Resenärer ska omfattas av insolvensskydd som fullgörs genom att säkerhet ställs oberoende av deras bostadsort och avreseort, oberoende av var paketresan eller resetjänsten som ingått i ett sammanlänkat researrangemang har sålts och utan hänsyn till i vilken EU- eller EES-stat det organ som ansvarar för insolvensskyddet är beläget. 
5 § 
Villkor för säkerheten 
Av villkoren för säkerheten ska framgå åtminstone följande: 
1) att Konkurrens- och konsumentverket kan kräva att betalningsförpliktelserna fullgörs genast när leverantören av kombinerade resetjänster blir insolvent, 
2) att säkerheten upphör att gälla tidigast tre månader från den tidpunkt då Konkurrens- och konsumentverket av den som har ställt säkerheten har fått skriftlig anmälan om att den upphör, 
3) att Konkurrens- och konsumentverket kan säga upp säkerheten tre månader efter att verket har konstaterat att den som ställt säkerheten inte kan fullgöra sin betalningsskyldighet, 
4) att säkerheten ska täcka resenärernas fordringar enligt denna lag som uppkommit under säkerhetens giltighetstid och de fordringar som uppkommit innan säkerheten trädde i kraft, och 
5) att de betalningar som erläggs ur säkerheten avgiftsfritt ska betalas till de bankkonton som Konkurrens- och konsumentverket specificerat. 
6 § 
Ömsesidigt erkännande av insolvensskydd 
Researrangörer som säljer eller erbjuder paketresor för försäljning i Finland eller på något annat sätt riktar sådan verksamhet till Finland, eller aktörer som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang i Finland, vilka är etablerade i någon annan EU- eller EES-stat än Finland är inte skyldiga att ställa säkerhet i Finland, om researrangören eller aktören har ställt säkerhet i enlighet med lagstiftningen i etableringslandet. 
7 § 
Sänkning av säkerheten 
Konkurrens- och konsumentverket ska på ansökan av en leverantör av kombinerade resetjänster minska säkerhetsbeloppet, när sökanden visar att sökanden uppfyller följande villkor: 
1) det egna kapitalet hos leverantören av kombinerade resetjänster överstiger värdet av den säkerhet som myndigheten har bestämt för leverantören, 
2) värdet av omsättnings- och finansieringstillgångarna hos leverantören av kombinerade resetjänster under det pågående och de två föregående räkenskapsperioderna enligt bokslutet har varit minst lika stort som värdet av det kortfristiga främmande kapitalet (utredning om likviditet), och 
3) leverantören av kombinerade resetjänster under de senaste fem räkenskapsperioderna inte upprepade gånger eller i betydande grad har försummat att fullgöra sina skyldigheter som hänför sig till skatter, lagstadgade pensionsavgifter, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt avgifter som tullen tar ut. 
Säkerheten minskas med det belopp med vilket det egna kapitalet hos leverantören av kombinerade resetjänster överstiger den säkerhet som bestämts. Den sänkta säkerheten ska dock utgöra minst 50 procent av beloppet av den godkända säkerheten. 
8 § 
Tillsyn över den sänkta säkerheten 
Om en leverantör av kombinerade resetjänster har fått sin säkerhet sänkt ska leverantören två gånger om året till Konkurrens- och konsumentverket lämna en av en revisor bestyrkt beräkning av beloppet av eget kapital och en utredning om likviditet samt en motiverad redogörelse för verksamheten för bedömningen av säkerheten. 
Konkurrens- och konsumentverket ska återkalla sänkningen av säkerheten, om leverantören av kombinerade resetjänster underlåter att lämna in de upplysningar som nämns i 1 mom. eller om leverantören inte längre uppfyller de villkor som anges i 7 § 1 mom. 
9 § 
Konstaterande av insolvens och användning av säkerheten 
Konkurrens- och konsumentverket fattar beslut om användning av säkerheten, när verket har konstaterat att leverantören av kombinerade resetjänster är insolvent. 
