Senast publicerat 08-05-2021 11:36

Betänkande EkUB 22/2017 rd RP 151/2017 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem (RP 151/2017 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Janne Häyrynen 
  finansministeriet
 • lagstiftningsråd Paula Kirppu 
  finansministeriet
 • avdelningschef, överdirektör Leena Mörttinen 
  finansministeriet
 • konsultativ tjänsteman Annina Tanhuanpää 
  finansministeriet
 • ledande expert Ville Kajala 
  Finansinspektionen
 • kriminalinspektör Erkki Rossi 
  centralkriminalpolisen
 • jurist Paula Hannula 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • jurist Antti Turunen 
  Centralhandelskammaren
 • verkställande direktör Antti Törmänen 
  Evervest Ab
 • styrelseordförande Tero Weckroth 
  Invesdor Oy
 • intressechef Tuomas Majuri 
  OP Gruppen
 • verkställande direktör Sari Lounasmeri 
  Börsstiftelsen i Finland
 • Senior Advisor Hannu Ruotsalainen 
  Sparbanksförbundet anl
 • expert Santeri Suominen 
  Finlands näringsliv rf
 • chefsjurist Mari Pekonen-Ranta 
  Finanssiala ry
 • verkställande direktör Elli Reunanen 
  FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
 • ordförande Torsti Tenhunen 
  Finnish Business Angels Network ry
 • ordförande Lasse Vuola 
  Joukkorahoitusyhdistys ry
 • styrelseordförande Timo Rothovius 
  Aktiespararnas Centralförbund rf
 • ombudsman Mirjami Kajander-Saarikoski 
  Ersättningsfonden för investerare
 • advokat Janne Lauha 
  Finlands Advokatförbund
 • verkställande direktör Pia Santavirta 
  Suomen pääomasijoitusyhdistys ry
 • ekonomisk expert Petri Malinen 
  Företagarna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • högsta förvaltningsdomstolen
 • marknadsdomstolen
 • Riksåklagarämbetet
 • Finlands Bank
 • dataombudsmannens byrå
 • Energimyndigheten
 • Euroclear Finland Ab
 • Kommunfinans Abp
 • Nasdaq Helsinki Oy
 • Finsk Energiindustri rf
 • Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • professor Erkki Kontkanen. 

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om handel med finansiella instrument. Samtidigt upphävs den gällande lagen med samma namn. Dessutom föreslås ändringar i lagen om investeringstjänster, i lagen om Finansinspektionen och i lagen om gräsrotsfinansiering. Vidare föreslås närmast lagtekniska ändringar i ett antal andra lagar. 

Genom de föreslagna lagarna sätts Europeiska unionens direktiv om marknader för finansiella instrument i kraft samt genomförs de åtgärder som krävs för efterlevnaden av Europeiska unionens förordning om marknader för finansiella instrument. Genom de ändringar som föreslås i lagen om Finansinspektionen genomförs dessutom de åtgärder som behövs för tillämpning av Europeiska unionens referensvärdesförordning. 

Till lagen om investeringstjänster ska enligt förslaget fogas de bestämmelser som direktivet förutsätter om lagens tillämpningsområde och undantag i det avseendet samt om förutsättningarna för beviljande av verksamhetstillstånd och bedrivande av verksamhet, dvs. nya bestämmelser om algoritmisk handel och processer för produktgodkännande och om incitament. I kapitlet om förvaring av kundmedel föreslås av direktivet förutsatta preciseringar som ska förstärka investerarskyddet i förhållande till värdepappersföretagen. 

I den nya lagen om handel med finansiella instrument föreskrivs i överensstämmelse med direktivet om marknadsoperatörer som driver handelsplattformar, om en ny organiserad handelsplattform och om tillväxtmarknader för små och medelstora företag, liksom även om positionslimiter, kontroller av positionshantering inom råvaruderivat och om rapportering samt om datarapporteringstjänster och leverantörer av sådana. 

I förordningen om marknader för finansiella instrument föreskrivs om transparens när det gäller handelsplatser, transparens när det gäller systematiska internhandlare och värdepappersföretag som bedriver OTC-handel, transaktionsrapportering, derivat, icke-diskriminerande tillträde till clearingsystem för finansiella instrument, övervakningsåtgärder för produktingripande och positioner samt om tredjelandsföretags tillhandahållande av tjänster och utförande av verksamhet efter ett beslut om fastställande av likvärdighet med eller utan etablering av filial. 

Förordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna vilket innebär att vissa bestämmelser, närmast sådana som ingår i lagen om handel med finansiella instrument, måste upphävas. Till den kategorin hör framför allt lagens III avdelning där det föreskrivs om öppenhet i handeln med finansiella instrument. 

Det föreslås att lagen om gräsrotsfinansiering ändras så att till den i överensstämmelse med direktivet fogas en bestämmelse om auktorisationskrav för förmedlare av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. De procedurbestämmelser som ska tillämpas på verksamheten i fråga föreslås bli preciserade på det sätt som direktivet förutsätter. 

Till lagen om Finansinspektionen, till den nya lagen om handel med finansiella instrument och till lagen om investeringstjänster ska enligt förslaget i överensstämmelse med direktivet fogas bestämmelser om administrativa påföljder. Det föreslås att maximibeloppet av påföljdsavgift som Finansinspektionen får påföra höjs avsevärt. Påföljdsavgiftens maximibelopp kan för juridiska personer uppgå till 10 procent av en koncerns sammanlagda omsättning samt för fysiska personer till fem miljoner euro. 

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 3 januari 2018. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Bakgrund till regleringen och regelverk för sektorn för investeringstjänster.

De lagändringar som föreslås i propositionen grundar sig i huvudsak på det omarbetade direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och på förordningen om marknader för finansiella instrument (MiFIR). Syftet med den föreslagna regleringen är att stärka investerarskyddet och öka transparensen på marknaden. 

Ekonomiutskottet menar att propositionen behövs och fyller sitt syfte samt tillstyrker lagförslagen i propositionen, dock med många ändringar. Ekonomiutskottet föreslår att propositionen ändras bland annat i fråga om Finansinspektionens bemyndiganden att utfärda föreskrifter, rätt att få information och rätt att söka ändring. Likaså förtydligas bestämmelsernas tillämpningsområden och inbördes relationer. Eftersom riksdagen efter det att regeringen lämnade den nu aktuella propositionen har godkänt annan lagstiftning med överlappande bestämmelser måste det göras tekniska ändringar i den nu föreslagna lagstiftningen. Ändringarna är huvudsakligen lagtekniska och inverkar inte väsentligt på propositionens syften. 

EU-reglerna och de nationella bestämmelserna om investeringstjänster bildar ett regelverk med stor räckvidd i fråga om finansmarknaderna. Den grundläggande svårigheten i fråga om regleringen av finansmarknaden är att hitta en balans mellan reglering och att tillåta fri aktivitet på marknaden. En tung reglering som ska säkerställa att allmänheten har förtroende för finansmarknaden kan leda till upplevt höga priser eller till att förutsättningarna för utvecklingen av branschen eroderas. Analogt kan en alltför lätt reglering leda till oönskade bieffekter av att investerare mister förtroendet. Om det skapas lindrigt reglerade delområden i en sektor som i övrigt är starkt reglerad, kan man förutse att marknaden ändrar sina funktioner så att den kan utnyttja lättnaderna. För den som ska tillämpa regelverket kan dess komplexitet och de inbördes beroendeförhållanden ställvis vara svåra att få grepp om. Därför har det visat sig svårt att hålla fast vid konsekvensen när regelverket blir massivt. Ekonomiutskottet framhåller att lagstiftningen bör vara så konsekvent och ensriktad som möjligt oavsett vem som erbjuder en finansieringsprodukt eller en finansieringstjänst. 

Utskottet konstaterar att propositionen ställvis tämligen väl lyckas uppnå klarhet. Däremot vill utskottet uttrycka sitt missnöje med de av utskottet oberoende villkor under vilka utskottet förväntats behandla propositionen. I samband med att propositionen lämnades till utskottet gjordes det klart att det är ytterst viktigt att den föreslagna lagstiftningen kan sättas i kraft vid ingången av 2018. Enligt uppgift till utskottet skulle en fördröjning av ikraftträdandet medföra ett flertal osäkerhetsmoment, bland annat att möjligheterna för finländska tillhandahållare av investeringstjänster att agera över gränserna hindras, att verksamheten mot internationella samarbetsparter försvåras och att det överhuvudtaget ger negativa konsekvenser för den finländska värdepappersmarknadens trovärdighet på ett internationellt plan. Lagstiftningspaketets förväntade konsekvenser för finansmarknaden bildar tillsammans med remissyttrandena ett komplex av en storleksordning som kunde gett anledning till en mer omfattande utskottsbehandling än vad som av förekommen anledning nu var möjligt. 

Konsekvenser av den föreslagna lagstiftningen.

Under sakkunnigutfrågningen har det framförts motstridiga uppfattningar om den föreslagna lagstiftningens konsekvenser. I fråga om exempelvis regleringen av gräsrotsfinansiering ansåg en del av de sakkunniga att de föreslagna bestämmelserna äventyrar investeringsskyddet, medan andra sakkunniga framhöll att bestämmelserna smular sönder uttryckligen den utveckling mot en mångsidigare företagsfinansiering som eftersträvades i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016; EkUB 15/2016 rdRP 46/2016 rd). Också de ändringar som lättar upp reglerna om tillhandahållande av investeringstjänster har gett anledning till mycket varierande bedömningar av konsekvenserna. 

Öppenhet som verktyg för ökat investerarskydd.

Att öka öppenheten ses som ett centralt verktyg i strävan att stärka investerarskyddet. Stärkt tillsyn och ökade rapporteringsskyldigheter kan ge det intrycket att transparensen är heltäckande och genomsyrar all verksamhet på finansmarknaden. Ekonomiutskottet vill dock fästa uppmärksamheten vid att öppenhetsregleringen är asymmetrisk och att inte heller de ändringar som föreslås i propositionen råder bot på det. De kostnader som belastar avkastningen på sysselsatt kapital påverkar i hög grad hur lyckat ett placeringsbeslut är ur investerarens perspektiv. Kostnaderna för förvaltning av investeringar och jämförbarheten av kostnaderna påverkar i hög grad beslutet när man jämför den förväntade nettoavkastningen av olika placeringsinstrument. Rapporteringsskyldigheterna och den uppmuntrande regleringen har i det här avseendet på många punkter en obalans. I Finland mäts kostnaderna för placeringsfonder oftast genom TER-värdet (total expense ratio). TER anger kostnadernas andel av det genomsnittliga kapitalet och innefattar förvaltnings- och förvaringsavgifter, kontoskötselavgifter och andra bankavgifter samt eventuellt avkastningsbundet arvode. I TER ingår dock inte exempelvis transaktionskostnader. Totalkostnadsandelen (TKA) är ett värde som innefattar transaktionskostnaderna och ur investerarens synvinkel skulle vara avsevärt mer informativt. Men inte heller det innefattar eventuell källskatt eller transaktionsskatter som fonden måste betalas. De transaktionskostnader som betalas av fonden ingår inte heller i de kostnader som anges i fondens broschyr med basfakta. Nyckeltalen för de samlade förvaltningskostnaderna för en placering utelämnar således poster som fonden kan låta bli att anmäla med hänvisning till bland annat affärshemligheter. På grund av denna asymmetri går jämförbarheten förlorad, vilket innebär en avsevärd konkurrensfördel för de aktörer som har såväl clearingverksamhet som ett eget fondbolag. För att uppnå bättre informationsbalans bör fondbolagen enligt utskottet offentliggöra också alla operativa kostnader. Utskottet ser det som viktigt att statsrådet i syfte att uppnå målet att stärka investerarskyddet genom ökad öppenhet vidtar behövliga åtgärder för att eliminera denna asymmetri. 

Ersättningsfonden för investerare.

Ekonomiutskottet ansåg i sitt betänkande om lagen om gräsrotsfinansiering att bestämningsgrunderna för avgiften till ersättningsfonden för investerare inte på ett ändamålsenligt sätt beaktar särdragen hos gräsrotsfinansieringen eller andra nya finansieringsformer, bland annat situationer där en finansieringsrunda måste inställas. Utskottet fäste då uppmärksamhet bland annat vid att bestämningsgrunderna var svåra att greppa och förkastade då ett ändringsförslag som den ansåg ytterligare försvåra en mekanism som inte var optimal. Utskottet ansåg det ytterst viktigt att rättsläget görs mer ändamålsenligt och att grunderna för bestämning av garantiavgiften därför bättre än i nuläget bör återspegla bland annat omfattningen av och riskerna i tjänsteleverantörens verksamhet. Riksdagen godkände på förslag av utskottet ett uttalande enligt vilket riksdagen förutsätter att statsrådet omedelbart inleder beredning av nödvändiga ändringar i lagstiftningen för att bestämmelserna om ersättningsfonden för investerarskydd ska motsvara den förändrade omvärldens krav på ett sätt som tryggar investerarskyddet. Ekonomiutskottet vill påskynda beredningen av en sådan lagstiftning. 

Gräsrotsfinansiering.

Det bärande temat i regleringen av gräsrotsfinansieringen är proportionalitetsprincipen, enligt vilken kvaliteten och omfattningen i fråga om förmedlarnas verksamhet ska beaktas vid tillämpningen. Målet är att finna en balans mellan utnyttjande av fördelarna med gräsrotsfinansiering och tryggande av investerarskyddet. De nu föreslagna ändringarna av lagen om gräsrotsfinansiering ska genomföra de i direktivet fastställda minimikraven på auktorisationsförfarandet för och tillsynen över förmedling av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering som sker med finansiella instrument. För annan gräsrotsfinansiering föreslås det att det också i fortsättningen ska räcka med registrering. Syftet med lagen om gräsrotsfinansiering är inte förbigå de skyldigheter enligt MiFID II som ska följas av alla värdepappersföretag och kreditinstitut och andra aktörer som inom ramen för sitt verksamhetstillstånd tillhandahåller investeringstjänster genom finansiella instrument. Bestämmelserna i den nationella lagstiftningen ska fortfarande tillämpas på förmedling av lånebaserad gräsrotsfinansiering och på förmedling av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering som sker med andra än finansiella instrument. Orsaken till den föreslagna lagändringen är att registreringskraven enligt den gällande lagen om gräsrotsfinansiering inte kan anses motsvara minimikraven i direktivet. 

Ekonomiutskottet menar att förslaget i propositionen är en balanserad kompromiss mellan de angivna intressena, men förutsätter att konsekvenserna av lagstiftningen bevakas noggrant och att man då också beaktar hur andra medlemsstater har implementerat bestämmelserna. Den nationella lagstiftningen om investeringsbaserade gräsrotsfinansieringen är betydligt lättare än för andra investeringstjänster. Det kan i nuläget motiveras med att kommissionen har meddelat att den i mars 2018 kommer att föreslå en mer omfattande lagstiftning om gräsrotsfinansiering. I det nu rådande läger ser utskottet det som ändamålsenligt att den nationella regleringen av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering bibehålls tillräckligt lätt, inom de gränser som MiFID tillåter. 

Finansinspektionens bemyndigande att utfärda föreskrifter med avseende på förfogande över rättigheter som avser kunders finansiella instrument eller kundmedel enligt lagen om investeringstjänster.

Ekonomiutskottet omfattar Finansinspektionens bedömning att artikel 5 i kommissionens delegerade direktiv inte fullt ut sätts i kraft till följd av ordalydelsen i 9 kap. 4 § i lagförslag 1. Det genomförandesätt som föreslås i propositionen kan göra det svårare för tillsynsmyndigheten att utfärda närmare föreskrifter och påföra administrativa påföljder, om den föreslagna bestämmelsen tolkas så att den i sin helhet genomför bestämmelserna i det nämnda direktivet. Utskottet konstaterar att detta inte är avsikten med den föreslagna bestämmelsen. Det delegerade direktivet är detaljerat och innehåller reglering av ytterst teknisk art. Det lämpar sig därför inte till alla delar för genomförande på lagnivå. Därutöver bör man beakta möjligheten att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA ger en tolkningsrekommendation eller andra anvisningar i frågan. Ekonomiutskottet konstaterar att till den del bestämmelserna i det delegerade direktivet inte genomförs genom den nu aktuella lagen, måste de genomföras i Finansinspektionens föreskriftssamling. 

Förenklat regelverk för vissa tillhandahållare av investeringstjänster.

Enligt 1 kap. 3 § i förslaget till lag om investeringstjänster kan en enklare regleringsmiljö införas för aktörer som endast tar emot och förmedlar sådana finansiella instrument som avses i bestämmelsen eller tillhandahåller investeringsrådgivning i anslutning till dem. Syftet med bestämmelsen är att främja ett mångsidigare utbud av investeringstjänster och öka konkurrensen inom branschen. 

Vid en bedömning av fördelarna och nackdelarna med en enklare reglering har utskottet beaktat att de föreslagna villkoren för auktorisation innebär att också det enklare tillståndsförfarandet är tämligen krävande. Ekonomiutskottet påminner om att en tillhandahållare av investeringstjänster också i det lättare förfarandet måste ha arrangemang för att säkerställa en sund och ansvarsfull ledning av verksamheten och främja marknadens integritet och kundernas intressen. Å ena sidan framfördes det under sakkunnigutfrågningen oro med avseende på investerarskyddet och konkurrensneutraliteten. Å andra sidan har aktörer som skulle omfattas av den lättare regleringen inte hörts. I den fortsatta beredningen av lagstiftningen måste de olika perspektiven beaktas. 

Självinkrimineringsskyddet.

Regeringen föreslår bestämmelser om en begränsning av självinkrimineringsskyddet. Det föreslås att tillämpningsområdet för påföljdsavgift begränsas till endast sådana överträdelser av bestämmelserna om Finansinspektionens rätt att få information och granskningsrätt där det inte är fråga om brottsmisstankar. Sakkunniga har framfört att propositionsmotiven bör preciseras på denna punkt. 

Med tanke på tillsynen är det enligt utskottet problematiskt med en motivering som ger den tolkningen att skyddet mot självinkriminering skulle kunna utgöra ett hinder för Finansinspektionens rätt att få information och granskningsrätt redan i ett läge där det inte finns någon brottsmisstanke. Av propositionen får man alltså den uppfattningen att skyddet mot självinkriminering kan åberopas redan i den fasen där Finansinspektionen skickar tillsynsobjektet eller någon annan en utredningsbegäran eller gör en inspektion hos tillsynsobjektet. Ekonomiutskottet ser det som möjligt att den här tolkningen i praktiken hindrar Finansinspektionen från att utöva en effektiv tillsyn. 

Riksdagens grundlagsutskott konstaterade i ett utlåtande (GrUU 39/2014 rdRP 46/2014 rd) att skyddet mot självinkriminering fundamentalt handlar om rätten att i brottmål vägra vittna mot sig själv samt rätten att låta bli att medverka till att ens egen skuld bekräftas och att skyddet är ett av kriterierna för en rättvis rättegång i linje med 21 § i grundlagen. Men grundlagsutskottet har ändå framhållit att skyddet inte mot bakgrunden av Europadomstolens praxis hindrar eller begränsar sådan lagfästa administrativa övervakningsåtgärder där en person förväntas lämna uppgifter eller utredningar för exempelvis beskattning, övervakning av näringsverksamhet eller miljöskydd. Utan att kränka principen om rättvis rättegång kan alltså denna typ av anmälningsskyldighet förstärkas med hot om straff eller motsvarande påföljd eller vite eller någon annan tvångsåtgärd. 

Ekonomiutskottet anser att bestämmelserna om skydd mot självinkriminering måste bedömas i ett vidare perspektiv och mer omsorgsfullt i samband med en grundlig, horisontell lagberedning. I det här sammanhanget föreslå utskottet att 15 kap. 2 § 9 mom. i lagförslag 1 preciseras på det sätt som närmare anges i detaljmotiven nedan. 

Sammanfattande kommentarer.

Ekonomiutskottet påpekar att flertalet av de investeringstjänster som erbjuds allmänheten omfattas av regleringen. Dessa investeringstjänster kan i princip tillhandahållas endast av en auktoriserad eller registrerad tjänsteleverantör vars verksamhet övervakas. Det erbjuds dock också investeringsprodukter som inte omfattas av reglering och därmed inte heller av någon tillsyn. Försäljning av sådana produkter kräver inte auktorisation och försäljningen är inte heller förknippad med någon lagfäst skyldighet att lämna information till kunderna. Dessutom finns det investeringsprodukter för vilka det i lag föreskrivs om minimiinnehållet i de uppgifter som ska lämnas och om marknadsföringen av dem, men som i vissa situationer kan säljas utan auktorisation. Det är dock alltid investeraren som i slutändan svarar för sitt investeringsbeslut, vilket accentuerar betydelsen av aktörernas skyldighet att lämna information och ordna verksamheten så att den motsvarar öppenhetskraven. 

Ekonomiutskottet understryker att även om den föreslagna regleringen betyder lättnader i de administrativa säkringsmekanismerna för vissa aktörer, kan man inte säga att det är särskilt enkelt att få tillstånd ens enligt det förenklade förfarandet. Utskottet anser det utrett att det förenklade tillståndsförfarandet kan bidra till ett mångsidigare tjänsteutbud och förordar därför den föreslagna regleringen. Konsekvenserna av regleringen måste dock bevakas särskilt när det gäller konkurrensneutraliteten. Vid behov ska statsrådet vidta behövliga lagstiftningsåtgärder. Vid bedömningen av behovet av åtgärder har de observationer Finansinspektionen gör i samband med sin tillsyn en central ställning. 

I propositionens lagförslag finns många punkter som kräver tekniska ändringar och korrigering av författningshänvisningar. Med beaktande av alla dessa omständigheter anser ekonomiutskottet att det med tanke på rättssäkerheten och en korrekt tillämpning av lagen är nödvändigt att statsrådet snabbt börjar bereda en ny, tekniskt inriktad proposition om den nu aktuella lagstiftningen och i den nya propositionen rättar till dessa tekniska fel, som i huvudsak anknyter till hänvisningar. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 §. Undantag från tillämpningsområdet.

Ekonomiutskottet föreslår att 2 mom. ändras till följd av ett hänvisningsfel i momentet. Det föreslås att 3 mom. 2 punkten korrigeras till följd av ett skrivfel. Utskottet föreslår att 3 mom. 6 punkten korrigeras i fråga om bestämmelsen om handeln med utsläppsrätter för luftfart. 

4 §. Bestämmelser som tillämpas på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare.

Utskottet föreslår att hänvisningsbestämmelserna i 1 och 2 mom. ändras. 

5 §. Bestämmelser som tillämpas på utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut.

Utskottet föreslår att hänvisningsbestämmelserna i 1, 2 och 5 mom. ändras. 

6 §. Bestämmelser som tillämpas på utländska EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare.

Utskottet föreslår att hänvisningsbestämmelserna i 1 och 2 mom. ändras. 

7 §. Bestämmelser som tillämpas på tredjelandsföretag.

Utskottet föreslår att hänvisningsbestämmelserna i 1 mom. ändras. 

8 §. Bestämmelser som tillämpas på försäljning och rådgivning i samband med strukturerade insättningar.

