Betänkande
EkUB
17
2018 rd
Ekonomiutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den (RP 141/2018 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Annina
Tanhuanpää
finansministeriet
finansexpert
Jonna
Kuparinen
finansministeriet
jurist
Henrik
Kallio
Finansinspektionen
verkställande direktör
Sari
Lounasmeri
Börsstiftelsen i Finland
expert
Santeri
Suominen
Finlands näringsliv rf
styrelseordförande
Timo
Rothovius
Aktiespararnas Centralförbund rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår ändring i lagen om Finansinspektionen. Dessutom ändras lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift och lagen om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen. Med ändringarna genomförs Europaparlamentets och rådets förordning om enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering. Förordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna. 
Förordningen innehåller allmänna bestämmelser om värdepapperisering och regler för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering. Den innehåller bestämmelser om krav på tillbörlig aktsamhet från investerarnas sida, krav på bibehållande av risk och krav på transparens. Därtill innehåller förordningen bestämmelser om kriterier för kreditgivning, särskilda kriterier för försäljning av värdepapperiseringar till icke-professionella kunder, förbud mot återvärdepapperisering, krav på specialföretag för värdepapperisering och förutsättningar för värdepapperiseringsregister. 
Med anledning av förordningen föreslås vissa ändringar i den nationella lagstiftningen. Till lagen om Finansinspektionen fogas bestämmelser om att organisation som avses i förordningen och som övervakar efterlevnaden av förpliktelserna enligt förordningen är skyldig att ansöka om verksamhetstillstånd från Finansinspektionen. Dessutom får lagen bestämmelser om administrativa påföljder och Finansinspektionens tillsynsbefogenheter. 
Vidare kompletteras lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder med bestämmelser om tryggande av investerarnas rätt på det sätt som det förutsätts i förordningen. Investerarnas ställning stärkas på så sätt att fondbolagen eller förvaltarna av alternativa investeringsfonder blir skyldiga att vidta åtgärder för att skydda investeraren om de krav som ställs i förordningen inte längre uppfylls. 
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Det viktigaste innehållet i propositionen.
Med de föreslagna ändringarna genomförs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av vissa direktiv och förordningar. Förordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna. 
Värdepapperisering.
Med värdepapperisering avses ett arrangemang som innebär att enskilda lån eller fordringar slås ihop till en omfattande fordringsstock. Den grupp av fordringar som bildas kan då omvandlas till omsättningsbara värdepapper och säljas till investerare. Kassaflödet och avkastningen till investerarna bildas därmed av förvaltningen av värdepapperiserade lån och betalning av amorteringar. Genom värdepapperisering kan icke-likvida tillgångar omvandlas till en likvid omsättningsbar form. För detta ändamål bildas det ett specialföretag som den ursprungliga borgenären säljer sin grupp av fordringar till genom att överföra de värdepapperiserade fordringarna från den ursprungliga långivarens balansräkning. Detta genomförs så att äganderätten till fordringarna överförs från den ursprungliga långivaren till specialföretaget. 
Specialbolaget är ett företag som är helt och hållet fristående från den ursprungliga borgenären, det vill säga den ursprungliga borgenären äger inte specialföretaget. I vårt rättssystem kan bolagsformen specialföretag teoretiskt sett vara aktiebolag, men också personbolag eller fondbolag. I praktiken är dock aktiebolag den enda bolagsform som är tillämplig i det här fallet. Ett specialföretag har som regel bara ett minimikapital och inga egna medel för att förvärva en grupp av fordringar. Följaktligen finansierar företaget köpet genom att emittera ett obligationslån med säkerhet som är lika stort som gruppen av fordringar och har en lika lång genomsnittlig löptid som de fordringar som ingår i stocken. När specialföretagets obligationslån har betalats av helt och hållet till investerarna, upplöses företaget eller det fortsätter med sin verksamhet för att genomföra nya värdepapperiseringstransaktioner. 
