Senast publicerat 14-09-2021 15:39

Betänkande EkUB 21/2021 rd RP 102/2021 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster (RP 102/2021 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Sari Alho 
  arbets- och näringsministeriet
 • gruppchef Tom Vihonen 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • ledande expert Markku Rajamäki 
  Finlands näringsliv rf
 • jurist Sami Hämäläinen 
  Turism- och Restaurangförbundet rf
 • verkställande direktör Heli Mäki-Fränti 
  Resebranschens förbund i Finland rf
 • expert Karoliina Katila 
  Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås en temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster. Enligt förslaget ska Konkurrens- och konsumentverket inte påföra eller ta ut tillsyns- och insolvensskyddsavgift för 2020 av de betalningsskyldiga. 

Syftet med propositionen är att underlätta situationen för researrangörer vars affärsverksamhet har lidit av de reserestriktioner som införts på grund av covid-19-pandemin. Avgiften efterskänks för researrangörer som är skyldiga att ställa säkerhet hos Konkurrens- och konsumentverket som skydd för resenärers förhandsbetalningar och kostnader för hemtransport samt att betala tillsyns- och insolvensskyddsavgift. Det som gör situationen utmanande för researrangörerna är att tillsyns- och insolvensskyddsavgiften bestäms på basis av affärsverksamheten 2019, då covid-19-pandemin ännu inte påverkade affärsverksamheten. Staten går miste om skatteinkomster på cirka 768 400 euro. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 december 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Bakgrunden till propositionen är att läget inom turistbranschen långvarigt försvårats till följd av coronapandemin. Verksamheten inom branschen har begränsats både av den rådande pandemin och av de kraftiga begränsningar av passagerar- och persontrafiken som gjorts för att motverka den. För att underlätta läget för researrangörerna föreslår regeringen att den tillsyns- och insolvensskyddsavgift som betalas av leverantörer av kombinerade resetjänster inte ska bestämmas eller tas ut för 2020. Konkurrens- och konsumentverket har skjutit upp uttaget av avgiften för 2020 på grund av den svåra situationen inom turistbranschen. Problemet med tillsyns- och insolvensskyddsavgiften för 2020 och behovet av en lagändring framhävs av att avgiften skulle fastställas utifrån verksamheten 2019 och därmed grunda sig på omvärlden så som den var före pandemin. 

Ekonomiutskottet anser att propositionen är motiverad och tillstyrker lagförslaget utan ändringar. Utskottet anser att det är viktigt att stödja kontinuiteten i verksamheten i turistbranschen över pandemitiden. Propositionen bidrar till att nå detta mål. 

Utskottet pekar på det faktum att företagen under pandemin också har fått stöd via stödsystem med allmän räckvidd, särskilt genom så kallat kostnadsstöd. Under de rådande exceptionella omständigheterna har utskottet ansett att det är motiverat att gottgöra och lindra företagens förluster, särskilt inom sektorer där näringsverksamheten på grund av pandemin och restriktionerna har försvårats avsevärt. Enligt propositionsmotiven kan en myndighetsavgift som den föreslagna i princip höra till de oflexibla kostnader som ersätts med kostnadsstöd. Kostnadsstödet är dock inte en stödordning som på ett övergripande sätt skulle ha kunnat kompensera de aktuella avgifterna för hela 2020, eftersom bara två månader av tillsyns- och insolvensskyddsavgiften, dvs. november–december 2020, skulle omfattas av kostnadsstödet. 

Utfrågade sakkunniga har lyft fram behovet av att överväga att slopa avgiften också för 2021. Behovet av att slopa avgiften och konsekvenserna av detta bedöms inte i det här avseendet i propositionen, som nu endast gäller året 2020. Enligt utredning kommer även avgifterna för år 2021 att förfalla till betalning i år. 

Ekonomiutskottet anser att det är motiverat att bedöma behovet av att skjuta upp uttaget av avgiften och att slopa den även för 2021. Här måste det vägas in hur branschens omvärld, företagens affärsverksamhet och det ekonomiska läget utvecklats. Likaså behövs det en bedömning av relationen mellan en slopad avgift och andra stödformer. Utifrån en utredning underlättas situationen beträffande 2021 av att insolvensskyddsavgiften bestäms på grundval av paketreseomsättningen året innan. Däremot kan det högsta säkerhetsbeloppet 2020, som ligger till grund för tillsynsavgiften, leda till mycket höga avgifter i förhållande till den faktiska verksamhetens omfattning. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 102/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 14.9.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.