Utskottet föreslår att hänvisningsbestämmelserna i 1, 2 och 3 mom. ändras. 

23 §. Kunder, professionella och icke-professionella kunder.

Europeiska investeringsbanken bör läggas till bestämmelsen i 1 mom. 4 punkten. 

6 kap. Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten

1 §. Minimikapital.

Utskottet föreslår att 1 mom. ändras så att de i 5 mom. avsedda värdepappersföretag som förmedlar och utför order eller tillhandahåller kapitalförvaltning inte felaktigt utesluts från tillämpningen av artikel 26 i EU:s tillsynsförordning. 

6 a kap. Förvärv och avyttring av kvalificerade innehav.

1 §. Informationskrav gällande förvärv och avyttring av kvalificerat innehav.

I paragrafen måste 6 och 7 mom. strykas, eftersom det föreskrivs om saken i en förordning från kommissionen. 

9 kap. Förvaring och annan hantering av kundmedel.

1 §. Förvaring av kundmedel.

Utskottet föreslår att ordalydelsen i 2 mom. preciseras så att det avsedda undantaget endast gäller penningmedel. I samma paragraf måste 4 mom. strykas, eftersom 10 kap. 5 §, till vilket det hänvisas i momentet, stryks. 

2 §. Förvaring av kunders finansiella instrument hos utomstående förvarare.

Utskottet föreslår att ordet "niihin" i 2 mom. i den finska språkdräkten ändras till "siihen". Ändringen påverkar inte den svenska språkdräkten. 

3 §. Förvaring av kundmedel.

Utskottet konstaterar att utformningen av den föreslagna bestämmelsen endast delvis genomför artikel 4.3 i kommissionens delegerade direktiv. Finansinspektionen kan i sina föreskrifter precisera punkter som gäller exempelvis parternas säkerhet eller kundmedlens belopp så att de motsvarar de situationer som uppstår i praktiken. Ekonomiutskottet föreslår att 2 och 3 mom. får följande ordalydelse: 

2 mom.: "Om kundmedel placeras på något annat sätt än på konto i en centralbank ska värdepappersföretaget noga överväga behovet att diversifiera kundmedlen och med tillräcklig skicklighet, omsorg och aktsamhet välja den inlåningsbank, det utländska kreditinstitut eller den penningmarknadsfond som ska förvara kundmedlen och regelbundet bedöma om kraven på förvaring av kundmedlen är uppfyllda." 

3 mom.: "Om värdepappersföretaget förvarar kundmedel hos ett företag som hör till samma koncern, får beloppet av de förvarade medlen uppgå till högst 20 procent av alla sådana penningmedel. Detta krav kan emellertid åsidosättas om det är motiverat med beaktande av säkerheten för en sådan tredje part som avses i 1 mom. och av arten, kvantiteten och omfattningen av värdepappersföretagets verksamhet och i synnerhet av den ringa volym kundmedel värdepappersföretaget innehar. Värdepappersföretaget ska regelbundet bedöma om förutsättningarna för avvikelse från diversifieringskravet är uppfyllda och för Finansinspektionen ange grunderna för sin bedömning." 

10 kap. Förfaranden i kundförhållanden

3 §. Avtal om investeringstjänster.

Ordalydelsen i 1 mom. måste preciseras så att den inte strider mot kommissionens förordning. 

5 §. Värdepappersföretags informationsskyldighet.

Utskottet anser att 4 mom. bör strykas på grund av att det strider mot kommissionens förordning. 

15 kap. Administrativa påföljder

2 §. Påföljdsavgift.

Paragrafens 2 § 6 mom. 10 punkt måste kompletteras med en hänvisning till 19 § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen. Dessutom måste ordalydelsen i 9 mom. preciseras så att effektiviteten i Finansinspektionens tillsyn inte omotiverat äventyras. Utskottet menar att momentets hänvisning till 6 mom. 10 punkten i samma paragraf måste strykas. 

2. Lagen om handel med finansiella instrument

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 §. Definitioner.

I lagens 1 kap. 2 § definieras de begrepp som används i lagen. Utskottet föreslår att 1 mom. 12 punktens definition av marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel preciseras så att den avser en i definitionen uppräknad aktör som tillhandahåller tjänster i Finland. Syftet med preciseringen är att förtydliga tillämpningen av den finländska lagstiftningen på ordnande av multilateral eller organiserad handel. 

Utskottet föreslår att ordalydelsen i 2 mom. preciseras så att den motsvarar de definitioner som införs genom lagen och så att definitionens tillämpningsområde korrigeras. Uttrycket värdepappersföretag ersätts med tillhandahållare av investeringstjänster, varigenom lagen kan tillämpas inte bara på värdepappersföretag utan också på andra som tillhandahåller investeringstjänster. 

5 §. Bestämmelser som ska iakttas av operatörer av multilaterala system samt av systematiska internhandlare.

I 1 kap. 5 § föreskrivs det om skyldigheten att i fråga om multilaterala system följa regleringen. Utskottet föreslår att 1 mom. preciseras så att det bättre motsvarar uttrycket i direktivet, vilket förtydligar bestämmelsen. 

3 kap. Organisering av verksamheten på en reglerad marknad.

2 §. Börsens tillsynsuppgifter.

I 3 kap. 4 § föreskrivs det om börsens tillsynsuppgifter. Utskottet föreslår att bestämmelsen preciseras genom att det till listan över författningar i 1 mom. foga även kommissionens förordningar och beslut. Dessutom måste 2 mom. 2 punkten preciseras genom att begreppet "otillbörliga marknadsförhållanden" ändras till "otillbörliga handelsförhållanden". Vidare ändras ordalydelsen i 3 mom. så att den tydligare hänvisar till vidarebefordran av information om sådana förfaranden som avses i paragrafen. 

4 §. Utkontraktering av en börs verksamhet.

I 3 kap. 4 § föreskrivs det om utkontraktering av en börs verksamhet. Utskottet föreslår i syfte att förtydliga avgränsningen av utkontrakteringen att ordalydelsen i 2 mom. preciseras så att det gäller drivande av en reglerad marknad. Utskottet föreslår att det i samma moment införs en kompletterande hänvisning till åtaganden enligt annan EU-lagstiftning om finansiella marknader som börsen svarar för trots utkontrakteringen. 

11 §. Avbrytande eller avslutande av handel.

I 3 kap. 11 § föreskrivs det om avbrytande eller avslutande av handel. För tydlighetens skull föreslår utskottet att 4 mom. kompletteras med en hänvisning till avbrytande av handel med derivat som har samband med el eller naturgas. Utskottet föreslår att 5 mom. 2 punkten förtydligas genom tillägg av ordet offentligt, och att en felaktig hänvisning i 7 mom. korrigeras till 4 mom. 

12 §. Finansinspektionens befogenheter att avbryta, avsluta eller förbjuda handel med finansiella instrument.

I 3 kap. 12 § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att avbryta, avsluta eller förbjuda handel med finansiella instrument. Utskottet föreslår att 1 mom. kompletteras med en vidare hänvisning till andra författningar i syfte att säkerställa Finansinspektionens befogenheter. 

36 §. Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter.

I 3 kap. 36 § föreskrivs det om Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter. Utskottet föreslår att behörigheten att meddela föreskrifter utvidgas i fråga om börsens operativa riskhantering och innehållet i villkoren för utkontraktering av börsens verksamhet. I 2 mom. föreslås för tydlighetens skull en precisering av hänvisningen. 

5 kap. Krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar

4 §. Hantering av intressekonflikter samt tillförlitliga system.

I 5 kap. 4 § föreskrivs det om hantering av intressekonflikter hos tillhandahållare av multilaterala och organiserade handelsplattformar och om tillförlitliga system. I 2 mom. hänvisas det till att operatörer ska iaktta det som föreskrivs i 3 kap. i samma lag. Utskottet föreslår att paragrafhänvisningen preciseras så att den bättre motsvarar kraven i direktivet. 

13 §. Marknadsplatsoperatörens tillsynsuppgifter.

I 5 kap. 13 § föreskrivs det om marknadsplatsoperatörens tillsynsuppgifter. Utskottet föreslår att det till 1 mom. fogas en hänvisning till relevanta EU-författningar och till kommissionens förordningar och beslut. Vidare föreslår utskottet att det till 2 mom. fogas en hänvisning till de preciserade bestämmelser som nämns i 1 mom. Dessutom föreslås en precisering av Finansinspektionens skyldighet att vidarebefordra information. 

18 §. Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter.

I 5 kap. 18 § föreskrivs det om Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter. Utskottet föreslår hänvisningen korrigeras så att den hänvisar till 3 kap. 6 § 2 mom. 

6 kap. Tillväxtmarknader för små och medelstora företag

1 §. Registrering av tillväxtmarknader för små och medelstora företag.

I 6 kap. 1 § föreskrivs det om registrering av tillväxtmarknader för små och medelstora företag. Utskottet föreslår att 1 mom. preciseras så att det bättre motsvarar direktivet. Enligt direktivet kan inte enbart en del av en handelsplattform registreras som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. 

7 kap. Transparenskrav för handel med finansiella instrument

3 §. Avbrytande och förbjudande av systematisk internhandel.

I 7 kap. 3 § föreskrivs det om avbrytande och förbjudande av systematisk internhandel. För tydlighetens skull föreslår utskottet att en felaktig paragrafhänvisning i 3 mom. korrigeras. 

8 kap. Rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster

18 §. Anmälan om aktieförvärv.

Utskottet föreslår att det till kapitlet fogas en ny paragraf om anmälan av aktieförvärv. Utgångspunkten för regleringen om aktörer inom finanssektorn måste vara att bakgrundsinformation om ägare och ledande personer hos de aktörer som regleringen gäller alltid ska utredas. Syftet med ägarkontrollen är att säkerställa att betydande ägare i företag inom finanssektorn till exempel inte nyligen har begått ekonomiska brott eller annars inte har en bakgrund som gör dem olämpliga som ägare av denna typ av företag. Vidare ska ägarkontrollen trygga förtroendet för finansmarknaden och förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. I den föreslagna lagen saknas bestämmelser enligt vilka den som tänker förvärva en avsevärd ägarandel eller ett avsevärt röstetal i en leverantörer av datarapporteringstjänster måste underrätta Finansinspektionen om detta. Med stöd av bestämmelserna kan Finansinspektionen förbjuda förvärvet. Utan dessa bestämmelser kan Finansinspektionen inte effektivt utföra tillsynen över ägarnas tillförlitlighet. 

19 §. Förbud mot att förvärva aktier.

Utskottet föreslår att det till kapitlet fogas en ny paragraf om förbud mot att förvärva aktier på samma grunder som anförs i fråga om 18 §. 

11 kap. Överklagande

2 §. Överklagande av Finansinspektionens beslut.

I 11 kap. 2 § föreskrivs det om överklagande av Finansinspektionens beslut. Utskottet föreslår att det 1 och 2 mom. fogas hänvisningar till 5 kap. 19 § i lagen. 

12 kap. Administrativa påföljder

2 §. Påföljdsavgift.

I 12 kap. 2 § föreskrivs det om påföljdsavgifter. För tydlighetens skull föreslår utskottet att de felaktiga hänvisningarna i 1, 2 och 3 mom. korrigeras. 

14 kap. Ikraftträdande

2 §. Övergångsbestämmelser.

I 14 kap. 2 § föreskrivs det om övergångsbestämmelser som tillämpas på aktörerna. Utskottet föreslår att 4 mom. om aktörer som driver datarapporteringstjänster kompletteras i syfte att säkerställa kontinuiteten i verksamheten. Utskottet föreslår för tydlighetens skull också att ett uttryck preciseras i 5 mom. Ändringen påverkar inte den svenska språkdräkten. 

3. Lagen om ändring av lagen om Finansinspektionen

5 §. Andra finansmarknadsaktörer.

Utskottet föreslår att paragrafen ändras till den del det är nödvändigt till följd av att riksdagen har godkänt lagförslagen i propositionen RP 143/2017 rd. Till 10 punkten fogas en hänvisning till 8 kap. 18 § i lagen om handel med finansiella instrument och till 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen. 

21 §. Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till marknadsmissbruk och tillsyn enligt referensvärdeförordningen.

Utskottet föreslår att Finansinspektionens rätt att få uppgifter utvidgas så att uttrycket "trots sekretessbestämmelserna" fogas till 2 mom. och att rätten att begära uppgifter ändras till rätten att få uppgifter. 

32 a §. Förbud mot förvärv av ägarandelar.

Eftersom det till 8 kap. i lagen om handel med finansiella instrument fogas en ny 18 §, måste det till 32 a § i denna lag fogas en hänvisning till den bestämmelsen. 

32 c §. Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar.

Eftersom det till 8 kap. i lagen om handel med finansiella instrument fogas en ny 18 §, måste det till 32 c § i denna lag fogas en hänvisning till den bestämmelsen. 

40 §. Påföljdsavgift.

Utskottet föreslår att paragrafhänvisningarna i det nya 5 mom. korrigeras. 

50 o §. Verksamhet som behörig myndighet enligt direktivet om marknader för finansiella instrument och EU:s förordning om marknader för finansiella instrument.

Efter att regeringen lämnade den nu aktuella propositionen har det till lagen redan fogats en ny 50 n §, varför den paragraf som nu fogas till lagen får beteckningen o. 

73 §. Överklagande.

Enligt 6 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996) har en myndighet besvärsrätt på grundval av stadgande i lag eller om besvärsrätten är nödvändig för det allmänna intresse som myndigheten skall bevaka. För att säkerställa Finansinspektionens besvärsrätt bör 73 § 4 mom. i den gällande lagen därför bevaras i kraft till den del det gäller ett beslut genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt ett beslut av Finansinspektionen. Utskottet föreslår att det till 73 § fogas ett nytt 5 mom. med detta innehåll. 

5. Lagen om ändring av kreditinstitutslagen

17 kap. Tredjeländers kreditinstituts rätt att etablera och öppna representationer i Finland

8 §. Tillämpningsområde.

Utskottet föreslår att det till 17 kap. fogas en ny 8 § i syfte att förtydliga det inbördes förhållandet mellan tillämpningsområdena i lagen om investeringstjänster respektive kreditinstitutslagen i fråga om ett sådant kreditinstitutet från ett tredjeland som avser att via en filial i Finland tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva placeringsverksamhet. 

8. Lagen om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

4 §. Proportionell tillsynsavgift.

Utskottet föreslår att en hänvisningsbestämmelse korrigeras. 

5 §. Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift.

Utskottet föreslår att en hänvisningsbestämmelse korrigeras. 

6 §. Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga.

Utskottet föreslår att paragrafen ändras till den del det är nödvändigt till följd av att riksdagen har godkänt lagförslagen i propositionen RP 143/2017 rd. Till paragrafens tabell fogas på två rader en hänvisning till 7 b § i lagen om betalningsinstitut. Utskottet föreslår dessutom att det till tabellen fogas en ny rad om grundavgift för referensvärdesadministratörer (5 000 euro). 

16. Lag om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag

1 kap. Allmänna bestämmelser

3 §. Definitioner.

Utskottet föreslår att ändringsförslaget i propositionen förkastas. Ändringsförslaget måste förkastas i och med att riksdagen godkänt en ändring i proposition RP 137/2017 rd. I det sammanhanget ändrades bestämmelsen så att den harmoniserar med direktivet om återhämtning och resolution av kreditinstitut. Om paragrafen nu skulle godkännas enligt propositionen, skulle den tidigare, felaktiga ordalydelsen återinföras. 

19. Lag om ändring av 3 § i betaltjänstlagen

Ingressen.

Utskottet föreslår att ingressen till lagen korrigeras. Eftersom riksdagen har godkänt en lagändring enligt RP 132/2017 rd, måste lagens nummer i ingressen ändras. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 4, 6, 7, 9—15, 17, 18 och 20—29 i proposition RP 151/2017 rd utan ändringar.  Riksdagen godkänner lagförslag 1—3, 5, 8, 16 och 19 i proposition RP 151/2017 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om investeringstjänster (747/2012) 2 kap. 2 § 5 mom. och 9 kap. 9 §, av dem 2 kap. 2 § 5 mom. sådant det lyder i lag 735/2016, 
ändras 1 kap., rubriken för 2 kap., 1 §, rubriken för 2 § samt paragrafens 1 och 2 mom., 3 och 3 a §, 3 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 3 §, 4 § 1 mom. och rubriken för 8 §, rubriken för 4 kap. samt 1 och 2 §, 5 kap., rubriken för II avdelningen, 6 kap. 1 § och 2 § 2 och 4 mom., 7 kap., 8 kap. 2 §, 9 kap. 1—6 §, 10 kap., 12 kap. 2 § 4 mom., 13 kap. 1 och 6 §, 14 kap. 3 § 1 och 2 mom., 15 kap., samt 16 kap. 1 och 3 §, 
av dem 2 kap. 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag 166/2014, 2 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 735/2016, 2 kap. 3 a § i lag 735/2016, 6 kap. 2 § 2 och 4 mom. samt 16 kap. 3 § i lag 623/2014, 8 kap. 2 § i lag 640/2016, 9 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 166/2014, 9 kap. 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 354/2014 och 16 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 623/2014 och 640/2016, samt 
fogas till 3 kap. 8 § ett nytt 2 mom., till lagen nya 6 a, 6 b och 7 a kap., till 9 kap. nya 4 a, 10 och 11 §, till 11 kap. 1 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom. samt till 13 kap. en ny 6 a § som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag ska tillämpas på affärsverksamhet genom vilken investeringstjänster tillhandahålls eller investeringsverksamhet bedrivs. 
2 § 
Undantag från tillämpningsområdet 
Denna lag tillämpas inte, om 
1) bara bokföringsskyldiga inom samma koncern tillhandahålls tjänster, 
2) verksamheten bedrivs tillfälligt i samband med annan affärsverksamhet eller yrkesmässig verksamhet som separat regleras i lag genom administrativa bestämmelser eller etiska föreskrifter för yrkeskåren, 
3) handeln bedrivs för egen räkning med andra finansiella instrument än råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av utsläppsrätter, och det inte tillhandahålls andra investeringstjänster eller bedrivs annan investeringsverksamhet med de andra finansiella instrumenten, utom i det fall att verksamhetsutövaren
a) verkar som marknadsgarant,
b) är medlem eller deltagare på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform eller har direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats, med undantag för icke-finansiella företag som på en handelsplats utför transaktioner som på ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med icke-finansiella företags eller deras koncerners affärsverksamhet eller likviditetsfinansiering.
c) tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, eller
d) handlar för egen räkning vid utförande av kundorder,
 
4) verksamhetsutövaren vid sidan av sin huvudsakliga affärsverksamhet för egen räkning handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller utsläppsrättsderivat, inklusive marknadsgaranter, med undantag för personer som handlar för egen räkning när de utför kundorder eller om en verksamhetsutövare vid annan handel än handel för egen räkning tillhandahåller investeringstjänster rörande de finansiella instrumenten till kunder eller leverantörer i sin huvudsakliga verksamhet, under förutsättning att
a) verksamhetsutövarens eller dess koncerns huvudsakliga affärsverksamhet inte är tillhandahållande av investeringstjänster, kreditinstitutsverksamhet eller marknadsgarantsverksamhet för råvaruderivat,
b) verksamhetsutövaren inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, och
c) verksamhetsutövaren årligen till Finansinspektionen anmäler att den utnyttjar undantag som avses i denna punkt och på begäran rapporterar till Finansinspektionen om den grund på vilken verksamheten kan betraktas som en sidoverksamhet,
 
