Senast publicerat 03-09-2021 13:48

Betänkande EkUB 2/2021 rd RP 178/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (RP 178/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Anja Liukko 
  arbets- och näringsministeriet
 • industriråd Liisa Heikinheimo 
  arbets- och näringsministeriet
 • byråchef Mikko Kuusela 
  Finansinspektionen
 • finanschef Mika Tasa 
  Statskontoret
 • enhetschef Jari Tuunanen 
  Fortum Power and Heat Oy
 • Vice President Tommi Nyman 
  Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
 • expert Kati Takala 
  Finsk Energiindustri rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT
 • Strålsäkerhetscentralen
 • Posiva Oy
 • Industrins Kraft Abp.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås ändringar i kärnenergilagen, lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift. 

Det föreslås att bestämmelserna om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering revideras så att de medel som förvaltas av Statens kärnavfallshanteringsfond ska kunna placeras på ett mer diversifierat och långsiktigt sätt och att större risktagning möjliggörs. De kärnavfallshanteringsskyldiga blir skyldiga att delta i hanteringen av risker i anslutning till placeringsverksamheten. Deras rätt att låna ur fonden begränsas. Statens kärnavfallshanteringsfonds förvaltningsmodell och ledningsorganisation ändras, och det föreslås mer detaljerade bestämmelser på lagnivå om dem. Största delen av direktionens operativa uppgifter överförs till fondens verkställande direktör. 

Bestämmelserna om de system för understöd till forskningen kring en säker drift av kärnanläggningar och kärnavfallshanteringen som finansieras av Statens kärnavfallshanteringsfond revideras. Understödssystemen och de särskilda förmögenheter som har samband med dem sammanslås. Regleringen kompletteras med bestämmelser om grunderna för de avgifter som åren 2026–2032 ska betalas av innehavarna av kärnanläggningar och de kärnavfallshanteringsskyldiga. Dessutom revideras regleringen tekniskt. 

Syftet med propositionen är att se till att värdet av de medel som förvaltas av Statens kärnavfallshanteringsfond bevaras och att tillgångarna är tillräckliga med tanke på reserveringen av medel för kostnader för kärnavfallshantering samt att en bättre avkastning möjliggörs. Ett ytterligare syfte är att effektivisera allokeringen av de fondmedel som främjar forskningen och att reformera förvaltningen av understödssystemet. 

Lagen om Finansinspektionen föreslås bli ändrad så att Finansinspektionen ska utöva tillsyn över Statens kärnavfallshanteringsfonds placeringsverksamhet, insiderregister och insideranmälningar. Lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift ska ändras så att Statens kärnavfallshanteringsfond åläggs skyldighet att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 maj 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionens syften.

Syftet med den föreslagna regleringen är att se till att de medel som förvaltas av Statens kärnavfallshanteringsfond räcker till för kostnaderna för kärnavfallshanteringen och att möjliggöra en bättre avkastning på dessa medel. Ett ytterligare syfte är att effektivisera allokeringen av de fondmedel som främjar forskningen och att reformera förvaltningen av understödssystemet.  

Ekonomiutskottet tillstyrker de föreslagna bestämmelserna med vissa små ändringar som stärker Strålsäkerhetscentralens (STUK) ställning. 

Understöd.

I kärnenergilagen föreslås ändringar enligt vilka Statens kärnavfallshanteringsfond kan bevilja understöd för sådan forskning vars syfte är att främja en säker drift av kärnanläggningar och utvecklingen av kunskapen om kärnsäkerhet och kärnavfallshanteringslösningar samt att säkerställa att myndigheter, innehavare av kärnanläggningar och avfallshanteringsskyldiga har tillgång till tillräcklig och heltäckande sakkunskap och annat kunnande på områdena i fråga. 

Enligt den föreslagna regleringen kan fonden bevilja understöd för forskningsinfrastruktur och högre utbildning. Företräde ges projekt som bedöms generera sådana forskningsdata som kan utnyttjas på bred front. Understöd kan inte beviljas sådana projekt som direkt anknyter till i lagen avsedd tillsyn över användningen av kärnenergi, behandling av tillstånd eller beredning av material i anslutning till ansökan om tillstånd. 

Användningsändamålen för understödet definieras alltså snävare än i den gällande lagen. Ekonomiutskottet välkomnar den här lösningen. Bakom lagstiftningsreformen ligger ett övergripande säkerhetstänkande, och med tanke på detta är det viktigt att STUK har tillgång till tillräcklig sakkunskap. 

Avsikten är att forskningsprogramperioden förlängs från nuvarande fyra år till sex år. Programperiodens längd har samordnats med de övriga tidsplanerna för fondens verksamhet, bland annat de föreslagna bestämmelserna om betalningar i 53 b § i kärnenergilagen. Avsikten är att inom ramen för forskningsprogrammet också i fortsättningen bereda en årlig projektportfölj utifrån vilken enskilda understödsbeslut förbereds. STUK kommer alltså fortfarande att spela en viktig roll för forskningsprogrammet och de projektportföljer och understödsbeslut som årligen bereds inom ramen för det. STUK:s ställning ska stärkas på det sätt som närmare anges i specialmotiveringen. 

Ekonomiutskottet betonar att de projekt som understöds ska vara av hög kvalitet. Syftet är att främja forskning inom teknologi och sektorer av många slag. Forskningen ska dock inte vara teoretisk vetenskaplig grundforskning. När projekt som väntas generera forskningsdata som kan utnyttjas på bred front ges företräde innebär det i praktiken att resultaten av projekten i huvudsak kan publiceras. Detta möjliggör också internationell peer review. 

Ekonomiutskottet påpekar dessutom att cirka 10 miljoner euro årligen delas ut inom ramen för det understödssystem som omfattas av tillämpningsområdet för statsunderstödslagen (688/2001) och som avses i 7 a kap. i kärnenergilagen. I ljuset av detta är det inte ändamålsenligt att i detalj föreskriva om understödssystemet i kärnenergilagen. 

Kärnsäkerhetsavgiften.

