Senast publicerat 10-02-2022 16:18

Betänkande EkUB 2/2022 rd RP 139/2021 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och till lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och till lagar som har samband med den (RP 139/2021 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Pauliina Kanerva 
  arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig Emilia Tiuttu 
  arbets- och näringsministeriet
 • tullöverinspektör Sofia Lindbäck 
  Tullen
 • direktör Tuiri Kerttula 
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands näringsliv rf
 • Företagarna i Finland rf
 • Teknologiindustrin rf.

Inget yttrande av 

 • Konkurrens- och konsumentverket.

PROPOSITIONEN

Propositionen

Regeringen föreslår att lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och 16 lagar som har samband med den ändras. I lagarna föreslås sådana ändringar som är nödvändiga med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter. Ändringarna utgörs av kompletterande nationell reglering som stöder tillämpningen av förordningen. Genomförandet av förordningen förutsätter att det i den nationella lagstiftningen föreskrivs om bland annat marknadskontrollmyndigheternas befogenheter och om påföljder för ekonomiska aktörer. 

Propositionen syftar utöver till att genomföra marknadskontrollförordningen även till att förenhetliga bestämmelserna om marknadskontroll på nationell nivå genom att utnyttja den horisontella marknadskontrollagen. Att bestämmelserna förenhetligas kan i princip bedömas gagna samtliga berörda aktörer. 

Det föreslås att marknadskontrollagens tillämpningsområde utökas med åtta produktlagar. Samtidigt föreslås det att överlappande bestämmelser om marknadskontroll upphävs i sektorslagarna. Tillämpningsområdet för marknadskontrollagen föreslås bli utvidgat så att lagen i fortsättningen även omfattar tillsynen över följande produktgrupper: fritidsbåtar, radioutrustning, marin utrustning, energirelaterade produkter, elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller farliga ämnen, kemikalier, kosmetiska produkter samt i tobakslagen avsedda produkter. I marknadskontrollagen föreslås nya bestämmelser om marknadskontrollmyndighetens nya befogenheter i den digitala miljön och befogenhet att skaffa produktprover under annan identitet. 

I propositionen föreslås dessutom att det till lagen om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning fogas nya bestämmelser om påföljder. Vidare föreslås det att till vissa produktlagar fogas bestämmelser om påföljder för brott mot ekonomiska aktörers skyldigheter enligt marknadskontrollförordningen. 

I de lagar som redan omfattas av marknadskontrollagen föreslås dessutom sådana ändringar som behövs med tanke på genomförandet av marknadskontrollförordningen. Dessutom föreslås det att de bestämmelser om ändringssökande som finns i sektorslagarna uppdateras så att de motsvarar lagen om rättegång i förvaltningsärenden och det föreslås vissa tekniska korrigeringar. 

Lagarna avses träda i kraft hösten 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionen hänför sig till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (nedan marknadskontrollförordningen). För att stödja tillämpningen av förordningen och förenhetliga den nationella lagstiftningen om marknadskontroll behövs kompletterande nationell reglering. Marknadskontrollförordningen är till sitt tillämpningsområde en omfattande och horisontell rättsakt som gäller marknadskontrollen av olika produktgrupper, eftersom förordningens tillämpningsområde omfattar 70 EU-rättsakter om produkter. 

Marknadskontrollförordningen har i huvudsak börjat tillämpas i juli 2021. Det nationella genomförandet har gjorts stegvis, och en del av den nationella lagstiftning som genomförandet av marknadskontrollförordningen förutsätter är redan i kraft. 

De nationella behov av författningsändringar som följer av marknadskontrollförordningen riktar sig i stor utsträckning till olika produktsektorer. Syftet med propositionen är att förenhetliga de nationella bestämmelserna om marknadskontroll genom att till tillämpningsområdet för lagen om marknadskontroll av vissa produkter (1137/2016, nedan marknadskontrollagen) foga åtta produktlagar från olika förvaltningsområden. Den aktuella propositionen innehåller förutom ändringar i den lagstiftning som arbets- och näringsministeriet ansvarar för även ändringar i kommunikationsministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och miljöministeriets lagstiftning. 

Utöver en utvidgning av tillämpningsområdet för marknadskontrollagen föreslås det att det till lagen såsom stöd för tillämpningen av marknadskontrollförordningen fogas bestämmelser om behöriga marknadskontrollmyndigheter och om marknadskontrollmyndigheternas befogenheter. Ekonomiutskottet konstaterar att avsikten med propositionen inte är att ändra den nuvarande arbetsfördelningen mellan myndigheterna. 

Marknadskontrollagen är en allmän lag om tillsyn som gäller olika produktsektorer. Tillämpningen av bestämmelserna i den förutsätter också sektorspecifik reglering, där det ställs de krav på produkterna som övervakas i enlighet med bestämmelserna i marknadskontrollagen. Att bestämmelserna om marknadskontroll koncentreras till en enda lag tryggar enligt utskottet marknadskontrollens kvalitet och enhetlighet. Den nationella regleringsstrukturen motsvarar också bättre strukturen av EU:s marknadskontrollreglering. Ekonomiutskottet förordar detta sätt att reglera frågan. 

Sammantaget sett anser ekonomiutskottet propositionen vara behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med de tekniska ändringar som framgår av detaljmotiven. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Ingressen.

Utskottet föreslår tekniska korrigeringar i ingressen. 

1 §. Tillämpningsområde.

Riksdagen har behandlat regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen, avfallslagen och lagen om EU-miljömärke samt lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (RP 153/2021 rd). De lagändringar som ingår i riksdagens svar (RSv 136/2021 rd) trädde i kraft den 1 januari 2022. Ändringen av marknadskontrollagen (915/2021) bör beaktas också i samband med det aktuella lagförslaget. Utskottet föreslår således att 1 mom. kompletteras till denna del. 

4 §. Tillsynsmyndigheter.

Utskottet föreslår att bestämmelsen kompletteras med anledning av den ovan i samband med 1 § beskrivna ändring av marknadskontrollagen som trädde i kraft den 1 januari 2022. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2—17 i proposition RP 139/2021 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 139/2021 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter  