5) verksamhetsutövaren tillhandahåller investeringsrådgivning i samband med annan professionell verksamhet som inte omfattas av tillämpningsområdet för denna lag, förutsatt att investeringsrådgivningen inte är avgiftsbelagd, 
Underpunkterna a—d i 1 mom. 3 punkten tillämpas inte i det fall att på verksamhetsutövaren tillämpas sådana undantag från lagens tillämpningsområde som är baserade på 4 punkten i 1 mom. eller på 3 mom. 3 eller 5 punkten. 
Denna lag gäller inte 
1) Statskontoret, Europeiska centralbanken, Finlands Bank, nationella centralbanker, andra offentliga organ som har som uppdrag att förvalta eller delta i förvaltningen av statsskulden i unionen och inte heller internationella finansinstitut som inrättats av medlemsstater och vars mål är att uppbåda finansiering och tillhandahålla finansiellt stöd till förmån för sina medlemmar som har eller hotas av svåra finansiella problem, 
2) fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder (48/1999) och inte heller AIF-förvaltare enligt lagen om alternativa investeringsfonder (162/2014) och dessas förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut och kapitalförvaltare, om inte något annat följer av 4 och 6 § i Utskottet föreslår en ändring detta kapitel Slut på ändringsförslaget, 
3) personalfonder enligt lagen om personalfonder (934/2010), 
4) försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008, arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), utländska försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) och försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), 
5) pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) och pensionskassor enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992), 
6) sådana verksamhetsutövare som avses i 6 § 1 mom. 8 punkten i lagen om utsläppshandel (311/2011) och Utskottet föreslår en ändring sådana luftfartsoperatörer som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010) och  Slut på ändringsförslagetsom vid handel med utsläppsrätter inte utför kundorder och inte heller tillhandahåller andra investeringstjänster eller bedriver annan investeringsverksamhet än handel för egen räkning, förutsatt att personerna i fråga inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, 
7) stamnätsinnehavare som avses i elmarknadslagen (588/2013) och sådana systemansvariga för överföringssystem som avses i naturgasmarknadslagen (587/2017) då de sköter sina uppgifter i enlighet med de nämnda lagarna eller nätföreskrifter eller riktlinjer som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits i enlighet med de förordningarna, personer som agerar som tjänsteleverantörer på deras vägnar för att utföra uppgifterna enligt de bestämmelserna eller enligt nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt de förordningarna samt alla operatörer eller förvaltare av energibalanseringssystem, rörledningsnät eller system för balansering av tillgången och efterfrågan på energi, när dessa utför sådana uppgifter. 
Ovan i 3 mom. 7 punkten nämnda undantag ska tillämpas på personer som bedriver verksamhet som avses i respektive punkt endast till den del som de bedriver investeringsverksamhet i anslutning till råvaruderivat eller tillhandahåller investeringstjänster i samband med dem för bedrivande av verksamheten i fråga. Undantaget tillämpas dock inte på plattformar för sekundärhandel med finansiella överföringsrättigheter. 
I artikel 73 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 föreskrivs om tillämpning av denna lag på utländska värdepapperscentraler som avses i 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) och på utländska värdepapperscentraler som avses i 6 punkten i den paragrafen. 
3 § 
Partiella undantag från tillämpningen av lagen 
Denna lag ska inte tillämpas på personer som 
1) på det sätt som avses i 1 kap. 15 § 1 och 5 punkten endast tar emot och förmedlar sådana värdepapper som avses i 1 kap. 14 § 1 och 2 punkten eller tillhandahåller investeringsrådgivning i samband med sådana finansiella instrument, under förutsättning att order endast får förmedlas till kreditinstitut, fondbolag, värdepappersföretag eller AIF-förvaltare eller till filialer till värdepappersföretag eller till kreditinstitut som är auktoriserade i tredjeland och iakttar stabilitetsregler som motsvarar lagen om investeringstjänster eller kreditinstitutslagen, 
2) uteslutande tillhandahåller investeringstjänster rörande råvaror, utsläppsrätter eller derivat av dessa och enbart för att säkra sina kunders affärsrisker, om de kunderna uteslutande utgörs av lokala elföretag enligt definitionen i artikel 2.35 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG eller av naturgasföretag enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, förutsatt att de kunderna gemensamt innehar 100 procent av de personernas kapital eller rösträtter, utövar gemensam kontroll och undantas enligt 2 § 1 mom. 4 punkten i denna lag om de själva utför de investeringstjänsterna, eller som 
3) uteslutande tillhandahåller investeringstjänster rörande utsläppsrätter eller derivat av dessa och enbart för att säkra sina kunders affärsrisker, om de kunderna uteslutande utgörs av verksamhetsutövare enligt definitionen i artikel 3 f i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, förutsatt att de kunderna gemensamt innehar 100 procent av de personernas kapital eller rösträtter, utövar gemensam kontroll och undantas enligt 2 § 1 mom. 4 punkten i denna lag om de själva utför de investeringstjänsterna. 
På personer som avses ovan i 1 mom. tillämpas dock 2 kap. 1 §, 3 kap., 6 b kap., 7 kap. 7 § 4 mom., 9 §, 10 kap. 2 och 3 §, 4 § 1 mom. och 2 mom., om investeringen överstiger 2 000 euro, 5 § 1—3 mom., 6 § 5—8 mom., 7, 11, 12 och 15 § samt 15, 16 och 16 a kap. i denna lag. 
De personer som avses i 1 mom. får inte inneha kunders finansiella instrument eller penningmedel (kundmedel) och de får inte stå i skuld till sina kunder. Dessa personer ska ha en yrkesmässig ansvarsförsäkring som Finansinspektionen bedömer vara tillräcklig med beaktande av arten och omfattningen av deras verksamhet. Försäkringsgivaren ska ha hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) om inte Finansinspektionen på ansökan beviljar undantag från detta. Försäkringen ska dessutom uppfylla följande villkor: 
1) försäkringen gäller för ersättning av skador som personen enligt denna lag är ansvarig för, 
2) försäkringens belopp är minst 1 000 000 euro per skada och totalt 1 500 000 euro för samtliga skador per år, 
3) om försäkringen inbegriper självrisk, ska försäkringsgivaren betala försäkringsersättningen till den skadelidande utan avdrag för självrisken, 
4) av försäkringen ska ersättas en skada som har uppstått till följd av en gärning eller försummelse under försäkringsperioden och beträffande vilken skriftliga ersättningsanspråk har anförts hos anmälaren eller försäkringsgivaren under försäkringens giltighetstid eller inom tre år från det att försäkringen upphörde. 
Tjänster som avses i 1 mom. får från Finland tillhandahållas i en annan EES-stat, om detta inte har förbjudits eller begränsats i den andra EES-staten. Särskilda bestämmelser gäller för tredjeländer. 
En i denna paragraf avsedd person som tillhandahåller investeringstjänster ska tydligt informera kunderna om att på honom eller henne inte tillämpas alla lagbestämmelser om yrkeskompetens samt om organisation och uppförande. 
4 § 
Bestämmelser som tillämpas på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare 
På kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet samt tillhandahåller sidotjänster ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som föreskrivs om värdepappersföretag i 2 kap. 2 §, 6 b kap. 2 §, 7 kap. 2 §, Utskottet föreslår en ändring 5 §, 6 § 1—3 mom. och 5 och 6 mom., 7—9, 12—14 och 16 § Slut på ändringsförslaget, 7 a kap., 9—11 kap., 13 kap. 1 Utskottet föreslår en ändring och 6  Slut på ändringsförslaget§, om det är fråga om att anlita ett anknutet ombud, Utskottet föreslår en strykning 13 kap. 6 §, Slut på strykningsförslaget 15 kap. och 16 kap. 2 § i denna lag samt i 3 kap. 16 § 1 mom., 4 kap., 6 § 2 mom., 5 kap. 12 och 14 § och 6 kap. i lagen om handel med finansiella instrument ( / ) samt i 5 kap. 1 § 2 mom., i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. 
På fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om placeringsfonder ska i fråga om dess tjänster tillämpas vad som föreskrivs om värdepappersföretag i Utskottet föreslår en ändring 2 kap. 2 §,  Slut på ändringsförslaget6 kap. 1 § 2 mom., 2 § 2 och 4 mom., 7 kap. 2, 5, 7—9Utskottet föreslår en ändring , 12—14 och Slut på ändringsförslaget 16 §, Utskottet föreslår en ändring 9 kap.,  Slut på ändringsförslaget10 kap. 1—7 och 15—16 § och Utskottet föreslår en strykning 9,  Slut på strykningsförslaget11Utskottet föreslår en ändring , 12 Slut på ändringsförslaget och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 § i denna lag. På AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i Utskottet föreslår en ändring 2 kap. 2 §,  Slut på ändringsförslaget6 kap. 1 § 2 mom., 2 § 2 och 4 mom., 7 kap. 2, 5, 7—9Utskottet föreslår en ändring , 12—14 och  Slut på ändringsförslaget16 § och 9—11 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 § i denna lag föreskrivs om värdepappersföretag. 
Vad som i 16 kap. 1 § föreskrivs om skadeståndsskyldighet för värdepappersföretag och dess ägare, verkställande direktör och styrelsemedlemmar gäller på motsvarande sätt kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare som avses i denna paragraf samt deras ägare, verkställande direktörer och styrelsemedlemmar. 
5 § 
Bestämmelser som tillämpas på utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut 
Bestämmelser om utländska EES-värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt att i Finland tillhandahålla sidotjänster via filialer och om de krav som ska ställas på sådan verksamhet finns i 13 §, 2 kap. 2 § 1 mom., 4 kap. 1 § 1—3 och 6 mom., 7 kap. Utskottet föreslår en ändring 2 § 6 mom., 7 §, 15 och 16 Slut på ändringsförslaget §, 7 a kap. 5 §, 10 kap. 1—9 och 11—14 §, och 16 §, 11 kap. 18, 19 och 22—25 §, 12 kap. 4 §, 14 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 §. 
På utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet samt via filialer tillhandahåller sidotjänster i Finland ska i fråga om tjänsterna och verksamheten tillämpas 13 §, 2 kap. 2 § 1 mom., 4 kap. 1 § 4—6 mom., 7 kap. Utskottet föreslår en ändring 2 § 6 mom., 7 §, 15 och 16 Slut på ändringsförslaget §, 7 a kap. 5 §, 10 kap. 1—9 och 11—14 § och 16 § samt 11 kap. 18, 19 och 22—25 §, 12 kap. 4 §, 14 och 15 kap. samt 16 kap. 2 Utskottet föreslår en ändring och 3  Slut på ändringsförslaget§. 
I 4 kap. 2 § 7 mom. föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut som erbjuder i Finland etablerade parter direkt möjlighet att bedriva handel på en multilateral handelsplattform eller på en organiserad handelsplattform. 
I 4 kap. 2 § föreskrivs om tillämpning av lagen på sådana utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet i Finland utan att etablera filial. 
I artiklarna 14—26 Utskottet föreslår en ändring och avdelning VII  Slut på ändringsförslageti Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EU:s förordning om marknader för finansiella instrument) föreskrivs om de krav som ställs på verksamhet som avses i 1 och 2 mom. 
6 § 
Bestämmelser som tillämpas på utländska EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare 
På sådana utländska EES-fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder och som tillhandahåller investeringstjänster i Finland samt på sådana EES-baserade AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som via en filial tillhandahåller investeringstjänster i Finland ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 2 kap. 2 §, 7 kap. Utskottet föreslår en ändring 2 § 6 mom. och 15 och 16 §,  Slut på ändringsförslaget7 a kap. 5 §, 10 kap. 1—9 §, 11—14 § och 16 § samt i 11 kap. 18, 19 och 22—25 § i denna lag föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretag och vad som i 15 kap. föreskrivs om utländska värdepappersföretag samt vad som föreskrivs i 16 kap. 2 § i denna lag. 
Utskottet föreslår en ändring I 4 kap. 2 § föreskrivs om hur lagen ska tillämpas på utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet i Finland utan filialetablering. Slut på ändringsförslaget 
Vad som i 14 kap. 3 § föreskrivs om utländska värdepappersföretags och dessas filialers skadeståndsskyldighet gäller på motsvarade sätt utländska EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare som avses i denna paragraf samt deras filialchefer. 
7 § 
Bestämmelser som tillämpas på tredjelandsföretag 
På tredjelandsföretag som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet i Finland via filialer ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i Utskottet föreslår en strykning 13 §, Slut på strykningsförslaget 2 kap. 2 §, 5 kap. 7 kap. 2, 4, 5, 7, 9Utskottet föreslår en strykning —11  Slut på strykningsförslaget och 15—16 §, 7 a kap., 9 kap., 10 kap. 1—8 §, 9 § Utskottet föreslår en ändring 1 och  Slut på ändringsförslaget2 mom., 11—13, Utskottet föreslår en ändring 15 och  Slut på ändringsförslaget16 §, 11 kap. 20—25 §, 12 kap. 4 §, 14 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 § i denna lag föreskrivs om värdepappersföretag och tredjelandsföretag, vad som i 5 kap. i lagen om handel med finansiella instrument föreskrivs om värdepappersföretag och tredjelandsföretag samt vad som i 7 kap. 6 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om kreditinstitut. I artiklarna 3—26 Utskottet föreslår en ändring och avdelning VII Slut på ändringsförslaget i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs dessutom om de krav som ställs på tredjelandsföretags verksamhet. 
I artiklarna 46—49 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om tredjelandsföretags rätt att i Finland tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet efter ett beslut om fastställande av likvärdighet, med eller utan filial. 
8 § 
Bestämmelser som tillämpas på försäljning och rådgivning i samband med strukturerade insättningar 
På värdepappersföretag och kreditinstitut ska vid försäljning och rådgivning i Finland i samband med strukturerade insättningar i fråga om dessa funktioner tillämpas 6 b kap. 2 §, 7 kap. 2 § 2 och 6 mom., 6 § 1—3 och 5 mom., 7Utskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 9 Utskottet föreslår en ändring och 16  Slut på ändringsförslaget§, 10 kap. 1—7, 9—11, 13, 15 och 16 §, 11Utskottet föreslår en ändring —12  Slut på ändringsförslagetkap.Utskottet föreslår en ändring ,  Slut på ändringsförslaget15 kap.Utskottet föreslår en ändring , 16 kap. 2 och 3 § Slut på ändringsförslaget i denna lag samt 7 kap. 6 § i kreditinstitutslagen. 
På utländska EES-värdepappersföretags och utländska EES-kreditinstituts i Finland etablerade filialer som säljer strukturerade insättningar eller i samband därmed tillhandahåller investeringsrådgivning i Finland ska i fråga om dessa funktioner tillämpas Utskottet föreslår en ändring 7 kap. 2 § 6 mom och 16 §,  Slut på ändringsförslaget10 kap. 1—7, 9 och 16 §Utskottet föreslår en ändring , 12 kap. 4 §, 15 kap. samt 16 kap. 2 och 3 § Slut på ändringsförslaget i denna lag. 
På tredjelandsföretags filialer som säljer strukturerade insättningar eller i samband därmed tillhandahåller investeringsrådgivning i Finland ska i fråga om dessa funktioner tillämpas 7 kap. 2 § 2 och 6 mom., 7Utskottet föreslår en ändring ,  Slut på ändringsförslaget9 Utskottet föreslår en ändring och  Slut på ändringsförslaget16 §, 10 kap. 1—7, 9, 11, 13Utskottet föreslår en ändring , 15 Slut på ändringsförslaget och 16 §Utskottet föreslår en ändring , 12 kap. 4 §, 14 och Slut på ändringsförslaget 15 kap. Utskottet föreslår en ändring samt 16 kap. 2 och 3 §  Slut på ändringsförslageti denna lag. 
9 § 
Bestämmelser som tillämpas på algoritmisk handel 
Trots vad som föreskrivs i 2 § ska bestämmelserna i 7 a kap. om algoritmisk handel tillämpas också på sådana handelsparter som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och som inte med stöd av 2 § 1 mom. 4 punkten och 3 mom. 3, 5 och 7 punkten i denna lag förutsätts vara auktoriserade enligt denna lag. 
10 § 
Bestämmelser som tillämpas på tillsyn och rapportering av positionslimiter och råvaruderivatpositioner 
Trots vad som föreskrivs i 2 § ska 3 kap. 26 §, 7 kap. 6 och 8 § och 10 kap. 3—4 § i lagen om handel med finansiella instrument tillämpas också på personer som avses ovan i 2 §. 
11 § 
Europeiska unionens lagstiftning, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Europeiska bankmyndigheten 
I denna lag avses med 
1) direktivet om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, 
2) EU:s förordning om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, 
3) fondföretagsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), 
4) AIFM-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, 
5) kreditinstitutsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, 
6) EU:s kapitalkravsförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, 
7) EU:s förordning om värdepapperscentraler Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012, 
8) EU:s marknadsmissbruksförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, 
9) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten den myndighet som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG, 
10) Europeiska bankmyndigheten den myndighet som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, 
11) kommissionens delegerade direktiv kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU i fråga om skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunder, produktstyrningskrav och regler för tillhandahållande eller mottagande av avgifter, provisioner eller andra monetära eller icke-monetära förmåner. 
12 § 
Europeiska unionens tekniska standarder och delegerade förordningar 
Förutom bestämmelserna i denna lag, de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt EU:s förordning om marknader för finansiella instrument finns det bestämmelser om värdepappersföretag i de tekniska standarder och delegerade förordningar som utfärdats genom förordningar eller beslut som antagits av Europeiska kommissionen och som avses i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument och i direktivet om marknader för finansiella instrument. 
13 § 
Värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag, EES-stater, tredjeländer, utländska EES-tillsynsmyndigheter, tredjeländers tillsynsmyndigheter, utländska EES-värdepappersföretag, utländska EES-kreditinstitut, tredjelandsföretag och filialer 
I denna lag avses med 
1) värdepappersföretag finländska aktiebolag och sådana europabolag som avses i lagen om europabolag (742/2004) och som enligt denna lag har tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet, 
2) utländska värdepappersföretag utländska EES-värdepappersföretag, utländska EES-kreditinstitut och tredjelandsföretag, 
3) EES-stater stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
4) tredjeländer andra stater än EES-stater, 
5) utländska EES-tillsynsmyndigheter behöriga myndigheter som motsvarar Finansinspektionen i andra EES-stater än Finland, 
6) tredjeländers tillsynsmyndigheter tredjeländers behöriga myndigheter som motsvarar Finansinspektionen, 
7) utländska EES-värdepappersföretag utländska värdepappersföretag som av utländska EES-tillsynsmyndigheter har auktoriserats att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet, 
8) utländska EES-kreditinstitut utländska kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen och som har auktoriserats att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt att tillhandahålla sidotjänster, 
9) tredjelandsföretag utländska företag som skulle vara kreditinstitut eller värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet, om de hade sitt säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
10) filialer ett värdepappersföretags eller ett utländskt värdepappersföretags driftsställen som är etablerade utanför hemstaten och i rättsligt hänseende utgör en del av värdepappersföretaget eller det utländska värdepappersföretaget och utifrån vilket investeringstjänster tillhandahålls eller investeringsverksamhet bedrivs samt kan tillhandahållas också sidotjänster. Alla driftsställen som har etablerats i samma medlemsstat av ett värdepappersföretag med huvudkontor i en annan medlemsstat ska betraktas som en enda filial. 
Vad som i denna lag föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretags filialer ska tillämpas på utländska EES-värdepappersföretags anknutna ombud som är etablerade i Finland. 
14 § 
Finansiella instrument 
Med finansiella instrument avses i denna lag 
1) värdepapper enligt värdepappersmarknadslagen (746/2012), 
2) sådana andelar i fondföretag och sådana penningmarknadsinstrument som inte är värdepapper som avses 1 punkten, 
3) optioner, terminer och andra derivatinstrument som har värdepapper, valutor, räntor, avkastningar, utsläppsrätter, något annat derivatinstrument, finansiella index eller andra finansiella mått som underliggande tillgång och som kan avvecklas fysiskt eller kontant, 
4) optioner, terminer och andra derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av råvaror och som måste eller kan avvecklas kontant om en part så önskar av någon annan orsak än insolvens eller då ett avtal löper ut av någon annan orsak, 
5) optioner och andra derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av råvaror och som kan avvecklas fysiskt, om de omsätts på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument eller på en multilateral handelsplattform eller på en organiserad handelsplattform, med undantag för grossistenergiprodukter som är föremål för handel på en organiserad handelsplattform och ska avvecklas fysiskt, 
6) andra än i 5 punkten avsedda optioner, terminer och andra derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av råvaror och som kan avvecklas fysiskt, om derivatinstrumentet inte är avsett för kommersiella ändamål och är av samma typ som andra derivatinstrument, 
7) derivatinstrument för överföring av kreditrisk, 
8) finansiella kontrakt avseende prisdifferenser, 
9) optioner, terminer och andra derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av klimatvariationer, fraktavgifter, inflationstakten eller någon annan officiell ekonomisk statistik och som kan eller måste avvecklas kontant, om en part så önskar av någon annan orsak än insolvens eller om ett avtal löper ut av någon annan orsak, samt andra derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av andra tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och finansiella mått än sådana som nämns ovan i denna paragraf och är av samma typ som andra derivatinstrument, då det åtminstone beaktas om det är föremål för handel på en sådan reglerad marknad, multilateral handelsplattform eller organiserad handelsplattform som avses i lagen om handel med finansiella instrument, 
10) utsläppsrätter som har erkänts i överensstämmelse med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (utsläppshandelssystemet) både ömsesidigt mellan gemenskapens system och andra system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. 
15 § 
Investeringstjänster eller investeringsverksamhet 
Med investeringstjänster eller investeringsverksamhet avses i denna lag 
1) mottagande och förmedling av order som avser finansiella instrument (förmedling av order), 
2) utförande av order som avser finansiella instrument för kunders räkning (utförande av order), 
3) sådan handel med eget kapital som resulterar i transaktioner gällande ett eller flera finansiella instrument (handel för egen räkning), 
4) förvaltning av finansiella instrument enligt avtal med kunder på så sätt att egendomsförvaltaren helt eller delvis har getts rätt att besluta om placering av instrumenten (kapitalförvaltning), 
5) personliga rekommendationer till kunder i fråga om transaktioner som avser vissa finansiella instrument (investeringsrådgivning), 
6) ordnande av emission eller försäljning av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande (garantiverksamhet för finansiella instrument), 
7) ordnande av emission eller försäljning av finansiella instrument utan fast åtagande (placering av finansiella instrument), 
8) ordnande av handel med finansiella instrument på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument (ordnande av multilateral handel), 
9) ordnande av handel med obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat på en organiserad handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument (ordnande av organiserad handel). 
16 § 
Kreditinstitut och finansiella institut 
Med kreditinstitut avses i denna lag kreditinstitut enligt 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen. 
Med finansiella institut avses i denna lag finansiella institut enligt 1 kap. 11 § i kreditinstitutslagen. 
17 § 
Ledning och verkställande ledning 
Med ledning avses i denna lag ett värdepappersföretags styrelse och, om företaget har ett förvaltningsråd, förvaltningsrådet, verkställande direktören och alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet. 
Med verkställande ledning avses i denna lag värdepappersföretagets verkställande direktör och alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet. 
18 § 
Koncern, moderföretag och dotterföretag 
Med koncern, moderföretag och dotterföretag avses i denna lag koncerner, moderföretag och dotterföretag enligt bokföringslagen (1336/1997) samt utländska koncerner, moderföretag och dotterföretag som är jämförbara med dem. 
19 § 
Tjänsteföretag 
Med tjänsteföretag avses i denna lag ett sådant anknutet företag som avses i artikel 4.1.18 i EU:s tillsynsförordning och som huvudsakligen producerar tjänster för ett eller flera värdepappersföretag genom att äga, besitta eller förvalta fastigheter eller som för ett eller flera värdepappersföretag producerar databehandlingstjänster eller andra motsvarande tjänster som hör till värdepappersföretagets huvudsakliga verksamhet. 
20 § 
Holdingföretag 
Med holdingföretag avses i denna lag sådana företag som avses i artiklarna 4.1.20 och 4.1.21 i EU:s tillsynsförordning och vars dotterföretag huvudsakligen är värdepappersföretag eller andra finansiella institut och av vars dotterföretag åtminstone ett är ett värdepappersföretag. 
Finansinspektionen ska, efter att ha fått kännedom om att ett annat företag än ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag har blivit moderföretag för ett värdepappersföretag, utan dröjsmål besluta om huruvida företaget ska betraktas som ett holdingföretag enligt 1 mom. 
21 § 
Finansiell företagsgrupp 
Med finansiell företagsgrupp avses i denna lag en koncern som består av koncernens moderföretag, vilket är ett finländskt eller utländskt värdepappersföretag eller ett finländskt eller utländskt holdingföretag som är värdepappersföretagets moderföretag (den finansiella företagsgruppens moderföretag), och av moderföretagets finländska och utländska dotterföretag, vilka är andra värdepappersföretag, kreditinstitut, finansiella institut eller tjänsteföretag (den finansiella företagsgruppens dotterföretag)
I artiklarna 11—24 i EU:s tillsynsförordning föreskrivs om tillämpningsområdet för gruppbaserad tillsyn över värdepappersföretag som är moderföretag i en finansiell företagsgrupp och över därmed jämförbara värdepappersföretag som är dotterföretag till holdingföretag. 
22 § 
Utkontraktering 
Med utkontraktering avses i denna lag åtgärder som vidtas i samband med ett värdepappersföretags verksamhet och som innebär att någon annan tjänsteleverantör tillhandahåller värdepappersföretaget sådana funktioner eller tjänster som det annars skulle sköta själv. 
23 § 
Kunder, professionella och icke-professionella kunder 
I denna lag avses med professionella kunder 
1) aktörer som enligt ett verksamhetstillstånd bedriver verksamhet på finansmarknaden eller reglerade aktörer och med dem jämförbara under myndighetstillsyn stående utländska
a) värdepappersföretag,
b) kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen,
c) fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt AIF-förvaltare, förvaringsinstitut och särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
d) börser enligt lagen om handel med finansiella instrument,
e) värdepapperscentraler, utländska clearingorganisationer samt centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet,
f) försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen,
g) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor enligt lagen om försäkringskassor,
h) lokala företag som avses i artikel 4.1.4 i EU:s tillsynsförordning,
i) företag som för egen räkning köper och säljer råvaror och råvaruderivat,
j) andra institutionella investerare än de som avses i underpunkt a—i,
 
2) storföretag som enligt bokslutet för den senast avslutade fulla räkenskapsperioden uppfyller minst två av följande krav:
a) balansomslutningen är minst 20 000 000 euro,
b) omsättningen är minst 40 000 000 euro,
c) kapitalbasen är minst 2 000 000 euro,
 