10 § 
Betalning av fordringar till resenärer samt ordnande av hemtransporter 
Säkerheten används för att till resenärerna betala sådana fordringar som säkerställts genom säkerheten samt för ordnande av hemtransporter av resenärer. 
Resenären ska hos Konkurrens- och konsumentverket yrka på användning av säkerheten för betalning av sin fordran. Yrkandet ska framställas inom sex månader från den dag då leverantören av kombinerade resetjänster konstaterades vara insolvent. Förhandsbetalningar ska betalas tillbaka utan onödigt dröjsmål efter resenärens yrkande. 
Konkurrens- och konsumentverket ordnar vid behov hemtransporten av resenärerna. Verket ska lämna upplysningar och instruktioner om hemtransporten till resenärerna personligen och utan dröjsmål efter det att leverantören av kombinerade resetjänster har konstaterats vara insolvent. Om Konkurrens- och konsumentverket inte har tillgång till en resenärs kontaktuppgifter, ska verket publicera information om hemtransporten på sin webbplats eller på ett motsvarande sätt som är lättillgängligt för allmänheten. 
En resenär har inte rätt till ersättning med stöd av denna lag, om fordringar som säkerställts genom i 3 § avsedd säkerhet betalas till resenären med stöd av någon annan lag eller med stöd av ett avtal. Resenären har inte heller rätt till ersättning för hemtransporter, om han eller hon utan grundad anledning låter bli att följa de instruktioner som Konkurrens- och konsumentverket gett om hemtransporterna. 
11 § 
Betalning av hemtransporter och fordringar av statens medel 
Konkurrens- och konsumentverket får inom ramen för statsbudgeten betala kostnader för hemtransporter av statens medel, om det är nödvändigt för en snabb hemtransport av resenärer. Konkurrens- och konsumentverket får inom ramen för statsbudgeten betala resenärers andra fordringar av statens medel, om den ställda säkerheten inte räcker till för betalning av alla fordringar eller om fordringarna inte kan betalas utan onödigt dröjsmål efter resenärens begäran. 
Kostnaderna för hemtransporter och ersättningar som betalats till resenärer ersätts till staten ur säkerheterna. 
12 § 
Skyldighet att anmäla ändringar som påverkar säkerheten 
Leverantören av kombinerade resetjänster ska utan dröjsmål till Konkurrens- och konsumentverket anmäla sådana ändringar i verksamhetens art eller omfattning som kan påverka skyldigheten att ställa säkerhet, säkerhetens storlek eller godkännandet av säkerheten. 
3 kap. 
Registrering av dem som är skyldiga att ställa säkerhet 
13 § 
Register över dem som är skyldiga att ställa säkerhet samt registeranmälan 
I syfte att utföra sina uppgifter enligt denna lag ska Konkurrens- och konsumentverket föra ett register över sådana leverantörer av kombinerade resetjänster som är skyldiga att ställa säkerhet med stöd av 3 § (registret över dem som är skyldiga att ställa säkerhet). 
Den som har för avsikt att tillhandahålla kombinerade resetjänster och som är skyldig att ställa säkerhet ska göra en anmälan hos Konkurrens- och Konsumentverket för att bli införd i registret. Anmälan ska innehålla de uppgifter som avses i 15 § 1 mom. 1–6 punkten. Till anmälan ska det fogas ett utdrag ur handelsregistret eller något annat motsvarande offentligt register, en utredning över att registreringsavgiften har betalats samt en motiverad redogörelse för verksamheten för bedömningen av säkerheten. 
14 § 
Förutsättningar för registrering 
Konkurrens- och konsumentverket ska registrera en anmälare i registret över dem som är skyldiga att ställa säkerhet, om anmälaren 
1) har fullgjort skyldigheten att ställa säkerhet, 
2) inte har försatts i konkurs och, när det är fråga om en fysisk person, har uppnått myndighetsåldern och inte har fått sin handlingsbehörighet begränsad, och 
3) under de föregående tre åren inte upprepade gånger eller i betydande grad har försummat att fullgöra sina skyldigheter som hänför sig till skatter, lagstadgade pensionsavgifter, lagstadgade olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt avgifter som tullen tar ut. 