I 53 b § 1 och 2 mom. i kärnenergilagen föreslås bestämmelser om den avgift som tas ut hos innehavaren av en kärnanläggning (kärnsäkerhetsavgift). Enligt förslaget bestäms avgiften åren 2026 –2032 huvudsakligen utifrån megawatt av den termiska effekten. Dessutom ska varje verksamhetsutövare årligen betala en grunddel på 320 000 euro, som alltså är lika stor för varje verksamhetsutövare. Den föreslagna kärnsäkerhetsavgiften är således kraftigt graderad. Sakkunniga har påpekat att grunddelen utgör en synnerligen stor ekonomisk belastning för små modulära reaktorer. Efter en avvägning av även denna aspekt framhåller utskottet att skyldigheterna med anknytning till kärnsäkerhet bör bedömas i ett övergripande perspektiv. Forskningsprogrammets behov och den nytta som fås av det är inte direkt jämförbara med antalet megawatt av den termiska effekten hos anläggningsinnehavarens kraftverksenheter, utan de fördelar sig delvis mer jämnt och bygger på kärnkraftverkets verksamhet i allmänhet. 

Betalningsskyldigheten bör fördelas med hänsyn till att de influtna medlen används för att finansiera forskningsverksamhet som främjar en trygg drift av kärnanläggningarna och utvecklingen av kärnavfallshanteringen. Det blir möjligt att i forskningsprogrammet som ett prioriterat område i framtiden också inkludera till exempel främjandet av säker användning av små modulära reaktorer. Då kan de som förbereder drift av sådana reaktorer dra nytta av forskningsprogrammet redan innan skyldigheten att betala kärnsäkerhetsavgift börjar. 

Fondens investeringsverksamhet.

Utskottet anser att fondens tillgångar bör förvaltas så att de behåller sitt värde och att värdet ökar måttligt samtidigt som fondens grundläggande syfte tryggas. Kostnaderna för kärnavfallshanteringen förändras i och med den allmänna kostnads- och inkomstnivån, och därför är det viktigt att en modern strategi för kapitalförvaltning säkerställer att fonden räcker till för en ändamålsenlig kärnavfallshantering som också kan förutsätta krävande arbetsinsatser. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om ändring av kärnenergilagen

7 kap. Reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering

53 d §. Beviljande och utbetalning av understöd.

I den gällande kärnenergilagen finns inga bestämmelser om beredningen av beviljandet av understöd och anknytande hörande. Med tanke på tillräckligt omfattande synpunkter från myndigheterna ska STUK se till att det formuleras ett ställningstagande till forskningsprogrammet, projektportföljerna och de projekt som ska få understöd. Det är inte ändamålsenligt att föreskriva om detta i lag, men ekonomiutskottet anser att den föreslagna 53 d § bör kompletteras med en bestämmelse om att STUK ska lämna utlåtande innan besluten om beviljande av understöd fattas. 

Innehållet i 2 mom. i den föreslagna paragrafen blir då följande. 