3) finska staten, Statskontoret, landskapet Åland, utländska stater och delstater samt utländska organ som sköter statsskulden, 
4) Europeiska centralbanken, Finlands Bank och med den jämförbara utländska centralbanker samt Internationella valutafonden, VärldsbankenUtskottet föreslår en ändring , Europeiska investeringsbanken Slut på ändringsförslaget och andra med dem jämförbara internationella institutioner och organisationer, 
5) institutionella investerare vars huvudverksamhet är att investera i finansiella instrument, 
6) andra kunder som värdepappersföretag behandlar som professionella kunder på grundval av 2 mom. 
Ett värdepappersföretag får behandla andra kunder än sådan som avses i 1 mom. 1—5 punkten som professionella kunder på deras egen begäran, om det bedömer att kunden har färdigheter att fatta självständiga investeringsbeslut och förmåga att förstå de risker som är förknippade med besluten och om kunden dessutom uppfyller minst två av följande krav: 
1) kunden har genomfört betydande transaktioner på marknaden i fråga i snitt tio gånger per kvartal under de fyra senaste kvartalen, 
2) värdet av kundens investeringstillgångar överstiger 500 000 euro, 
3) kunden arbetar eller har minst ett år arbetat yrkesmässigt inom finanssektorn med uppgifter som förutsätter kännedom om planerade transaktioner och tjänster. 
Med icke-professionella kunder avses i denna lag kunder som inte är professionella enligt 1 mom. 
Med kunder avses i denna lag fysiska eller juridiska personer som ett värdepappersföretag tillhandahåller investerings- och sidotjänster. 
24 § 
Godtagbara motparter 
I denna lag avses med godtagbara motparter 
1) kunder enligt 23 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkten, 
2) sådana företag enligt 23 § 1 mom. 2 punkten som har samtyckt till att bli behandlade som godtagbara motparter. 
25 § 
Algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde 
Med algoritmisk handel avses i denna lag handel med finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar. 
Med teknik för algoritmisk högfrekvenshandel avses i denna lag varje teknik för algoritmisk handel som kännetecknas av 
1) att infrastrukturen är avsedd att minimera nätens latens och andra typer av latens, inbegripet åtminstone ett av följande system för algoritmisk registrering av order: samlokalisering, närvärdskap eller elektroniskt höghastighetstillträde, 
2) att systemet beslutar om när en order ska initieras, genereras, routas eller utföras utan mänsklig medverkan för enskilda handelstransaktioner eller enskilda order, och 
3) en stor mängd intradagsmeddelanden som utgör order, bud eller annulleringar. 
Med direkt elektroniskt tillträde avses ett handelsplatsarrangemang där en medlem av eller deltagare eller kund på en handelsplats ger en person tillåtelse att använda dennes handelskod, så att personen elektroniskt kan förmedla order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen. 
26 § 
Övriga definitioner 
I denna lag avses med 
1) strukturerad insättning en sådan insättning enligt definitionen i artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU om insättningsgarantisystem, som kan betalas helt på förfallodagen enligt villkor som innebär att eventuell ränta eller premie ska betalas eller riskeras enligt en formel som omfattar faktorer som t.ex.
a) ett index eller en kombination av index, med undantag för insättningar med rörlig ränta vilkas avkastning är direkt knuten till ett ränteindex som Euribor eller Libor,
b) ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument,
c) en råvara eller en kombination av råvaror eller andra fysiska eller icke-fysiska icke-fungibla tillgångar, eller
d) en valutakurs eller en kombination av valutakurser.
 
2) depåbevis värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden och som innebär äganderätt till en icke-etablerad emittents värdepapper samtidigt som de kan tas upp till handel på en reglerad marknad och handlas oberoende av den icke-etablerade emittentens värdepapper, 
3) börshandlad fond en fond där minst en andels- eller aktieklass handlas hela dagen på minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som vidtar åtgärder för att säkerställa att handels- eller aktiepriset på handelsplatsen inte i betydande grad skiljer sig från dess substansvärde och, i tillämpliga fall, från dess preliminära substansvärde, 
4) certifikat certifikat enligt definitionen i artikel 2.1.27 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, 
5) strukturerade finansiella produkter strukturerade finansiella produkter enligt definitionen i artikel 2.1.28 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, 
6) derivat derivat enligt definitionen i artikel 2.1.29 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, 
7) råvaruderivat råvaruderivat enligt definitionen i artikel 2.1.30 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, 
8) grossistenergiprodukter grossistenergiprodukter enligt definitionen i artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, 
9) korsförsäljning att erbjuda en investeringstjänst tillsammans med en annan tjänst eller produkt som en del av ett paket eller som ett villkor för samma överenskommelse eller paket, 
10) marknadsgarant en person som på finansiella marknader på fortlöpande basis har åtagit sig att handla för egen räkning genom att köpa och sälja finansiella instrument med utnyttjande av den personens eget kapital till priser som fastställts av den personen, 
11) utförande av orderför kunds räkning att köpa eller sälja ett eller flera finansiella instrument för kunders räkning och inbegripet ingående av avtal för att sälja finansiella instrument som utfärdats av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut vid tidpunkten för utfärdandet av dessa, 
12) matchad principalhandel en transaktion där en mellanhand själv träder emellan transaktionens köpare och säljare på ett sådant sätt att den under transaktionens utförande aldrig exponeras för marknadsrisk och där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt och där transaktionen genomförs till ett pris där mellanhanden inte gör någon vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för transaktionen, 
13) systematisk internhandlare en systematisk internhandlare enligt 1 kap. 2 § 16 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, 
14) kvalificerat innehav en direkt eller indirekt ägarandel i ett värdepappersföretag som motsvarar 10 procent eller mer av kapitalet eller av rösträtterna enligt artiklarna 9 och 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, med beaktande av villkoren för sammanslagning av dessa enligt artikel 12.4 och 12.5 i det direktivet, eller som gör det möjligt att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av det värdepappersföretag som ägarandelen avser, 
15) betydande bindning en situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer är förenade genom
a) ägarintresse, i form av innehav, direkt eller genom kontroll, av 20 procent eller mer av rösterna eller kapitalet i ett företag,
b) kontroll, som innebär förbindelse mellan ett moderföretag och ett dotterföretag i alla de fall som omfattas av artikel 22.1 och 22.2 i direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, eller en likartad förbindelse mellan någon fysisk eller juridisk person och ett företag, varvid varje dotterföretag till ett dotterföretag också ska anses vara ett dotterföretag till det moderföretag som står över dessa företag,
c) en varaktig förbindelse för båda eller alla till samma person genom ett kontrollförhållande.
 
