Senast publicerat 11-03-2022 11:27

Betänkande EkUB 21/2020 rd RP 55/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton (RP 55/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Maarit Pihkala 
  finansministeriet
 • konsultativ tjänsteman Jaana Vehmaskoski 
  finansministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Riksåklagarens byrå
 • Finansinspektionen
 • Finlands Bank
 • Riksfogdeämbetet
 • centralkriminalpolisen
 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • Tullen
 • Skatteförvaltningen
 • Folkpensionsanstalten
 • Finlands näringsliv rf
 • Finans Finland
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton ändras. I propositionen föreslås det att sådana definitioner i lagen som har lett till oklarheter vid tillämpningen av lagen ska korrigeras. Det föreslås även att de uppgifter som olika aktörer enligt lagen är skyldiga att lämna ut till myndigheter via ett datasöksystem eller till Tullen för lagring i registret över bank- och betalkonton ska korrigeras och preciseras. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Ekonomiutskottet hänvisar till sina ståndpunkter i sitt tidigare utlåtande EkUU 18/2020 rdE 67/2020 rd om utvecklingen av lagstiftning som syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Som komplettering till det som anfördes i det utlåtandet ser ekonomiutskottet det som viktigt att med verkningsfulla metoder ingripa i finansieringen av penningtvätt och terrorism och i olika former av svart ekonomi. 

Regleringen av penningtvätt och finansiering av terrorism sker effektivast genom enhetliga, internationella bestämmelser som också möjliggör ett behövligt internationellt informationsutbyte, eftersom själva fenomenet är globalt. En uteslutande nationell reglering leder till sådana glapp mellan å ena sidan lagstiftningen och å andra sidan myndigheternas befogenheter som är ett hot mot syftet med bestämmelserna. 

Utskottet påminner emellertid om att de elektroniska transaktionerna är enkla och snabba och utnyttjas huvudsakligen i fullt legitimt syfte. Därför är det viktigt att integritetsskyddet, som hör till de grundläggande fri- och rättigheterna, inte i onödan begränsas trots regleringens vällovliga syfte. Det måste finnas ett konsekvent samband mellan regleringen och myndighetsåtgärderna för att säkerställa att de är lämpliga. Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism förutsätter i praktiken långtgående myndighetsbefogenheter, och därför är det särskilt viktigt att befogenheterna är exakt definierade med beaktande särskilt av grundlagsutskottets ställningstaganden (t.ex. GrUU 48/2018 rdRP 167/2018 rd). 

I den gällande regleringen av övervakningssystem för bank- och betalkonton har regeringen försökt finna en balans där man beaktar såväl den allmäneuropeiska regleringen som nationella omständigheter. Syftet med den aktuella propositionen är att rätta till sådana fel och oklarheter av teknisk natur som upptäckts i lagstiftningen. 

Ekonomiutskottet anser att de föreslagna ändringarna är nödvändiga och ändamålsenliga och att de inte väsentligt ändrar innehållet i regleringen. Utskottet tillstyrker att lagstiftningen enligt propositionen godkänns utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 55/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 23.9.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Satu Hassi gröna 
 
ersättare 
Olli Immonen saf 
 
ersättare 
Kai Mykkänen saml 
 
ersättare 
Heikki Vestman saml 
 
ersättare 
Ville Vähämäki saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.