Ekonomiutskottet påpekar att risken för kreditförluster kan reduceras för investerarna genom att det tecknas en kreditförsäkring på den överförda fordringsstocken av en part som har hand om tilläggsförsäkringar (försäkringsbolag). Det kan också hända att man vill säkerställa likviditeten i specialföretaget via en förbindelse som ingås med den som säkerställer likviditeten för det fall att specialföretaget får problem med likviditeten, exempelvis när investerarnas amorteringar på ett obligationslån förfaller till betalning vid en annan tidpunkt än fordringsstockens fordringar på gäldenären till specialföretaget. 
Överlag kan värdepapperisering betraktas som en mycket komplicerad och därmed också kostsam mekanism. För att fördelarna med värdepapperisering ska vara större än kostnaderna krävs det ofta en fordringsstock på upp till flera miljoner euro. Om man ser till små marknadsområden som Finland är det därför viktigt att bestämmelserna tillåter att likadana fordringsstockar av flera långivare slås samman. 
Risker och motverkande av moralisk risk.
Genom värdepapperisering kan finansieringskällor diversifieras och risker i större utsträckning spridas på finansmarknaden. Det eventuella problem med moralisk risk som kan finnas i enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering förebyggs genom att förhindra att originate to distribute-modeller förekommer. I sådana upplägg erbjuder långivare nämligen krediter som tecknas på osäkra grunder eftersom de vet att riskerna ändå kommer att säljas till tredje part. Kommissionens lösning på problematiken är att förordningen förpliktar originatorer, medverkande institut eller ursprungliga långivare att bibehålla en andel på minst fem procent av värdepapperiseringens underliggande risker. 
Den risk som överförs på investerarna kan delas vidare genom att de lån som ska värdepapperiseras delas in i olika riskkategorier som är anpassade efter olika investerares preferenser i avvägningen mellan risk och avkastning. De investerare som har tecknat obligationer i en högre rangordnad tranch har bättre juridisk ställning än obligationer i en lägre rangordnad tranch eftersom specialföretagets medel i första hand betalas till andra än dem som tecknat juniorobligationer, när specialföretagets medel inte räcker till för återbetalning av alla räntor och amorteringar. Ekonomiutskottet har behandlat riskklassificering av värdepapperiserade skulder också i samband med en skrivelse från statsrådet (EkUU 47/2018 rdU 61/2018 rd) och framhöll då att hög risk och likaså låg risk med en skuld måste återspeglas i priset på produkten och i andra villkor. 
Utskottet anser de föreslagna bestämmelserna vara motiverade. Utskottet bedömer att de föreslagna bestämmelserna medverkar till att målen med ändringarna kan nås på ett relevant sätt och bygger sin bedömning på utfrågningen av sakkunniga och den bakomliggande ambitionen att främja framväxten av kapitalunion genom att diversifiera instrumentuppsättningen på finansmarknaden. I denna bedömning har utskottet framhållit att vår nationella lagstiftning bör samordnas med den direkt tillämpliga unionslagstiftningen, trots att vi för närvarande praktiskt taget inte har någon fungerande värdepappersmarknad och följaktligen inget direkt nationellt behov av att införa regelverket. Med hänvisning till detta tillstyrker utskottet propositionen med vissa tekniska ändringar som det redogörs för närmare i detaljmotiveringen. 
DETALJMOTIVERING
1. Lagen om ändring av lagen om Finansinspektionen
27 §. Begränsning av verksamhet som baserar sig på verksamhetstillstånd eller registrering.
Ekonomiutskottet påpekar att 8 mom. saknar en hänvisning till en relevant artikel i förordningen och föreslår att paragrafen rättas till. 
Följaktligen bör 27 § 8 mom. ändras som följer:”Finansinspektionen kan för viss tid begränsa en i 4 § 2 mom. 13 punkten avsedd sammanslutnings verksamhet som baserar sig på verksamhetstillstånd i enlighet med artikel 32.2 h i värdepapperiseringsförordningen om sammanslutningen bryter mot eller försummar sin skyldighet att anmäla väsentliga ändringar i den information som avses i artikel 28.1 i värdepapperiseringsförordningen eller andra ändringar som kan inverka på den behöriga myndighetens bedömning av verksamhetstillståndet.” 
