Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

EkUB 2/2020 rd

Senast publicerat 28-04-2020 15:09

Betänkande EkUB 2/2020 rd TKF 2/2020 rd  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter

Ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter (TKF 2/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • finansministeriet
  • Finlands Bank
  • Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

TALMANSKONFERENSENS FÖRSLAG

FÖRSLAGET 

Talmanskonferensen föreslår att 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter ändras så att den motsvarar den ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet som trädde i kraft den 1 januari 2020. 

MOTIVERING 

Förvaltningsstrukturen för Jubileumsfonden för Finlands självständighet (nedan Sitra) sågs över genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2020 (1553/2019, EkUB 3/2019 rdRP 63/2019 rd). Innan den lagändringen utgjordes Sitras förvaltningsråd enligt 8 § i lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (717/1990) av riksdagens bankfullmäktige, som övervakade fondens förvaltning och beslutade om principerna för dess verksamhet. I och med den nämnda lagändringen får Sitra ett separat förvaltningsråd utan anknytning till bankfullmäktige. Förvaltningsrådets uppgifter bibehålls i huvudsak oförändrade, men de har till vissa delar setts över i förhållande till de uppgifter som Sitras styrelse sköter. Förvaltningsrådets ska ha minst 13 och högst 17 medlemmar som väljs av riksdagen. 

Enligt 13 § i riksdagens arbetsordning (40/2000) väljer riksdagen under valperiodens första riksmöte inom sig nio bankfullmäktige för att övervaka Finlands Banks verksamhet. Talmanskonferensen har med anledning av ändringarna i lagen om Sitra föreslagit att också riksdagens arbetsordning ändras så att övervakningen av förvaltningen av de fonder som står under riksdagens garanti inte längre ska höra till bankfullmäktige (TKF 1/2020 rd). Sitra är för närvarande den enda fond som står under riksdagens garanti. 

Riksdagen har fastställt en instruktion för riksdagens bankfullmäktigeledamöter. Den gällande instruktionen trädde i kraft den 1 mars 2000. Bestämmelser om riksdagens bankfullmäktiges uppgifter finns i 3 § i instruktionen. Enligt 3 mom. är bankfullmäktige förvaltningsråd för Jubileumsfonden för Finlands självständighet enligt vad som närmare föreskrivs i lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (717/1990). Instruktionen måste ändras på denna punkt, eftersom det för Sitra i enlighet med den nya regleringen ska utses ett eget förvaltningsråd. 

Talmanskonferensen föreslår att man stryker den sista meningen i 3 § 3 mom. i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter, där det sägs att bankfullmäktige är förvaltningsråd för Jubileumsfonden för Finlands självständighet. 

Hur förslaget har beretts

Förslaget har beretts som ett tjänsteuppdrag vid riksdagens kansli. 

Ikraftträdande

Ändringen av instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter föreslås träda i kraft så snart som möjligt och samtidigt som den ändring som föreslås i 13 § i riksdagens arbetsordning (TKF 1/2020 rd). 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Förslaget hänför sig till den ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet som trädde i kraft den 1 januari 2020. Till följd av lagändringen har Sitra numera ett separat förvaltningsråd, och bankfullmäktige är inte längre Sitras förvaltningsråd. Riksdagen utnämnde ett nytt förvaltningsråd den 20 februari 2020. 

Den nu föreslagna ändringen av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter följer direkt av den nämnda lagändringen och är en teknisk ändring genom vilken hänvisningen till att bankfullmäktige är Sitras förvaltningsråd stryks. Vid ekonomiutskottet sakkunnigutfrågning rönte förslaget understöd. Ekonomiutskottet anser att förslaget behövs och fyller sitt syfte. Följaktligen tillstyrker utskottet den med de tekniska ändringar som anförs i detaljmotiven. 

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2020. 

DETALJMOTIVERING

3 §. Uppgifter.

I paragrafens 2 mom. finns en hänvisning till arbetstidslagen (605/1996), vilken har upphävts. Ekonomiutskottet föreslår att hänvisningen i 2 mom. till 2 § i arbetstidslagen uppdateras till en motsvarande hänvisning till den gällande arbetstidslagen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner förslaget till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter i talmanskonferensens förslag TKF 2/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter (252/2000) 3 § Utskottet föreslår en ändring 2 och  Slut på ändringsförslaget3 mom., Utskottet föreslår en ändring av dem 3 § 3 mom. sådant det Slut på ändringsförslaget lyder i riksdagens beslut 810/2009, som följer: 
3 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Bankfullmäktige beslutar med stöd av 2 § i arbetstidslagen (872/2019) vilka tjänstemän vid Finlands Bank som inte ska omfattas av arbetstidslagen. Slut på ändringsförslaget (Nytt) 
Bankfullmäktige ska i enlighet med lagen om Finansinspektionen (878/2008) utnämna och avsätta Finansinspektionens direktionsmedlemmar och direktör samt utöva tillsyn över Finansinspektionens förvaltning och verksamhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft denUtskottet föreslår en ändring  1 maj 2020 Slut på ändringsförslaget
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 12.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhanaVartiainensaml
vice ordförande
ArtoPirttilahticent
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
AtteHarjannegröna
medlem
MariHolopainengröna
medlem
HannuHoskonencent
medlem
EevaKallicent
medlem
SakariPuistosaf
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
JanneSankelosaml
medlem
JoakimStrandsv
medlem
VeikkoVallinsaf
medlem
TuulaVäätäinensd
medlem
JohannesYrttiahovänst
ersättare
KaiMykkänensaml.

Sekreterare var

utskottsråd
LauriTenhunen.