27 § 
Tillsyn 
Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, enligt vad som föreskrivs i denna lag och i lagen om Finansinspektionen (878/2008). 
Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att samarbeta med konsumentombudsmannen i fråga om tillsynen över kundskyddet finns i 5 kap. i lagen om Finansinspektionen. 
2 kap. 
Rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet 
1 § 
Tillståndsplikt för investeringstjänster eller investeringsverksamhet 
Investeringstjänster får tillhandahållas eller investeringsverksamhet bedrivas endast av företag som har beviljats tillstånd enligt denna lag och av utländska företag som har auktorisation eller rätt att enligt 4 eller 5 kap. tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet i Finland. 
Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får en näringsidkare med verksamhetstillstånd enligt denna lag ta emot och förmedla order som avser finansiella instrument enligt 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten samt tillhandahålla investeringsrådgivning. En förutsättning för att en enskild näringsidkare eller en juridisk person som leds av en fysisk person ska beviljas verksamhetstillstånd är att man genom alternativa arrangemang ser till att näringsidkaren eller den juridiska personen leds på ett sunt och ansvarsfullt sätt, samt att kundernas intressen och marknadens integritet beaktas på ett adekvat sätt. Näringsidkaren och den fysiska personen ska ha tillräckligt god vandel, tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter samt avsätta tillräckligt med tid för att kunna fullgöra sina plikter. 
2 § 
Tillhandahållande av investeringstjänster eller bedrivande av investeringsverksamhet enligt annat tillstånd 
Trots bestämmelserna i 1 § 1 mom. får investeringstjänster tillhandahållas och investeringsverksamhet bedrivas av finländska och utländska kreditinstitut så som föreskrivs i kreditinstitutslagen, av finländska fondbolag och utländska EES-fondbolag så som föreskrivs i lagen om placeringsfonder samt av finländska och utländska AIF-förvaltare så som föreskrivs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 
Trots bestämmelserna i 1 § får multilateral eller organiserad handel ordnas av börser som avses i lagen om handel med finansiella instrument. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Sidotjänster och rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster 
Värdepappersföretag får i enlighet med sitt verksamhetstillstånd utöver investeringstjänster och investeringsverksamhet 
1) bevilja kunder kredit och annan finansiering i samband med investeringstjänster, 
2) tillhandahålla företag rådgivning om kapitalstruktur, företagsstrategi och andra frågor som har samband med dessa samt rådgivning och tjänster som gäller fusioner, företagsförvärv och andra omstruktureringar, 
3) tillhandahålla valutatjänster i samband med investeringstjänster, 
4) producera och tillhandahålla investerings- och finansanalyser samt andra motsvarande former av allmänna rekommendationer om handel med finansiella instrument, 
5) tillhandahålla tjänster som anknyter till garantiverksamhet för finansiella instrument, 
6) tillhandahålla investeringstjänster och tjänster motsvarande dem som avses i detta moment med sådana underliggande tillgångar till derivatinstrument som inte är finansiella instrument, när verksamheten har samband med verksamhet som bedrivs med derivatinstrument, 
7) tillhandahålla förvaring och administration av finansiella instrument för kunders räkning, bland annat värdepappersförvaring och liknande tjänster, med undantag för tillhandahållande och förande av värdepapperskonton på högsta nivå enligt punkt 2 i avsnitt A i bilagan till EU:s förordning om värdepapperscentraler, 
8) tillhandahålla annan förvaring av finansiella instrument än sådan som avses i 7 punkten, 
9) bedriva annan verksamhet som är jämförbar med eller har ett nära samband med verksamhet som avses i detta moment 
Ett värdepappersföretag som ordnar multilateral eller organiserad handel får dessutom upprätthålla och tillhandahålla sådana datarapporteringstjänster som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 19 punkten i lagen om handel med finansiella instrument. 
3 a § 
Tillhandahållande av andra investeringsobjekt än finansiella instrument 
Om ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förmedling eller utförande av order, kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning, får företaget också tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument samt investerings- och finansieringsrådgivning som avser sådana objekt. Om värdepappersföretagets verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument, får det i enlighet med tillståndet också tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument. I lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) föreskrivs om förmedling av gräsrotsfinansiering på annat sätt än med finansiella instrument. 
3 kap. 
Beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd för värdepappersföretag samt betydande ägares tillförlitlighet 
1 § 
Ansökan om verksamhetstillstånd 
Finansinspektionen kan på ansökan bevilja tillstånd för tillhandahållande av investeringstjänster och bedrivande av investeringsverksamhet. Om ett värdepappersföretag i enlighet med 11 kap. 1 § måste höra till ersättningsfonden för investerarskydd, nedan ersättningsfonden, ska Finansinspektionen innan den avgör ärendet be ersättningsfonden yttra sig om ansökan. 
Till ansökan ska fogas värdepappersföretagets verksamhetsplan varav åtminstone framgår vilka verksamhetsslag som planeras och organisationsstrukturen för dessa samt all information som krävs för att Finansinspektionen ska kunna förvissa sig om att värdepappersföretaget vid tiden för auktorisationen har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som föreskrivs i denna lag samt i förordningar och beslut som kommissionen antagit i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument. 
Finansinspektionen kan utfärda föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i ansökan och om vilka utredningar som ska fogas till den, om inte något annat följer av de bestämmelser som avses i 2 mom. 
Om det företag som ansöker om verksamhetstillstånd är dotterföretag till ett värdepappersföretag, kreditinstitut, en marknadsoperatör eller ett försäkringsbolag som auktoriserats i en annan EES-stat eller dotterföretag till ett sådant värdepappersföretags, kreditinstituts eller försäkringsbolags moderföretag, ska en begäran om yttrande riktas till den utländska EES-tillsynsmyndigheten. På samma sätt ska förfaras om samma fysiska eller juridiska personer har bestämmande inflytande både i det företag som ansöker om verksamhetstillstånd och i värdepappersföretaget, kreditinstitutet eller försäkringsbolaget. I begäran om yttrande ska tillsynsmyndigheten uppmanas att särskilt bedöma aktieägarnas lämplighet och de chefers anseende och erfarenhet som deltar i ledningen för ett annat företag inom samma grupp samt att överlämna de uppgifter om ovan nämnda omständigheter som har betydelse för verksamhetstillståndet eller för tillsynen över värdepappersföretaget. 
2 § 
Beslut om verksamhetstillstånd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I verksamhetstillståndet ska nämnas de investeringstjänster och den investeringsverksamhet samt de sidotjänster enligt 2 kap. 3 § 1 mom. som värdepappersföretaget har rätt att tillhandahålla och bedriva. Efter det att verksamhetstillståndet beviljats kan Finansinspektionen på ansökan av värdepappersföretaget ändra tillståndet i fråga om de tjänster som värdepappersföretaget får tillhandahålla. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd 
Verksamhetstillstånd ska beviljas om det utifrån de upplysningar som inkommit kan säkerställas att värdepappersföretagets ägare uppfyller de krav som föreskrivs i 4 § och att värdepappersföretaget uppfyller de krav som föreskrivs i 6 och 6 b kap., 7 kap. 1, 2, 4—9, 11—14 och 16 §, 9 kap. 1—5 §, 10 och 11 § och 10 kap. samt i 12 kap. 3 § 2 mom. Värdepappersföretag som har för avsikt att driva en multilateral eller organiserad handelsplattform ska dessutom uppfylla de krav för verksamheten som föreskrivs i 5 kap. 1—8, 10, 15, 16 och 20—30 § i lagen om handel med finansiella instrument. Värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel eller tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska dessutom uppfylla de krav för verksamheten som föreskrivs i 7 a kap. 
Verksamhetstillstånd kan också beviljas ett nytt värdepappersföretag innan det registreras. 
4 § 
Betydande ägares tillförlitlighet 
Den som har ett kvalificerat innehav i ett värdepappersföretag ska vara tillförlitlig. Innehavet ska beräknas i enlighet med 6 a kap. 1 § 3 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 § 
Inledande av verksamhet och rapportering av ändringar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Värdepappersföretag ska till Finansinspektionen rapportera alla väsentliga förändringar i förutsättningarna för beviljande av tillstånd. 
4 kap. 
Utländska EES-värdepappersföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Finland samt utländska EES-kreditinstituts tillhandahållande av tjänster i Finland 
1 § 
Filialetablering eller användning av anknutna ombud 
Ett utländskt EES-värdepappersföretag och ett utländskt EES-kreditinstitut får tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster i Finland genom att etablera filialer i Finland eller använda anknutna ombud som är etablerade i Finland, om det utländska EES-värdepappersföretaget eller det utländska EES-kreditinstitutet inte har etablerat filial i Finland och förutsatt att de tjänster som det utländska EES-värdepappersföretaget tillhandahåller och den verksamhet som det bedriver omfattas av auktorisationen i företagets hemmedlemsstat. Sidotjänster får tillhandahållas endast i samband med investeringstjänster eller investeringsverksamhet. 
Utländska EES-värdepappersföretag får etablera filialer i Finland eller börja anlita anknutna ombud enligt 1 mom. efter det att Finansinspektionen har fått ett meddelande om saken från EES-tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets hemmedlemsstat. Av anmälan ska framgå följande uppgifter och utredningar: 
1) filialetableringen i Finland samt den nya filialens adress och kontaktuppgifter, eller den EES-stat inom vars territorium det utländska EES-värdepappersföretaget inte har etablerat en filial men där det anknutna ombud är etablerat som företaget har för avsikt att använda i Finland, 
2) de investeringstjänster som ska tillhandahållas och den investeringsverksamhet som ska bedrivas i enlighet med bilaga I i direktivet om marknader för finansiella instrument samt om de sidotjänster som ska tillhandahållas, 
3) filialens organisationsstruktur och användningen av anknutna ombud samt namnen på de anknutna ombud som företaget har för avsikt att använda, 
4) om företaget har för avsikt att använda ett eller flera sådana anknutna ombud som avses i 1 punkten, en beskrivning av den planerade användningen tillsammans med en organisationsstruktur, inklusive rapporteringsrutiner, som anger hur ombudet passar in i värdepappersföretagets struktur, 
5) den adress i Finland där handlingar kan erhållas, 
6) namnen på de personer som ansvarar för filialens eller det anknutna ombudets verksamhet, 
7) det system som är avsett att skydda filialens investerare, eller avsaknaden av ett sådant system. 
En filial kan etableras och den får inleda sin verksamhet vid den tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer, dock senast två månader efter det att Finansinspektionen har fått den information som avses i 2 mom. Det som föreskrivs ovan ska på motsvarande sätt tillämpas när ett anknutet ombud inleder sin verksamhet. 
Det som i 1 mom. föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretags rätt att i Finland tillhandahålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster via en filial eller genom användning av ett anknutet ombud som är etablerat i Finland och det som i 2 mom. föreskrivs om anmälan om användning av ett anknutet ombud, ska på motsvarande sätt tillämpas på utländska EES-kreditinstitut. 
Ett utländskt EES-kreditinstitut som har för avsikt att använda ett anknutet ombud enligt 4 mom. får börja använda ombudet efter det att Finansinspektionen av EES-tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets hemmedlemsstat har fått en anmälan med de uppgifter som avses i 2 mom. Användningen av ett anknutet ombud får inledas vid en tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer, dock senast två månader efter det att Finansinspektionen har fått den information som avses i 2 mom. 
Om det sker förändringar i de uppgifter som anmälts i enlighet med 2 och 4 mom. kan ett utländskt EES-värdepappersföretag och ett utländskt EES-kreditinstitut beakta detta efter att Finansinspektionen har fått en anmälan om förändringen av EES-tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets eller kreditinstitutets hemmedlemsstat. 
2 § 
Tillhandahållande av investeringstjänster utan filialetablering 
Utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut har rätt att tillhandahålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster i Finland utan att etablera dotterföretag eller filial, förutsatt att tjänsterna och investeringsverksamheten omfattas av deras auktorisation. 
Företag som avses i 1 mom. har rätt att tillhandahålla sidotjänster endast i samband med investeringstjänster eller investeringsverksamhet, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
Ett utländskt EES-värdepappersföretag får börja tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet i Finland när Finansinspektionen av den utländska EES-tillsynsmyndigheten har fått en anmälan med åtminstone följande uppgifter: 
1) avsikten att bedriva verksamhet i Finland, 
2) en verksamhetsplan med uppgifter om vilka investeringstjänster och sidotjänster som ska tillhandahållas eller vilken investeringsverksamhet som ska bedrivas samt huruvida företaget avser att göra detta genom att använda anknutna ombud som är etablerade i hemmedlemsstaten samt med namnen på eventuella anknutna ombud. 
Om ett utländskt EES-värdepappersföretag avser att använda sig av anknutna ombud som är etablerade i dess hemmedlemsstat när det tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet i Finland kan företaget börja tillhandahålla tjänster eller bedriva verksamhet efter det att Finansinspektionen av den utländska EES-tillsynsmyndigheten har fått namnen på de anknutna ombud som företaget avser att använda i Finland. Finansinspektionen ska offentliggöra sådan information. 
Det som föreskrivs i 4 mom. ska tillämpas på utländska EES-kreditinstitut som planerar att i Finland bedriva verksamhet som avses i 1 mom. genom förmedling av ett anknutet ombud som är etablerat i dess hemmedlemsstat. 
Om det sker förändringar i uppgifter som anmälts i enlighet med 3 och 4 mom. kan ett utländskt EES-värdepappersföretag beakta detta efter att Finansinspektionen har fått ett meddelande om förändringarna från EES-tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets hemmedlemsstat. Det som föreskrivs ovan ska på motsvarande sätt tillämpas på ett EES-kreditinstitut om det sker förändringar i de uppgifter som anmälts i enlighet med 5 mom. 
Ett utländskt EES-värdepappersföretag och ett utländskt EES-kreditinstitut kan erbjuda i Finland etablerade värdepappersföretag, kreditinstitut och andra aktörer direkt möjlighet att bedriva handel på en multilateral eller organiserad handelsplattform när Finansinspektionen av den utländska EES-tillsynsmyndigheten har informerats om att verksamheten inleds och var och hur möjligheten att bedriva handel enligt planerna ska erbjudas. Finansinspektionen har rätt att av den myndighet som nämns ovan begära uppgifter om de värdepappersföretag, kreditinstitut och andra aktörer som det utländska EES-värdepappersföretaget eller det utländska EES-kreditinstitutet har auktoriserat som handelsparter. 
5 kap. 
Tredjelandsföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Finland 
1 § 
Förutsättningar för filialetablering 
Ett tredjelandsföretag som planerar att i Finland tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster till kunder som avses i 1 kap. 23 § 3 och 4 mom. ska etablera filial i Finland och hos Finansinspektionen ansöka om tillstånd för etableringen. 
För att verksamhetstillstånd för en filial ska beviljas förutsätts det att 
1) tillhandahållandet av tjänster eller bedrivandet av investeringsverksamhet som tredjelandsföretaget tillståndsansökan avser omfattas av auktorisation och tillsyn i det tredjeland där företaget är etablerat, 
2) tredjelandsföretaget i tredjelandet har auktorisation för tillhandahållande av tjänster och för bedrivande av verksamhet som avses i 1 punkten, varigenom den behöriga myndigheten beaktar de rekommendationer mot finansiering av terrorism som antagits av arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF), 
3) det har inrättats samarbetsarrangemang som inbegriper bestämmelser som reglerar informationsutbytet i syfte att bevara marknadens integritet och skydda investerare, mellan Finansinspektionen och behöriga tillsynsmyndigheter i det tredjeland där företaget är etablerat, 
4) det tredjeland där tredjelandsföretaget är etablerat har undertecknat en överenskommelse med Finland, som till fullo uppfyller normerna i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden, inklusive eventuella multilaterala skatteavtal, 
5) filialen ska fritt förfoga över ett tillräckligt startkapital, 
6) det utses en eller flera personer som ska ha ansvaret för ledningen av filialen och som alla uppfyller de i 6 b kap. 1 § nämnda kraven gällande ledningens tillförlitlighet och kompetens som föreskrivs i 7 kap. i kreditinstitutslagen och i 6 b kap. 4 § i denna lagen, 
7) tredjelandsföretaget är medlem i ett system som motsvarar det ersättningssystem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare eller den filial som ansökan om verksamhetstillstånd avser hör till den ersättningsfond för investerarskydd som avses i 11 kap. 
2 § 
Uppgifter som ska lämnas i en tillståndsansökan för en filial 
I en tillståndsansökan för en filial ska lämnas följande uppgifter och utredningar: 
1) alla relevanta uppgifter om företaget, såsom namn, rättslig form, säte, adress, medlemmar i ledningsorganen, relevanta aktieägare och utredning om beviljad auktorisation, 
2) namnet på den myndighet som har ansvaret för tillsyn över företaget i det berörda tredjelandet och, om myndigheterna är flera, uppgifter om respektive kompetensområden, 
3) en verksamhetsplan med uppgifter om vilka investeringstjänster och sidotjänster som ska tillhandahållas eller vilken investeringsverksamhet som ska bedrivas, uppgifter om filialens organisationsstruktur inklusive en beskrivning av eventuell utkontraktering av avgörande funktioner till tredjepart, 
4) namnen på de personer som ansvarar för ledningen av filialen och uppgifter om att dessa personer uppfyller de krav som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten, 
5) information om det startkapital som filialen fritt förfogar över, 
6) utredning om det skydd som tredjelandets ersättningssystem erbjuder investerare eller om att tredjelandsföretaget på filialens vägnar har ansökt om medlemskap i ersättningsfonden för investerare. 
Ersättningsfonden för investerare ska ombes att ge ett yttrande om tillståndsansökan. 
Genom förordning av finansministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om vilka kontaktuppgifter som ska framgå av tillståndsansökan samt om de utredningar som ska fogas till ansökan. 
3 § 
Beviljande av filialtillstånd 
Finansinspektionen ska bevilja ett tredjelandsföretag filialtillstånd om de förutsättningar som föreskrivs i 1 kap. 7 § 1 mom. och 13 § 1 mom. 2, 9 och 10 punkten samt i 1 § i detta kapitel är uppfyllda. 
När ett tredjelandsföretag beviljas filialtillstånd ska det bedömas om ersättningssystemet för investerare i filialens hemstat motsvarar nivån på och omfattningen av det skydd som ersättningsfonden ger. När Finansinspektionen beviljar filialtillstånd kan den besluta om filialens medlemskap i ersättningsfonden. 
På tillståndsbeslut tillämpas vad som i 3 kap. 2 § föreskrivs om beslut som gäller verksamhetstillstånd för värdepappersföretag. Finansinspektionen ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av tillståndsansökan underrätta sökanden om den tidsfrist som nämns i 3 kap. 2 § 1 mom. och om möjligheten att överklaga beslutet. 
Filialtillståndet berättigar värdepappersföretaget att bedriva verksamhet på ett eller flera driftställen. 
4 § 
Undantag från kravet på filialtillstånd 
Om ett tredjelandsföretag tillhandahåller en investeringstjänst eller bedriver investeringsverksamhet med finansiella instrument uteslutande på initiativ av en kund som avses i 1 § 1 mom. ska det krav på filialtillstånd som föreskrivs i momentet inte tillämpas på tjänsten eller verksamheten för kunden i fråga, inbegripet en relation som har samband med tillhandahållandet av tjänsten eller bedrivandet av verksamheten. Tredjelandsföretaget får inte marknadsföra nya investeringsprodukter eller investeringstjänster till denna kund på annat sätt än genom filialen. 
5 § 
Återkallande av filialtillstånd och begränsning av verksamheten 
I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om återkallande av tredjelandsföretags filialtillstånd och om begränsning av tillståndsenlig verksamhet. Finansinspektionen ska dessutom utan dröjsmål återkalla ett filialtillstånd om en myndighet i tredjelandsföretagets hemstat har återkallat företagets auktorisation. 
6 § 
Avslutande av en filials verksamhet 
När Finansinspektionen återkallar ett tredjelandsföretags filialtillstånd ska filialens verksamhet avslutas omedelbart. Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om tillsyn över filialer ska tillämpas på tillsynen över en filial efter det att den avslutat sin verksamhet, till dess att ett meddelande enligt 2 mom. har lämnats och värdepappersföretagets åtaganden mot filialens kunder är fullgjorda. 
Ett tredjelandsföretag ska utan dröjsmål efter det att dess filialverksamhet har avslutats meddela kunderna hur filialen fullgör sina åtaganden mot dem. Vid behov utfärdar Finansinspektionen närmare föreskrifter om det förfarande som avses i detta moment. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsynen över filialer och i 2 mom. om tredjelandsföretags informationsskyldighet samt vad som i 2 mom. föreskrivs om Finansinspektionens befogenhet att utfärda närmare föreskrifter ska tillämpas då en filials verksamhet begränsas på det sätt som avses i 5 § i detta kapitel eller i 27 § i lagen om Finansinspektionen. 
7 § 
Tredjelandsföretags tillhandahållande av tjänster utan filialetablering 
I artikel 46 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om tredjelandsföretags rätt att utan filialetablering tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet med eller utan eventuella sidotjänster till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktivet om marknader för finansiella instrument som är etablerade i hela unionen, om företaget är registrerat i det register över tredjelandsföretag som förs av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i enlighet med artikel 48, samt om kommissionens beslut om likvärdighet som är en förutsättning för registrering och om övriga förutsättningar för registrering. 
I artikel 47.3 i den förordning som nämns i 1 mom. föreskrivs att ett tredjelandsföretag som är etablerat i ett land vars regelverk och tillsynssystem har erkänts som faktiskt likvärdiga i enlighet med punkt 1 och som är auktoriserat i enlighet med artikel 39 i direktivet om marknader för finansiella instrument , ska kunna tillhandahålla de tjänster och den verksamhet som omfattas av auktorisationen till sådana godtagbara motparter och professionella kunder som avses i 1 mom. i andra medlemsstater i unionen utan etablering av nya filialer. 
II AVDELNINGEN 
VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRVALTNING OCH STYRNING SAMT ORGANISERING AV VERKSAMHETEN 
6 kap. 
Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten 
1 § 
Minimikapital 
Ett värdepappersföretag ska ha ett aktiekapital på minst 730 000 euro, om inte något annat föreskrivs nedan. Ett värdepappersföretags aktiekapital ska, med undantag för Utskottet föreslår en ändring sådana  Slut på ändringsförslagetvärdepappersföretag som nämns i 5 mom.Utskottet föreslår en ändring  och endast tillhandahåller förmedling av order eller investeringsrådgivning Slut på ändringsförslaget, bestå av en eller flera kapitalposter så som föreskrivs i artikel 26.1 a—e i EU:s tillsynsförordning. 
Ett värdepappersföretag som inte bedriver handel för egen räkning eller garanterar emissioner eller ordnar multilateral eller organiserad handel men har tillstånd att inneha kundmedel ska ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro. 
Ett värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster enbart med sådana derivatinstrument som avses i 1 kap. 14 § 1 mom. 4—6 punkten i anslutning till råvarumarknaden, med sådana finansiella kontrakt avseende prisdifferenser som avses i 8 punkten i samma moment eller med derivatinstrument som avses i 9 punkten i samma moment ska ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro. 
Ett värdepappersföretag som avses i 2 mom. och som inte har tillstånd att inneha kundmedel ska ha ett aktiekapital på minst 50 000 euro. 
Ett värdepappersföretag vars investeringstjänster endast består i att förmedla och utföra order, tillhandahålla kapitalförvaltning eller ge investeringsrådgivning och som varken har tillstånd att tillhandahålla sidotjänster enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten eller att inneha kundmedel ska ha 
1) ett aktiekapital på minst 50 000 euro, eller 
2) en ansvarsförsäkring som gäller i alla EES-stater och ersätter skador som värdepappersföretaget ansvarar för enligt denna lag med ett försäkringsbelopp på minst 1 000 000 euro per skada och sammanlagt 1 500 000 euro för samtliga skador per år, eller 
3) en sådan kombination av aktiekapital enligt 1 punkten och ansvarsförsäkring enligt 2 punkten som täcker ansvarsnivån enligt 1 eller 2 punkten. 
Om ett värdepappersföretag som tillhandahåller tjänster enligt 5 mom. är verksamt som försäkringsmäklare i enlighet med lagen om försäkringsförmedling (570/2005), ska företaget utöver vad som föreskrivs i den lagen ha 
1) ett aktiekapital på minst 25 000 euro, 
2) ansvarsförsäkring som gäller i alla EES-stater och ersätter skador som värdepappersföretaget ansvarar för enligt denna lag med ett försäkringsbelopp på minst 500 000 euro per skada och sammanlagt 750 000 euro för samtliga skador per år, eller 