28 §. Begränsning av ledningens verksamhet.
Ekonomiutskottet konstaterar att artikel 32.2 c, som 8 mom. baserar sig på, föreskriver att ett tillfälligt förbud ska gälla en medlem i ledningsorganet för originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering eller någon annan fysisk person som hålls ansvarig för överträdelsen. Därför måste den ursprungliga kreditgivaren strykas i 8 mom. 
50 q §. Behörig myndighet enligt värdepapperiseringsförordningen.
Lagen föreslås få ändringar som beror på en proposition (RP 111/2018 rd) som samtidigt är under behandling i riksdagen. Paragrafnumret ska vara 50 r §. 
4. Lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
Lagens rubrik.
Utskottet föreslår att lagrubriken ändras till Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift eftersom det är fråga om en ändringslag. 
1 §. Avgiftsskyldighet.
Utskottet påpekar att lagen bör hänvisa till den nya tillsynskategorin i 4 § 2 mom. 13 punkten i lagen om Finansinspektionen när det gäller sammanslutningar som kontrollerar värdepapperisering, och inte till artikel 28 i förordningen. Utskottet föreslår att paragrafen ändras. 
Följaktligen bör 1 § 1 mom. 24 punkten ändras som följer:”den som enligt 4 § 2 mom. 13 punkten i lagen om Finansinspektionen utför kontroll av värdepapperisering.” 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ekonomiutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 2, 3 och 5 i proposition RP 141/2018 rd utan ändringar. 
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 4 i proposition RP 141/2018 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag
1. 
Lag 
om ändring av lagen om Finansinspektionen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 2 mom. 12 punkten, 5 § 33 punkten, 40 § 2 mom. 5 och 6 punkten samt 41 a § 3 mom., sådana de lyder, 4 § 2 mom. 12 punkten i lag 352/2017, 5 § 33 punkten och 40 § 2 mom. 5 och 6 punkten i lag 1071/2017 och 41 a § 3 mom. i lag 241/2018, samt 
fogas till 4 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 311/2015, 170/2014, 1055/2016, 352/2017 och 1071/2017, en ny 13 punkt, till 5 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 902/2012, 254/2013, 170/2014, 198/2015, 520/2016, 737/2016, 855/2016, 1442/2016, 228/2017, 575/2017, 893/2017, 1071/2017 och 241/2018, en ny 34 punkt, till 27 §, sådan den lyder i lagarna 611/2014, 575/2017 och 241/2018, ett nytt 8 mom., till 28 §, sådan den lyder i lagarna 352/2017, 1071/2017 och 241/2018, ett nytt 8 mom., till lagen en ny 37 e §, till 40 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1071/2017, en ny 7 punkt och till lagen en ny 50 r § som följer: 
4 § 
Tillsynsobjekt 
Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag 
12) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som beviljats auktorisation enligt den lagen, 
13) en sammanslutning enligt artikel 27.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, nedan värdepapperiseringsförordningen, som har beviljats verksamhetstillstånd enligt artikel 28 i värdepapperiseringsförordningen. 
5 § 
Andra finansmarknadsaktörer 
Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag 
33) andra personer än tillsynsobjekt som avses i 4 § eller sådana registrerade referensvärdesadministratörer som är skyldiga att iaktta referensvärdesförordningen, 
34) specialföretag enligt artikel 2.2, originator enligt artikel 2.3, medverkande institut enligt artikel 2.5 och ursprunglig långivare enligt artikel 2.20 i värdepapperiseringsförordningen. 
3 kap. 
Tillsynsbefogenheter 
27 § 
Begränsning av verksamhet som baserar sig på verksamhetstillstånd eller registrering 
Finansinspektionen kan för viss tid begränsa en i 4 § 2 mom. 13 punkten avsedd sammanslutnings verksamhet som baserar sig på verksamhetstillstånd i enlighet med artikel 32.2 h i värdepapperiseringsförordningen om sammanslutningen bryter mot eller försummar sin skyldighet att anmäla väsentliga ändringar i den information som avses i artikel 28.1 i värdepapperiseringsförordningen eller andra ändringar som kan inverka på den behöriga myndighetens bedömning av verksamhetstillståndet. 