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016) 3 §, 
ändras 1 § 1 och 2 mom., 2Utskottet föreslår en ändring , 4 och 5 Slut på ändringsförslaget–8 §, 9 § 1 mom., 10 § 1 mom. och 27 § 2 mom.,  
av dem 1 § 1 mom. och 4 § sådana de lyder i lag Utskottet föreslår en ändring 915 Slut på ändringsförslaget/2021 och 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 503/2018, samt 
fogas till 1 §, sådan den lyder i lagarna 503/2008, 993/2020 och Utskottet föreslår en ändring 915 Slut på ändringsförslaget/2021, ett nytt 5 mom., till lagen en ny 10 a §, till 17 § ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 22 a § som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på marknadskontrollen av de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för hissäkerhetslagen (1134/2016), lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015), lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (1139/2016), lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1140/2016), lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (218/2018), gasanordningslagen (502/2018), strålsäkerhetslagen (859/2018), luftfartslagen (864/2014), lagen om överrensstämmelse med kraven för aerosoler (794/2020), fordonslagen (82/2021), Utskottet föreslår en ändring avfallslagen (646/2011), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om EU-miljömärke (832/2014), Slut på ändringsförslaget lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015), lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), lagen om marin utrustning (1503/2011), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), kemikalielagen (599/2013), lagen om kosmetiska produkter (492/2013) och tobakslagen (549/2016), om inte något annat föreskrivs i de lagarna.  
Lagen tillämpas dessutom på sådana åtgärder av kontrollmyndigheterna som gäller produkter som omfattas av tillämpningsområdet för de lagar som nämns i 1 mom. och som avses i artiklarna 25–28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen, om inte något annat föreskrivs i de nämnda lagarna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Denna lag tillämpas dessutom på tillsynen över de skyldigheter som anges i artikel 4 i marknadskontrollförordningen, om inte något annat föreskrivs någon annanstans. 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) tillhandahållande på marknaden varje leverans av en produkt för distribution, förbrukning eller användning på Europeiska unionens marknad i samband med affärsverksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt, 
2) anmält organ ett organ som har utsetts av en av Europeiska unionens medlemsstater och anmälts till Europeiska kommissionen och som är behörigt att utföra bedömningar av överensstämmelse,  
3) marknadskontroll den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna överensstämmer med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning och säkerställa skyddet av allmänna intressen som omfattas av den lagstiftningen,  
4) tillbakadragande samtliga åtgärder som syftar till att förhindra att en produkt i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden, 
5) utsläppande på marknaden tillhandahållande av en produkt för första gången på unionsmarknaden, 
6) produkt som utgör en risk en produkt som kan inverka negativt på människors hälsa och säkerhet i allmänhet, och på den allmänna säkerheten samt på andra allmänna intressen i en omfattning som går utöver vad som anses rimligt och godtagbart under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden för den berörda produkten, inklusive användningstid och, i förekommande fall, krav som gäller produktens ibruktagande, installation och behov av underhåll,  
7) riskbedömning identifiering av verkningar samt bestämmande av riskernas omfattning och bedömning av deras betydelse,  
8) ekonomisk aktör ekonomiska aktörer enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. och enligt artikel 4 i marknadskontrollförordningen, 
9) yttre gränskontroll kontroller som Tullen gör i de situationer som avses i artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen på produkter som släpps ut på Europeiska unionens marknad, 
10) produkt som inte överensstämmer med kraven produkter som inte uppfyller de krav som anges för dem i de lagar som nämns i 1 § 1 mom. eller i tillämplig harmoniserad unionslagstiftning,  
11) allvarlig risk sådana situationer som orsakar risker som kräver ett snabbt ingripande och snabb uppföljning, också i de fall där följdverkningarna inte är omedelbara, 
12) onlinegränssnitt programvara, inbegripet en webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en ekonomisk aktör eller för dennas räkning och som tjänar till att ge slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter. 
4 § 
Tillsynsmyndigheter 
Säkerhets- och kemikalieverket är marknadskontrollmyndighet enligt denna lag. 
Tullen är den myndighet som svarar för de yttre gränskontrollerna enligt artikel 25.1 i marknadskontrollförordningen och som övervakar att exportförbudet enligt 23 § och föreläggandet om förstöring enligt 25 § iakttas vid den yttre gränsen. 
Med avvikelse från 1 mom. är Strålsäkerhetscentralen marknadskontrollmyndighet enligt denna lag när det gäller produkter som avses i strålsäkerhetslagen. 
Med avvikelse från 1 mom. är Transport- och kommunikationsverket marknadskontrollmyndighet enligt denna lag när det gäller produkter som avses i luftfartslagen, fordonslagen, Utskottet föreslår en ändring 24 § 3 mom. i miljöskyddslagen, Slut på ändringsförslaget lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om marin utrustning. 
Utskottet föreslår en ändring Med avvikelse från 1 mom. är Finlands miljöcentral marknadskontrollmyndighet enligt denna lag när det gäller produkter som avses i 24 a § 2 mom. i miljöskyddslagen och produkter som avses i lagen om EU-miljömärke. Slut på ändringsförslaget 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet marknadstillsynsmyndighet enligt denna lag när det gäller produkter som avses i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. 
Med avvikelse från 1 mom. är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och kommunerna på sitt område marknadskontrollmyndigheter enligt denna lag när det gäller tobakslagen. 
5 § 
Samarbetsförfarandet vid kontrollen av produkter som förs in på unionens marknad 
Bestämmelser om marknadskontrollmyndighetens och Tullens samarbetsförfarande och tidsfrister vid kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen och nedan i denna lag. 
6 § 
Skötseln av uppgifter och uppgifternas prioritetsordning 
Marknadskontrollmyndigheten ska sköta sina uppgifter på ett så effektivt och utifrån en riskbedömning så ändamålsenligt sätt som möjligt. Om omständigheterna det fordrar ska en prioritering av uppgifterna göras. Vid riskbedömningen ska de faktorer som avses i artikel 11.3 i marknadskontrollförordningen beaktas. 
7 § 
Kontrollplan 
För marknadskontrollen av produkter som omfattas av tillämpningsområdet för de lagar som nämns i 1 § 1 mom. ska marknadskontrollmyndigheten, med undantag av kommunen, göra upp en kontrollplan där bestämmelserna i artikel 13 i marknadskontrollförordningen ska beaktas. 
8 § 
Myndighetens rätt att få information av ekonomiska aktörer 
Marknadskontrollmyndigheten och Tullen har rätt att av ekonomiska aktörer få sådan information som är nödvändig för att utföra kontroller. Denna information kan även omfatta de uppgifter som avses i artikel 14.4 led a och b i marknadskontrollförordningen. Rätten att få information gäller även sådana upplysningar som är nödvändiga för tillsynen och som är sekretessbelagda på grund av att de gäller enskild affärsverksamhet eller yrkesutövning eller en enskild persons ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller annars är sekretessbelagda med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) när de innehas av en myndighet. 
Marknadskontrollmyndigheten har rätt att av ekonomiska aktörer få sådana för tillsynen nödvändiga upplysningar som behövs för att verifiera ägare av onlinegränssnitt. 
9 § 
Rätt att företa inspektioner 
Marknadskontrollmyndigheten har med tanke på kontrollen rätt att få tillträde till alla lokaler där det bedrivs sådan verksamhet som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom. eller där det förvaras uppgifter som är betydelsefulla för kontrollen, och utföra sådana inspektioner som behövs för kontrollen. Inspektioner får emellertid inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Vid inspektionerna följs bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen (434/2003).  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 § 
Rätt att ta produkter för undersökning 
Marknadskontrollmyndigheten har rätt att ta produkter för undersökning, om det behövs för kontrollen av att produkterna överensstämmer med kraven. Vad som i denna paragraf föreskrivs om produkter tillämpas också på prover eller delar av dem som tas från produkter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 a § 
Rätt att skaffa produkter under annan identitet 
Marknadskontrollmyndigheten har rätt att ta produkter för undersökning under annan identitet, om det är nödvändigt för kontrollen av att produkterna överensstämmer med kraven. Vad som föreskrivs i 10 § 2 och 3 mom. tillämpas också när en produkt har tagits för undersökning under annan identitet. 
Marknadskontrollmyndigheten ska informera den ekonomiska aktören och en personuppgiftsansvarig som avses i artikel 4.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) om användningen av annan identitet så snart denna information kan lämnas utan att syftet med användningen av annan identitet äventyras. 
17 § 
Åtgärdsföreläggande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om de förfaranden som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom. och som gäller en produkt inte överensstämmer med kraven, kan marknadskontrollmyndigheten meddela ett föreläggande enligt 1 mom. att vidta korrigerande åtgärder för att få förfarandena att överensstämma med kraven.  
22 a § 
Befogenheter i samband med onlinegränssnitt och domännamn 
Om en produkt medför allvarlig risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller för miljön eller för andra allmänna intressen som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom., får marknadskontrollmyndigheten, om det är nödvändigt för att undanröja den allvarliga risken, ålägga en tjänsteleverantör att från ett onlinegränssnitt avlägsna innehåll som hänvisar till en produkt. Marknadskontrollmyndigheten får under samma förutsättningar ålägga tjänsteleverantören att i samband med slutanvändarens åtkomst till ett onlinegränssnitt visa denne en tydlig varning om den risk som produkten medför. 
Om ett åläggande som avses i 1 mom. inte har iakttagits får marknadskontrollmyndigheten  
1) ålägga tjänsteleverantören att förhindra eller begränsa åtkomsten till ett onlinegränssnitt eller att ta bort ett onlinegränssnitt, eller 
2) ålägga den som förvaltar ett domännamnsregister eller registraren att avregistrera ett domännamn eller att registrera domännamnet i marknadskontrollmyndighetens namn.  
Marknadskontrollmyndigheten kan även interimistiskt meddela ett föreläggande enligt 1 och 2 mom. Det interimistiska föreläggandet gäller tills marknadskontrollmyndigheten avgör saken slutgiltigt. Marknadskontrollmyndigheten ska avgöra saken skyndsamt.  
Innan marknadskontrollmyndigheten meddelar ett föreläggande som avses i 1–3 mom. ska myndigheten ge mottagaren av beslutet och den ekonomiska aktören tillfälle att bli hörd. Undantag från hörande får göras när ett interimistiskt föreläggande meddelas, om hörandet inte kan förrättas så snabbt som ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver. 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om marknadskontrollmyndighetens befogenheter gäller inte kommuner. 
27 § 
Information till Europeiska kommissionen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Dessutom ska vad som i artikel 20 i marknadskontrollförordningen föreskrivs om myndighetens skyldighet att informera Europeiska kommissionen beaktas. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
De ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag behandlas och avgörs med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag  om ändring av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (1139/2016) 4 § 22 punkten, 5 och 23 § samt 24 § 2 och 3 mom. och 
fogas till 4 § en ny 23 punkt, till 24 § 1 mom. nya 14 och 15 punkter och till 24 § ett nytt 4 mom. som följer: 
4 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
22) CE-märkning märkning genom vilken tillverkaren visar att en produkt överensstämmer med de tillämpliga kraven i den harmoniserade unionslagstiftning som föreskriver CE-märkning, 
23) leverantör av distributionstjänster en sådan fysisk eller juridisk person som avses i artikel 3.11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen. 
5 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse samt för CE-märkning av produkter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen.  
Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och sökande av ändring i tillsynsmyndigheternas beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).  
Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i marknadskontrollförordningen. 
Bestämmelser om krav på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och sökande av ändring i anmälda organs beslut finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016). 
Bestämmelser om elsäkerhet finns i elsäkerhetslagen (1135/2016). 
Bestämmelser om krav som gäller säkerhet i arbetet finns i arbetarskyddslagen. 
Bestämmelser om förhindrande av explosioner och skydd mot explosioner finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). 
23 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om ett anmält organs beslut. Bestämmelser om begäran av omprövning finns i förvaltningslagen.  
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
24 § 
Straffbestämmelse 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkare eller importör att hålla försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgängliga för marknadskontrollmyndigheten i tio år samt säkerställa att marknadskontrollmyndigheten på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen, 
15) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkare eller importör att ge information och dokumentation, 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för överträdelse av bestämmelserna om utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar dömas till böter. 
Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för överträdelse av bestämmelserna om utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar också dömas den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 
1) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att iaktta det som gäller EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation 
2) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att ge information och dokumentation, 
3) skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att informera om en risk, 
4) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och minska riskerna. 
Den som bryter mot ett förbud eller ett åläggande som utfärdats med stöd av denna lag och som förenats med vite får inte för samma gärning dömas till straff med stöd av 1 och 2 mom. 
Bestämmelser om CE-märkningsförseelse finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av elsäkerhetslagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i elsäkerhetslagen (1135/2016) 2 § 2 mom., 4 § 12 punkten, 5 §, 117 § 2 mom. och 118 och 119 § samt 
fogas till 117 § 1 mom. nya 31 och 32 punkter samt till 117 § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 och det nuvarande 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer: 
2 § 
Lagens tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Denna lag tillämpas också på radioutrustning och kommunikationsnät till den del som dessa kan orsaka fara för någons liv, hälsa eller egendom, eller skadliga störningar om vilka det inte föreskrivs i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) eller i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
4 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12) ackreditering ackreditering enligt definitionen i artikel 2.10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse och för CE-märkning av produkter finns i NLF-förordningen.  
Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen
Bestämmelser om hissar finns i hissäkerhetslagen (1134/2016). 
Bestämmelser om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar finns i lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (1139/2016). 
Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och ändringssökande finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).  
Bestämmelser om krav på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och ändringssökande finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016). 
Bestämmelser om krav som gäller säkerhet i arbetet finns i arbetarskyddslagen (738/2002). 
Bestämmelser om ersättningsfrågor i samband med avbrott i elöverföring, eldistribution och elleverans och i samband med fel i eldistribution, den övriga nättjänsten eller elleveransen finns i elmarknadslagen. 
Bestämmelser om utsläppande på marknaden av radioutrustning finns i 30 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. 
117 § 
Straffbestämmelser 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
31) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkare eller importör att hålla försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgängliga för marknadskontrollmyndigheten i tio år samt säkerställa att marknadskontrollmyndigheten på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen,  
32) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkare eller importör att ge information och dokumentation, 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om elsäkerhet dömas till böter. 
Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för brott mot bestämmelserna om elsäkerhet också dömas den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 
1) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att iaktta det som gäller EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation, 
2) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att ge information och dokumentation, 
3) skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen för en leverantör av distributionstjänster att informera om en risk, 
4) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och minska riskerna. 
Den som bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som utfärdats med stöd av denna lag och som förenats med vite får inte för samma gärning dömas till straff med stöd av 1 och 2 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
118 § 
Sökande av ändring i elsäkerhetsmyndighetens beslut 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ett beslut av elsäkerhetsmyndigheten får dock verkställas även om besvär har anförts. 
Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande tillämpas dock viteslagen. 
119 § 
Sökande av ändring i beslut som fattats av ett anmält organ, ett kompetensbedömningsorgan, ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman 
Omprövning får begäras i fråga om ett beslut som ett anmält organ, ett kompetensbedömningsorgan, ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman har fattat.Bestämmelser om begäran av omprövning finns i förvaltningslagen.  
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Ett beslut får dock verkställas trots ändringssökande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av hissäkerhetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i hissäkerhetslagen (1134/2016) 4 § 5 punkten samt 5, 85 och 86 § som följer: 
4 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) ackreditering ackreditering enligt definitionen i artikel 2.10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Lagens förhållande till annan lagstiftning 
Om det i annan speciallagstiftning finns bestämmelser om hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som avviker från denna lag i fråga om de risker som är förenade med dem, tillämpas den lagstiftningen i stället för denna lag. 
Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse och för CE-märkning av produkter finns i NLF-förordningen.  
Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen.  
Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och ändringssökande finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016). Den lagen tillämpas dock inte på tillsynen över efterlevnaden av denna lag när det gäller lätthissar, rulltrappor, rullramper, paternosterhissar för personbefordran och lyftdörrar. 
Bestämmelser om säkerheten vid elarbeten och om den elektromagnetiska kompatibiliteten av elanläggningar finns i elsäkerhetslagen (1135/2016). 
Bestämmelser om krav på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och ändringssökande finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016). 
Bestämmelser om krav som gäller säkerhet i arbetet finns i arbetarskyddslagen (738/2002). 
Bestämmelser om utsläppande på marknaden av lätthissar, rulltrappor, rullramper och lyftdörrar finns i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004) och i konsumentsäkerhetslagen (920/2011). 
Bestämmelser om tillträdesvägar till hissars maskinrum och linskiverum finns i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
85 § 
Sökande av ändring i hissäkerhetsmyndighetens beslut 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ett beslut av hissäkerhetsmyndigheten får dock verkställas även om besvär har anförts. 
Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande tillämpas dock viteslagen. 
86 § 
Sökande av ändring i beslut som fattats av ett anmält organ, ett kompetensbedömningsorgan, ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman  
Omprövning får begäras i fråga om ett beslut som ett anmält organ, ett kompetensbedömningsorgan, ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman har fattat.Bestämmelser om begäran av omprövning finns i förvaltningslagen.  
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Ett beslut får dock verkställas trots ändringssökande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015) 4 §, 46 § 3 mom. och 48 §, sådana de lyder, 4 § delvis ändrad i lag 1141/2016 och 48 § i lag 1141/2016, samt 
fogas till 46 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1141/2016, nya 15–17 punkter och till 46 §, sådan den lyder i lag 1141/2016, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., som följer: 
4 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse och för CE-märkning av produkter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen.  
Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen
Bestämmelser om trygg tillverkning och upplagring av pyrotekniska artiklar, om tillståndsplikt för och användning av pyrotekniska artiklar samt om de begränsningar som uppställs för överlåtelse av pyrotekniska artiklar finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). 
Bestämmelser om klassificering och märkning av kemikalier och explosiva varor samt om säkerhetsdatabladet finns i Europeiska unionens kemikalielagstiftning och bestämmelser om de språkkrav som gäller dessa finns i kemikalielagen (599/2013). 
Bestämmelser om farlighetsklassificering av farliga ämnen finns i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). 
Bestämmelser om förseelser vid användningen av CE-märkning finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010). 
Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och ändringssökande finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).  
Bestämmelser om krav på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och ändringssökande finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016). 
46 § 
Straffbestämmelser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
15) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkare eller importör att hålla försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgängliga för marknadskontrollmyndigheten i tio år samt säkerställa att marknadskontrollmyndigheten på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen,  
16) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkare eller importör att ge information och dokumentation, 
17) en tillverkares skyldighet enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen att informera om en risk,  
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för överträdelse av bestämmelserna om pyrotekniska artiklar dömas till böter. 
Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för överträdelse av bestämmelserna om pyrotekniska artiklar också dömas den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 
1) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att iaktta det som gäller EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation, 
2) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att ge information och dokumentation,  
3) skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant och leverantör av distributionstjänster att informera om en risk, 
4) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och minska riskerna. 
Den som bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som utfärdats med stöd av denna lag och som förenats med vite får inte för samma gärning dömas till straff med stöd av 2 och 3 mom. 
48 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om ett anmält organs beslut.Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).  
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag  om ändring av 5 och 21 § i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1140/2016) 5 och 21 § som följer: 
5 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse och för CE-märkning av produkter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen.  
Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen.  
Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och ändringssökande finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).  
Bestämmelser om krav på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och ändringssökande finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016). 
Bestämmelser om överföring av ammunition finns i skjutvapenlagen (1/1998). 
Bestämmelser om tillverkning, upplagring, förvaring, import, överföring, överlåtelse, användning och förstöring av explosiva varor finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). 
Bestämmelser om krav som gäller säkerhet i arbetet finns i arbetarskyddslagen (738/2002). 
21 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om ett anmält organs beslut.Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).  
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016) 2 § 11 punkten och 3 §, av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 797/2020, samt 
fogas till 104 § 1 mom. nya 23–27 punkter som följer: 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11) CE-märkning en märkning som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen, genom vilken tillverkaren visar att en produkt överensstämmer med de tillämpliga kraven i den harmoniserade unionslagstiftning som föreskriver CE-märkning, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen.  
Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och ändringssökande finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).  
Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse och för CE-märkning av produkter finns i NLF-förordningen. Bestämmelser om påföljderna för överträdelse av bestämmelserna om CE-märkning finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010). 
Bestämmelser om krav på anmälda organ och tillsyn över anmälda organ finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016). 
På tryckbärande anordningar i luftfartyg tillämpas luftfartslagen (864/2014) och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, om inget annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1139 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 eller av förordningar som kommissionen utfärdat med stöd av den.  
Bestämmelser om aerosoler finns i lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler (794/2020). 
104 § 
Straffbestämmelse 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
23) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att kontrollera att EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation har upprättats, 
24) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att hålla försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgängliga för marknadskontrollmyndigheten i tio år samt säkerställa att marknadskontrollmyndigheten på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen, 
25) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att ge information och dokumentation, 
26) skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, tillverkares representant och leverantör av distributionstjänster att informera om en risk, 
27) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och minska riskerna, 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för överträdelse av bestämmelserna om tryckbärande anordningar dömas till böter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (218/2018) 2 och 6 § samt 
fogas till 9 § 1 mom. nya 7–11 punkter som följer: 
2 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
Bestämmelser om kraven på personlig skyddsutrustning och skyldigheten att iaktta dessa krav finns förutom i denna lag även i förordningen om personlig skyddsutrustning. 
Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen
Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och sökande av ändring i tillsynsmyndigheternas beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), nedan marknadskontrollagen
Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse och för CE-märkning av produkter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 
Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av sådana organ för bedömning av överensstämmelse som avses i kapitel V i förordningen om personlig skyddsutrustning, om tillsynen över organen och om ändringssökande finns i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet (1053/2010). 
6 § 
Tillsyn 
Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av denna lag finns i kapitel VI i förordningen om personlig skyddsutrustning, marknadskontrollförordningen och marknadskontrollagen. 
9 § 
Straffbestämmelser 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att kontrollera att EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation har upprättats, 
8) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att hålla försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgängliga för marknadskontrollmyndigheten under den period som krävs samt säkerställa att marknadskontrollmyndigheten på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen, 
9) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att på en motiverad begäran från en marknadskontrollmyndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten, 
10) skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att informera marknadskontrollmyndigheten om en produkt som utgör en risk, 
11) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att se till att omedelbara behövliga korrigerande åtgärder vidtas om en produkt inte överensstämmer med de krav som gäller den eller, om detta inte är möjligt, att minska de risker som den produkten medför, 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för förseelse i fråga om anordningars säkerhet dömas till böter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008) 28, 29, 31 och 32 § samt 37 § 1 mom. 3 punkten, av dem 28 och 29 § sådana de lyder i lag 1269/2010, 32 § sådan den lyder i lagarna 1009/2010 och 1269/2010 samt 37 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 1175/2018, 
ändras 27 § och 37 § 1 mom. 7 punkten, sådana de lyder, 27 § i lag 1269/2010 och 37 § 1 mom. 7 punkten i lag 1175/2018 samt 
fogas till lagen en ny 3 a § och till 37 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1175/2018, nya 14–17 punkter som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
3 a § 
Förhållande till annan lagstiftning 
Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen, och sökande av ändring i tillsynsmyndigheternas beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016). Med en i marknadskontrollagen avsedd ekonomisk aktör jämställs vid tillämpningen av denna lag en näringsidkare samt en produkts importör, auktoriserade representant och tillverkare. 
Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i marknadskontrollförordningen. 
27 § 
Tillsynsmyndighet 
Bestämmelser om den myndighet som övervakar att de energirelaterade produkterna överensstämmer med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den finns i 4 § 1 mom. i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. 
37 § 
Straffbestämmelser 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) besiktningsorgans skyldighet enligt 33 § att lämna uppgifter,  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, auktoriserad representant eller leverantör av distributionstjänster att kontrollera att EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation har upprättats, hålla försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgängliga för Säkerhets- och kemikalieverket under tio år samt säkerställa att Säkerhets- och kemikalieverket på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen, 
15) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att på en motiverad begäran från en marknadskontrollmyndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven, 
16) skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att informera marknadskontrollmyndigheten om en produkt som utgör en risk, 
17) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, auktoriserad representant eller leverantör av distributionstjänster att se till att omedelbara behövliga korrigerande åtgärder vidtas om en produkt inte överensstämmer med de krav som gäller den eller, om detta inte är möjligt, att minska de risker som den produkten medför, 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter dömas till böter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag  om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015) 36 § 2 mom., 37 och 38 §, 40 och 44–49 §, sådana de lyder i lag 963/2018,  
ändras 5 § 15, 29, 32 och 35 punkten, 39, 41–43, 50 och 52 § samt 56 §, av dem 39, 41–43, 50 och 52 § sådana de lyder i lag 963/2018, samt 
fogas till 1 § ett nytt 3 mom., till 5 § en ny 36 punkt och till lagen en ny 35 a § som följer: 
1 § 
Lagens syfte  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om marknadskontrollen av produkter som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), nedan marknadskontrollagen. 
5 §  
Definitioner  
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
15) tillhandahållande på marknaden varje leverans av en produkt för distribution, förbrukning eller användning på Europeiska unionens marknad i samband med affärsverksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
29) anmält organ ett organ som har utsetts av en av Europeiska unionens medlemsstater och anmälts till Europeiska kommissionen och som är behörigt att utföra bedömningar av överensstämmelse, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32) marknadskontroll den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna överensstämmer med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning och för att säkerställa skyddet av allmänna intressen som omfattas av den lagstiftningen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
35) förordningen om ackreditering och marknadskontroll Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, 
36) marknadskontrollförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. 
35 a §  
Tillämpningsområde för marknadskontrollen 
På den marknadskontroll som riktas till privatimportörer tillämpas bestämmelserna i detta kapitel och de allmänna bestämmelserna i 3 kap. i marknadskontrollagen. 
Vid tillämpningen av denna lag betraktas verksamhetsutövaren som en i marknadskontrollagen avsedd ekonomisk aktör. 
39 §  
Rätt att ta produkter för undersökning 
Om en produkt som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag och som Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 10 § 1 mom. i marknadskontrollagen har tagit för undersökning skadas, ska produkten repareras. Om det inte är möjligt att reparera produkten, tillämpas ersättningsskyldigheten enligt 10 § 2 mom. i marknadskontrollagen i fråga om såväl en verksamhetsutövare som en privatimportör.  
41 § 
Åläggande att korrigera brist 
Om Transport- och kommunikationsverket vid tillsynen konstaterar att en vattenfarkost som en privatimportör har importerat för eget bruk, dokumentationen om farkosten eller uppgifter som ges om den inte överensstämmer med kraven, ska verket utan dröjsmål meddela privatimportören vilka åtgärder som ska genomföras för att vattenfarkosten ska överensstämma med kraven. Om en produkt inte överensstämmer med kraven, kan verket ålägga privatimportören att åtgärda den bristande överensstämmelsen innan produkten tas i bruk. 
42 §  
Åläggande om åtgärder för avvärjande eller minskning av fara 
Om en produkt som importerats av en privatimportör under normala och rimligen förutsebara användningsförhållanden kan medföra risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller för miljön, kan Transport- och kommunikationsverket inom en skälig tid som verket bestämmer ålägga privatimportören att vidta åtgärder för att få produkten att överensstämma med kraven. 
43 §  
Förbud mot tillverkning, import, tillhandahållande på marknaden, utsläppande på marknaden och ibruktagande 
Om en privatimportör inte vidtar de åtgärder som har ålagts med stöd av 41 § 1 mom., kan Transport- och kommunikationsverket förbjuda användning eller ibruktagande av produkten.  
Om det är uppenbart att en produkt kan strida mot kraven eller att produkten under normala och rimligen förutsebara användningsförhållanden kan medföra risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller för miljön, kan ett förbud som avses i 1 mom. meddelas temporärt för den tid saken utreds. Det temporära förbudet gäller tills Transport- och kommunikationsverket avgör saken slutgiltigt. Transport- och kommunikationsverket ska avgöra ärendet skyndsamt.  
Utöver vad som föreskrivs i 18 § i marknadskontrollagen kan Transport- och kommunikationsverket förbjuda verksamhetsutövaren att ta i bruk en produkt. 
Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om ett temporärt förbud som det har meddelat med stöd av denna paragraf eller 21 § i marknadskontrollagen. Ett temporärt förbud anses vara berättigat, om varken kommissionen eller någon av medlemsstaterna reser invändningar inom tre månader från det att underrättelsen har tagits emot. 
Transport- och kommunikationsverket återkallar ett förbud som det meddelat en verksamhetsutövare eller en privatimportör, när ärendet har fått ett slutligt avgörande eller när verket får en tillräcklig försäkran om att de omständigheter som föranlett förbudet har åtgärdats eller fått en lösning. 
Transport- och kommunikationsverket ska meddela det behöriga anmälda organet om allvarliga brister som har upptäckts. 
50 §  
Vite 
Utöver vad som i 28 § i marknadskontrollagen föreskrivs om vite och hot om tvångsutförande, ska Transport- och kommunikationsverket förena ett förbud eller åläggande som det har meddelat med stöd av 41–43 § i denna lag eller 17–25 § i marknadskontrollagen med vite, om detta inte av särskilda skäl är onödigt. 
Transport- och kommunikationsverket kan förena den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 26 §, den uppgiftsskyldighet som avses i 6 § 6 mom. samt den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 37 § i denna lag eller i 8 § i marknadskontrollagen med vite. 
52 §  
Rätt att få information av andra myndigheter och använda prover som tagits av andra 
Utöver vad som föreskrivs i 11 och 13 § i marknadskontrollagen får Transport- och kommunikationsverket och Tullen till Olycksutredningscentralen lämna ut sådana uppgifter som omfattas av sekretess som är nödvändiga för att centralen ska kunna utföra sina uppgifter i anknytning till fritidsbåtstrafik eller fritidsbåtar. 
56 § 
Straffbestämmelser 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
1) tillhandahåller en produkt på marknaden, släpper ut den på marknaden eller tar den i bruk i strid med bestämmelserna i 6–9 § eller bestämmelser som har utfärdats eller föreskrifter som har meddelats med stöd av dem eller artikel 30 i förordningen om ackreditering och marknadskontroll, 
2) bryter mot verksamhetsutövarens skyldighet enligt 26 § att lämna uppgifter i sin marknadsföring, 
3) bryter mot ett åläggande eller förbud som med stöd av 17–22, 23 eller 25 § i marknadskontrollagen har meddelats en tillverkare, auktoriserad representant, importör eller distributör på grund av att en produkt inte överensstämmer med kraven eller utgör en risk, 
4) bryter mot ett åläggande att vidta åtgärder för att säkerställa en produkts överensstämmelse med kraven som med stöd av 42 § meddelats en privatimportör, 
5) bryter mot ett förbud mot att använda eller ta i bruk en produkt som med stöd av 43 § 1 mom. har meddelats en privatimportör, 
6) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen eller 10 § 3 mom., 15 § 2 mom. 1 punkten, 16 § 1 mom., 20 §, 21 § 2 mom. eller 24 § 2 mom. i denna lag för en tillverkare, auktoriserad representant, importör, distributör, leverantör av distributionstjänster eller privatimportör att iaktta det som gäller EU-försäkran om överensstämmelse eller teknisk dokumentation, 
7) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen eller 14 § 3 mom., 15 § 2 mom. 2 punkten, 19 § 3 mom., 22 § 3 mom. eller 24 § 3 mom. i denna lag för en tillverkare, auktoriserad representant, importör, distributör, leverantör av distributionstjänster eller privatimportör att ge information och dokumentation, 
8) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen eller 14 § 2 mom., 19 § 2 mom. eller 22 § 2 mom. i denna lag för en tillverkare, auktoriserad representant, importör, distributör eller leverantör av distributionstjänster att informera om en risk, eller 
9) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen eller 14 § 1 mom., 19 § 1 mom. eller 22 § 1 mom. i denna lag för en tillverkare, auktoriserad representant, importör, distributör eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och minska riskerna, 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar dömas till böter. 
Den som bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som har meddelats med stöd av 41–43 § i denna lag eller 17–22, 23 eller 25 § i marknadskontrollagen och förenats med vite behöver inte dömas till straff för samma gärning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag  om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 260 §, 261 § 4 mom., 262, 263 och 307 § samt 348 § 1 mom., sådana de lyder, 260 § i lagarna 1003/2018 och 1207/2020, 261 § 4 mom., 262, 263 och 307 § i lag 1003/2018 samt 348 § 1 mom. i lag 456/2016 som följer:  
260 § 
Marknadskontroll av radioutrustning samt hantering av radioutrustning som utgör en risk 
Bestämmelser om marknadskontrollen av radioutrustning samt om yttre gränskontroll finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), nedan marknadskontrollagen. Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen
Om Transport- och kommunikationsverket av grundad anledning anser att radioutrustning utgör en risk med hänsyn till de krav som ställts i enlighet med denna lag, ska verket göra en heltäckande bedömning av radioutrustningens överensstämmelse.  
Varje ekonomisk aktör ska se till att alla lämpliga korrigerande åtgärder som förutsätts i någon medlemsstat vidtas i fråga om all den radioutrustning som aktören har tillhandahållit på unionsmarknaden. 
261 § 
Samråd som gäller begränsande åtgärder 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket ska upphäva en åtgärd enligt 21 § i marknadskontrollagen eller ändra den, om kommissionen meddelar att den anser att åtgärden strider mot EU-rätten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
262 § 
Förfarande som gäller överensstämmande radioutrustning som utgör en risk 
Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål även underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om åtgärder som verket har vidtagit med stöd av 3 kap. i marknadskontrollagen på grund av att radioutrustning trots att den överensstämmer med kraven utgör en risk med avseende på krav som gäller skyddet av allmänna intressen enligt denna lag. Informationen ska innehålla alla de tillgängliga uppgifter som krävs för att kunna identifiera radioutrustningen samt uppgift om dess ursprung och leveranskedja, den risk utrustningen utgör och vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt alla andra tillgängliga uppgifter om saken. 
263 § 
Korrigerande av formell bristande överensstämmelse 
Transport- och kommunikationsverket ska kräva att den berörda ekonomiska aktören inom en av verket utsatt skälig tid och på det sätt som verket bestämmer korrigerar en bristande överensstämmelse som gäller 
1) att CE-märkning saknas eller har anbringats i strid med artikel 26 i marknadskontrollförordningen eller i strid med bestämmelserna i denna lag,  
2) att det anmälda organets identifikationsnummer saknas eller strider mot kraven, 
3) att EU-försäkran om överensstämmelse saknas eller strider mot kraven, 
4) att den tekniska dokumentationen saknas eller är bristfällig, 
5) att identifieringen av radioutrustningen eller tillverkarens eller importörens kontaktuppgifter är felaktiga eller bristfälliga, 
6) att bruksanvisningar och säkerhetsinformation eller anvisningar och information om användningsbegränsningar som medföljer utrustningen är bristfälliga, 
7) lämnande av uppgifter om andra ekonomiska aktörer till Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 253 d § 2 mom., 
8) registrering av radioutrustning som hör till särskilda kategorier eller klasser i enlighet med 252 § 2 mom. 
Om den ekonomiska aktören inte korrigerar bristerna inom den rimliga tid som satts ut, får Transport- och kommunikationsverket vidta alla lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda utsläppandet eller tillhandahållandet av radioutrustningen på marknaden eller, om bristen är väsentlig, för att se till att den återkallas eller dras tillbaka från marknaden. 
307 § 
Vissa andra myndigheters uppgifter 
Polisen och Gränsbevakningsväsendet ska utöver Transport- och kommunikationsverket övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i 39 § om radiotillstånd och bestämmelserna i 257 § om märkning av radioutrustning. Tullen ska i samband med tillsynen över efterlevnaden av sjötrafiklagen (782/2019) övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i 39 § om radiotillstånd och bestämmelserna i 257 om märkning av radioutrustning och utöver Transport- och kommunikationsverket övervaka efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter om import av radioutrustning. 
348 § 
Radioutrustningsförseelse 
Den som uppsåtligen 
1) tar i bruk eller använder en radiosändare utan radiotillstånd som avses i 39 § eller använder en radiosändare utan behörighet som avses i 265 § eller utan kompetens som avses i 266 §, 
2) bryter mot ett förbud enligt 329 § som avser förhindrande eller begränsning av störningar eller mot ett tillsynsbeslut som avses i 330 §, 
3) bryter mot ett åläggande eller förbud som med stöd av 17–22, 23 eller 25 § i marknadskontrollagen meddelats en ekonomisk aktör eller mot ett förbud som med stöd av 327 § i denna lag meddelats en ekonomisk aktör i samband med att utrustning tagits för undersökning,  
4) bryter mot ett åläggande som med stöd av 263 § 2 mom. meddelats en ekonomisk aktör på grund av att radioutrustning formellt inte överensstämmer med kraven, 
5) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen eller 253 § 4–6 punkten, 253 a § 2 mom. 1 punkten eller 253 b § 1 eller 8 punkten i denna lag för en tillverkare, importör, tillverkares representant, distributör eller leverantör av distributionstjänster att iaktta det som gäller EU-försäkran om överensstämmelse eller teknisk dokumentation,  
6) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen eller 253 d § 2 mom. 1 punkten i denna lag för en tillverkare, importör, tillverkares representant, distributör eller leverantör av distributionstjänster att ge information och dokumentation, 
7) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen eller 253 d § 4 mom. i denna lag för en tillverkare, tillverkares representant, importör, distributör eller leverantör av distributionstjänster att informera om en risk, eller  
8) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen eller 253 d § 3 mom. i denna lag för en tillverkare, tillverkares representant, importör, distributör eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och minska riskerna, 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för radioutrustningsförseelse dömas till böter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 

