Senast publicerat 08-05-2021 11:34

Betänkande EkUB 2/2017 rd RP 255/2016 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 255/2016 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • industriråd Liisa Heikinheimo 
    arbets- och näringsministeriet
  • överinspektör Netta Skön 
    arbets- och näringsministeriet
  • lagstiftningssekreterare Johanna Lahti 
    utrikesministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Saudiarabiens regering om samarbete om fredlig användning av kärnenergi och förslaget till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Avtalet undertecknades i september 2015. 

Syftet med avtalet är att utveckla, främja och reglera samarbetet mellan Finland och Saudiarabien på området för fredlig användning av kärnenergi. Samarbetet gäller i huvudsak forskning kring användningen av kärnenergi, konstruktion, byggande och drift av kärnreaktorer vid kärnkraftverk eller forskningsreaktorer, hantering av kärnbränslecykeln och radioaktivt avfall, konstruktion av nya generationens kärnreaktorer och tillhörande teknik, framställning av radioaktiva isotoper och industriella och medicinska tillämpningar i samband med dem, säkerhetsarrangemang på kärnkraftsområdet, främjande av kärn- och strålsäkerheten, utvecklande av personalresurser i samband med kärnenergi och utbyte av experter mellan parterna samt nöd- och beredskapsplanering. 

Avtalet träder i kraft 30 dagar efter mottagandet av det senare meddelandet om att nödvändiga interna förfaranden har slutförts. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen är att godkänna avtalet mellan Republiken Finland och Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi och att sätta i kraft de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftning. Avtalet undertecknades i september 2015. Bestämmelser om ikraftsättande ska utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Ekonomiutskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker den därför utan ändringar. 

Avtalets syfte är att skapa rättsliga ramar och särskilda villkor för parternas samarbete inom kärnenergiområdet. Propositionen hänför sig till Finlands internationella kärnenergisamarbete. Avtalet främjar samarbete baserat på ömsesidig nytta vid fredlig användning av kärnenergi. Finland eller Euratom har inte tidigare haft något samarbetsavtal i fråga om kärnenergi med Saudiarabien. Liknande avtal har under de senaste åren ingåtts med Ryssland (2014) och Sydkorea (2013).  

Enligt uppgift till utskottet planerar Saudiarabien betydande satsningar på att producera kärnenergi med tanke på sina framtida energibehov. Det ökar efterfrågan på finländsk branschkompetens och möjligheterna till export. Ekonomiutskottet ser det som viktigt att lägga fast samarbetets juridiska grund och att avtala om områdena och formerna för samarbetet. Det är också en förutsättning för att främja exporten inom kärnenergiområdet. Dessutom har Finland för sin del ett intresse av att vara med och främja kärnsäkerhet i situationer där det ändå finns planer på att börja använda kärnenergi. Ekonomiutskottet betonar dessutom betydelsen av de nationella och internationella åtaganden och tillsynsmekanismer som ingår i avtalet.  

Avtalet i sig har inga direkta verkningar, utan verkningarna uppstår genom separata samarbetsplaner och projekt. Enligt uppgift till utskottet intar dels Strålsäkerhetscentralen, dels branschföretagen en central roll när det gäller det konkreta samarbetet. Utskottet vill ytterligare betona behovet av en ännu mer omfattande nationell samordning av branschsamarbetet och exporten.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner avtalet i proposition RP 255/2016 rd.  Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 255/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 3.3.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen saf 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Martti Mölsä saf 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Antero Vartia gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.