"Fonden beslutar på basis av inkomna ansökningar om beviljande av understöd så att de projekt som beviljas understöd är vetenskapligt högtstående och att de som helhet betraktat på ett ändamålsenligt sätt främjar de mål som anges i 53 a §. Företräde ges projekt som bedöms generera sådana forskningsdata som kan utnyttjas på bred front. Innan understöd beviljas ska Strålsäkerhetscentralens utlåtande begäras om projekten. Understöd kan dock inte beviljas sådana projekt som direkt anknyter till i denna lag avsedd tillsyn över användningen av kärnenergi, behandling av tillstånd eller beredning av material i anslutning till ansökan om tillstånd. Ansökningarna om understöd lämnas in till arbets- och näringsministeriet."  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2—3 i proposition RP 178/2019 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 178/2020 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av kärnenergilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kärnenergilagen (990/1987) 82 § 5 punkten, sådan den lyder i lag 342/2008, 
ändras 37 § 6 och 7 punkten, 38 §, 41 § 1 mom. 1 punkten, 42 § 2 mom., 43 § 2 mom., det inledande stycket i 45 § 1 mom. och 45 1 mom.1 punkten, 51, 52, och 53 a–53 e § samt 75 §, 
av dem 38 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1131/2003 och 342/2008, 42 § 2 mom. och 51 § sådana de lyder i lag 1078/1996, 43 § 2 mom. sådant det lyder i lag 410/2012, 52 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1078/1996 och 1077/1998, 53 a § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1131/2003, 676/2015 och 905/2017, 53 b § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1131/2003 och 676/2015, 53 c och 53 e § sådana de lyder i lagarna 1131/2003 och 342/2008, 53 d § sådan den lyder i lag 905/2017, samt 75 § sådan den lyder i lag Utskottet föreslår en ändring 964/2020 Slut på ändringsförslaget samt 
fogas till 37 § nya 8–10 punkter, till 41 § nya 4 och 5 moment och till lagen nya 38 a–38 d § och 52 a–52 d § som följer: 
37 § 
Definitioner 
I detta kapitel avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) täckningsandel det belopp som enligt vad Statens kärnavfallshanteringsfond fastställer vid respektive tidpunkt ska hållas avskilt i fonden för att användas för hantering av kärnavfall som den avfallshanteringsskyldige ålagts att överlåta till staten; 
7) fondens vinst det belopp, med vilket det sammanlagda beloppet av ränteinkomsterna för Statens kärnavfallshanteringsfond och de ersättningar som erhållits för medel som funnits hos statsverket samt vinsten från placeringsverksamheten överstiger det sammanlagda beloppet av de utgifter och kreditförluster som förvaltningen av fonden och skötseln av dess kapital medfört; 
8) fondens förlust det belopp, med vilket det sammanlagda beloppet av ränteinkomsterna för Statens kärnavfallshanteringsfond och de ersättningar som erhållits för medel som funnits hos statsverket samt förlusten från placeringsverksamheten understiger det sammanlagda beloppet av de utgifter och kreditförluster som förvaltningen av fonden och skötseln av dess kapital medfört; 
9) buffert det belopp som läggs till den avfallshanteringsskyldiges fonderingsmål för kalenderåret; 
10) tilläggsbuffert säkerheter som motsvarar det belopp som beräknas utifrån den avfallshanteringsskyldiges fonderingsmål för kalenderåret och som fonden vid behov kan kräva med tanke på överraskande och oförutsedda risker som är förenade med placeringsverksamheten. 
38 § 
Statens kärnavfallshanteringsfond 
För reserveringen för kärnavfallshanteringen finns utanför statsbudgeten Statens kärnavfallshanteringsfond som lyder under arbets- och näringsministeriet och förvaltas av ministeriet. Fondens uppgift är att sörja för att de avgifter som fastställs enligt detta kapitel och 7 a kap. tas ut och att förvalta de medel som på detta sätt samlats in samt att sköta fondens övriga uppgifter enligt detta kapitel och 7 a kap. Bestämmelser om principerna för god förvaltning, som ska tillämpas i fondens verksamhet, finns i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
Den allmänna styrningen av och tillsynen över Statens kärnavfallshanteringsfond ankommer på arbets- och näringsministeriet. Ministeriet har rätt att meddela allmänna föreskrifter om organiseringen av fondens förvaltning, skötseln av fondens ekonomi och placeringen av fondens medel. Ministeriet har rätt att av fonden få de uppgifter och utredningar som ministeriet behöver. 
Närmare bestämmelser om fondens uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
38 a § 
Direktionen vid Statens kärnavfallshanteringsfond 
Statens kärnavfallshanteringsfond har en direktion som har till uppgift att 
1) ha hand om fondens förvaltning och se till att ekonomin och verksamheten ordnas på ett ändamålsenligt sätt, 
2) besluta om ärenden som är betydande och vittsyftande med tanke på fondens ekonomi och verksamhet, 
3) leda och övervaka fondens placeringsverksamhet och fatta besluten i anslutning till den i enlighet med 52 §, 
4) besluta om vidtagande av sådana åtgärder enligt 48–50 § som i lagstiftningen inte har ålagts statsrådet eller arbets- och näringsministeriet, 
5) besluta om beviljande av understöd till ett forsknings- eller infrastrukturprojekt, om stödets belopp överstiger 200 000 euro, och besluta om återkrav av beviljat understöd, 
6) se till att fondens bokföring, interna kontroll och riskhantering ordnas på ett ändamålsenligt sätt, 
7) avgöra begäranden om omprövning av fondens beslut och avge bemötande i besvärsärenden som gäller fondens beslut, 
8) besluta om fondens verksamhets- och ekonomiplan och göra framställning till arbets- och näringsministeriet om fondens årliga budget, 
9) sörja för fondens likviditet, 
10) godkänna och underteckna fondens bokslut inklusive verksamhetsberättelsen och lämna dem till arbets- och näringsministeriet. 
Direktionen tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. Direktionen består av utöver ordföranden en vice ordförande och högst fem andra medlemmar. En av medlemmarna ska utses bland de personer som arbets- och näringsministeriet har föreslagit och en medlem bland de personer som finansministeriet har föreslagit. Direktionen ska ha tillräcklig sakkunskap om placeringsverksamhet och riskhantering och annan sakkunskap som direktionen behöver för att fullgöra sina uppgifter. Finansinspektionen ska på begäran av arbets- och näringsministeriet avge utlåtande om sakkunskapen om placeringsverksamhet och riskhantering hos de personer som föreslås bli utnämnda till medlemmar i direktionen. Arbets- och näringsministeriet kan befria en direktionsmedlem från uppdraget. Arbets- och näringsministeriet bestämmer arvodena för direktionens medlemmar och fastställer fondens arbetsordning på framställning av direktionen. 
Direktionen är beslutför när fyra medlemmar är närvarande. Av de närvarande ska en vara ordföranden eller vice ordföranden. Varje medlem har en röst. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, avgör mötesordförandens röst. 
På direktionens ordförande och de övriga medlemmarna i direktionen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när dessa utför uppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
Närmare bestämmelser om direktionens uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
38 b § 
Verkställande direktör och annan personal vid Statens kärnavfallshanteringsfond 