15 § 
Uppgifter som införs i registret och anmälan om ändringar 
I registret över dem som är skyldiga att ställa säkerhet antecknas 
1) en fysisk persons fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum samt firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller någon annan motsvarande beteckning samt kontaktuppgifter, 
2) en juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller någon annan motsvarande beteckning samt kontaktuppgifter, 
3) ett marknadsföringsnamn som en fysisk eller en juridisk person använder, 
4) uppgift om huruvida näringsidkaren är en researrangör, är en reseförmedlare för en researrangör som är etablerad utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller är en aktör som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang, 
5) uppgift om huruvida näringsidkaren tillhandahåller flygtransporter i enlighet med 1 § 2 mom., 
6) vem som har utfärdat säkerheten och säkerhetens ansvarsbelopp, 
7) registerbeteckning och datum för registreringen, 
8) skälet till och tidpunkten för avförande ur registret. 
I registret ska det också antecknas uppgifter om dem som enligt 22 § 1 mom. har meddelats förbud att tillhandahålla kombinerade resetjänster. Uppgiften ska strykas ur registret när tre år har förflutit från utgången av det år då förbudet meddelades. 
Konkurrens- och konsumentverket ska utan dröjsmål underrättas om ändringar i de uppgifter som införts i registret. Om underrättelsen om ändring gäller att någon upphör med att tillhandahålla kombinerade resetjänster, ska underrättelsen innehålla en av en revisor bestyrkt redogörelse för de ersättningsanspråk och betalningsförpliktelser som kan komma att fullgöras ur säkerheten. 
16 § 
Utlämnande av uppgifter ur registret 
Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får personuppgifter lämnas ut ur registret i form av en utskrift eller göras allmänt tillgängliga via ett elektroniskt datanät eller annars lämnas ut i elektronisk form. Uppgift om personbeteckning får dock lämnas ut enligt denna lag endast om uppgiften lämnas ut i form av en utskrift eller en teknisk upptagning och om den som får uppgiften har rätt att behandla personbeteckningar med stöd av 13 § i personuppgiftslagen (523/1999) eller med stöd av någon annan lag. 
17 § 
Avförande ur registret 
Konkurrens- och konsumentverket ska avföra en leverantör av kombinerade resetjänster ur registret, om den registrerade inte längre uppfyller de förutsättningar för registrering som anges i 14 § eller har upphört med sin verksamhet. 
4 kap. 
Tillsyn och tvångsmedel 
18 § 
Tillsyn 
Konkurrens- och konsumentverket samt regionförvaltningsverken utövar tillsyn över att denna lag följs. 
19 § 
Tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter 
Trots sekretessbestämmelserna ska leverantörer av kombinerade resetjänster på begäran till Konkurrens- och konsumentverket samt till regionförvaltningsverket lämna de handlingar och uppgifter som är nödvändiga för tillsynen. 
Leverantörer av kombinerade resetjänster ska till Konkurrens- och konsumentverket lämna ett fastställt bokslut inom en månad från fastställandet av bokslutet samt på de tider som Konkurrens- och konsumentverket satt ut lämna en motiverad redogörelse för verksamheten för bedömningen av säkerheten. I samband med bokslutet ska det också lämnas in uppgifter om arten och omfattningen av de kombinerade resetjänster som tillhandahållits under den avslutade räkenskapsperioden. 
20 § 
Rätt att få uppgifter av myndigheter 
Konkurrens- och konsumentverket och regionförvaltningsverket har, trots sekretessplikten och andra begränsningar som gäller rätten att få uppgifter, rätt att av andra myndigheter och av dem som sköter offentliga uppdrag avgiftsfritt få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen samt för utredning av förutsättningarna för registrering och för utredning av förutsättningarna för avförande ur registret. Uppgifterna kan lämnas till Konkurrens- och konsumentverket och regionförvaltningsverket också med hjälp av en teknisk anslutning eller annars på elektronisk väg. 