28 § 
Begränsning av ledningens verksamhet 
Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare eller i annan ställning i den högsta ledningen hos ett specialföretag, en originator eller ett medverkande institut eller en ursprunglig långivare som avses i 5 § 34 punkten om personen har brutit mot eller försummat bestämmelserna i artikel 32.1 i värdepapperiseringsförordningen. 
37 e § 
Tillfälligt förbud mot att lämna anmälan enligt värdepapperiseringsförordningen 
Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda originatorn eller det medverkande institutet att lämna den anmälan som avses i artikel 27.1 i värdepapperiseringsförordningen om originatorn eller det medverkande institutet inte uppfyller kraven på allmän, transparent och standardiserad värdepapperisering enligt artiklarna 19—22 eller kraven på värdepapperisering som sker i programform och pågår en kort tid och som avses vara enkel, transparent och standardiserad i enlighet med artiklarna 23—26 i värdepapperiseringsförordningen. 
40 § 
Påföljdsavgift 
Påföljdsavgift ska också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot 
5) det maximibelopp på 0,2 procent per transaktion för förmedlingsavgifter för betalkortstransaktioner i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/751 om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner, nedan förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner, eller det maximibelopp på 0,3 procent per transaktion för förmedlingsavgifter för kreditkortstransaktioner i artikel 4 i den förordningen, 
6) artiklarna 4—16 i referensvärdesförordningen om referensvärdens skydd mot otillbörlig påverkan och tillförlitlighet, artiklarna 21—26 om kritiska, signifikanta och icke-signifikanta referensvärden, artikel 27 om referensvärdesdeklaration, artikel 28 om referensvärden som ändras och upphör att tillhandahållas, artikel 29 om användning av ett referensvärde och mot artikel 34 om auktorisation och registrering av en administratör, eller mot 
7) bestämmelsen om bibehållande av risk enligt artikel 6, bestämmelsen om transparenskrav enligt artikel 7, bestämmelsen om kriterier för kreditgivning enligt artikel 9, bestämmelsen om användning av beteckningen ”enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering” enligt artikel 18, bestämmelserna om enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering enligt artiklarna 19—22 eller bestämmelserna om värdepapperisering som sker i programform och pågår en kort tid och som avses vara enkel, transparent och standardiserad enligt artiklarna 23—26, bestämmelsen enligt artikel 27.1 genom att lämna en vilseledande anmälan, bestämmelsen om anmälan till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller behörig myndighet enligt artikel 27.4 eller skyldigheten enligt artikel 28.2 att meddela väsentliga ändringar i informationen enligt artikel 28.1 i värdepapperiseringsförordningen. 
41 a § 
Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall 
Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som nämns i 144 b § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster, 12 kap. 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om handel med finansiella instrument eller 40 § 2 mom. 7 punkten i denna lag, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller högst fem miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, samt en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst fem miljoner euro. 
50 r § 
Behörig myndighet enligt värdepapperiseringsförordningen 
Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 29.5 i värdepapperiseringsförordningen. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
2. 
Lag 
om ändring av lagen om placeringsfonder 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 2 a § i lagen om placeringsfonder (48/1999), sådan den lyder i lagarna 1490/2011, 175/2016 och 526/2016, ett nytt 8 mom. och till 71 §, sådan den lyder i lag 224/2004, ett nytt 3 mom. som följer: 
2 a § 
Med värdepapperiseringsförordning avses i denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012. 
71 § 
Fondbolaget ska vidta nödvändiga åtgärder för att trygga fondandelsägarnas intressen om placeringsfondens medel har investerats i sådana värdepapperiseringar som avses i värdepapperiseringsförordningen och som inte längre uppfyller de förutsättningar som avses i förordningen. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
3. 
Lag 
om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 8 kap. 5 § och 
fogas till 1 kap. 9 § ett nytt 2 mom. som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
9 § 
Europeiska unionens bestämmelser 
Med värdepapperiseringsförordning avses i denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012. 