Statens kärnavfallshanteringsfond har en verkställande direktör, en ställföreträdare för verkställande direktören och föredraganden som är tjänstemän vid arbets- och näringsministeriet och som ministeriet förordnar till uppdrag hos fonden. På verkställande direktörens ställföreträdare tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om verkställande direktören. Också tjänstemän som är anställda vid ett annat statligt ämbetsverk kan utföra uppdrag åt fonden. En tjänsteman vid annat ämbetsverk förordnas till sitt uppdrag på begäran av arbets- och näringsministeriet av det ämbetsverk hos vilket tjänstemannen har utnämnts till en tjänst eller ett tjänsteförhållande. 
Verkställande direktören ska ha hand om fondens löpande förvaltning i enlighet med direktionens anvisningar och föreskrifter samt följa placeringsportföljens utveckling och vid behov vidta åtgärder i fråga om den. Verkställande direktören svarar för att fondens bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska ge direktionen och dess medlemmar de upplysningar som direktionen behöver för att fullgöra sina uppgifter. 
Verkställande direktören avgör efter föredragning de ärenden som ska avgöras av fonden, om inte beslutanderätten ankommer på direktionen. Verkställande direktören får dock vidta åtgärder som är betydande och vittsyftande med tanke på fondens ekonomi och verksamhet endast i en situation där direktionens beslut inte kan inväntas utan väsentlig olägenhet för fondens verksamhet. I sådana fall ska direktionen så snart som möjligt underrättas om åtgärderna. 
Närmare bestämmelser om ordnandet av fondens förvaltning, om fondens personal och om ersättande av kostnader till arbets- och näringsministeriet får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
38 c § 
Insideranmälan 
En insider i Statens kärnavfallshanteringsfond är skyldig att lämna de uppgifter som avses i 2 mom. till fondens i 38 d § avsedda insiderregister (insideranmälan). Med en insider avses 
1) ordförande för fondens direktion, övriga medlemmar i direktionen, fondens verkställande direktör samt revisorer och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av fonden, 
2) andra anställda hos fonden som har möjlighet att påverka beslut om placering av fondens tillgångar eller som på något annat sätt regelbundet får tillgång till insiderinformation om sådana aktier eller finansiella instrument. 
I insideranmälan ska nämnas 
1) omyndig vars intressebevakare insidern är, 
2) sammanslutningar och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande, 
3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd sammanslutnings eller stiftelses innehav av aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland. 
I insideranmälan ska finnas de uppgifter som behövs för att identifiera personen, sammanslutningen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om aktierna och övriga finansiella instrument. 
De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller sådana sammanslutningar som drivs utan vinstsyfte. Om en sammanslutning bedriver regelbunden handel med finansiella instrument, ska emellertid uppgifter om denna sammanslutning lämnas. 
Insideranmälan ska göras inom fjorton dagar från det att insidern har utnämnts eller förordnats till ett uppdrag som avses i 1 mom. En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta fonden om 
1) förvärv och avyttringar av sådana aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, om förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro, 
2) andra förändringar i de uppgifter som avses i denna paragraf än sådana som avses i 1 punkten. 
Om aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet kan fonden organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I detta fall behöver en separat insideranmälan inte göras. 
Närmare bestämmelser om insideranmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
38 d § 
Insiderregister 
I syfte att förhindra marknadsmissbruk ska Statens kärnavfallshanteringsfond föra ett register över insideranmälningar (insiderregister), av vilket det för varje insider framgår de aktier och finansiella instrument som innehas av insidern, en omyndig som avses i 38 c § 2 mom. 1 punkten eller en sammanslutning eller stiftelse som avses i 2 punkten, och som är av det slag som avses i det nämnda momentet samt förvärv och avyttringar specificerade. Om uppgifterna fås på det sätt som anges i 38 c § 6 mom. kan insiderregistret till denna del bildas av uppgifter från värdeandelssystemet. 
Uppgifterna i insiderregistret ska bevaras i fem år från registreringen. Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag ur och kopior av uppgifterna i registret. Rätten att få uppgifter gäller dock inte fysiska personers personbeteckning eller adress eller andra fysiska personers än insiders namn. 
Närmare bestämmelser om insiderregistret får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
41 § 
Den avfallshanteringsskyldiges fondandel 
Till fondandelen ska hänföras 
1) den avfallshanteringsskyldiges senast fastställda fondandel där den andel som motsvarar fondandelen av Statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar värderas i enlighet med 4 mom., 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Lagen om statsbudgeten (423/1988) tillämpas på Statens kärnavfallshanteringsfond. Fondens tillgångar värderas dock i bokföringen och i annan uppföljning i anknytning till den, i bokslutet och redovisningen enligt följande: 
1) lånen till de avfallshanteringsskyldiga eller deras ägare värderas till nominellt värde, dock högst till det sannolika värdet, 
2) finansiella tillgångar i euro värderas till nominellt värde och annan valuta till den valutakurs som publiceras av Europeiska centralbanken, 
3) aktier och andra finansiella instrument, masskuldebrevslån och andra värdepapper som baserar sig på förbindelse som gäldenären ingått och som är föremål för offentlig handel på en myndighetsövervakad marknad i Finland eller utomlands värderas till en notering som motsvarar värdet vid dagens slut samt andelarna i placeringsfonder till marknadsvärdet, 
4) andra tillgångar än de som avses i 2 och 3 punkten värderas till bokföringsvärdet, dock högst till det sannolika värdet. 
Närmare bestämmelser om värderingen av Statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
42 § 
Avgifterna för kärnavfallshantering samt överskottet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Är kalenderårets fonderingsmål mindre än fondandelen den sista december det föregående året, ska detta överskott återbäras till den avfallshanteringsskyldige senast den första vardagen i april samma kalenderår till den del det överstiger det belopp som behövs som buffert. Den fordran som fonden har på den avfallshanteringsskyldige får användas för att ett överskott som ska återbäras till honom ska kunna kvitteras som betalt enligt villkoren för det lån som den avfallshanteringsskyldige har fått. 
43 § 
Fastställande av ansvarsbelopp och fonderingsmål 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Arbets- och näringsministeriet 
1) fastställer med tre års mellanrum i slutet av kalenderåret i fråga varje avfallshanteringsskyldigs ansvarsbelopp för de tre följande kalenderåren, ansvarsbelopp för det löpande kalenderåret och de två föregående kalenderåren samt fattar beslut om ansvarsbeloppet för de tre följande åren, eller 
2) kan i initial- eller slutskedet av den avfallshanteringsskyldiges verksamhet eller av annan grundad anledning med avvikelse från 1 punkten i slutet av varje kalenderår fastställa den avfallshanteringsskyldiges fonderingsmål för det följande året och ansvarsbelopp för det löpande kalenderåret samt fatta beslut om ansvarsbeloppet för de två följande åren. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