21 § 
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
Konkurrens- och konsumentverket och regionförvaltningsverket får trots sekretessbestämmelserna lämna ut sådana uppgifter om en leverantör av kombinerade resetjänster som verket fått vid tillsynen till andra myndigheter eller dem som sköter offentliga uppdrag, om det är nödvändigt för att dessa ska kunna utföra sina uppgifter, samt till åklagaren för åtalsprövning och till förundersökningsmyndigheterna för förebyggande eller utredning av brott. 
22 § 
Tvångsmedel 
Om en sådan leverantör av kombinerade resetjänster som är skyldig att ställa säkerhet inte har ställt säkerhet eller om den ställda säkerheten inte längre kan godkännas, ska Konkurrens- och konsumentverket förbjuda näringsidkaren att bedriva sådan näringsverksamhet som avses i denna lag. 
Om en leverantör av kombinerade resetjänster försummar en skyldighet enligt 12 §, 13 § 2 mom., 19 eller 25 §, kan Konkurrens- och konsumentverket uppmana leverantören att inom utsatt tid fullgöra sin skyldighet. 
Konkurrens- och konsumentverket kan förena ett förbud eller en uppmaning som avses i denna paragraf med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990). 
23 § 
Tvångsmedel i vissa gränsöverskridande fall 
Konkurrens- och konsumentverket kan vidta de åtgärder som anges i 22 § även på ansökan av en sådan utländsk myndighet eller organisation som avses i 2 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000), om verksamhet som har sitt ursprung i Finland strider mot bestämmelserna i kapitel V, kapitel VI och artikel 20 i kapitel VII i paketresedirektivet sådana de har genomförts nationellt i den lag som blir tillämplig. 
24 § 
Inledande av ett förbudsföreläggande utomlands 
Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverkets rätt att inleda ett förbudsföreläggande i en annan EU- eller EES-stat finns i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande. 
5 kap. 
Särskilda bestämmelser 
25 § 
Revisor och bokföring 
Utskottet föreslår en ändring En sådan leverantör av kombinerade resetjänster som enligt revisionslagen (1141/2015) ska ha en revisor ska till de redogörelser som med stöd av 8 och 19 § ska lämnas till Konkurrens- och konsumentverket foga ett revisorsutlåtande där revisorn bestyrker att uppgifterna i redogörelsen är korrekta. Andra leverantörer kan i stället för ett sådant utlåtande lämna en av styrelsen och verkställande direktören undertecknad handling som bestyrker att uppgifterna är korrekta. Till den handlingen ska det fogas ett utlåtande som motsvarar det ovan avsedda utlåtandet och som har upprättats och med underskrift bestyrkts av den som ansvarar för den bokföringsskyldiges ekonomiförvaltning. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Till de redogörelser som med stöd av 8 och 19 § ska lämnas till Konkurrens- och konsumentverket ska det fogas ett revisorsutlåtande där revisorn bestyrker att uppgifterna i redogörelsen är korrekta. Slut på strykningsförslaget 
En leverantör av kombinerade resetjänster ska ordna sin bokföring så att alla de avgifter som betalats för kombinerade resetjänster och tjänster i anslutning till dessa innan resan inletts i realtid framgår av bokföringen. I övrigt föreskrivs om bokföring i bokföringslagen (1336/1997). 
26 § 
Straffbestämmelser 
Bestämmelser om straff för resetjänstbrott finns i 30 kap. 3 a § i strafflagen (39/1889) och bestämmelser om resetjänstförseelse i 3 b § i den lagen. 
Den som bryter mot ett förbud eller underlåter att följa en uppmaning som har meddelats med stöd av denna lag och har förenats med vite kan inte dömas till straff för samma gärning, om vitet har utdömts till betalning genom ett lagakraftvunnet beslut. 
27 § 
Ändringssökande 
Beslut som avses i 17, 22 och 23 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
När det gäller andra beslut av Konkurrens- och konsumentverket får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 
I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Beslut som Konkurrens- och konsumentverket har fattat med stöd av 4, 9 och 17 § ska iakttas oberoende av ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
28 § 
Central kontaktpunkt 
Konkurrens- och konsumentverket är den centrala kontaktpunkt som avses i artikel 18 i paketresedirektivet. Den centrala kontaktpunkten har till uppgift att underlätta det administrativa samarbetet mellan EU- och EES-staterna samt tillsynen över leverantörer av kombinerade resetjänster som är verksamma i dessa stater genom att fullgöra de skyldigheter att lämna information som avses i den nämnda artikeln. 