8 kap. 
Riskhantering 
5 § 
Värdepapperiserade tillgångsposter 
AIF-förvaltaren ska vidta nödvändiga åtgärder för att trygga investerarnas intressen om den alternativa placeringsfondens medel har investerats i sådana värdepapperiseringar som avses i värdepapperiseringsförordningen och som inte längre uppfyller de förutsättningar som avses i förordningen. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
4. 
Lag 
om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 23 punkten och 6 § 1 mom., sådana de lyder, 1 § 1 mom. 23 punkten i lag 1076/2017 och 6 § 1 mom. i lag 242/2018, och 
fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 758/2012, 255/2013, 171/2014, 738/2016, 856/2016, 1443/2016, 359/2017, 576/2017, 894/2017, 1076/2017 och 242/2018, en ny 24 punkt som följer: 
1 § 
Avgiftsskyldiga 
Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är 
23) referensvärdesadministratörer som avses i 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektionen, 
24) den som enligt 4 § 2 mom. 13 punkten i lagen om Finansinspektionen utför kontroll av värdepapperisering. 
6 § 
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga 
Beloppet av grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
Avgiftsskyldiga 
Grundavgift i euro 
värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
278 200 
den gamla insättningsgarantifond som avses i lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1199/2014) 
12 840 
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 
2 140 
juridiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut 
1 070 
fysiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut 
214 
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster 
3 210 
enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder registreringsskyldiga AIF-förvaltare som inte är auktoriserade som fondbolag 
1 070 
den som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
2 140 
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 
3 210 
förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
3 210 
företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
5 350 
särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
2 140 
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 
6 420 
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 
10 700 
börsers och värdepapperscentralers holdingföretag 
10 700 
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag 
1 070 
försäkringsmäklare och sidoverksamma försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsdistribution 
1 070 och en höjning med 193 euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms 
kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
6 420 
centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
160 500 
clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
12 840 
clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 6 kap. 9 § i den lagen 
2 140 
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 
16 585 och en höjning med 17 120 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. 
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 
13 375 
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när emittenten inte har hemort i Finland 
11 235 och en höjning med och 11 770 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. 
emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepapperen i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 
3 210 
finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 
3 210 
emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 
4 280 
emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 
1 070 
finländska kreditförmedlare som är registrerade i enlighet med 6 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna inte är ombud för någon kreditgivare 
1 200 
Pensionsskyddscentralen 
10 700 
trafikskadenämnden och patientskadenämnden 
1 070 
verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen 
19 260 
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 
1 070 
sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland 
1 070 
tredjeländers kreditinstituts representationer 
1 070 
sådana försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution som är registrerade i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland och som har filial i Finland 
321 
finansiella motparter enligt artikel 2.8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland 
10 700 
utländska kreditförmedlare enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna har filial i Finland 
400 
förmedlare av gräsrotsfinansiering enligt lagen om gräsrotsfinansiering 
2 140 
registrerade ombud enligt lagen om ombud för obligationsinnehavare 
2 140 
leverantörer av datarapporteringstjänster enligt lagen om handel med finansiella instrument 
10 700 
referensvärdesadministratörer enligt 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektionen 
3 000 
referensvärdesadministratörer enligt 4 § 4 mom. 10 punkten i lagen om Finansinspektionen 
5 000 
sammanslutning som avses i artikel 28 i värdepapperiseringsförordningen 
5 000 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
5. 
Lag 
om upphävande av 13 § 1 mom. i lagen om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 13 § 1 mom. i lagen om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen (304/2015). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors 26.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Martti
Mölsä
blå
medlem
Harry
Harkimo
liik
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Laura
Huhtasaari
saf
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Lea
Mäkipää
blå
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Joakim
Strand
sv
(delvis)
ersättare
Maria
Tolppanen
sd
ersättare
Sinuhe
Wallinheimo
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Teija
Miller.
Senast publicerat 6.11.2018 11:18