12. Lag  om ändring av lagen om marin utrustning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om marin utrusning (1503/2011) 21 och 23 § sådana de lyder i lag 973/2018, 
ändras 2 § 11 punkten, 3 § 4 och 6 mom. samt 9 och 24 §, av dem 2 § 11 punkten och 3 § 4 mom. sådana de lyder i lag 914/2016 samt 9 och 24 § sådana de lyder i lag 973/2018, samt 
fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 914/2016, en ny 12 punkt och till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 914/2016 och 784/2019, ett nytt 7 moment som följer: 
2 §  
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11) utsläppande på marknaden första gången då marin utrustning görs tillgänglig på Europeiska unionens marknad,  
12) marknadskontroll den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna överensstämmer med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning och för att säkerställa skyddet av allmänna intressen som omfattas av den lagstiftningen. 
3 §  
Övrig lagstiftning  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om hur radioutrustnings överensstämmelse med kraven ska säkerställas när överensstämmelsen inte gäller marin utrustning samt bestämmelser om utsläppande på marknaden av radioutrustning finns i 30 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om tryckbärande anordningar som ska installeras på ett fartyg och om besiktning av dem finns i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016). 
Bestämmelser om marknadskontroll och yttre gränskontroll samt om sökande av ändring i marknadskontrollmyndighetens beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016). Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. 
9 §  
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter  
Trots sekretessbestämmelserna är de anmälda organen skyldiga att ge andra anmälda organ som avses i denna lag sådana uppgifter som behövs med tanke på de anmälda organens samarbete. 
24 §  
Skyldighet att informera om förbud och ålägganden 
Transport- och kommunikationsverket kan ålägga tillverkaren av marin utrustning eller dennes behöriga representant, importören eller distributören att informera om ett förbud eller åläggande enligt 22 § samt om den risk som är förknippad med den marina utrustningen eller dess användning. Transport- och kommunikationsverket kan bestämma en tidsfrist för informerandet och även i övrigt bestämma om de förfaranden som ska iakttas vid informerandet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 