Om Konkurrens- och konsumentverket ifrågasätter insolvensskyddet för en leverantör av kombinerade resetjänster, ska verket begära utredning av den EU- eller EES-stat där leverantören är etablerad. Konkurrens- och konsumentverket ska svara på förfrågningar från andra medlemsstater så snart det är möjligt, dock första gången senast den femtonde vardagen efter mottagandet av begäran. 
29 § 
Delegation 
I anslutning till Konkurrens- och konsumentverket kan det finnas en delegation för kombinerade resetjänster, som tillsätts av arbets- och näringsministeriet för tre år i sänder. 
Delegationen har till uppgift att följa utvecklingen inom turismen och tillämpningen av och tillsynen över denna lag, ge utlåtanden samt komma med förslag och ta initiativ till utvecklande av lagstiftningen och tillsynen. 
Delegationen består av en ordförande och minst fem andra medlemmar av vilka en är vice ordförande. Vice ordföranden och de andra medlemmarna ska ha personliga suppleanter. Medlemmarna i delegationen ska vara väl förtrogna med frågor som hänför sig till kombinerade resetjänster. 
Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande. 
6 kap. 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
30 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 2018. 
Genom denna lag upphävs lagen om paketreserörelser (939/2008). 
31 § 
Övergångsbestämmelser 
En anmälan om ställande av säkerhet och en registeranmälan som avses i 13 § 2 mom. får tas upp till behandling före ikraftträdandet av denna lag. Säkerheten kan godkännas och anmälaren kan föras in i registret över dem som är skyldiga att ställa säkerhet efter ikraftträdandet av denna lag. 
Uppgifterna om en sådan idkare av paketreserörelse som vid ikraftträdandet av denna lag är införd i registret över paketreserörelser enligt lagen om paketreserörelser och som är skyldig att ställa säkerhet i enlighet med denna lag och har ställt en säkerhet som kan godkännas, överförs till det register som avses i denna lag. 
Den som vid ikraftträdandet av denna lag bedriver sådant tillhandahållande av kombinerade resetjänster som kräver ställande av säkerhet och registrering enligt denna lag får fortsätta med sin verksamhet tills beslutet om godkännandet av säkerheten och införandet i registret har fattats, om säkerheten ställs och den registeranmälan som avses i 13 § 2 mom. görs inom två månader från ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag innehåller bestämmelser om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift som ska betalas till staten för tillsynen över de säkerheter som leverantörer av sammanlänkade resestjänster ställer och i händelse av leverantörens insolvens. 
2 § 
Betalningsskyldig 
Skyldiga att betala tillsyns- och insolvensskyddsavgift är sådana i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster ( / ) avsedda näringsidkare som är skyldiga att ställa säkerhet i enlighet med 3 § i den lagen. 
3 § 
Avgiftens storlek 
Avgiften utgörs av en fast avgift som grundar sig på det säkerhetsbelopp som följer av 3 § i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster och en procentuell avgift som betalas enligt omsättningen i försäljningen av kombinerade resetjänster. 
Den fasta andelen av avgiften bestäms enligt den betalningsskyldiges största kalkylerade säkerhetsbelopp det år som föregår betalningsåret. 
Säkerhetsbelopp 
Avgift 
Högst 10 000 euro 
405 euro 
Över 10 000 och högst 50 000 euro 
945 euro 
Över 50 000 och högst 200 000 euro 
1 350 euro 
Över 200 000 och högst 1 000 000 euro 
2 025 euro 
Över 1 000 000 och högst 3 000 000 euro 
2 700 euro 
Över 3 000 000 och högst 10 000 000 euro 
3 375 euro 
Över 10 000 000 euro 
4 050 euro 
Den procentuella andelen av avgiften är 0,024 procent av den föregående avslutade räkenskapsperiodens omsättning i försäljningen av kombinerade resetjänster. 