3) en sådan kombination av aktiekapital enligt 1 punkten och ansvarsförsäkring enligt 2 punkten som täcker ansvarsnivån enligt 1 eller 2 punkten. 
Aktiekapitalet ska vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillståndet beviljas. 
2 § 
Ekonomisk stabilitet och tillsyn 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte tillämpas på värdepappersföretag som avses i 1 § 5 och 6 mom. Trots vad som föreskrivs ovan i detta moment ska artikel 95.2 i EU:s tillsynsförordning tillämpas på ett sådant värdepappersföretag som avses i 1 § 5 mom. då det som investeringstjänster tillhandahåller utförande av order eller kapitalförvaltning. Vad som föreskrivs i 10 kap. 3—8 § i kreditinstitutslagen ska inte tillämpas på värdepappersföretag som har färre än 250 anställda och vars balansomslutning uppgår till högst 43 miljoner euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i del 4 i EU:s tillsynsförordning föreskrivs om stora exponeringar mot kunder ska inte tillämpas på värdepappersföretag som endast bedriver verksamhet enligt 1 kap. 15 § 1, 2, 4, 5 eller 7 punkten i denna lag. 
6 a kap. 
Förvärv och avyttring av kvalificerade innehav 
1 § 
Informationskrav gällande förvärv och avyttring av kvalificerat innehav 
Den som avser att direkt eller indirekt förvärva ett kvalificerat innehav i ett värdepappersföretag ska på förhand underrätta Finansinspektionen om detta. 
Om avsikten är att öka ett innehav enligt 1 mom. till minst 20, 30 eller 50 procent av värdepappersföretagets aktiekapital eller så att innehavet kommer att medföra en lika stor andel av det röstetal som samtliga aktier medför eller så att värdepappersföretaget blir ett dotterföretag, ska också detta förvärv på förhand anmälas till Finansinspektionen. 
Vid beräkning av den ägarandel och röstandel som avses i 1 och 2 mom. ska 2 kap. 4 § samt 9 kap. 6, 7, 8 och 8 a § i värdepappersmarknadslagen tillämpas. Vid tillämpning av detta moment ska inte beaktas aktier som den anmälningsskyldige för högst ett år har förvärvat i samband med en värdepappersemission eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och med vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i ett företag eller i övrigt påverka verksamheten i företagets ledning. 
En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras också när det antal aktier som ingår i innehavet sjunker under någon av de gränser för innehav som anges i 1 eller 2 mom. eller om värdepappersföretaget upphör att vara ett dotterföretag till det anmälningsskyldiga företaget. 
Värdepappersföretaget och dess holdingföretag ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess kännedom. 
Utskottet föreslår en strykning En anmälan som avses i 1 och 2 mom. ska innehålla behövliga uppgifter och utredningar om Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 1) den anmälningsskyldige och dennes tillförlitlighet och ekonomiska situation, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2) den anmälningsskyldiges innehav och övriga bindningar i värdepappersföretag, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 3) avtal om och finansiering av förvärv och, i sådana fall som avses i 2 mom., om syftet med innehavet. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Närmare föreskrifter om de uppgifter som ska fogas till anmälningar enligt 1 och 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet. Slut på strykningsförslaget 
2 § 
Begränsning av förvärv av kvalificerat innehav 
I 32 a § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs det om Finansinspektionens rätt att förbjuda förvärv av ägarandelar enligt 1 § och i 32 b § i den lagen föreskrivs det om förfarandet i samband med förbudsbeslut. 
Före utgången av tidsfristen enligt 32 b § i lagen om Finansinspektionen får den anmälningsskyldige förvärva aktier som avses i 1 § endast om Finansinspektionen har gett sitt samtycke. 
6 b kap. 
Förvaltnings- och styrningssystem 
1 § 
Allmänna krav gällande värdepappersföretags förvaltnings- och styrningssystem 
På förvaltning och styrning av värdepappersföretag tillämpas 7 kap. 1—3 och 5—7 § och 8 kap. i kreditinstitutslagen. Bestämmelserna i 8 kap. i den lagen ska emellertid inte tillämpas på värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.2 c i EU:s tillsynsförordning. 
2 § 
Värdepappersföretagets styrelse och dess uppgifter 
Värdepappersföretagets styrelse ska definiera de förvaltnings- och styrningssystem varmed det säkerställs att värdepappersföretaget sköts på ett effektivt och stabilt sätt som främjar kundernas intressen samt förtroendet för marknaden samt övervaka verkställigheten. 
Utöver vad som föreskrivs i 7 kap. 1 § i kreditinstitutslagen ska värdepappersföretagets styrelse definiera och godkänna 
1) den organisation som behövs för tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster samt för bedrivande av investeringsverksamhet, inklusive de krav som ställs på personalens kompetens och erfarenhet, de resurser och förfaranden som behövs för tillhandahållande av tjänster och bedrivande av investeringsverksamhet med beaktande av verksamhetens art, omfattning och komplexitet samt de författningar och bestämmelser som ska iakttas, 
2) de verksamhetsprinciper som är tillämpliga på de tjänster och produkter som tillhandahålls och den verksamhet som bedrivs med beaktande av värdepappersföretagets risktäckningskapacitet, kundernas art och behov samt sådana stresstest av kunderna som utförs i behövlig omfattning, 
3) de ersättningssystem som tillämpas på personer som deltar i tillhandahållandet av investeringstjänster så att systemet uppmuntrar till ansvarsfull affärsverksamhet, jämlikt bemötande av kunderna och undvikande av intressekonflikter i kundrelationer. 
Styrelsen ska regelbundet bedöma om de strategiska målen för tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster och för bedrivande av investeringsverksamhet är tillräckliga och hur de uppnåtts, utvärdera förvaltnings- och styrningssystemens effektivitet och principerna för tillhandahållande av tjänster till kunderna samt vidta åtgärder för att avhjälpa eventuella brister. 
Styrelsemedlemmarna ska ges tillgång till den information och de dokument som de behöver för att utföra sitt uppdrag. 
3 § 
Minimiantal personer som de facto leder värdepappersföretagets verksamhet 
Värdepappersföretagets verksamhet ska de facto ledas av minst två personer som uppfyller de krav som föreskrivs i 1 och 4 §. 
4 § 
Tillförlitlighets- och kompetenskrav för värdepappersföretagets ledning 
De som hör till värdepappersföretagets ledning ska vara tillförlitliga personer som har ett gott anseende. De får inte vara försatta i konkurs eller ha meddelats näringsförbud och deras handlingsbehörighet får inte heller ha begränsats. 
Den anses inte vara tillförlitlig och ha ett gott anseende som 
1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 mom., eller som 
2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 mom. 
Tidsfristen som avses i 2 mom. 1 punkten ska räknas från det att domen har vunnit laga kraft till tidpunkten då uppdraget tas emot. Om domen inte har vunnit laga kraft får den dömde dock fortsätta utöva beslutanderätt som medlem av värdepappersföretagets ledning, om detta kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av den dömdes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra relevanta omständigheter. 
De som hör till värdepappersföretagets ledning ska ha sådana kunskaper om och erfarenheter av värdepappersföretagets affärsverksamhet och de viktigaste risker som är förenade med den samt sådana kunskaper om och erfarenheter av ledning som behövs med hänsyn till uppdraget samt med beaktande av företagsverksamhetens art, omfattning och komplexitet. 
Värdepappersföretaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar inom ledningen som avses i 1 mom. 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om värdepappersföretag ska tillämpas också på holdingföretag. 
7 kap. 
Organisering av värdepappersföretags verksamhet 
1 § 
Driftställen och huvudkontor 
Ett värdepappersföretag ska för sin verksamhet ha minst ett fast driftställe. Det kan dessutom bedriva verksamhet på andra driftställen. 
Ett värdepappersföretag ska ha sitt huvudkontor i Finland. 
2 § 
Tillförlitlig organisering av verksamheten 
Ett värdepappersföretags verksamhet ska organiseras på ett med beaktade av dess art och omfattning tillförlitligt sätt. 
Värdepappersföretaget ska fastställa verksamhetsprinciper och förfaranden i den omfattning som krävs för att säkerställa att företaget, inklusive dess verkställande ledning, anställda och anknutna ombud respekterar sina förpliktelser enligt denna lag samt lämpliga bestämmelser för dessa personers privata transaktioner. 
Värdepappersföretaget ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa kontinuitet och regelbundenhet i tillhandahållandet av investeringstjänster och bedrivandet av investeringsverksamhet. Värdepappersföretaget ska i det syftet använda ändamålsenliga och proportionella system, resurser och förfaranden. 
Värdepappersföretaget ska tillämpa sunda förfaranden för förvaltning och redovisning samt ha mekanismer för intern kontroll, effektiva riskbedömningsmetoder samt effektiva kontroll- och skyddssystem för sina informationsbehandlingssystem. 
Värdepappersföretaget ska, utan att begränsa Finansinspektionens tillgång till information, ha inrättat sunda skyddsmekanismer för att garantera skyddet och autentiseringen vid informationsöverföringen, minimera risken för dataförvanskning och för obehörig åtkomst samt förhindra informationsläckor så att uppgifterna alltid behandlas konfidentiellt. 
Värdepappersföretaget ska ha förfaranden varmed det säkerställer att de fysiska personer som på värdepappersföretagets vägnar tillhandahåller investeringsrådgivning eller information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster till kunderna har den kunskap och kompetens som krävs för tillhandahållande av ovan nämnda tjänster samt med beaktande av uppgifternas art och omfattning. 
3 § 
Begränsningar som gäller förvärv av egna aktier, andelar, kapitallån och debenturer 
Värdepappersföretag och företag inom samma finansiella företagsgrupp får bevilja lån för förvärv av egna och moderföretagets aktier och andelar och ta emot sådana som pant endast med de begränsningar som anges i 2 och 3 mom. Med lån jämställs säkerhet som av tillgångar som tillhör värdepappersföretaget eller ett företag inom dess finansiella företagsgrupp ställs för återbetalning av lån som avses ovan. 
Om inte något annat följer av 3 mom. får ett värdepappersföretag och ett företag inom dess finansiella företagsgrupp, trots bestämmelserna i 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) och i 34 § 3 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947), bevilja lån för förvärv av egna eller moderföretagets aktier och andelar och ta emot dem som pant, om 
1) de är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument, 
2) beviljande av lånet eller emottagande av panten ingår i den normala affärsverksamheten för värdepappersföretaget eller för företaget inom dess finansiella företagsgrupp, och om 
3) lånet har beviljats eller panten tagits emot på de sedvanliga villkor som värdepappersföretaget iakttar i sin verksamhet. 
Ett värdepappersföretag och ett företag inom dess finansiella företagsgrupp får som säkerhet för lån som beviljas för att finansiera täckning av egna och moderföretagets aktier och andelar, som pant ta emot sådana aktier och andelar högst till ett antal som till sitt nominella värde motsvarar en tiondel av det långivande företagets eller, om aktier eller andelar i det långivande företagets moderföretag har tagits emot som pant, av moderföretagets bundna kapital. 
Vad som i 2 och 3 mom. föreskrivs om egna och moderföretagets aktier och andelar ska på motsvarande sätt tillämpas på egna och moderföretagets kapitalbevis, kapitallån, debenturer och övriga åtaganden som är efterställda emittentens övriga skulder. 
4 § 
Värdepappersföretags bindningar 
En betydande bindning mellan ett värdepappersföretag och en annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget. En effektiv tillsyn får inte heller hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som utfärdats eller meddelats i ett tredjeland och som tillämpas på fysiska eller juridiska personer med sådana bindningar. 
När det efter att ett verksamhetstillstånd beviljats sker förändringar i de uppgifter om bindningar som uppgetts i tillståndsansökan ska Finansinspektionen omedelbart underrättas om dessa. 
5 § 
Utkontraktering av avgörande och viktiga operativa funktioner 
Ett värdepappersföretag kan utkontraktera en operativ funktion som är avgörande och viktig för tillhandahållandet av investeringstjänster eller bedrivandet av investeringsverksamhet om företaget vidtar rimliga åtgärder för undvikande av onödiga ytterligare operativa risker. Utkontrakteringen får inte genomföras på ett sätt som väsentligen försämrar kvaliteten på företagets interna kontroll eller medför olägenhet för myndighetstillsynen över värdepappersföretagets verksamhet. 
I 9 kap. 2 § föreskrivs om förvaring av kunders finansiella instrument hos utomstående förvarare. 
6 § 
Anknutet ombud 
Ett värdepappersföretag får tillhandahålla tjänster enligt 2 mom. genom ett anknutet ombud. Ombudet handlar på företagets vägnar och under dess ansvar. Ett anknutet ombud kan handla för endast ett värdepappersföretags räkning. Ombudet ska på ett tydligt sätt för kunden uppge sin ställning och namnet på det värdepappersföretag som han eller hon representerar. 
Ett anknutet ombud kan 
1) ta emot och förmedla kunders instruktioner och order som gäller investerings- och sidotjänster eller finansiella instrument, 
2) förmedla finansiella instrument till kunder, 
3) ge kunder rådgivning om värdepappersföretagets investerings- och sidotjänster och finansiella instrument, 
4) marknadsföra värdepappersföretagets investerings- och sidotjänster samt finansiella instrument till kunder. 
Värdepappersföretaget svarar för att ett anknutet ombud som det utsett har ett gott anseende och sådana allmänna, ekonomiska och professionella kunskaper och den kompetens som behövs för att tillhandahålla kunderna investerings- och sidotjänster och att ge all väsentlig information om en föreslagen tjänst och för att det anknutna ombudet är infört i det register över anknutna ombud som avses nedan i 4 mom. Värdepappersföretaget ska se till att det anknutna ombudets övriga verksamhet inte medför olägenhet för värdepappersföretagets verksamhet. 
Ett anknutet ombud kan inneha kundmedel för värdepappersföretagets räkning och under dess ansvar. Om det anknutna ombudet handlar på värdepappersföretagets vägnar i någon annan EES-stat förutsätts det att staten i fråga tillåter att ett ombud som motsvarar ett anknutet ombud förvaltar kundmedel. 
Med tanke på övervakningen av lagligheten i de anknutna ombudens verksamhet ska Finansinspektionen föra ett offentligt register över anknutna ombud (registret över anknutna ombud) till vilket värdepappersföretaget anmäler anknutna ombud som det har utsett och som uppfyller kraven i 3 mom. I registret ska föras in fysiska personers fullständiga namn och adress samt adressen där verksamheten bedrivs. Om ombudet är en juridisk person ska i registret antecknas namn, företags- eller organisationsnummer, säte samt adressen där verksamheten bedrivs. De uppgifter som förts in i registret ska bevaras i fem år räknat från det att grunden för registreringen har upphört. Registret ska regelbundet uppdateras och registeruppgifterna ska vara offentligt tillgängliga. Trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får Finansinspektionen lämna ut uppgifter om fysiska personers namn, adress och verksamhetsställens adress i form av utskrifter, genom teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form eller göra dem allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät. 
7 § 
Skyldigheter för utvecklare och distributörer av finansiella instrument 
Ett värdepappersföretag som utvecklar finansiella instrument ska ha uppdaterade processer för produktgodkännande varmed företaget säkerställer att utvecklingen av finansiella instrument är förenlig med de krav som ställs på en ändamålsenlig hantering av intressekonflikter och med kundernas intressen. Förfarandet innebär att varje finansiellt instrument och betydande förändringar i det måste godkännas innan det finansiella instrumentet marknadsförs eller distribueras till kunderna. Förfarandet innebär vidare att kundmålgruppen för ett visst finansiellt instrument måste preciseras i fråga om varje kundkategori, att det måste säkerställas att alla för en kundmålgrupp relevanta risker och kostnadsstrukturer analyseras och att den tilltänkta distributionsstrategin är överensstämmande med kundmålgruppen i fråga. Förfarandet innebär också att den kundmålgrupp måste preciseras som det finansiella instrumentet inte är avsett för. 
Ett värdepappersföretag som utvecklar finansiella instrument måste tillhandahålla distributörerna all relevant information om det finansiella instrumentet och om processerna för godkännande av produkterna samt om det finansiella instrumentets kundmålgrupp. Värdepappersföretaget ska sträva efter att säkerställa att ett finansiellt instrument erbjuds en viss kundmålgrupp. 
Värdepappersföretaget ska regelbundet granska de finansiella instrument som det erbjuder eller marknadsför och de risker som eventuellt är förenade med instrumenten och åtminstone bedöma om ett finansiellt instrument fortfarande är förenligt med kundmålgruppens behov och om den planerade distributionsstrategin fortfarande är ändamålsenlig. 
För att kunna erbjuda eller rekommendera finansiella instrument som värdepappersföretaget inte själv utvecklar ska det ha tillgång till sådana ändamålsenliga processer för produktgodkännande med vilka företaget kan få den information som avses i 2 mom. om ett finansiellt instrument, om förfarandet för godkännande av produkter samt om det finansiella instrumentets kundmålgrupp. Distributören ska med hjälp av information från konstruktören och information om sina egna kunder precisera den kundmålgrupp för vilken de finansiella instrumenten och tjänsterna är lämpliga eller inte. Distributören ska informera det finansiella instrumentets utvecklare om sina praktiska erfarenheter när det gäller granskningen av instrumentets lämplighet för en viss kundmålgrupp. 
Utvecklaren och distributören av ett finansiellt instrument ska ha förfaranden för att säkerställa att de fysiska personer som deltar i utvecklingen och distributionen av ett finansiellt instrument har den sakkunskap som behövs för att förstå de finansiella instrumentens, produkternas och tjänsternas egenskaper och risker samt de behov, egenskaper och målsättningar som gäller en viss målmarknad. 
Distributören av ett finansiellt instrument ska säkerställa att instrumentet erbjuds eller rekommenderas till en kund endast då detta är förenligt med kundens intresse. 
8 § 
Skyldighet att vidta förberedelser 
Värdepappersföretag vilka som sidotjänster tillhandahåller förvaring av finansiella instrument ska genom deltagande i beredskapsplanering på finansmarknaden och genom förberedelser för undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden. 
Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från verksamhet som ska anses vara sedvanlig för värdepappersföretag och om dessa åtgärder medför väsentliga merkostnader, kan kostnaderna ersättas ur försörjningsberedskapsfonden enligt lagen om tryggande om försörjningsberedskapen (1390/1992). 
9 § 
Hantering av intressekonflikter 
Värdepappersföretag ska vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter och, om sådana uppkommer, bemöta sina kunder i enlighet med god sed. 
Om en intressekonflikt inte kan undvikas ska värdepappersföretaget tydligt i varaktig form enligt 10 kap. 1 § 2 mom. ge kunden tillräckligt detaljerad information om intressekonfliktens art och orsaker samt om vilka åtgärder som vidtagits för minimering av kundens risker, innan transaktionen utförs för kundens räkning. 
Ett värdepappersföretag ska ha principer för förfarandena vid identifiering och förebyggande av intressekonflikter. 
10 § 
Förvärv av bestämmande inflytande i företag i ett tredjeland 
Ett värdepappersföretag eller ett företag inom dess finansiella företagsgrupp ska på förhand meddela Finansinspektionen om att företaget kommer att förvärva bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare eller försäkringsbolag med säte i ett tredjeland. 
Finansinspektionen kan inom tre månader efter att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda förvärv av bestämmande inflytande, om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som tillämpas på det företag som är föremål för förvärvet väsentligt försvårar en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget eller dess finansiella företagsgrupp. 
11 § 
Tillhörighet till en utländsk finansiell företagsgrupp eller till ett utländskt finans- och försäkringskonglomerat 
Om ett värdepappersföretag hör till en finansiell företagsgrupp vars yttersta moderföretag har sitt säte i ett tredjeland, är en förutsättning för att företaget ska beviljas verksamhetstillstånd att 
1) en utländsk myndighet har tillräcklig behörighet att övervaka hela den finansiella företagsgruppen på ett sätt som motsvarar vad som föreskrivs i denna lag, eller att 
2) den konsoliderade kapitaltäckningen, de konsoliderade stora exponeringarna, den finansiella företagsgruppens interna kontroll och riskhanteringsmetoder samt, i fråga om ett holdingföretag, ägarnas och ledningens lämplighet och tillförlitlighet motsvarar kraven enligt denna lag. 
Finansinspektionen ska besluta om huruvida ett värdepappersföretag uppfyller kraven enligt 1 mom. i de fall då värdepappersföretagets moderföretag inte har säte i någon annan EES-stat och värdepappersföretagets balansomslutning är större än balansomslutningen i moderföretagets samtliga utländska dotterkreditinstitut eller i samtliga utländska dotterföretag som kan jämställas med finländska värdepappersföretag och dessa dotterkreditinstitut och dotterföretag har sitt säte i någon annan EES-stat. 
Finansinspektionen ska innan den fattar beslut enligt 2 mom. begära ett yttrande i saken av Europeiska bankmyndigheten, av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och av de utländska myndigheter som svarar för tillsynen över de utländska kreditinstitut samt de utländska företag som kan jämställas med finländska värdepappersföretag vilka hör till en finansiell företagsgrupp enligt 1 mom. och regleras i en annan EES-stat. Finansinspektionen ska, efter att ha fattat ett beslut enligt 2 mom., underrätta dessa myndigheter och Europeiska kommissionen om beslutet. 
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på värdepappersföretag som står under gruppbaserad tillsyn av en utländsk EES-tillsynsmyndighet, om denna myndighet har ansett att den finansiella företagsgruppen uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 mom. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om finansiella företagsgrupper ska på motsvarande sätt tillämpas på finans- och försäkringskonglomerat. 
12 § 
Skyldighet att göra insideranmälan 
En insider i ett värdepappersföretag ska i enlighet med 13 § till värdepappersföretagets insiderregister som avses i 14 § anmäla uppgifter om aktier och sådana finansiella instrument vilkas värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland, nedan insideranmälan
Med insider i ett värdepappersföretag avses 
1) medlemmarna och suppleanterna i ett värdepappersföretags styrelse och förvaltningsråd, värdepappersföretagets verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt värdepappersföretagets revisorer, revisorssuppleanter och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av värdepappersföretaget, 
2) de anställda hos värdepappersföretaget som har som uppgift att göra investeringsanalyser av aktier och finansiella instrument som avses i 1 mom., vars huvudsakliga uppgift består i att medverka vid tillhandahållande av investeringstjänster eller som på annat sätt regelbundet får tillgång till i artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning avsedd insiderinformation om sådana aktier och finansiella instrument. 
I ett kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster ska förvaltningsrådets ledamöter och suppleanter, styrelsesuppleanterna, revisorerna, revisorssuppleanterna och den för revisionen av kreditinstitutet huvudansvariga anställda hos en revisionssammanslutning göra insideranmälan endast i det fall att de regelbundet i sin besittning får i artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning avsedd insiderinformation om aktier eller finansiella instrument som avses i 1 mom. 
13 § 
Insideranmälan 
En insider i ett värdepappersföretag ska göra insideranmälan inom 14 dagar efter sin utnämning till ett uppdrag som avses i 12 § 2 mom. 
I insideranmälan ska nämnas 
1) omyndig vars intressebevakare insidern är, 
2) organisationer och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande, 
3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd organisations eller stiftelses innehav av aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform. 
En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta värdepappersföretaget om 
1) förvärv och avyttringar av aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, då förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro, 
2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf. 
De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller sådana organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om en organisation bedriver regelbunden handel med finansiella instrument, ska emellertid uppgifter om denna organisation lämnas. 
I anmälan ska ingå de uppgifter som behövs för att identifiera personen, organisationen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om aktierna och övriga finansiella instrument. 
Om aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet kan värdepappersföretaget organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga separata anmälningar. 
14 § 
Värdepappersföretags insiderregister 
Ett värdepappersföretag som ska föra ett register över insideranmälningar som avses i 13 § (värdepappersföretagets insiderregister), varav för varje insider framgår de aktier och finansiella instrument som innehas av insidern, en omyndig som avses i 13 § 2 mom. 1 punkten och en organisation eller stiftelse som avses i 13 § 2 mom. 2 punkten och som är av det slag som nämns i det momentet samt specificerade förvärv och avyttringar. 
Om anmälningar görs i enlighet med 13 § 6 mom. kan värdepappersföretagets insiderregister till denna del bildas av uppgifter från värdeandelssystemet. 