13. Lag  om ändring av kemikalielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kemikalielagen (599/2013) 46 § 3 mom., sådant det lyder i lag 711/2020, 
ändras 2 § 1 mom., 13 och 45 §, 46 § 2 mom. samt 55 § 2 mom., av dem 46 § 2 mom. sådant det lyder i lag 711/2020, och 
fogas till lagen nya 45 a och 45 b § som följer: 
2 §  
Lagens tillämpningsområde 
Denna lag innehåller bestämmelser om genomförandet av Europeiska unionens kemikalielagstiftning och om vissa nationella förpliktelser i fråga om kemikalier. Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen. Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och sökande av ändring i tillsynsmyndigheternas beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), nedan marknadskontrollagen
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 § 
Tullen  
Tullen är marknadskontrollmyndighet enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen i fråga om tillsynen över efterlevnaden av Europeiska unionens kemikalielagstiftning som gäller import, export och transitering av i denna lag avsedda kemikalier och varor som innehåller sådana samt i fråga om tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om biocidprodukter i denna lag vid import, export och transitering av biocidprodukter.  
Vid tillsynen över att Europeiska unionens kemikalielagstiftning iakttas är det Tullens uppgift att särskilt se till att 
1) registreringar och anmälningar enligt avdelning II i Reach-förordningen har gjorts när ämnen samt blandningar och varor som innehåller ämnen importeras, 
2) tillstånd enligt avdelning VII i Reach-förordningen har beviljats när tillståndspliktiga ämnen och blandningar som innehåller sådana importeras, 
3) begränsningarna enligt artikel 67 i Reach-förordningen iakttas när ämnen och blandningar och varor som innehåller ämnen importeras, 
4) förbud och restriktioner enligt POP-förordningen iakttas när ämnen som avses i bilagorna I och II i den förordningen importeras, 
5) skyldigheterna i fråga om import och export av sådana kemikalier som avses i bilaga I i PIC-förordningen och varor som innehåller sådana fullgörs och att exportförbudet i fråga om kemikalier och varor som avses i bilaga V i den förordningen iakttas, 
6) exportrestriktionerna i fråga om kvicksilver, kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar i artikel 3 i kvicksilverförordningen och importrestriktionerna i artikel 4 i den förordningen samt förbudet mot export och import av produkter med tillsatt kvicksilver i artikel 5 i den förordningen iakttas, 
7) skyldigheterna enligt biocidförordningen i fråga om godkännande av biocidprodukter och import av behandlade varor iakttas. 
När ett varuparti anländer till Finland från en medlemsstat i Europeiska unionen är Tullen marknadskontrollmyndighet i fråga om iakttagandet av begränsningarna enligt bilaga XVII till Reach-förordningen och av skyldigheterna enligt biocidförordningen och denna lag i samband med godkännande av biocidprodukter och import av behandlade varor vid lossning av varupartier och tillhörande lagring i Finland. 
Vid tillsynen iakttas utöver marknadskontrollagen även tullagen (304/2016), om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
45 § 
Kapitlets tillämpningsområde 
Lagens 7 kap. tillämpas på annan tillsyn än marknadskontrollen av kemikalier. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. ska 45 a och 45 b § 3 mom. tillämpas på marknadskontrollen av kemikalier. 
Vid marknadskontrollen av kemikalier ska bestämmelserna i marknadskontrollagen iakttas, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Som i marknadskontrollagen avsedda produkter betraktas vid tillämpningen av denna lag kemikalier, varor som innehåller kemikalier eller behandlade varor och med ekonomisk aktör den som på det sätt som avses i denna lag eller i Europeiska unionens kemikalielagstiftning tillverkar, själv eller i egenskap av den enda representanten importerar, för in, på marknaden släpper ut, exporterar, för ut, lagrar, förpackar eller distribuerar en produkt.  
När åtgärder för marknadskontroll av kemikalier riktas mot en ekonomisk aktör tillämpas vad som i Europeiska unionens kemikalielagstiftning föreskrivs om definitionen av utsläppande på marknaden, och i fråga om biocider, definitionen av tillhandahållande på marknaden. Med utsläppande på marknaden av nationellt godkända biocidprodukter avses dock utsläppande på marknaden i Finland. 
45 a §  
Rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter om marknadskontroll 
Utöver vad som föreskrivs i 13 § i marknadskontrollagen får marknadskontrollmyndigheten lämna ut i den paragrafen avsedda nödvändiga uppgifter även till hälsoskyddsmyndigheterna eller till expertmyndigheter och sakkunniginrättningar för bedömning av sanitära olägenheter eller hälsorisker.  
45 b §  
Förbud mot eller begränsning av kemikalier som orsakar allvarlig olägenhet eller fara 
Till den del en kemikalie inte omfattas av begränsningar enligt Reach-förordningen kan statsrådet, om det konstateras att användningen av en kemikalie eller en vara som innehåller kemikalien orsakar eller med fog bedöms orsaka allvarlig olägenhet eller fara för hälsa eller miljö, besluta att för viss tid eller tills vidare begränsa eller förbjuda tillverkning, import, utsläppande på marknaden eller annan överlåtelse, export, användning eller annan därmed jämförlig hantering av kemikalien eller den vara som innehåller kemikalien, samt meddela begränsningar och villkor för verksamheten. 
Ett beslut enligt 1 mom. kan fattas också i syfte att utlösa en skyddsklausul som ingår i Europeiska unionens kemikalielagstiftning. 
Om avvärjandet av sådan olägenhet eller fara som avses i 1 mom. förutsätter snabba åtgärder, får Säkerhets- och kemikalieverket temporärt meddela behövliga förbud och begränsningar. Saken ska då utan dröjsmål lämnas till statsrådet för beslut. 
46 §  
Tillsynsmyndighetens förbud och förelägganden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finlands miljöcentral kan förbjuda att en kemikalie eller en vara som innehåller kemikalien släpps ut eller tillhandahålls på marknaden eller meddela förelägganden om att kemikalien eller varan ska dras tillbaka från marknaden, om förfarandet vid returnering, om information som ska ges om faran eller meddela förelägganden om att kemikalien ska oskadliggöras på behörigt sätt, när det är fråga om tillsyn över efterlevnaden av PIC-förordningen eller av 23 § 1 eller 2 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
55 §  
Ändringssökande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I ett beslut av Säkerhets- och kemikalieverket om temporärt förbud eller temporär begränsning enligt 45 b § 3 mom. får ändring inte sökas genom besvär. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 