4 § 
Behörig myndighet 
Avgiften bestäms och tas ut av Konkurrens- och konsumentverket kalenderårsvis. 
5 § 
Betalning av avgiften 
Avgiften förfaller till betalning kalenderårsvis vid en tidpunkt som bestämts av Konkurrens- och konsumentverket. Konkurrens- och konsumentverket ska skicka ett beslut om avgiften till den betalningsskyldige senast 30 dagar före förfallodagen. 
Om betalningsskyldigheten upphör mitt under ett kalenderår, betalas uttagna avgifter eller delar av avgifter inte tillbaka till den betalningsskyldige. 
6 § 
Rättelse till den betalningsskyldiges fördel 
Om den betalningsskyldige på grund av ett fel har påförts en för stor avgift, ska avgiftsbeslutet rättas, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till den betalningsskyldiges fördel kan göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes. 
7 § 
Rättelse till betalningsmottagarens fördel 
Om den betalningsskyldige, på grund av ett räknefel eller ett motsvarande misstag eller på grund av att saken till någon del inte har utretts, inte har påförts en föreskriven avgift eller en del av avgiften, ska avgiftsbeslutet rättas, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till betalningsmottagarens fördel kan göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes eller borde ha påförts. 
8 § 
Ändringssökande 
I ett beslut som gäller en avgift får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Beslut som Konkurrens- och konsumentverket meddelar med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
9 § 
Indrivning av avgiften 
Bestämmelser om avgifters direkta utsökbarhet utan utsökningsgrund finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 
10 § 
Skyldighet att lämna uppgifter och uppskattad avgift 
Leverantören av kombinerade resetjänster ska på begäran lämna Konkurrens- och konsumentverket sådana uppgifter som behövs för att avgiften ska kunna påföras. Bestämmelser som skyldigheten för leverantörer av kombinerade resetjänster att på eget initiativ lämna uppgifter som behövs för bestämmande av tillsyns- och insolvensskyddsavgiften finns i 19 § 2 mom. i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster. 
Avgiften ska bestämmas genom uppskattning, om de uppgifter som behövs för bestämmandet av avgiften inte har lämnats. I avgiftsbeslutet ska då nämnas vad uppskattningen grundar sig på. Som grund för uppskattningen används uppgifter från tidigare år. 
11 § 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Av de betalningsskyldiga tas år 2018 ut hälften av den årliga tillsyns- och insolvensskyddsavgift som följer av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) 6 § 1 mom. 21 punkten, sådan den lyder i lag 454/2007, och 
fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 308/2016, 858/2016, 1159/2016, 1413/2016, 1419/2016, 324/2017 och 454/2017, en ny 22 punkt som följer: 
6 § 
Syftet med fullgöranderapporter 
Fullgöranderapporter utarbetas till stöd för 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
21) utredning av de uppgifter som avses i 5 a, 8 och 19 § i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000), 
22) skötsel av de uppgifter som avses i 14, 17 och 18 § i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster ( / ). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 30 kap. i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 30 kap. 3 a §, sådan den lyder i lagarna 940/2008 och 683/2012, samt 
fogas till 30 kap. en ny 3 b § som följer: 
30 kap 
Om näringsbrott 
3 a § 
Resetjänstbrott 
En näringsidkare som utan att ställa säkerhet bedriver sådant tillhandahållande av kombinerade resetjänster för vilket det enligt 3 § i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster ( / ) krävs säkerhet, och därmed försvagar resenärernas ekonomiska trygghet, ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för resetjänstbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 
3 b § 
Resetjänstförseelse 
Om ett resetjänstbrott, med hänsyn till den ekonomiska vinning som har eftersträvats eller andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, ska gärningsmannen för resetjänstförseelse dömas till böter. 
För resetjänstförseelse döms också en leverantör av kombinerade resetjänster som försummar skyldigheten enligt 12 § i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster att anmäla ändringar i verksamheten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 27.10.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen blåa 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Martti Mölsä blåa 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.