45 § 
Säkerheter 
Som säkerhet kan arbets- och näringsministeriet godkänna endast 
1) en kreditförsäkring som meddelats av ett i 1 § i lagen om försäkringsbolag (521/2008) avsett försäkringsbolag; 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
51 § 
Statens kärnavfallshanteringsfonds vinst och förlust 
Med kalenderårets vinst från Statens kärnavfallshanteringsfond krediteras och med fondens förlust debiteras fondandelarna och täckningsandelarna den sista december under kalenderåret i samma förhållande som det i vilket motsvarande fondandelar och täckningsandelar under kalenderåret utgjort tillgångar i fonden. Med kalenderårets vinst krediteras dock fondandelarna endast till den del som vinsten överstiger det belopp som behövs som buffert. I stället för kreditering av fondandelarna kan fonden dra av samma belopp från den avfallshanteringsavgift som den avfallshanteringsskyldige enligt 42 § 1 mom. är skyldig att betala. När relationstalen beräknas dras från fondandelen eller täckningsandelen vid denna tidpunkt den ränta som har upplupit på den avfallshanteringsskyldiges lån från fonden under de föregående åren men som vid denna tidpunkt ännu inte har betalats. 
52 § 
Ledning av Statens kärnavfallshanteringsfonds placeringsverksamhet 
Direktionen har till uppgift i anslutning till placeringen av Statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar att 
1) besluta om beviljande och uppsägning av lån, om realisering av säkerheter vid behov och om de detaljerade villkoren för lån, 
2) besluta om de principer som ska iakttas i placeringsverksamheten och vid riskhanteringen för placeringarna, 
3) besluta om placeringsformer som används i placeringsverksamheten, 
4) besluta om hur placeringarna ska fördelas mellan olika placeringsformer och om avkastningsmålen för dem, 
5) årligen godkänna en plan för placering av tillgångarna i fonden där fondens karaktär och kraven angående placeringsverksamheten samt de föreskrifter som arbets- och näringsministeriet meddelat med stöd av 38 § 2 mom. särskilt ska beaktas, 
6) besluta om de principer som ska följas vid valet av tjänster i anslutning till medelsförvaltningen och sakkunnigtjänster för placeringsverksamheten, 
7) besluta om medelsförvaltare och aktörer som producerar sakkunnigtjänster för placeringsverksamheten samt om de avtal som ingås med dem, 
8) vid behov besluta om ibruktagande av en tilläggsbuffert och om dess belopp för varje avfallshanteringsskyldig samt om återbetalning av de säkerheter som överlämnats för den. 
9) godkänna skriftliga verksamhetsprinciper med avseende på de förfaranden som ska iakttas vid identifiering och förebyggande av intressekonflikter. 
Direktionen har dessutom till uppgift att fastställa principer för hur fondens rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas i fråga om de målsammanslutningar, vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (principer för ägarstyrningen). Av ägarstyrningsprinciperna ska i fråga om målsammanslutningarna på ett allmänt plan framgå vilket samband ägarstyrningen har med placeringsstrategin, förfarandena för uppföljning av målsammanslutningarnas verksamhet i ärenden som är relevanta för placeringsstrategin, förfarandena för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i målsammanslutningarna, hur fonden för en dialog med målsammanslutningarna samt med deras övriga aktieägare och intressentgrupper. Fonden ska offentliggöra principerna för ägarstyrningen eller en redogörelse för orsakerna till delvis eller total avvikelse från offentliggörandet. 
Vid Statens kärnavfallshanteringsfond finns en placeringsdelegation som med tanke på direktionen utarbetar rådgivande principer att följas vid fondens placeringsverksamhet och vid riskhanteringen för placeringarna samt rekommendationer om utveckling av placeringsverksamheten, fördelning av placeringarna mellan olika placeringsformer, tjänster i anslutning till medelsförvaltningen och sakkunnigtjänster för placeringsverksamheten. Arbets- och näringsministeriet utser för tre år i sänder en ordförande, en vice ordförande och högst sex andra medlemmar till delegationen. Av medlemmarna ska en företräda arbets- och näringsministeriet, en finansministeriet och högst tre de avfallshanteringsskyldiga. Medlemmarna i delegationen ska ha god sakkunskap om placeringsverksamhet eller riskhantering. Finansinspektionen ska på begäran av arbets- och näringsministeriet avge utlåtande över sakkunskapen om placeringsverksamhet och riskhantering hos de personer som föreslås som medlemmar i placeringsdelegationen. Arbets- och näringsministeriet bestämmer medlemmarnas arvoden. 
52 a § 
Utlåning av Statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar 
En avfallshanteringsskyldig vars fonderingsmål har fastställts för de tre följande åren har rätt att mot betryggande säkerheter erhålla lån ur Statens kärnavfallshanteringsfond för tre år i sänder. Den avfallshanteringsskyldige ska meddela om sin avsikt att utnyttja rätten att låna ur fonden senast den dag som fonden uppgivit. Det belopp som är utlånat från fonden till en avfallshanteringsskyldig får uppgå till högst 60 procent av det belopp som fås genom att dennes andel av de kostnader som enligt uppskattning under kalenderåret uppstår för förvaltningen av fonden och skötseln av fondens kapital dras av från den avfallshanteringsskyldiges fastställda fonderingsmål. Om de fonderingsmål som fastställts för de följande tre åren avviker från varandra i fråga om belopp används det fonderingsmål som är det lägsta. Om medel har lånats med stöd av 48 § 2 mom. minskar den avfallshanteringsskyldiges rätt att få lån med motsvarande belopp. 
Den avfallshanteringsskyldiges aktieägare har rätt att använda den avfallshanteringsskyldiges rätt enligt 1 mom. till den del som denne inte själv gör det. Det belopp som vid respektive tidpunkt kan utges som lån från fonden till aktieägarna ska lånas ut till de aktieägare som kräver det, vid behov i förhållande till deras aktieinnehav, på det sätt som närmare bestäms av fonden. 
Minst 20 procent av fondens tillgångar, som fås genom att de avfallshanteringsskyldigas fonderingsmål enligt kalkylen i 1 mom. och de fonderingsmål som fastställts enligt 43 § 2 mom. 2 punkten räknas samman och att det från denna summa dras av de kostnader som enligt uppskattning under kalenderåret uppstår för förvaltningen av fonden och skötseln av fondens kapital, står till statens förfogande och kan placeras i finska statens skuldförbindelser eller i statsbudgeten överföras från fonden till statsverket på viss tid. Om medel har överförts till statsverket, ska det i statsbudgeten årligen intas ett anslag för återbetalning av de medel som respektive år ska återföras till fonden, och för betalning av en sådan ersättning till fonden som till beloppet motsvarar den i 4 mom. föreskrivna låneräntan, för den tid under vilken medel ur fonden varit överförda till statsverket. Att kravet angående minimiandel uppfylls ska säkerställas kalenderårsvis enligt den situation som råder den 1 april. 
När lån med stöd av 1 eller 2 mom. ges från fonden ska lånets ränta bindas vid en referensränta som allmänt noteras på marknaden. Den referensränta som ska tillämpas utökas med en särskild räntemarginal när detta krävs för att värdet på kapitalet i fonden ska kunna bibehållas och avkastningen tryggas. 
Närmare bestämmelser om utlåning av medel, den tillämpliga referensräntan på lån och den räntemarginal som ska läggas till den och om andra allmänna villkor för lån samt om överföring av medel till statsverket utfärdas genom förordning av statsrådet. 
52 b § 