14. Lag  om ändring av lagen om kosmetiska produkter 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om kosmetiska produkter (492/2013) 7–12, 14–18 och 20 §, av dem 16 § sådan den lyder och 20 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 712/2020, samt 
ändras 2 § 2 mom. samt 5 och 13 § som följer: 
2 §  
Förhållande till andra författningar  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/ 1020om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen. Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och sökande av ändring i tillsynsmyndigheternas beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), nedan marknadskontrollagen
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 §  
Tillsynsmyndigheterna och deras uppgifter 
Säkerhets- och kemikalieverket har tillsyn över att denna lag och EU:s kosmetikaförordning följs när det gäller tillverkning, utsläppande på marknaden och tillhandahållande på marknaden av kosmetiska produkter. 
Tullen är marknadskontrollmyndighet enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen i fråga om kosmetiska produkter. 
Tullen har tillsyn över att denna lag och EU:s kosmetikaförordning följs när kosmetiska produkter importeras från länder utanför Europeiska unionen samt över att exportförbudet enligt 23 § i marknadskontrollagen iakttas.  
Dessutom har Tullen som marknadskontrollmyndighet tillsyn över att EU:s kosmetikaförordning följs vid avlastning av ett varuparti och anknytande lagring i Finland när kosmetiska produkter levereras från medlemsstater i Europeiska unionen till Finland. 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet svarar för tillsynen i fråga om god laboratoriesed enligt artikel 10.3 i EU:s kosmetikaförordning. På befogenheterna för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet när det gäller att godkänna och inspektera laboratorier som utför säkerhetstester tillämpas vad som i 12–14 § i marknadskontrollagen föreskrivs om rätt att få uppgifter och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter och om anlitande av utomstående experter samt vad som i läkemedelslagen föreskrivs om anmälan om förändringar i laboratoriers verksamhet, om övervakningen av laboratorier, om att förena godkännanden med villkor och begränsningar, om att återkalla godkännanden, om inspektörers befogenheter, om att meddela föreskrifter och om omprövningsförfarandet i fråga om en föreskrift. 
13 §  
Rätt att företa inspektioner 
I utrymmen som används för boende av permanent natur får tillsynsåtgärder vidtas endast om inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller och det finns anledning att misstänka att ett hälsobrott enligt 44 kap. 1 § i strafflagen (39/1889) har begåtts. En utomstående expert får inte ges rätt att utföra inspektioner i utrymmen som används för boende av permanent natur. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag  om ändring av tobakslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tobakslagen (549/2016) 100 § 1 och 2 mom., 102 § 2 mom. och 105 § 1 mom. samt 
fogas till 86 § ett nytt 6 mom., till 87 §, sådan den lyder i lag 248/2019, ett nytt 4 mom., till 88 §, sådan den lyder i lag 701/2018, ett nytt 2 mom., till 96 § ett nytt 2 mom., till 101 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 117 a §, som följer: 
86 § 
Inspektions- och provtagningsrätt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf gäller inte inspektioner inom marknadskontrollen, om vilka det föreskrivs i 9 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), nedan marknadskontrollagen, eller provtagning inom marknadskontrollen, om vilket det föreskrivs i 10 § i den lagen. 
87 § 
Rätt till information 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf gäller inte rätten att få information vid marknadskontroll, om vilken det föreskrivs i 8 och 11 § i marknadskontrollagen 
88 § 
Utlämnande av uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte rätten att lämna ut sekretessbelagda uppgifter vid marknadskontroll, om vilken det föreskrivs i 13 § i marknadskontrollagen. 
96 § 
Förbud som meddelas av kommunen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte förbud som meddelas vid marknadskontroll, om vilket det föreskrivs i 18 § i marknadskontrollagen. Kommunen får dock inte ålägga en ekonomisk aktör att dra tillbaka en produkt från marknaden eller med stöd av 18 § 2 mom. i den lagen bestämma om andra åtgärder som behövs för att begränsa tillhandahållandet av produkten på marknaden. 
100 § 
Försäljningsförbud 
Valvira kan förbjuda försäljning och annan överlåtelse av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter, nikotinvätska, nikotinfri vätska för förångning och örtprodukter för rökning, om 
1) tillverkaren, importören eller distributören av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare inte har upprättat eller upprätthållit ett system för övervakning av skadliga effekter enligt 28 § 1 mom. eller vägrar lämna uppgifter ur övervakningssystemet till Valvira, 
2) tillverkaren, importören eller distributören av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare i en sådan situation som avses i 28 § 2 mom. inte har vidtagit korrigerande åtgärder enligt bestämmelsen eller har underlåtit att göra en anmälan enligt bestämmelsen, 
3) tillverkaren eller importören inte har lämnat uppgifter enligt 14–16, 18, 20, 26, 27 eller 29 § till Valvira på föreskrivet sätt, inom föreskriven tid eller i föreskrivet format eller om de uppgifter som lämnats inte är korrekta, 
4) tillverkaren eller importören inte har betalat Valvira de avgifter som avses i 90 § 3 mom. 
Valvira ska underrätta kommissionen om ett förbud som meddelats med stöd av 18 § i marknadskontrollagen på grundval av att tobaksprodukten strider mot 11 § 1 mom. 1 eller 9 punkten i denna lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
101 § 
Tillbakadragning från marknaden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte tillbakadragning från marknaden vid marknadskontroll, om vilket det föreskrivs i 18 § 2 mom. i marknadskontrollagen. 
102 § 
Temporärt förbud 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte tillfälligt förbud som meddelas vid marknadskontroll, om vilket det föreskrivs i 21 § i marknadskontrollagen. 
105 § 
Vite och hot om tvångsutförande 
Valvira eller en kommun kan förena ett förbud eller ett åläggande som verket eller kommunen meddelar med stöd av bestämmelserna i denna lag med vite eller med hot om att en åtgärd som inte vidtagits inom utsatt tid utförs på den försumliges bekostnad. Bestämmelserna i 1 mom. gäller dock inte vite och hot om tvångsutförande som föreläggs vid marknadskontroll, om vilka det föreskrivs i 28 § i marknadskontrollagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
117 a § 
Marknadskontroll 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag, iakttas marknadskontrollagen i fråga om marknadskontroll och yttre gränskontroll av produkter som avses i denna lag. 
Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. 
Den författning och den rättsakt som avses i 1 och 2 mom. tillämpas också på detaljhandelsförpackningar och ytterförpackningar för produkter som avses i denna lag, om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 