Driften av värdepappersföretagets insiderregister ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som registrerats i registret ska bevaras i fem år efter registreringen. Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag och kopior ur registret. Fysiska personers personbeteckning och adress och andra fysiska personers än insiders namn är dock inte offentliga. 
15 § 
Utländska EES-värdepappersföretags skyldighet att vidta förberedelser 
Vad som i 8 § föreskrivs om beredskap och kostnadsersättning gäller på motsvarande sätt utländska EES-värdepappersföretags filialer. Den skyldighet som föreskrivs i 8 § 1 mom. gäller dock inte ett utländskt värdepappersföretags filial om denna i enlighet med lagstiftningen i värdepappersföretagets hemstat har säkerställt skötseln av sina uppgifter under undantagsförhållanden på ett sätt som motsvarar det som föreskrivs i 8 § 1 mom. och har lagt fram tillräcklig utredning om saken för Finansinspektionen. 
16 § 
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som genomförandet av kommissionens delegerade direktiv förutsätter i fråga om de skyldigheter för utvecklare och distributörer av finansiella instrument som avses i 7 §. 
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om bedömningen av den kunskap och kompetens som krävs enligt 2 § 6 mom. och 7 § 5 mom., om innehållet i insideranmälningar som avses i 13 § och hur anmälningarna ska göras samt om innehållet i sådana värdepappersföretags insiderregister som avses i 14 § och om hur uppgifterna ska registreras. 
7 a kap. 
Algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats 
1 § 
Algoritmisk handel 
Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel ska ha inrättat effektiva system och riskkontroller som är anpassade för den verksamhet som drivs för att 
1) säkerställa att dess handelssystem är motståndskraftiga och har tillräcklig kapacitet samt att de omfattas av lämpliga handelströsklar och handelslimiter, 
2) förhindra att felaktiga order skickas eller att systemen på annat sätt fungerar så att de kan skapa eller bidra till en oordnad marknad, 
3) säkerställa att handelssystemen inte kan användas för ändamål som strider mot EU:s marknadsmissbruksförordning eller mot reglerna för en handelsplats till vilken det är anslutet. 
Ett värdepappersföretag som avses i 1 mom. ska ha inrättat effektiva arrangemang för driftskontinuitet för att hantera avbrott av driften i sina handelssystem. Värdepappersföretaget ska säkerställa att systemen är fullständigt testade och vederbörligen övervakade för att säkerställa att de uppfyller kraven som föreskrivs i 1 och 2 mom. 
Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel i Finland eller i en EES-stat ska anmäla detta till Finansinspektionen samt till de behöriga myndigheterna för den handelsplats där värdepappersföretaget bedriver algoritmisk handel i egenskap av medlem av eller deltagare på handelsplatsen. 
Ett värdepappersföretag ska bevara och på begäran av Finansinspektionen tillhandahålla en beskrivning av egenskaperna hos sina strategier för algoritmisk handel, närmare uppgifter om de handelsparametrar eller handelslimiter som gäller för systemet, de centrala överensstämmelse- och riskkontrollåtgärder som det har inrättat för att säkerställa att villkoren som föreskrivs i 1 mom. är uppfyllda samt närmare uppgifter om kontrollen av sina system. 
Finansinspektionen ska på begäran av den utländska EES-tillsynsmyndighet för en handelsplats där värdepappersföretaget i egenskap av medlem eller deltagare på handelsplatsen bedriver algoritmisk handel och utan onödigt dröjsmål vidarebefordra den information som avses i 4 mom. 
Ett värdepappersföretag som tillämpar en teknisk för algoritmisk högfrekvenshandel ska i en godkänd form bevara korrekta och kronologiska uppgifter om alla sina lagda order, inbegripet annulleringar av order, utförda order och bud på handelsplatser och ska på begäran överlämna dem till Finansinspektionen. 
2 § 
Algoritmisk handel och marknadsgaranti 
Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel som ett led i en marknadsgarantstrategi ska med beaktande av likviditeten, omfattningen och arten på den specifika marknaden och särdragen hos de instrument med vilka handel bedrivs 
1) utföra denna marknadsgarantstrategi kontinuerligt under en bestämd andel av handelsplatsens handelstider, utom under exceptionella omständigheter, så att handelsplatsen tillhandahålls likviditet på ett regelbundet och förutsägbart sätt, 
2) ingå ett bindande skriftligt avtal med den handelsplats som åtminstone specificerar värdepappersföretagets skyldigheter enligt 1 punkten, och 
3) ha infört effektiva system och kontroller som säkerställer att företaget alltid uppfyller sina skyldigheter enligt det avtal som avses i 2 punkten. 
Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel anses bedriva en marknadsgarantstrategi om det som medlem av eller deltagare på en eller flera handelsplatser, när det handlar för egen räkning, har en strategi som omfattar att skicka ut fasta, simultana köp- och säljbud av jämförbar storlek till konkurrenskraftiga priser avseende ett eller flera finansiella instrument på en enda handelsplats eller olika handelsplatser, så att likviditet regelbundet och löpande tillhandahålls den totala marknaden. 
3 § 
Direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats 
Ett värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska ha inrättat effektiva system och kontroller som säkerställer att 
1) lämpligheten hos kunder som använder tjänsten bedöms och granskas på lämpligt sätt, 
2) kunder som använder tjänsten förhindras att överskrida förinställda handels- och kredittrösklar, 
3) handel som bedrivs av kunder som använder tjänsten övervakas vederbörligen och att lämplig riskkontroll förhindrar handel som kan skapa risker för värdepappersföretaget självt eller som skulle kunna skapa eller bidra till en oordnad marknad eller stå i strid med EU:s marknadsmissbruksförordning eller de regler som gäller för handelsplatsen. 
Ett värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska ansvara för att se till att kunder som använder tjänsten iakttar bestämmelserna i denna lag och i lagen om handel med finansiella instrument och följer handelsplatsens regler. Värdepappersföretaget ska övervaka transaktionerna för att upptäcka överträdelser av de reglerna, otillbörliga marknadsförhållanden eller otillbörligt uppförande som kan innebära marknadsmissbruk och som ska rapporteras till den behöriga myndigheten. Värdepappersföretaget ska säkerställa att det finns ett bindande skriftligt avtal mellan värdepappersföretaget och kunden rörande de huvudsakliga rättigheter och skyldigheter som följer av tillhandahållandet av tjänsten och att värdepappersföretaget enligt avtalet förblir ansvarigt enligt denna lag. 
Ett värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska anmäla detta till Finansinspektionen och till de behöriga myndigheterna för den handelsplats där värdepappersföretaget tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde. 
Värdepappersföretaget ska på begäran tillhandahålla Finansinspektionen en beskrivning av de system och kontroller som avses i 1 mom. och belägg för att de har tillämpats. 
Finansinspektionen ska på begäran av en behörig myndighet för den handelsplats i förhållande till vilken värdepappersföretaget tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde, utan onödigt dröjsmål vidarebefordra information som avses i 4 mom. 
Värdepappersföretaget ska se till att dokumentation om uppgifter som avses i denna paragraf sparas och att den dokumentationen är tillräcklig för att den behöriga myndigheten ska kunna övervaka efterlevnaden av bestämmelserna. 
4 § 
Värdepappersföretag som agerar som clearingmedlem för motparter 
Ett värdepappersföretag som i enlighet med artikel 2.14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister agerar som en allmän clearingmedlem för kunder som avses i artikel 2.15 i förordningen ska ha inrättat effektiva system och kontroller för att säkerställa att avvecklingstjänster tillämpas enbart på kunder som är lämpliga och uppfyller tydliga kriterier och att lämpliga krav föreskrivs för de kunderna för att minska riskerna för värdepappersföretaget och för marknaden. 
Värdepappersföretaget och dess kunder ska upprätta skriftliga avtal rörande de huvudsakliga rättigheter och skyldigheter som följer av tillhandahållandet av tjänster som avses i 1 mom. 
5 § 
Utländska EES-värdepappersföretags anmälningsskyldighet 
Ett utländskt EES-värdepappersföretag som i enlighet med 1 § bedriver algoritmisk handel i Finland ska anmäla detta till Finansinspektionen. 
Ett EES-värdepappersföretag som i enlighet med 3 § tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska anmäla detta till Finansinspektionen. 
6 § 
Tillämpning av bestämmelserna på handelsparter på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar 
Vad som ovan i detta kapitel föreskrivs om värdepappersföretag ska tillämpas också på sådana handelsparter enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen om handel med finansiella instrument som enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 4 punkten och 3 mom. 2, 4 och 6 punkten i denna lag inte förutsätts ha verksamhetstillstånd. 
8 kap. 
Bokslut och revision 
2 § 
Revision samt särskild granskning och granskare 
På värdepappersföretag och leverantörer av datarapporteringstjänster ska utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag tillämpas vad som i 12 kap. 13 § 1, 3 och 4 mom., 14 § och 15 § 1 mom. i kreditinstitutslagen föreskrivs om revision och revisorer samt om särskild granskning och granskare. 
I 31 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om rapporteringsskyldigheten när det gäller ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer. 
9 kap. 
Förvaring och annan hantering av kundmedel 
1 § 
Förvaring av kundmedel 
Värdepappersföretag ska på ett tillförlitligt sätt organisera förvaringen och hanteringen av kunders finansiella instrument och penningmedel (kundmedel) som har anförtrotts företaget. 
Värdepappersföretag som förvarar och hanterar kundmedel ska framför allt se till att dess tillgångar hålls klart åtskilda från kundmedlen och, med undantag för kreditinstitut, förhindra att Utskottet föreslår en ändring penning Slut på ändringsförslagetmedel används för värdepappersföretagets egen räkning. 
Värdepappersföretag ska på ett tillförlitligt sätt redovisa kundmedel så att kundmedlen för varje kund är tillräckligt åtskilda från andra kunders medel. 
Utskottet föreslår en strykning I 10 kap. 5 § föreskrivs det om informationsskyldighet i samband med förvaring av kundmedel. Slut på strykningsförslaget 
2 § 
Förvaring av kunders finansiella instrument hos utomstående förvarare 
Värdepappersföretag som förvarar sina kunders finansiella instrument hos utomstående förvarare ska välja förvarare med tillräcklig omsorg. Värdepappersföretaget ska regelbundet kontrollera att kraven för förvaring av kunders finansiella instrument uppfylls. Med utomstående förvarare avses ett företag som enligt avtal med ett värdepappersföretag för dettas räkning förvarar finansiella instrument som tillhör värdepappersföretagets kunder. 
Ett värdepappersföretag ska förvara kundernas finansiella instrument hos en utomstående förvarare som står under Finansinspektionens, en utländsk EES-tillsynsmyndighets eller ett tredjelands tillsynsmyndighets tillsyn. Undantag från detta krav kan göras endast i det fall att det finansiella instrumentets eller en Utskottet föreslår en ändring till instrumentet anknytande Slut på ändringsförslaget sidotjänsts karaktär förutsätter att det förvaras i ett sådant tredjeland där förvaring av finansiella instrument inte regleras i lag eller i det fall att en professionell kund skriftligen ber om det. 
Ett värdepappersföretag ska genom tillräckliga åtgärder säkerställa att kunders finansiella instrument som förvaras hos utomstående förvarare hålls åtskilda från värdepappersföretagets och förvararens finansiella instrument. 
3 § 
Förvaring av kunders penningmedel 
Värdepappersföretag ska utan dröjsmål placera kundmedel på konto i en centralbank eller inlåningsbank eller i ett kreditinstitut som auktoriserats i en annan stat och har rätt att ta emot insättningar. Med kundens uttryckliga samtycke får kundmedel placeras också i fondandelar i en sådan penningmarknadsfond som är registrerad i en EES-stat och uppfyller de förutsättningar som anges i fondföretagsdirektivet eller AIFM-direktivet eller annars är föremål för tillsyn samt de krav som anges i artikel 2 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar. 
Om kundmedel placeras på något annat sätt än på konto i en centralbank ska värdepappersföretaget noga överväga behovet att diversifiera kundmedlen och med tillräcklig Utskottet föreslår en ändring skicklighet,  Slut på ändringsförslagetomsorg Utskottet föreslår en ändring och aktsamhet  Slut på ändringsförslagetvälja den inlåningsbank, det utländska kreditinstitut eller den penningmarknadsfond som ska förvara kundmedlen och regelbundet bedöma om kraven på förvaring av kundmedlen är uppfyllda. 
Om värdepappersföretaget förvarar penningmedel hos ett företag som hör till samma koncern, får beloppet av de förvarade medlen uppgå till högst 20 procent av alla sådana penningmedel. Undantag från detta krav kan göras om det är motiverat med beaktande av Utskottet föreslår en ändring säkerheten för en sådan tredje part som avses i 1 mom. och av  Slut på ändringsförslagetarten, kvantiteten och omfattningen av värdepappersföretagets verksamhetUtskottet föreslår en ändring  och i synnerhet av den ringa volym kunders penningmedel värdepappersföretaget förvaltar Slut på ändringsförslaget. Värdepappersföretaget ska regelbundet bedöma om förutsättningarna för avvikelse från diversifieringskravet är uppfyllda och för Finansinspektionen ange grunderna för sin bedömning. 
Trots vad som föreskrivs i 3 mom. får en inlåningsbank som tillhandahåller investeringstjänster dock placera kundmedel på konto i samma inlåningsbank. 
4 § 
Förfogande över rättigheter som avser kunders finansiella instrument eller kundmedel 
Ett värdepappersföretag får inte utan en kunds på förhand givna uttryckliga samtycke för egen och inte heller för en annan kunds eller en tredjeparts räkning pantsätta, avyttra eller annars i rättsligt hänseende förfoga över kundens finansiella instrument. Samtycket ska förenas med villkor för pantsättning, avyttring eller annat rättsligt förfogande över finansiella instrument. Samtycket ska ges skriftligen eller på något annat motsvarande sätt enligt 10 kap. 3 §. 
Om en kunds finansiella instrument förvaras på värdepapperskonto enligt 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om värdepapperskonton eller på ett förvaltningskonto enligt 5 a § i lagen om värdeandelskonton, får värdepappersföretaget vidta åtgärder enligt 1 mom. endast om 
1) varje kund vars finansiella instrument förvaras på samma konto har gett sitt samtycke enligt 1 mom., eller 
2) värdepappersföretaget har tillgång till effektiva system och tillsynsförfaranden för att säkerställa att åtgärden endast avser sådana kunders finansiella instrument som har gett sitt samtycke enligt 1 mom. 
Sådana säkerhetsintressen, panträttigheter och kvittningsrättigheter som avser kundmedel och som ger en tredje part möjlighet att förfoga över kundmedel och som inte avser kunden eller tillhandahållande av tjänster till kunden är tillåtna endast då detta krävs enligt lagstiftningen i ett sådant tredjeland där kundmedlen förvaras. 
Ett värdepappersföretag får trots 1 och 2 mom. pantsätta en kunds finansiella instrument hos en värdepapperscentral eller clearingmedlem som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, som säkerhet för en kunds förpliktelser i samband med köp av finansiella instrument. 
Bestämmelser om värdepappersföretags rätt att pantsätta, avyttra eller annars i rättsligt hänseende förfoga över en kunds finansiella instrument finns i lagen om finansiella säkerheter (11/2004). 
4 a § 
Avtal om finansiell äganderättsöverföring 
Ett värdepappersföretag ska säkerställa att avtal om finansiell äganderättsöverföring ingås endast då det är motiverat eller då ingen annan säkerhet som kunden erbjuder är lämplig för att säkerställa att kunden uppfyller sina skyldigheter gentemot värdepappersföretaget. Beloppet av de kundmedel som överförs får inte vara obegränsat eller avsevärt mycket större än kundens skyldigheter gentemot värdepappersföretaget. 
Värdepappersföretaget ska upplysa professionella kunder och godtagbara motparter om de risker som är förenade med arrangemangen samt om effekten på kundskyddet. 
Ett värdepappersföretag får ingå avtal om äganderättsöverföring endast med professionella kunder. 
5 § 
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om förfaranden som ska iakttas vid förvaring och annan hantering av kundmedel enligt 1—4 §, 4 a § och 10—11 § som behövs för att genomföra kommissionens delegerade direktiv. Dessutom kan Finansinspektionen meddela närmare föreskrifter om innehållet i kundmedel som avses i 1 §. 
6 § 
Revisorsutlåtande 
Värdepappersföretagets revisor ska minst en gång per år ge Finansinspektionen ett revisorsutlåtande varav det framgår om värdepappersföretagets arrangemang för förvaring och hantering av kundmedel stämmer överens med bestämmelserna i detta kapitel och med de föreskrifter som utfärdats med stöd av dem. 
10 § 
Värdepappersföretags informationsskyldighet om förvaring och annan hantering av kundmedel 
Värdepappersföretag ska på begäran av Finansinspektionen eller andra behöriga myndigheter, konkursförvaltare, utredare vid saneringsförfarande, utsökningsmyndigheter och Verket för finansiell stabilitet lämna uppgifter om 
1) kundmedel som förvaras för en kunds räkning, 
2) utomstående förvarare av kundmedel, om konton som används för förvaring och om förvaringsavtal, 
3) var finansiella instrument förvaras, om konton som öppnats för och om avtal som ingåtts med utomstående förvarare, 
4) utkontrakterade tjänster och om leverantörer av sådana tjänster, 
5) personer som ansvarar för förvaring och annan hantering av kundmedel, samt om 
6) avtal som är relevanta för att fastställa äganderätten till kundmedel eller andra jämförbara rättigheter. 
11 § 
Styrnings- och förvaltningsarrangemang för förvaring av kundmedel 
Värdepappersföretag ska utse en person som har tillräcklig kompetens och befogenhet att ansvara för att förpliktelser i anslutning till förvaring av kundmedel uppfylls. 
10 kap. 
Förfaranden i kundförhållanden 
1 § 
Klassificering av kunder och avtal om kunders ställning 
Värdepappersföretag ska ha interna instruktioner om klassificering av kunder och om förfarandet i detta avseende. 
Ett värdepappersföretag kan antingen på eget initiativ eller på begäran av en professionell kund som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 1—5 punkten behandla denne som en icke-professionell kund. Behandlingen av en kund som icke-professionell ska föregås av ett skriftligt avtal. Om avtalet tillämpas på en eller flera tjänster eller transaktioner eller på en eller flera typer av finansiella instrument eller transaktioner, ska detta framgå av avtalet. 
Ett värdepappersföretag ska innan det tillhandahåller investeringstjänster meddela en kund som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 2 punkten att denne utifrån tillgängliga uppgifter behandlas som professionell, om inte något annat avtalas. 
En kund som generellt eller i samband med en viss investeringstjänst eller transaktion eller i fråga om en viss typ av transaktioner eller finansiella instrument vill bli behandlad som professionell kund enligt 1 kap. 23 § 1 mom. 6 punkten ska skriftligen be värdepappersföretaget om detta. Om kunden uppfyller kraven enligt 2 mom. i den paragrafen ska värdepappersföretaget skriftligen meddela kunden att denne som professionell kund inte omfattas av skyddet enligt alla de procedurbestämmelser som avses i denna lag och inte heller av ersättningsfondens investerarskydd. Kunden ska på motsvarande sätt skriftligen meddela värdepappersföretaget att den är medveten om att det skydd som procedurbestämmelserna och ersättningsfonden ger upphör att gälla. 
Emittenten och andra som erbjuder värdepapper har med kundens samtycke rätt att av värdepappersföretaget få besked om hur kunden klassificeras med avseende på värdepapperet i fråga. 
2 § 
Allmänna principer vid tillhandahållande och marknadsföring av investeringstjänster och sidotjänster 
Tillhandahållare av investeringstjänster och sidotjänster ska handla hederligt, opartiskt och professionellt samt på ett sätt som är förenligt med kundernas intressen. 
Investeringstjänster och sidotjänster får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information. All information, inklusive marknadsföringsmaterial, ska vara opartisk och tydlig. Om det efter att informationen getts framgår att den är vilseledande eller osann på ett sätt som har en väsentlig betydelse för investerare, ska den utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning. Av marknadsföringen ska framgå dess kommersiella syfte. 
Bestämmelser om marknadsföring som gäller ersättningsfondens investerarskydd finns i 11 kap. 25 §. 
3 § 
Avtal om investeringstjänster 
Ett skriftligt avtal ska upprättas med kunden om värdepappersföretagets tillhandahållande av investeringstjänster, varav framgår parternas rättigheter och skyldigheter samt övriga avtalsvillkor.Utskottet föreslår en ändring  Detta krav gäller emellertid inte investeringsrådgivning av engångskaraktär, om inte kunden erbjuds regelbunden bedömning av lämplighet. Slut på ändringsförslaget 
I avtalet får inte tas in villkor som strider mot god sed eller är oskäliga för kunden. 
4 § 
Bedömning av lämplighet och ändamålsenlighet 
Innan ett värdepappersföretag tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning ska det inhämta nödvändiga upplysningar om kundens kunskaper om och erfarenheter av produkten eller tjänsten och om kundens finansiella ställning, inbegripet förmågan att bära förluster, och investeringsmål, inbegripet risktoleransen, så att värdepappersföretaget kan rekommendera kunden de investeringstjänster och finansiella instrument som är lämpliga för denne, och i synnerhet är förenliga med kundens risktolerans och förmåga att bära förluster. När ett värdepappersföretag tillhandahåller investeringsrådgivning med rekommendation om ett paket av kombinerade tjänster eller produkter, ska det bedöma att hela det kombinerade produkt- eller tjänstepaketet är lämpligt för kunden. 
Om ett värdepappersföretag tillhandahåller andra investeringstjänster än investeringsrådgivning och portföljförvaltning, ska det innan tjänsterna tillhandahålls fråga kunden om dennes erfarenheter av och kunskaper om det finansiella instrumentet eller investeringstjänsten i fråga för att kunna bedöma om de planerade instrumenten eller tjänsterna är ändamålsenliga för kunden. Om en kombination av tjänster eller produkter planeras ska kombinationens ändamålsenlighet bedömas i dess helhet. Om värdepappersföretaget utifrån vad kunden uppgett anser att ett finansiellt instrument eller en tjänst inte är ändamålsenlig sig för kunden ska värdepappersföretaget varna kunden. Om kunden inte ger tillräckliga uppgifter eller vägrar lämna begärd information, ska värdepappersföretaget varna kunden för att det inte kan bedöma det finansiella instrumentets eller tjänstens ändamålsenlighet för kunden. Varningen kan ges i standardform. 
Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller inte utförande eller mottagande och förmedling av kundorder med eller utan sidotjänster, med undantag för sådant beviljande av krediter eller lån i enlighet med 2 kap. 3 § 1 punkten i denna lag, som inte omfattar befintliga kreditlimiter för kundernas lån, transaktionskonton och kontokrediter, om kunden klart och tydligt har informerats om att värdepappersföretaget när det tillhandahåller den tjänsten inte behöver bedöma det tillhandahållna eller erbjudna finansiella instrumentets eller den tillhandahållna eller erbjudna tjänstens ändamålsenlighet och att denne därför inte åtnjuter det skydd som avses i de relevanta reglerna, och tjänsterna avser 
1) aktier som upptagits till handel på en reglerad marknad eller på en likvärdig marknad i tredjeland eller på en multilateral handelsplattform, med undantag för AIFM-fonder som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och aktier som omfattar derivat, 
2) obligationer eller andra former av skuldförbindelser i värdepappersform, vilka upptagits till handel på en reglerad marknad eller på en likvärdig marknad i tredjeland eller på en multilateral handelsplattform, med undantag för sådana som omfattar derivat eller innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå den därmed förbundna risken, 
3) penningmarknadsinstrument, med undantag för sådana som omfattar derivat eller innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå den därmed förbundna risken, 
4) aktier eller andelar i fondföretag med undantag av de strukturerade fondföretag som avses i artikel 36.1 andra stycket i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats, 
5) strukturerade insättningar, utom sådana som innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå risk avseende avkastning eller kostnaden för att avsluta en produkt i förtid, 
6) andra icke-komplexa finansiella instrument. 
Ett värdepappersföretag ska också i situationer som avses i 3 mom. uppfylla sina förpliktelser i fråga om intressekonflikter som avses i 7 kap. 9 §. 
5 § 
Värdepappersföretags informationsskyldighet 
Värdepappersföretagen ska i god tid innan tjänster erbjuds ge kunderna tillräcklig information om värdepappersföretaget och dess tjänster, finansiella instrument och föreslagna investeringsstrategier, handelsplatser för utförande och alla kostnader och tillhörande avgifter. Informationen ska gå ut på att 
1) värdepappersföretaget i god tid innan det tillhandahåller investeringsrådgivningen upplyser kunden om huruvida
a) rådgivningen tillhandahålls på oberoende grund eller inte,
b) råden är grundade på en allmän eller en mer begränsad analys av olika typer av finansiella instrument, och i synnerhet om urvalet är begränsat till finansiella instrument som emitteras eller tillhandahålls av enheter med nära anknytning till värdepappersföretaget eller med rättsliga eller ekonomiska förbindelser, till exempel ett kontraktsförhållande, som är så nära att det kan äventyra förutsättningarna för rådgivning på oberoende grund,
c) värdepappersföretaget kommer att ge kunden en regelbunden bedömning av lämpligheten hos de finansiella instrument som det rekommenderar den kunden,
 
