Senast publicerat 08-05-2021 16:19

Betänkande EkUB 22/2016 rd RP 148/2016 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om el- och naturgasnätsavgifter

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om el- och naturgasnätsavgifter (RP 148/2016 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Johanna Juvonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • regeringsråd Arto Rajala 
  arbets- och näringsministeriet
 • direktör Veli-Pekka Saajo 
  Energimyndigheten
 • ekonomi- och finansdirektör Jan Montell 
  Fingrid Abp.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finsk Energiindustri rf
 • Suomen Kaasuyhdistys ry.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om el- och naturgasnätsavgifter ändras. El- och naturgasnätsavgifterna behöver höjas så att de motsvarar Energimyndighetens ökande arbetsinsats i övervakningen av el- och naturgasmarknaden samt myndighetens betalningsandel av kostnaderna för en central informationspunkt. Samtidigt ses lagens definitioner över så att de motsvarar den gällande elmarknadslagen. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Ekonomiutskottet anser att de föreslagna ändringarna behövs och fyller sitt syfte. När Energimyndighetens kostnader för övervakningen stiger är det befogat att justera avgifterna analogt; med tanke på kunderna är det motiverat att nätavgifterna för elektricitet och naturgas motsvarar kostnaderna för övervakningen. Det anses förhindra att avgifterna endast baseras på intressen relaterade till skatteinflödet. 

Vid ekonomiutskottets utfrågning av sakkunniga aktualiserades frågor om tidpunkten för en höjning av nätavgifterna för el och naturgas. Avsikten är att en proposition om en revidering av naturgasmarknadslagen lämnas till riksdagen i december 2016. Ändringarna i den nu aktuella propositionen har ansetts komma för tidigt eftersom de delvis är baserade på lagstiftning som ännu är under beredning. Att genomföra ändringarna skulle öka Energimyndighetens kostnader under 2017. 

Ekonomiutskottet anser att de ändringar som på grund av behandlingstidtabellen för budgetpropositionen aktualiseras 2017 bör behandlas på det sätt som regeringen föreslår. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. Men utskottet beklagar ändå detta förfarande, dvs. att man tvingas ta ställning till resurser i ett läge där de innehållsmässiga frågor som ligger bakom resursbehovet fortfarande är under beredning. Automation kan i framtiden innebära skäligare kostnader också för Energimyndigheten. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 148/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 21.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen saf 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Martti Mölsä saf 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Antero Vartia gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.