16. Lag om ändring av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013) 19 och 21–28 §, av dem 25 § sådan den lyder i lag 245/2019 och 28 § sådan den lyder i lag 1422/2019, 
ändras 3, 4, 6, 9–14, 17 och 20 §, av dem 17 § sådan den lyder i lag 727/2021, samt  
fogas till lagen en ny 28 a § som följer: 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) elektrisk och elektronisk utrustning utrustning som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att uppfylla åtminstone en av de avsedda funktionerna samt utrustning som används för generering, överföring och mätning av sådan ström och sådana fält och som är utformad för att användas med en spänning på högst 1 000 volt växelström eller högst 1 500 volt likström, 
2) kabel kabel som har en märkspänning under 250 volt och som tjänar som anslutning eller förlängning för att förbinda elektrisk eller elektronisk utrustning till eluttaget eller för att ansluta två eller flera elektriska eller elektroniska utrustningar till varandra, 
3) reservdel en sådan separat del av en elektrisk eller elektronisk utrustning som behövs för att utrustningen ska fungera som avsett, som kan ersätta en del i en elektrisk eller elektronisk utrustning och som gör att utrustningens funktionsduglighet återställs eller uppgraderas, 
4) tillverkare varje fysisk eller juridisk person som tillverkar, låter tillverka eller låter utforma en elektrisk eller elektronisk utrustning och marknadsför utrustningen i eget namn eller under eget varumärke, 
5) tillverkarens representant varje inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet etablerad fysisk eller juridisk person som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att utföra särskilda uppgifter i tillverkarens ställe, 
6) distributör varje fysisk eller juridisk person i leverantörskedjan, andra än tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en elektrisk eller elektronisk utrustning på marknaden, 
7) importör varje inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet etablerad fysisk eller juridisk person som släpper ut elektrisk eller elektronisk utrustning som härrör från ett tredjeland på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
8) ekonomisk aktör en i artikel 3.13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen, avsedd tillverkare, tillverkares representant, importör, distributör och leverantör av distributionstjänster,  
9) tillhandahållande på marknaden varje leverans av en elektrisk eller elektronisk utrustning för distribution, förbrukning eller användning på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt, 
10) utsläppande på marknaden tillhandahållande av en elektrisk eller elektronisk utrustning på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för första gången, 
11) CE-märkning märkning som avses i artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och genom vilken tillverkaren visar att produkten överensstämmer med tillämpliga krav som fastställs i harmoniserad unionslagstiftning om märkning, 
12) homogent material material med genomgående konstant sammansättning eller material som består av en kombination av material och som inte kan åtskiljas eller separeras i enskilda material genom mekaniska åtgärder såsom isärskruvning, kapning, krossning eller slipning, 
13) harmoniserad standard europeisk standard som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG och som antagits på grundval av Europeiska kommissionens begäran för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning, 
14) teknisk dokumentation dokument som innehåller en lämplig analys och bedömning av riskerna, som upprättas av tillverkaren och som utgör grund för en bedömning av om en elektrisk eller elektronisk utrustning uppfyller de tillämpliga kraven, 
15) teknisk specifikation dokument där det fastställs vilka tekniska krav som ska uppfyllas av en elektrisk eller elektronisk utrustning, 
16) leverantör av distributionstjänster en sådan fysisk eller juridisk person som avses i artikel 3.11 i marknadskontrollförordningen. 
4 § 
Begränsningar i användningen av farliga ämnen och undantag från dem 
Elektrisk och elektronisk utrustning, inklusive kablar och reservdelar för reparation, återanvändning, uppgradering av funktioner eller förbättrad kapacitet, får inte innehålla sådana halter av farliga ämnen som överskrider maximikoncentrationerna enligt RoHS-direktivet. Bestämmelser enligt RoHS-direktivet om vilka farliga ämnen begränsningarna gäller, maximikoncentrationerna och undantag från dessa utfärdas genom förordning av miljöministeriet. 
En tillverkare, tillverkares representant, importör eller distributör får hos Europeiska kommissionen ansöka om beviljande, förnyelse eller återkallelse av ett undantag som avses i artikel 5 i RoHS-direktivet. När ansökan görs och behandlas ska förfarandet enligt RoHS-direktivet iakttas. 
6 § 
EU-försäkran om överensstämmelse 
När en tillverkare har försäkrat sig om att en elektrisk eller elektronisk utrustning uppfyller vad som föreskrivs i 4 §, ska tillverkaren upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse enligt bilaga VI till RoHS-direktivet på finska eller svenska eller på något annat språk som godtas av marknadskontrollmyndigheten. Tillverkaren ska bevara EU-försäkran om överensstämmelse i tio år efter det att den elektriska eller elektroniska utrustningen har släppts ut på marknaden. 
I EU-försäkran om överensstämmelse ska det på lämpligt sätt tas hänsyn till ändringar i en serietillverkad elektrisk eller elektronisk utrustnings utformning eller egenskaper och till ändringar i de harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för en elektrisk eller elektronisk utrustning. 
9 § 
Förfarandet vid bristande överensstämmelse 
En tillverkare som har skäl att misstänka att elektrisk eller elektronisk utrustning som tillverkaren har släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag ska omedelbart vidta åtgärder för att få utrustningen att överensstämma med kraven eller för att dra tillbaka utrustningen, eller vid behov vidta åtgärder för att utrustning som redan tillhandahållits användarna ska återkallas till tillverkaren. Tillverkaren ska omedelbart underrätta marknadskontrollmyndigheten om utrustningens bristande överensstämmelse och om alla åtgärder som vidtagits. 
Tillverkarna ska föra register över elektrisk och elektronisk utrustning som inte överensstämmer med kraven och över återkallelse av utrustning i enlighet med 1 mom. samt informera distributörerna om sådan utrustning och om återkallelse av den. 
10 § 
Tillverkarens representant 
En tillverkare får skriftligen utse en representant. Representanten ska få fullmakt att åtminstone 
1) hålla EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgänglig för marknadskontrollmyndigheten i tio år efter det att en elektrisk eller elektronisk utrustning har släppts ut på marknaden, 
2) ge marknadskontrollmyndigheten alla dokument som behövs för att visa att den elektriska eller elektroniska utrustningen överensstämmer med kraven, 
3) i övrigt samarbeta med marknadskontrollmyndigheten för att säkerställa att den elektriska eller elektroniska utrustningen uppfyller kraven i denna lag. 
Tillverkaren får inte överföra sina skyldigheter enligt 5 § 1 och 2 mom. på sin representant. 
11 § 
Importörens skyldigheter när utrustning släpps ut på marknaden 
Importören ska innan en elektrisk eller elektronisk utrustning släpps ut på marknaden säkerställa att tillverkaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 5 § 1 och 2 mom., 6 och 7 § och 9 § 2 mom. Om en importör har skäl att misstänka att en elektrisk eller elektronisk utrustning inte uppfyller kraven i denna lag, ska importören omedelbart underrätta tillverkaren och marknadskontrollmyndigheten om detta. Importören får inte släppa ut utrustningen på marknaden förrän den uppfyller kraven i denna lag. 
Importören ska ange sitt namn, sitt registrerade firmanamn eller registrerade varumärke och en adress där importören kan nås på den elektriska eller elektroniska utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller på ett dokument som följer med utrustningen. 
Importören ska hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för marknadskontrollmyndigheten i tio år efter det att den elektriska eller elektroniska utrustningen har släppts ut på marknaden och säkerställa att myndigheten på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen. 
12 § 
Importörens skyldigheter när utrustning som släppts ut på marknaden inte överensstämmer med kraven 
En importör som har skäl att misstänka att en elektrisk eller elektronisk utrustning som importören har släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag ska omedelbart vidta åtgärder för att få utrustningen att överensstämma med kraven eller för att dra tillbaka utrustningen, eller vid behov vidta åtgärder för att utrustning som redan tillhandahållits användarna ska återkallas till importören. 
Importören ska omedelbart underrätta marknadskontrollmyndigheten om den elektriska eller elektroniska utrustningens bristande överensstämmelse och om alla åtgärder som vidtagits. 
Importören ska föra register över elektrisk och elektronisk utrustning som inte överensstämmer med kraven och över återkallelse av utrustning samt informera distributörerna om sådan utrustning och om återkallelse av den. 
13 § 
Distributörens skyldigheter när utrustning tillhandahålls på marknaden 
Distributören ska innan en elektrisk eller elektronisk utrustning tillhandahålls på marknaden kontrollera att utrustningen är försedd med all den märkning och information som avses i 7 § och 11 § 2 mom. Om en distributör har skäl att misstänka att en elektrisk eller elektronisk utrustning inte uppfyller kraven i denna lag, ska distributören informera såväl tillverkaren eller importören som marknadskontrollmyndigheten om detta. Distributören får inte tillhandahålla utrustningen på marknaden förrän den uppfyller kraven i denna lag. 
14 § 
Distributörens skyldigheter när utrustning som tillhandahållits på marknaden inte överensstämmer med kraven 
En distributör som har skäl att misstänka att en elektrisk eller elektronisk utrustning som distributören har tillhandahållit på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag ska säkerställa att tillverkaren, importören eller vid behov distributören själv vidtar åtgärder för att få utrustningen att överensstämma med kraven, för att dra tillbaka utrustningen eller vid behov för att utrustning som redan tillhandahållits användarna ska återkallas till distributören. 
Distributören ska omedelbart underrätta marknadskontrollmyndigheten om utrustningens bristande överensstämmelse och om alla åtgärder som vidtagits. 
4 kap. 
Styrning och tillsyn 
17 § 
Marknadskontroll 
Säkerhets- och kemikalieverket är marknadskontrollmyndighet enligt denna lag. För de medicintekniska produkter som omfattas av lagen om vissa medicintekniska produkter enligt EU-direktiv, MD-förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU samt lagen om medicintekniska produkter (719/2021) är det Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet som är marknadskontrollmyndighet. 
Bestämmelser om marknadskontroll och yttre gränskontroll samt om sökande av ändring i marknadskontrollmyndighetens beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).  
Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i marknadskontrollförordningen. 
20 § 
Utlämnande av uppgifter  
Bestämmelser om marknadskontrollsmyndighetens rätt att för tillsynen få uppgifter av ekonomiska aktörer finns i 8 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. Uppgifter och dokument ska lämnas på finska eller svenska eller på något annat språk som godtas av marknadskontrollmyndigheten.  
Marknadskontrollmyndigheten har i tio år efter det att en elektrisk eller elektronisk utrustning har släppts ut på marknaden rätt att av en tillverkare, tillverkares representant, importör eller distributör på begäran få uppgifter om alla ekonomiska aktörer som har levererat elektrisk eller elektronisk utrustning till tillverkaren, tillverkarens representant, importören eller distributören eller som den har levererat elektrisk eller elektronisk utrustning till. 
28 a § 
Straffbestämmelse 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
1) tillverkarens skyldighet enligt 4 § 1 mom. att säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning inte innehåller farliga ämnen,  
2) tillverkarens skyldighet enligt 5 § att säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning överensstämmer med kraven, 
3) tillverkarens skyldighet enligt 6 § 1 mom. att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse, 
4) tillverkarens skyldighet enligt 7 § att iaktta kraven på märkning och kontaktuppgifter på elektrisk och elektronisk utrustning 
5) tillverkarens skyldighet enligt 9 § att vidta åtgärder vid bristande överensstämmelse med kraven, 
6) importörens skyldigheter enligt 11 § när utrustning släpps ut på marknaden,  
7) importörens skyldigheter enligt 12 § när utrustning som släppts ut på marknaden inte överensstämmer med kraven,  
8) distributörens skyldigheter enligt 13 § när utrustning tillhandahålls på marknaden, 
9) distributörens skyldigheter enligt 14 § när utrustning som tillhandahållits på marknaden inte överensstämmer med kraven, 
10) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att iaktta det som gäller EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation, 
11) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att ge information och dokumentation, 
12) skyldigheten enligt artikel4.3c i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att informera om en risk, eller 
13) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och minska riskerna, 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning dömas till böter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 