Annan placering av Statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar 
Av de tillgångar i Statens kärnavfallshanteringsfond som avses i 52 a § 3 mom. ska minst 20 procent placeras på något annat sätt än det som anges i 52 a § och då ska det ses till att placeringarna är tryggade, ger avkastning och kan omvandlas i pengar samt att de är ändamålsenligt spridda. När det gäller tryggandet av placeringarna ska särskild uppmärksamhet fästas vid att fondens likviditet är tryggad på ett med hänsyn till fondens verksamhet tillräckligt sätt. Att kravet angående minimiandel uppfylls ska säkerställas kalenderårsvis enligt den situation som råder den 1 april. 
Fondens tillgångar får dock inte placeras i sådana företags masskuldebrevslån, aktier, andelar, skuldförbindelser eller dylika instrument vars verksamhetsområde omfattar användningen av kärnenergi. Detta hindrar inte att fondens tillgångar placeras i sådana placeringsfonder som avses i 13 kap. i lagen om placeringsfonder (213/2019) eller i motsvarande instrument för kollektiva investeringar där andelen placeringar i ovan avsedda företags instrument är liten. 
52 c § 
Skydd mot risker i anslutning till placeringsverksamheten 
Till den avfallshanteringsskyldiges fonderingsmål för kalenderåret läggs en buffert på tre procent. Bufferten täcks i första hand med det överskott som avses i 42 § och den vinst som avses i 51 §. Den avfallshanteringsskyldige ska dessutom till Statens kärnavfallshanteringsfond överlämna säkerheter som uppfyller villkoren enligt 45 § så att det sammanlagda beloppet av säkerheter den sista mars motsvarar bufferten till den del det överförda överskottet och den överförda vinsten inte täcker den. På motsvarande sätt ska de säkerheter som den avfallshanteringsskyldige tidigare överlämnat och som inte längre behövs för täckande av bufferten återlämnas till den avfallshanteringsskyldige senast den första vardagen i april samma kalenderår. 
Fonden ska följa utvecklingen av värdet av fondens tillgångar tillräckligt effektivt. Om den avfallshanteringsskyldiges fondandel vid något tillfälle under kalenderåret sjunker mer än fem procent jämfört med fonderingsmålet för kalenderåret, ska den avfallshanteringsskyldige inom en månad från att denne fått uppgift om saken till fonden överlämna säkerheter som uppfyller villkoren enligt 45 § så att det sammanlagda beloppet av säkerheter och de säkerheter som lämnats för täckande av bufferten och det överskott och den vinst som överförts till den tillsammans med det återstående värdet av fondandelen motsvarar fonderingsmålet för kalenderåret. 
Den avfallshanteringsskyldiges fondandel får vid utgången av kvartalet vara högst tre procent lägre än fonderingsmålet för kalenderåret. Om andelen har minskat mer, ska den avfallshanteringsskyldige inom en månad från att denne fått uppgift om saken till fonden överlämna säkerheter som uppfyller villkoren enligt 45 § så att det sammanlagda beloppet av säkerheter och de säkerheter som lämnats för täckande av bufferten och det överskott och den vinst som överförts till den tillsammans med det återstående värdet av fondandelen motsvarar fonderingsmålet för kalenderåret utökat med bufferten. 
Om fonden konstaterar plötsliga och oförutsedda förlustrisker i anslutning till placeringsverksamheten eller sådan exceptionell variation eller osäkerhet hos marknadspriserna som har ökat eller kan öka prisvariationerna, kan fonden kräva att de avfallshanteringsskyldiga inom en månad från det att kravet framställdes till fonden överlämnar säkerheter för tilläggsbufferten. Säkerheterna ska uppfylla villkoren enligt 45 § och deras sammanlagda belopp ska motsvara två procent av fonderingsmålet för kalenderåret. Fonden ska återlämna de säkerheter som överlämnats för tilläggsbufferten till den avfallshanteringsskyldige när fonden bedömer att de inte längre behövs. 
Fonden fastställer den buffert och den tilläggsbuffert som den avfallshanteringsskyldige vid respektive tidpunkt har i fonden. På beräkningen av dem tillämpas bestämmelserna i 41 § om beräkning av fondandelen. 
Närmare bestämmelser om förfarandet vid täckande av bufferten och tilläggsbufferten får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
52 d § 
Tillsyn över placeringsverksamheten 
Finansinspektionen utövar tillsyn över utlåningen av medel ur Statens kärnavfallshanteringsfond och fondens övriga placeringsverksamhet, skyddet mot risker i samband med placeringsverksamheten samt över efterlevnaden av bestämmelserna om insiderregister och insideranmälan. Finansinspektionen ska underrätta arbets- och näringsministeriet om brister som den upptäckt vid tillsynen. Bestämmelser om tillsynen finns dessutom i lagen om Finansinspektionen (878/2008). 
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om organiseringen av placeringsverksamheten och hanteringen av risker i samband med placeringsverksamheten, innehållet i insideranmälan och sättet att göra insideranmälan samt om innehållet i fondens insiderregister och hur uppgifterna ska registreras. 
Bestämmelser om tillsynsavgiften finns i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008). 
53 a § 
Finansiering av forsknings- och forskningsinfrastrukturprojekt 
Statens kärnavfallshanteringsfond kan bevilja understöd för sådan forskning vars syfte är att främja en säker drift av kärnanläggningar och utvecklingen av kunskapen om kärnsäkerhet och kärnavfallshanteringslösningar samt att säkerställa att myndigheter, innehavare av kärnanläggningar och avfallshanteringsskyldiga har tillgång till tillräcklig och heltäckande sakkunskap och annat kunnande på områdena i fråga. Fonden kan dessutom bevilja understöd för forskningsinfrastruktur som främjar sådan forskning och för högre utbildning som främjar målen enligt ovan. 
53 b § 
Avgifter som ska samlas in hos innehavaren av en kärnanläggning och den avfallshanteringsskyldige 
En verksamhetsidkare som har tillstånd att driva en sådan kärnanläggning med stor allmän betydelse som avses i 11 § 2 mom. 1 punkten eller tillstånd att uppföra en sådan kärnanläggning, men som ännu inte har tillstånd att driva anläggningen eller den på vars ansökan statsrådet har fattat ett principbeslut om en sådan kärnanläggning och beslutet är i kraft, men tillstånd att uppföra anläggningen utifrån detta beslut inte har beviljats, är skyldig att till Statens kärnavfallshanteringsfond betala en årlig avgift för finansiering av verksamheten enligt 53 a §. Avgiften bestäms den 1 januari varje år. Om verksamhetsidkaren då innehar ett giltigt principbeslut eller tillstånd att uppföra eller tillstånd att driva en kärnanläggning är verksamhetsidkaren skyldig att betala avgift för året i fråga. Ett meddelande om att ett sådant projekt som avses i ett principbeslut eller ett tillstånd att uppföra en kärnanläggning inte genomförs kan lämnas till arbets- och näringsministeriet före utgången av året, varvid skyldigheten att betala avgift gäller ännu för följande år. 
Beloppet av avgiften enligt 1 mom. är 
1) åren 2023–2025 (avgiftsperiod 1) 390 euro för varje megawatt av den nominella termiska effekt som har angetts i tillståndet eller för varje megawatt av den största termiska effekt som har angetts i principbeslutet eller, om tillstånd att uppföra en anläggning har sökts med stöd av principbeslutet, för varje megawatt av den nominella termiska effekt som har angetts i tillståndsansökan, 
2) åren 2026–2032 (avgiftsperiod 2)
a) 320 000 euro för varje verksamhetsidkare som enligt 1 mom. är skyldig att betala avgift, samt
b) 285 euro för varje i 1 punkten avsedda megawatt av den termiska effekten.
 