17. Lag  om ändring av lagen om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk (1197/2009) 4 §, sådan den lyder i lag 1268/2010, samt 
ändras 1 §, 2 § 1 mom., 3 § 3 mom. och 5 §, sådana de lyder, 1 §, 2 § 1 mom. och 3 § 3 mom. i lag 1268/2010 och 5 § i lag 697/2018, som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
I denna lag finns bestämmelser om de underrättelser som enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet ska lämnas till Europeiska kommissionen beträffande marknadskontrollen av produkter som medför allvarlig risk. Lagen innehåller också bestämmelser om de åtgärder som man i Finland ska vidta med anledning av de underrättelser som Europeiska kommissionen skickar till medlemsstaterna med stöd av den nämnda bestämmelsen och artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen.  
Bestämmelser om marknadskontrollmyndighetens skyldighet att underrätta Europeiska kommissionen om åtgärder i samband med marknadskontrollen av produkter som medför allvarlig risk finns i artikel 20 i marknadskontrollförordningen. 
Denna lag tillämpas inte på underrättelser om sådana åtgärder som omfattas av systemen för informationsutbyte enligt följande EU-rättsakter: 
1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 
2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, 
3) rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation samt rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. 
2 § 
Underrättelser till Europeiska kommissionen om produkter som medför allvarlig risk 
När en marknadskontrollmyndighet vidtar eller ämnar vidta tvingande åtgärder enligt artikel 12 i det direktiv som nämns i 1 § 1 mom. i syfte att hindra eller begränsa utsläppande på marknaden, saluföring eller användning av en produkt därför att den medför allvarlig risk, ska Europeiska kommissionen underrättas om detta. Europeiska kommissionen ska underrättas också om rekommendationer till och överenskommelser med verksamhetsutövarna beträffande motsvarande åtgärder. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Förfarandet för underrättelse om produkter som medför allvarliga risker 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Säkerhets- och kemikalieverket tar emot kommissionens underrättelser enligt artikel 12 i det direktiv som nämns i 1 § 1 mom. och artikel 20 i marknadskontrollförordningen om andra medlemsstaters åtgärder i syfte att begränsa utsläppande på marknaden, saluföring eller användning av produkter, och vidarebefordrar underrättelserna utan dröjsmål till de nationella marknadskontrollmyndigheter som i Finland är behöriga att utöva tillsyn över produkterna i fråga.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 §  
Sekretessbelagda uppgifter 
Bestämmelser om sekretess för de uppgifter som ingår i underrättelserna enligt denna lag finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På sekretessen tillämpas dessutom bestämmelserna i artikel 16 i det direktiv som nämns i 1 § 1 mom. i denna lag. Oberoende av sekretessen får sådana uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, företagshemlighet och en enskilds personliga förhållanden som erhållits vid fullgörandet av uppgifter enligt denna lag lämnas ut till Säkerhets- och kemikalieverket, till marknadskontrollmyndigheter och till Europeiska kommissionen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 9.2.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maiju Tuominen.