En verksamhetsidkare för vilken ett ansvarsbelopp har fastställts i enlighet med 43 § 2 mom. är skyldig att till Statens kärnavfallshanteringsfond betala en årlig avgift för finansiering av verksamheten enligt 53 a §. Under avgiftsperiod 1 är avgiften 0,10 procent och under avgiftsperiod 2 är avgiften 0,09 procent av det ansvarsbelopp som fastställts för det år som föregår året i fråga. 
När avgiftsperioden i fråga har gått ut, ska oanvända medel återbetalas till de avgiftsskyldiga i relation till de avgifter dessa betalat. 
53 c § 
Särskild förmögenhet 
De avgifter som samlats in i enlighet med 53 b § 1–3 mom. bildar en särskild förmögenhet som ska hållas åtskild från Statens kärnavfallshanteringsfonds övriga tillgångar. 
Den särskilda förmögenheten minskas av 
1) beviljade understöd till den del som de har betalats, 
2) de medel som i enlighet med 53 b § 4 mom. har återbetalts till de avgiftsskyldiga, 
3) kostnaderna för deponering, skötsel och administrering av förmögenheten, 
4) kostnaderna för beredningen av understödsbeslut samt för styrningen och administreringen av de projekt som fått understöd. 
Den särskilda förmögenheten ökas utöver avgifterna också av 
1) de extraordinära intäkter som fåtts av förmögenheten, 
2) beviljade understöd till den del som fonden har återkrävt dem, 
3) beviljade understöd till den del de inte har använts på grund av förändrade projektkostnader eller av någon annan motsvarande orsak. 
53 d § 
Beviljande och utbetalning av understöd 
Statens kärnavfallshanteringsfond kan årligen bevilja understöd högst till ett belopp som motsvarar den tillgängliga särskilda förmögenheten, till den del förmögenheten inte har bundits genom redan fattade understödsbeslut och det i förmögenheten inte ingår fordringar som uppstått för fonden. 
Fonden beslutar på basis av inkomna ansökningar om beviljande av understöd så att de projekt som beviljas understöd är vetenskapligt högtstående och att de som helhet betraktat på ett ändamålsenligt sätt främjar de mål som anges i 53 a §. Företräde ges projekt som bedöms generera sådana forskningsdata som kan utnyttjas på bred front. Utskottet föreslår en ändring Innan understöd beviljas ska Strålsäkerhetscentralens utlåtande begäras om projekten. Slut på ändringsförslaget Understöd kan dock inte beviljas sådana projekt som direkt anknyter till i denna lag avsedd tillsyn över användningen av kärnenergi, behandling av tillstånd eller beredning av material i anslutning till ansökan om tillstånd. Ansökningarna om understöd lämnas in till arbets- och näringsministeriet. 
Understödet betalas ut på ansökan i efterskott i den takt som projektet framskrider och enligt uppkomna, betalda kostnader. Ansökan lämnas in till arbets- och näringsministeriet. 
53 e § 
Kompletterande bestämmelser om understöd 
I fråga om understöd tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001). 
Statens kärnavfallshanteringsfond fattar i statsunderstödslagen avsedda beslut om beviljande, utbetalning och återkrav av statsunderstöd och har hand om de ärenden som gäller sökande av ändring i statsbidragsmyndighetens beslut. I övrigt sköter arbets- och näringsministeriet de uppgifter som i statsunderstödslagen föreskrivs för statsbidragsmyndigheten. 
75 § 
Sökande av ändring och verkställighet av beslut 
Omprövning av ett besiktningsorgans beslut får begäras. Bestämmelser om begäran av om-prövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Den lagen tillämpas dock på ändringssökande endast om inte något annat följer av Euratomfördraget. 
Om statsrådet har fattat ett principbeslut med stöd av 11 § eller ett beslut med stöd 46 §, får det inte överklagas genom besvär. 
På besvärsrätten i råga om sådana beslut av statsrådet som gäller verksamhet enligt 2 § 1 mom. 2 punkten och på vilka gruvlagen tillämpas ska dock bestämmelserna om besvärsrätt i 165 § i gruvlagen tillämpas. 
Omprövning av Statens kärnavfallshanteringsfonds beslut om uttag av i 53 b § avsedd avgift får begäras. Bestämmelser om omprövning finns i förvaltningslagen. På sökande av ändring i beslut som Statens kärnavfallshanteringsfond fattat med stöd av 53 d § tillämpas 34 och 35 § i statsunderstödslagen. 
I fråga om sökande av ändring i beslut som Statens kärnavfallshanteringsfond fattat ska fonden innan ett ärende som gäller begäran om omprövning avgörs eller bemötande avges i ett besvärsärende begära ett utlåtande av arbets- och näringsministeriet. 
Beslut som meddelats med stöd av 42 §, 43 § 2 eller 3 mom., 44 eller 47 §, 49 § 1 mom., 63 § 1 mom. 5 punkten, 66 eller 68 § samt beslut som gäller en sak om vilken det föreskrivs i 52 a § 1–3 mom., 52 b, 52 c, och 53 b § får verkställas trots att ändring har sökts. I ett beslut som meddelats med stöd av 65 § får det bestämmas att beslutet får verkställas trots att ändring har sökts. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagens 43 § 2 mom. och 52 a–c § tillämpas dock först från och med den 1 januari 2022, 53 a–53 e § och 75 § 5 mom. från och med den 1 januari 2023 samt 75 § 7 mom. från och med den 1 januari 2022 och, till den del det gäller 53 b §, från och med den 1 januari 2023. Bestämmelsen i 82 § 5 punkten, som upphävs genom denna lag, tillämpas till och med den 31 december 2021. År 2022 fastställs ansvarsbeloppet enligt 43 § 2 mom. 1 punkten i denna lag endast för det löpande kalenderåret och löptiden för det lån som den avfallshanteringsskyldige beviljats i enlighet med 52 a § är ett år. Om Statens kärnavfallshanteringsfonds resultat för 2021 är positivt krediteras med vinsten fondandelar endast till den del vinsten överstiger det belopp som behövs som buffert 2022. 
Statens kärnavfallshanteringsfonds nuvarande direktion fortsätter tills en ny direktion har tillsatts i enlighet med 38 a § i denna lag. På motsvarande sätt fortsätter fondens verkställande direktör och övriga personal tills en ny verkställande direktör och övrig personal har förordnats i enlighet med 38 b § i denna lag. 
I 38 c § 1 mom. 1 punkten i denna lag avsedda revisorer och tjänstemän hos en revisionssammanslutning ska göra en insideranmälan enligt 38 c § inom tre månader från ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 6 mom., sådant det lyder i lag 1442/2016, samt 
fogas till 71 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 752/2012, 611/2014, 651/2014, 1198/2014, 505/2015, 520/2016, 1442/2016, 446/2017, 1071/2017, 402/2018, 574/2019 och 569/2020, en ny 11 f punkt som följer: 
4 § 
Tillsynsobjekt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen utövar tillsyn över statens pensionsfonds och Statens kärnavfallshanteringsfonds placeringsverksamhet samt över efterlevnaden av bestämmelserna om insiderregister och insideranmälan, tillsyn över planeringen av pensionsanstalten Kevas finansieringsverksamhet och över placeringsverksamheten samt över efterlevnaden av bestämmelserna om insiderregister och insideranmälan och tillsyn över kyrkans pensionsfond. Bestämmelser om tillsynsuppgifterna finns dessutom i lagen om statens pensionsfond (1297/2006), kärnenergilagen (990/1987), lagen om Keva (66/2016) och kyrkolagen (1054/1993). 
71 § 
Rätt och skyldighet att lämna ut information 
Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Finansinspektionen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 f) arbets- och näringsministeriet för fullgörande av ministeriets uppgifter enligt 7 kap. i kärnenergilagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 1 punkten, 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom., 
sådana de lyder, 1 § 1 mom. 1 punkten i lag 302/2019 samt 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom. i lag 1076/2017, som följer: 
1 § 
Avgiftsskyldiga 
Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är 
1) tillsynsobjekt enligt 4 § 1 mom., utländska tillsynsobjekts filialer enligt 4 § 5 mom., fonder och pensionsanstalter enligt 4 § 6 mom. och företag i tredjeländer som tillhandahåller tjänster utan filialetablering enligt 5 § 36 punkten i lagen om Finansinspektionen (878/2008), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Proportionell tillsynsavgift 
Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
AvgiftsskyldigaAvgiftsgrundAvgiftsbelopp i procent av avgiftsgrundeninlåningsbank enligt kreditinstitutslagen (610/2014)balansomslutning0,0027kreditföretag enligt kreditinstitutslagenbalansomslutning0,0027andra betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut än institut för elektroniska pengaromsättning0,24institut för elektroniska pengar enligt lagen om betalningsinstitutbalansomslutning0,0027skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008)balansomslutning x 40,0027livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagenbalansomslutning0,0027specialföretag enligt försäkringsbolagslagenbalansomslutning0,0027arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)balansomslutning0,0027försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987)balansomslutning x 40,0027pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelserbalansomslutning0,0027pensionskassa enligt lagen om försäkringskassorbalansomslutning0,0027sjukkassa enligt lagen om försäkringskassorbalansomslutning x 40,0027annan försäkringskassa enligt lagen om försäkringskassor än pensionskassa eller sjukkassabalansomslutning0,0027Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)balansomslutning0,0027Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006)balansomslutning x 0,40,0027arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfondenbalansomslutning0,0027Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)balansomslutning x 40,0027statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), Statens kärnavfallshanteringsfond enligt kärnenergilagen (990/1987), pensionsanstalten Keva enligt lagen om Keva (66/2016) och kyrkans pensionsfond enligt kyrkolagen (1054/1993)balansomslutning x 0,40,0027filialer till utländska EES-kreditinstitut, kategori Ikalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut0,0009filialer till utländska EES-kreditinstitut, kategori IIkalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut0,0014filialer till utländska EES-kreditinstitut, kategori IIIkalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut0,0018filialer till tredjeländers kreditinstitutkalkylmässig balansomslutning för filialer till tredjeländers kreditinstitut0,0027filialer till andra utländska betalningsinstitut än betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EESomsättning0,10filialer till utländska betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EESbalansomslutning0,0009fondbolag enligt lagen om placeringsfonderde av fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar0,0021tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivningkapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning0,32auktoriserade AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonderde av AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar0,0021tilläggsavgift för AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller anknytande tjänster enligt lagens 3 kap. 3 §omsättningen från dessa funktioner0,32företag som med auktorisation i Finland förvaltar både placeringsfonder och AIF-fonderde av företaget i Finland förvaltade placeringsfondernas och AIF-fondernas sammanlagda tillgångar0,0021börser enligt lagen om handel med finansiella instrumentomsättning1,24 och minst 50 000 euroandra värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012) än sådana som avses i 6 kap. 1 § 3–6 mom. i den lagenomsättning0,32värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3–5 mom. i lagen om investeringstjänsteromsättning0,10arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassormedlemsavgiftsintäkter0,63filialer till utländska EES-värdepappersföretagomsättning0,14filialer till värdepappersföretag i tredjeländeromsättning0,32filialer till utländska EES-fondbolag som inte förvaltar en placeringsfond i Finlandomsättning0,14filialer till utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finlandde av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar0,0017utländska EES-fondbolag som inte har filial i Finland och som förvaltar en placeringsfond i Finlandde av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar0,0017tilläggsavgift för AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder etablerade i en EES-stat eller ett tredjelandde av AIF-förvaltaren utomlands förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar0,0010filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som inte förvaltar AIF-fonder i Finlandomsättning0,14filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder i Finlandde av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar0,0017EES-baserade AIF-förvaltare som inte har filial i Finland och som förvaltar AIF-fonder i Finlandde av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar0,0017filialer till AIF-förvaltare etablerade i tredjelandomsättning0,32filialer till tredjeländers försäkringsbolagpremieintäkter0,029 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift 
Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver den i 4 § avsedda proportionella tillsynsavgiften och de avgiftsskyldiga bestäms enligt följande: 
AvgiftsskyldigaGrundavgift i euroaffärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013)6 420annat kreditinstitut2 140tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto9 630betalningsinstitut2 140försäkringsbolag6 420specialföretag enligt försäkringsbolagslagen2 140försäkringsföreningar1 070pensionsstiftelser och pensionskassor1 284andra försäkringskassor än pensionskassor856arbetslöshetskassor6 420Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden6 420Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna1 284statens pensionsfond,Statens kärnavfallshanteringsfond, pensionsanstalten Keva och kyrkans pensionsfond16 050filialer till tredjeländers kreditinstitut3 210filialer till utländska EES-kreditinstitut, kategori I2 140filialer till utländska EES-kreditinstitut, kategori II3 210filialer till utländska EES-kreditinstitut, kategori III4 301fondbolag4 280 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Statens kärnavfallshanteringsfonds tillsynsavgift år 2021 tas ut i proportion till den tid lagen är i kraft år 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 10.2.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Raimo Piirainen sd 
 
ersättare 
Heikki Vestman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.