2) uppgifterna om finansiella instrument och föreslagna placeringsstrategier innefattar lämplig vägledning om, och varningar för, de risker som är förknippade med investeringar i de instrumenten eller särskilda placeringsstrategier och huruvida de finansiella instrumenten är avsedda för professionella eller icke-professionella kunder, med beaktande av den fastställda kundmålgruppen,Utskottet föreslår en ändring  och Slut på ändringsförslaget 
3) uppgifterna om samtliga kostnader och tillhörande avgifter måste innehålla information avseende både investeringen och sidotjänsterna, inbegripet eventuell kostnad för rådgivning, kostnaden för det finansiella instrument som rekommenderas eller marknadsförs till kunden och hur kunden får betala för det, inklusive eventuella tredjepartsbetalningarUtskottet föreslår en ändring . Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 4) kunderna informeras om förvaringen av kundmedel samt de därmed förenade riskerna, i synnerhet i situationer då kundmedel förvaras hos en tredje part eller på ett sådant konto som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om värdepapperskonton eller på ett sådant förvaltningskonto som avses i 5 a § i lagen om värdeandelskonton. Slut på strykningsförslaget 
Informationen om alla kostnader och avgifter, inbegripet kostnader och avgifter som har samband med investeringstjänsten och det finansiella instrumentet, som inte orsakas av förekomsten av underliggande marknadsrisk, ska räknas samman så att kunden kan förstå den totala kostnaden liksom den kumulativa effekten på investeringens avkastning, och när kunden så begär, ska en uppdelning per post ges. Sådan information ska ges kunden regelbundet, och åtminstone årligen, under investeringens varaktighet. 
Informationen ska tillhandahållas på ett sådant sätt att kunder har rimlig möjlighet att förstå arten av och den risk som är förknippad med den investeringstjänst och den specifika typ av finansiellt instrument som erbjuds och att de därigenom är välinformerade inför investeringsbesluten. 
När en investeringstjänst erbjuds som en del av en finansiell produkt för vilken det redan finns andra regler gällande kreditinstitut och konsumentkrediter avseende informationsskyldigheter, ska den tjänsten inte därutöver omfattas av förpliktelserna enligt denna paragraf. 
Om en investeringstjänst erbjuds tillsammans med en annan tjänst eller produkt som en del av ett paket eller som ett villkor för samma överenskommelse eller paket, ska värdepappersföretaget informera kunden om huruvida det är möjligt att köpa tjänsterna och produkterna separat, och ska tillhandahålla separat uppgifter om kostnaderna och avgifterna för varje tjänst eller produkt. Om riskerna med en sådan överenskommelse eller ett sådant paket som erbjuds en icke-professionell kund sannolikt skiljer sig från de risker som uppstår i det fall att komponenterna väljs separat, ska värdepappersföretaget tillhandahålla en adekvat beskrivning av tjänsterna och produkterna i överenskommelsen eller paketet och av hur samverkan förändrar riskerna. 
6 § 
Incitament 
Ett värdepappersföretag får inte betala till någon annan part än en kund eller till en person som agerar för en kunds räkning, eller av sådan part ta emot förmedlingsavgift eller provision, eller erbjuda eller erbjudas icke-monetära förmåner i samband med tillhandahållandet av investeringstjänster eller en sidotjänst, till eller av någon annan part än kunden eller en person på kundens vägnar, förutom då betalningen eller förmånen är utformad för att höja kvaliteten på den relevanta tjänsten till kunden, och inte försämrar värdepappersföretagets förutsättningar att uppfylla sina skyldigheter att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa intresse. 
En avgift, provision eller en icke-monetär förmån som avses i 1 mom. ska anses vara utformad för att höja kvaliteten på den relevanta tjänsten till kunden om den är motiverad genom tillhandahållandet av en extra tjänst eller en tjänst på en högre nivå till den berörda kunden, som står i proportion till storleken på det mottagna incitamentet, och om den inte direkt gynnar det mottagande företaget, dess aktieägare eller anställda utan att detta ger en materiell fördel för den berörda kunden samt om den är motiverad genom tillhandahållandet av en löpande förmån till den berörda kunden i samband med ett löpande incitament. 
Förekomsten, arten och beloppet av den betalning eller förmån som avses i 1 mom., eller när beloppet inte kan bestämmas, metoden för att beräkna detta belopp, måste redovisas klart och tydligt för kunden, på ett sätt som är heltäckande, korrekt och begripligt, innan den ifrågavarande investeringstjänsten eller sidotjänsten tillhandahålls. Om för kunden på förhand endast har redovisats metoden för att beräkna beloppet eller förmånen, ska värdepappersföretaget i efterhand lämna en redovisning till kunden av det exakta beloppet av den betalning eller förmån som mottagits eller betalats. Dessutom ska värdepappersföretaget minst en gång om året underrätta sina kunder om den faktiska belopp av betalningar eller förmåner som mottagits eller betalats. Värdepappersföretaget ska också informera kunden om mekanismerna för att till kunden överföra avgiften, provisionen, den monetära eller icke-monetära förmånen som erhållits i samband med tillhandahållandet av investerings- eller sidotjänsten. 
Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte tillämpas på betalningar eller förmåner som möjliggör eller krävs för tillhandahållandet av investeringstjänster, såsom depåkostnader, avvecklingskostnader och börsavgifter, rättsliga avgifter eller rättsliga arvoden, och som är så beskaffade att de inte kan stå i strid med värdepappersföretagets skyldighet att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa intresse. 
När värdepappersföretaget tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund, ska det bedöma ett tillräckligt stort urval av finansiella instrument som är tillgängliga på marknaden vilka ska vara tillräckligt diversifierade med avseende på typ och emittenter eller produktleverantörer för att säkerställa att kundens investeringsmål på lämpligt sätt kan tillgodoses. Bedömningen får inte vara begränsad till finansiella instrument som utfärdats eller tillhandahållits av värdepappersföretaget självt eller av enheter som har nära anknytning till värdepappersföretaget, eller andra enheter med vilka värdepappersföretaget har så nära rättsliga eller ekonomiska förbindelser, att det kan äventyra förutsättningarna för rådgivning på oberoende grund. 
När värdepappersföretaget tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning på oberoende grund får det inte motta och behålla avgifter, provisioner, eller monetära eller icke-monetära förmåner som utbetalas eller tillhandahålls av någon tredjepart eller av en person som agerar för en tredjeparts räkning i fråga om tillhandahållandet av tjänsten till kunder. Avgifter, provisioner och ekonomiska förmåner måste till fullo lämnas tillbaka till kunden utan obefogat dröjsmål. Värdepappersföretaget ska underrätta kunden om hur en mottagen avgift, provision eller monetär eller icke-monetär förmån överförs till kunden. Kunden ska underrättas om en överförd återbetalning. 
Trots vad som föreskrivs i 6 mom. ska mindre icke-monetära förmåner som kan förbättra kvaliteten hos den kapitalförvaltnings- eller oberoende investeringsrådgivningstjänst som tillhandahålls en kund och är av sådan omfattning och art att de inte kan anses hindra värdepappersföretaget från att uppfylla sin skyldighet att agera i kundens bästa intresse, redovisas tydligt innan tjänsten tillhandahålls och ska inte betraktas som incitament som avses här. 
Ett värdepappersföretag ska säkerställa att det inte ersätter sina anställda eller bedömer deras prestationer på ett sätt som står i strid med företagets skyldighet att agera i kundernas bästa intresse. Värdepappersföretaget ska inte ha arrangemang som genom ersättningar, försäljningsmål eller andra sätt som skulle kunna ge personalen incitament att rekommendera ett visst finansiellt instrument till en icke-professionell kund, när värdepappersföretaget skulle kunna erbjuda ett annat finansiellt instrument som bättre skulle tillgodose den kundens behov. 
7 § 
Rapportering till kunder 
Ett värdepappersföretag ska på ett varaktigt medium lämna tillfredsställande rapporter till kunder om de tjänster som företaget tillhandahållit. Rapporterna ska inkludera regelbundna meddelanden till kunder, med beaktande av typen av och komplexiteten hos de aktuella finansiella instrumenten och arten av den tjänst som tillhandahålls kunden. Rapporterna ska i förekommande fall innehålla uppgifter om kostnaderna för de transaktioner och tjänster som utförts för kundens räkning. 
När värdepappersföretaget tillhandahåller investeringsrådgivning, ska det innan transaktionen görs lämna en bedömning av lämpligheten till kunden på ett varaktigt medium som specificerar vilken rådgivning som getts och hur denna rådgivning motsvarar den icke-professionella kundens behov, mål och andra egenskaper. 
Om avtalet att köpa eller sälja ett finansiellt instrument ingås med hjälp av en teknik för distanskommunikation som hindrar att en lämplighetsförklaring tillhandahålls i förväg, får värdepappersföretaget lämna en skriftlig lämplighetförklaring på ett varaktigt medium omedelbart efter det att kunden har bundits av ett avtal, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda: 
1) kunden har gett sitt samtycke till att erhålla lämplighetsförklaringen utan onödigt dröjsmål efter det att transaktionen genomförts, och 
2) värdepappersföretaget har erbjudit kunden möjligheten att senarelägga transaktionen så att lämplighetsförklaringen först kan erhållas. 
Om värdepappersföretaget erbjuder kapitalförvaltning eller har informerat kunden om att det kommer att utföra en regelbunden lämplighetsbedömning, ska den regelbundna rapporten innehålla en uppdaterad förklaring om hur investeringen motsvarar den icke-professionella kundens behov, mål och andra egenskaper. 
I 11 kap. 12 och 23 § föreskrivs om rapporteringsskyldigheten i fråga om investerarskyddet. 
8 § 
Omsorgsfullt utförande av order 
Ett värdepappersföretag vars investeringstjänster består i att utföra order ska vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder, med beaktande av de omständigheter som är väsentliga för utförandet av ordern, exempelvis med beaktande av pris, kostnad, skyndsamhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art. Om kunden har gett specifika instruktioner ska dock värdepappersföretaget vara skyldigt att utföra ordern i enlighet med dessa. Bästa möjliga resultat ska i fråga om en icke-professionell kund fastställas med hänsyn till den totala ersättningen, som utgör priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförandet, som ska inbegripa kundens alla utgifter som hänför sig direkt till orderns utförande, däribland handelspartens avgifter, clearing- och avvecklingsavgifter och alla andra avgifter som betalats till tredjeparter som deltagit i utförandet av ordern. Värdepappersföretaget ska för att uppnå det från kundens synpunkt bästa resultatet jämföra handelsplatser där ordern kan utföras. Vid bedömningen ska beaktas värdepappersföretagets egna provisioner och kostnader. 
Ett värdepappersföretag får inte ta emot någon sådan ersättning, rabatt eller icke-monetär förmån för att styra order till en viss handelsplats eller utförandeplats som skulle vara en överträdelse av de krav avseende intressekonflikter och incitament som avses i denna lag. 
Värdepappersföretag ska upprätta och genomföra riktlinjer för utförande av order som i enlighet med 1 mom. gör det möjligt för dem att uppnå bästa möjliga resultat för sina kundorder. I riktlinjerna för utförande av order ska för varje klass av finansiella instrument anges uppgifter om de olika handelsplatser där värdepappersföretaget utför sina kundorder och de faktorer som påverkar valet av handelsplats för utförande. Riktlinjerna ska minst omfatta de handelsplatser som gör det möjligt förvärdepappersföretaget att stadigvarande uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av kundorder. 
Värdepappersföretaget ska innan investeringstjänsterna tillhandahålls ge sina kunder tillräckligt detaljerad information och på ett tydligt och på ett sätt som är lätt att förstå för kunden förklara hur kundorder kommer att utföras. Värdepappersföretaget ska underrätta sina kunder om väsentliga förändringar i sina riktlinjer. Värdepappersföretaget ska på förhand inhämta sina kunders samtycke i fråga om riktlinjerna för utförande av kundorder. 
Om en order enligt verksamhetsprinciperna kan utföras utanför en handelsplats, ska värdepappersföretaget informera sina kunder om denna möjlighet. Värdepappersföretaget ska inhämta kundens uttryckliga samtycke antingen i form av ett generellt samtycke eller separat för varje transaktion. 
Värdepappersföretag som utför kundorder ska för varje klass av finansiella instrument varje år göra en sammanfattning av och offentliggöra de fem främsta handelsplatserna i fråga om handelsvolym där de utförde kundorder under föregående år och information om den uppnådda kvaliteten på utförandet. 
Värdepappersföretag som utför kundorder ska övervaka hur deras system och riktlinjer för utförandet av order fungerar i praktiken, så att de vid behov kan identifiera och korrigera eventuella brister. Företagen ska regelbundet bedöma om de val av handelsplatser för utförandet som anges i riktlinjerna för utförande av order erbjuder det för kunden bästa möjliga resultatet med beaktande av den information som offentliggörs enligt 3 och 6 mom. Värdepappersföretagen ska underrätta de kunder med vilka de har en fortlöpande kundrelation om varje väsentlig förändring av sitt system eller sina riktlinjer för utförande av order. 
Värdepappersföretag ska på begäran för sina kunder och för den behöriga myndigheten kunna visa att de har verkställt deras order i enlighet med riktlinjerna för utförandet av kundorder. 
9 § 
Orderhantering 
Ett värdepappersföretag som tillhandahåller utförande av order som investeringstjänster ska utföra kundernas order utan obefogat dröjsmål. Företaget får inte låta en annan kunds eller sitt eget intresse inverka på utförandet av kundorder. 
Ett värdepappersföretag ska utföra sinsemellan likartade kundorder i den ordning som de tagits emot, effektivt, rättvist och snabbt. 
I 7 kap. 4 § i lagen om handel med finansiella instrument föreskrivs om värdepappersföretags skyldighet att offentliggöra limiterade kundorder. 
10 § 
Kundorder från andra värdepappersföretag 
Ett värdepappersföretag som av ett annat värdepappersföretag tar emot kundorder som avser investeringstjänster eller sidotjänster ska kunna förlita sig på de uppgifter om kunden som överlämnats av det värdepappersföretag som förmedlade instruktionerna. Det värdepappersföretag som förmedlat ordern förblir ansvarigt för att den information som det lämnat är fullständig och riktig. 
Ett värdepappersföretag ska likaså kunna förlita sig på sådana rekommendationer rörande en tjänst eller transaktion som ett annat värdepappersföretag har gett kunden. Det värdepappersföretag som har förmedlat en order förblir ansvarigt för att dess rekommendationer och råd till kunden är lämpliga. 
Ett värdepappersföretag som får order eller kundanvisningar av ett annat värdepappersföretag ansvarar i enlighet med detta kapitel för att ordern utförs. 
11 § 
Bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster 
Ett värdepappersföretag ska i fem år bevara uppgifter om kundorder som avser finansiella instrument, uppgifter om transaktioner som avser finansiella instrument och utförs för egen eller en kunds räkning samt om andra tjänster som företaget tillhandahållit under fem år och på begäran av Finansinspektionen i högst sju år. 
12 § 
Inspelning av telefonsamtal och bevarande av elektronisk kommunikation 
Värdepappersföretag ska bevara inspelningar av telefonsamtal som gäller sådana transaktioner och elektronisk kommunikation om tillhandahållande av tjänster som har samband med transaktioner för egen räkning samt tillhandahållande av tjänster som gäller mottagande, förmedling eller utförande av kundorder. Förpliktelsen att spela in och bevara kommunikation gäller också sådana telefonsamtal och elektroniska meddelanden som är avsedda att leda till sådana transaktioner som nämns ovan. 
Ett värdepappersföretag ska vidta alla rimliga åtgärder för att spela in telefonsamtal som avses i 1 mom. och bevara relevant elektronisk kommunikation som görs, sänds eller tas emot med utrustning som värdepappersföretaget tillhandahåller en anställd eller ett anknutet ombud eller som värdepappersföretaget accepterar eller tillåter att en anställd eller ett anknutet ombud använder. Ett värdepappersföretag ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att en anställd eller underleverantör gör, sänder eller tar emot relevanta telefonsamtal eller relevant elektronisk kommunikation med privatägd utrustning som värdepappersföretaget inte kan dokumentera eller kopiera. 
Ett värdepappersföretag ska informera sina nya och befintliga kunder om att sådan telekommunikation eller sådana telefonsamtal mellan värdepappersföretaget och dess kunder som leder eller kan leda till transaktioner kommer att spelas in. Sådan information får tillhandahållas en gång, innan nya och befintliga kunder tillhandahålls investeringstjänster. Ett värdepappersföretag får inte per telefon tillhandahålla investeringstjänster eller investeringsverksamhet till kunder som inte i förväg har informerats om att deras telefonkommunikation eller telefonsamtal spelas in, eller om sådana investeringstjänster eller sådan investeringsverksamhet som rör mottagande, förmedling och utförande av kundorder. 
Kunder får lägga order via andra kanaler än sådana som avses i 1 mom., men detta måste göras skriftligen eller på något annat varaktigt medium. Innehållet i relevanta samtal vid personliga möten med en kund ska tillräckligt noggrant och heltäckande dokumenteras eller bevaras på annat sätt. Sådana order ska anses vara likvärdiga med dem som tas emot via telefon. 
Inspelningar av telefonsamtal och dokumenterad kommunikation ska på begäran tillhandahållas en kund. Dokumentationen ska bevaras i fem år efter dokumenteringen och, på begäran av Finansinspektionen, i högst sju år. 
13 § 
Transaktioner med godtagbara motparter 
Ett värdepappersföretag som i form av investeringstjänster tillhandahåller, tar emot, förmedlar eller utför kundorder eller handlar för egen räkning kan utföra transaktioner med godtagbara motparter utan att för sådana transaktioner eller för någon form av sidotjänst som är direkt knuten till sådana transaktioner behöva tillämpa 1—9 §, med undantag för 5 § 1—3 mom. samt 7 § 1—4 mom. Värdepappersföretaget ska i sina förbindelser med godtagbara motparter agera hederligt, rättvist och professionellt. Kommunikationen ska ske på ett sätt som är rättvisande, tydligt och inte vilseledande, med beaktande av karaktären hos den godtagbara motparten och dennes verksamhet. 
En kund som är en sådan godtagbar motpart som avses i 1 kap. 24 § 1 punkten har rätt att be motparten tillämpa de bestämmelser som nämns i 1 mom. i fråga om transaktioner med denne, antingen generellt eller i fråga om enskilda transaktioner. Värdepappersföretaget ska be en sådan tilltänkt motpart som avses i 1 kap. 24 § 2 punkten om en uttrycklig bekräftelse av att denne godkänner ställningen som godtagbar motpart. 
14 § 
Transaktioner på en reglerad marknad och på en multilateral handelsplattform 
På transaktioner mellan handelsparter på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument ska 1—9 § inte tillämpas när transaktionen genomförs på en reglerad marknad. Den reglerade marknadens handelsparter ska dock iaktta de skyldigheter som avses ovan mot sina kunder när de på kundernas vägnar utför order på en reglerad marknad. 
Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas också på transaktioner mellan handelsparter på en sådan multilateral handelsplattform som avses i lagen om handel med finansiella instrument och på transaktioner mellan marknadsplatsoperatören och handelsparterna när transaktionen genomförs på en multilateral handelsplattform. 
15 § 
Behandling av kundklagomål 
Värdepappersföretag ska se till att deras icke-professionella kunder kan hänskjuta enskilda meningsskiljaktigheter och tillämpningen av denna lag till ett oavhängigt organ som ger rekommendationer. Organets stadgar ska trygga en opartisk, sakkunnig, öppen, effektiv och rättvis behandling av meningsskiljaktigheter. 
Ett värdepappersföretag ska meddela Finansinspektionen ett i 1 mom. avsett organs namn och kontaktuppgifter. På Finansinspektionens begäran ska värdepappersföretaget tillställa Finansinspektionen organets stadgar och andra utredningar som behövs för tillsynen över efterlevnaden av 1 mom., enligt vad Finansinspektionen bestämmer. 
Finansinspektionen ska meddela Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ett i 1 mom. avsett organs namn och kontaktuppgifter. 
16 § 
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som krävs för genomförandet av kommissionens delegerade direktiv om 
1) förutsättningarna enligt 6 § 1 och 2 mom. för att en avgift eller förmån som avses i bestämmelsen är avsedd att förbättra kvaliteten hos den tjänst som tillhandahålls en kund och att den är förenlig med kundens intressen, 
2) förutsättningarna enligt 6 § 3 och 6 mom. när det gäller information till kunden om erhållna eller betalda avgifter eller förmåner samt om återbetalning av dem till kunden, 
3) sådana mindre icke-monetära förmåner som avses i 6 § 7 mom., 
4) sådana incitament enligt 6 § som har samband med investeringsanalyser. 
11 kap. 
Ersättningsfonden för investerarskydd 
1 § 
Medlemskap i ersättningsfonden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den skyldighet som föreskrivs i 1 mom. är fullgjord i fråga om strukturerade insättningar, om dessa utfärdas av kreditinstitut som är medlemmar i ett system för garanti av insättningar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU om insättningsgarantisystem. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12 kap. 
Sekretess och kundkontroll 
2 § 
Utlämnande av sekretessbelagd information 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Värdepappersföretag har rätt att lämna information som avses i 1 § 1 mom. till i lagen om handel med finansiella instrument avsedda börser och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel, om informationen är nödvändig för att trygga den tillsynsuppgift som ålagts dem eller skyldigheten att bevara information. Värdepappersföretag har samma rätt att lämna information till företag som kan jämställas med börser och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel och är verksamma i en EES-stat. 
13 kap. 
Filialetablering och tillhandahållande av tjänster till utlandet 
1 § 
Filialetablering i andra EES-stater eller användning av anknutna ombud 
Ett värdepappersföretag som har för avsikt att etablera filial i en annan EES-stat än Finland eller har för avsikt att använda ett anknutet ombud som är etablerat i en sådan annan EES-stat inom vars territorium företaget inte har etablerat en filial, ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Sidotjänster får tillhandahållas endast i anslutning till investeringstjänster eller investeringsverksamhet. Av anmälan ska framgå 
1) i vilken EES-stat värdepappersföretaget har för avsikt att etablera filial eller i vilken de anknutna ombud är etablerade som företaget har för avsikt att använda, 
2) en verksamhetsplan i vilken åtminstone anges vilka investeringstjänster som ska tillhandahållas eller vilken investeringsverksamhet som ska bedrivas och vilka sidotjänster som ska tillhandahållas i enlighet med bilaga I till direktivet om marknaden för finansiella instrument, 
3) filialens organisationsstruktur samt om filialen avser att använda ett anknutet ombud och ombudets namn, 
4) det anknutna ombudets organisationsstruktur och den planerade användningen av det ombudet, då värdepappersföretaget inte etablerar någon filial, 
5) uppgifter om filialens eller det anknutna ombudets adress där handlingar kan fås, 
6) namnen på de personer som ansvarar för filialens eller det anknutna ombudets verksamhet. 
Finansinspektionen ska inom tre månader efter att ha fått anmälan enligt 1 mom. underrätta den utländska EES-myndighet och värdepappersföretaget om uppgifterna samt till anmälan foga uppgifter om filialens system för investerarskydd eller ett omnämnande om att ett sådant saknas. Finansinspektionen ska dock besluta att inte göra en sådan anmälan om den har skäl att misstänkta att värdepappersföretagets finansiella ställning och förvaltning inte uppfyller villkoren för den planerade verksamheten. Verksamheten får inte inledas om Finansinspektionen inom den ovan nämnda tidsfristen har vägrat göra anmälan. 
Ett värdepappersföretag får etablera filial i en EES-stat och inleda affärsverksamhet efter det att en anmälan om saken har inkommit från den behöriga utländska EES-tillsynsmyndigheten eller, om någon anmälan inte inkommit, när två månader har förflutit från det att Finansinspektionen gjort anmälan enligt 2 mom. 
Värdepappersföretaget ska till Finansinspektionen meddela ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. senast en månad innan ändringarna är avsedda att genomföras. Finansinspektionen ska efter att ha fått meddelandet vidta de åtgärder som avses i 2 mom. 
Om ett värdepappersföretag har för avsikt att anlita ett anknutet ombud som är etablerat i en annan EES-stat, ska på ombudet i tillämpliga delar tillämpas vad som i detta kapitel föreskrivs om filialer. 
6 § 
Tillhandahållande av tjänster i andra EES-stater 
Ett värdepappersföretag som utan att etablera filial avser att i en annan EES-stat än Finland tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses bilaga I till direktivet om marknader för finansiella instrument eller bedriva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster, ska i god tid på förhand göra en anmälan om saken till Finansinspektionen. Sidotjänster får tillhandahållas endast i anslutning till investeringstjänster eller investeringsverksamhet. Av anmälan ska framgå 
1) i vilken EES-stat företaget avser att bedriva verksamhet, 
2) en verksamhetsplan med uppgifter om vilka investeringstjänster och sidotjänster som ska tillhandahållas eller vilken investeringsverksamhet som ska bedrivas som ska tillhandahållas samt, om avsikten är att använda ett eller flera i Finland etablerade anknutna ombud i EES-staten i fråga, namnen på dessa ombud. 
Finansinspektionen ska inom en månad efter att den mottagit en sådan anmälan som avses i 1 mom. vidarebefordra uppgifterna till den mottagande EES-statens tillsynsmyndighet. Om ett värdepappersföretag har för avsikt att i en annan EES-stat använda anknutna ombud som är etablerade i Finland ska Finansinspektionen inom en månad efter att ha tagit emot anmälan enligt 1 mom. till tillsynsmyndigheten i den mottagande EES-staten meddela namnen på de anknutna ombud som värdepappersföretaget avser att använda i samband med tjänsterna och verksamheten i EES-staten i fråga. Värdepappersföretaget kan därefter börja tillhandahålla investeringstjänster och sidotjänster eller bedriva investeringsverksamhet i den mottagande EES-staten. 
Värdepappersföretaget ska underrätta Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. senast en månad innan det har för avsikt att genomföra ändringarna. Finansinspektionen ska efter att ha fått anmälan vidta åtgärder som avses i 2 mom. 
Ett värdepappersföretag som avser att erbjuda värdepappersföretag, kreditinstitut och andra personer som är etablerade i en annan EES-stat möjlighet att direkt delta i multilateral eller organiserad handel, ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla närmare uppgifter om var och hur möjlighet att bedriva handel kommer att erbjudas. Finansinspektionen ska inom en månad efter att ha mottagit anmälan förmedla informationen till den utländska EES-tillsynsmyndigheten. Finansinspektionen ska på begäran av den utländska EES-tillsynsmyndigheten meddela vilka i den andra EES-staten etablerade värdepappersföretag, kreditinstitut och andra aktörer som värdepappersföretaget har godkänt som handelsparter på en multilateral handelsplattform. 
Värdepappersföretaget ska underrätta Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 4 mom. senast en månad innan det har för avsikt att genomföra ändringarna. Finansinspektionen ska underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten om ändringarna. 
6 a § 
Tillhandahållande av tjänster till tredjeländer 
Ett värdepappersföretag som har för avsikt att utan filialetablering i enlighet med bilaga I till direktivet om marknader för finansiella instrument tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster till ett tredjeland ska i god tid på förhand meddela Finansinspektionen vilka tjänster företaget avser att tillhandahålla eller vilken verksamhet det avser att bedriva samt i vilken stat och hur tjänsterna ska tillhandahållas. En anmälan ska göras också om det sker förändringar i dessa uppgifter. 
14 kap. 
Särskilda bestämmelser om utländska värdepappersföretag 
3 § 
Skadeståndsskyldighet för utländska värdepappersföretag och deras filialchefer 
Vad som i 16 kap. 1 § 1 mom. föreskrivs om värdepappersföretag gäller också utländska värdepappersföretags skyldighet att ersätta skada som orsakats filialkunder och andra personer. Vad som i detta moment föreskrivs om skadeståndsskyldighet gäller också den till vilken en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland har utkontrakterat en funktion som avses i 7 kap. 5 §. 
Chefen för ett utländskt värdepappersföretags filial är skyldig att ersätta skada som han eller hon i sitt uppdrag genom överträdelse av denna lag eller av bestämmelser som utfärdats med stöd av den uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat filialkunder eller andra personer. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller inte skador till den del som de orsakats genom överträdelse av 7 kap. 9 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 10 kap. 1 § 2—4 mom., 2—5 §, 8 § 1, 2, 4—8 mom. eller 9 § 2 mom. och 11—13 §. 
15 kap. 
Administrativa påföljder 
1 § 
Ordningsavgift 
Bestämmelserna i 7 kap. 12—14 § i denna lag om insideranmälan och insiderregister är sådana bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen och för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs ordningsavgift. 
2 § 
Påföljdsavgift 
Påföljdsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen: 
1) bestämmelsen i 2 kap. 4 § i denna lag som gäller användning av ordet ”bankir” eller ”bankirfirma” i sin firma eller annars i sin verksamhet, 
2) bestämmelserna i 7 kap. 3 § i denna lag som gäller finansiering av förvärv av finansiella instrument som ingår i värdepappersföretagets kapitalbas och mottagande av sådana instrument som pant samt Finansinspektionens beslut enligt 30 § i lagen om Finansinspektionen som gäller begränsning av utdelning, 
3) bestämmelserna i 12 kap. i kreditinstitutslagen om upprättande och offentliggörande av bokslut, verksamhetsberättelse och koncernbokslut, 
Sådana bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som föreskrivs i 1 mom. 
1) bestämmelserna i 7 kap. 1—3 § i kreditinstitutslagen om förvaltnings- och styrningssystem, bestämmelserna om ersättningssystem i 8 kap. 3—14 § i samma lag, bestämmelserna om riskhantering i 9 kap. 2—21 § i samma lag samt bestämmelserna i 11 kap. 8 § i denna lag och i aktiebolagslagen om utdelningsrestriktioner, 
2) bestämmelserna om kundkontroll i 12 kap. 3 § i denna lag, 
3) bestämmelserna i 8 a kap. 1—3, 8 och 9 § i kreditinstitutslagen om kreditinstituts och finansiella företagsgruppers skyldighet att upprätta och granska återhämtningsplaner enligt 3 § och 4 § 1 mom. samt om godkännande av återhämtningsplaner för finansiella företagsgrupper i den lagen, bestämmelsen i 9 a kap. 7 § 3 mom. i den lagen om meddelande av planer om tillhandahållande av finansiellt stöd till myndigheterna och bestämmelserna i 11 kap. 5 a § 3 mom. i den lagen om rapportering till myndigheterna. 
Påföljdsavgift kan inte påföras värdepappersföretag som avses i 6 kap. 1 § 5 och 6 mom. med stöd av de bestämmelser i kreditinstitutslagen som nämns i 2 mom. 1 punkten i denna lag. 
Påföljdsavgift kan inte med stöd av 2 mom. 1 och 3 punkten påföras andra än värdepappersföretag och företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett värdepappersföretag samt personer som hör till ledningen för den juridiska personen i fråga och mot vars förpliktelser en gärning eller försummelse som avses i denna paragraf strider. 
Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som anges i 1 och 2 mom., överträdelse eller försummelse av följande bestämmelser i EU:s tillsynsförordning: 
1) artikel 99.1 om rapportering av kapitalbaskrav, 
2) artikel 101 om rapportering av uppgifter om nationella fastighetsmarknader, 
3) artikel 394.1 om rapportering av stora exponeringar mot kunder, 
4) artikel 395.1 och 395.3—8 om begränsning av stora exponeringar mot kunder 
5) artikel 405 om överföring av kreditrisken i en värdepapperiseringsposition, 
6) artikel 412 om likviditetstäckningskrav, 
7) artikel 415.1 och 415.2 om rapportering av likviditetsuppgifter 
8) artikel 430.1 om rapportering av bruttosoliditetsgraden, och 
9) artiklarna 431.1—3 och 451.1 om krav på offentliggörande. 
Bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som föreskrivs i 1, 2 och 5 mom. dessutom 
1) 2 kap. 1 och 2 § om tillståndsplikt för investeringstjänster, 26 § 1 mom. 1 punkten i lagen om Finansinspektionen om förutsättningarna för beviljande av verksamhetstillstånd och 2 mom. 4 punkten i samma paragraf om upplysningar som lämnats i ansökan om verksamhetstillstånd samt 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen om beslut att återkalla verksamhetstillstånd eller begränsa verksamheten, 
2) 4 kap. om utländska EES-värdepappersföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Finland, 5 kap. om tredjelandsföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Finland samt 13 kap. om filialetablering och tillhandahållande av tjänster utomlands, 
3) 6 a kap. och 7 kap. 10 § om anmälningsskyldighet vid förvärv och avyttring av aktier samt med stöd av 32 a § i lagen om Finansinspektionen fattade beslut om förbud mot förvärv av ägarandelar och beslut enligt 32 c § i den lagen om begränsning av rättigheter som är baserade på aktier, 
4) 6 b kap. om förvaltnings- och styrningssystem, 
5) 7 kap. 2, 5—7 och 9 § om organisering av verksamheten, 
6) 7 a kap. 1—6 § om algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde, 
7) 9 kap. 1—4 a § om förvaring och annan hantering av kundmedel, 
8) 10 kap. 2—13 § om förfaranden i kundförhållanden, 
9) 7 kap. 6 § 1 mom. i kreditinstitutslagen om rapportering av överträdelser, 
10) 18 § 1 mom., 19 § Utskottet föreslår en ändring 1 och 3  Slut på ändringsförslagetmom., 23 och 24 § i lagen om Finansinspektionen om Finansinspektionens rätt att få uppgifter och granska. 
Sådana bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som föreskrivs i 1, 2, 5 och 6 mom. sådana som avser överträdelse eller försummelse av följande bestämmelser i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument: 
1) artiklarna 3.1 och 3.3, artikel 4.3 första underpunkten, artikel 6, artikel 7.1 tredje stycket första meningen, artiklarna 8.1, 8.3 och 8.4, artikel 10 samt artikel 11.1 tredje stycket första meningen och artikel 11.3 tredje stycket om transparens när det gäller finansiella instrument, 
2) artiklarna 7.1 och 11.1 om tillstånd att skjuta upp offentliggörande, 
3) artiklarna 12.1 och 13.1 om skyldighet att tillgängliggöra uppgifter före och efter handel på rimliga affärsvillkor, 
4) artiklarna 14.1, 14.2 första meningen, 14.3 andra, tredje och fjärde meningen, 15.1 första stycket, första och tredje meningen i andra stycket, 15.2 och 15.4 andra meningen, 17.1 andra meningen, 18.1, 18.2, artikel 18.4 första meningen, 18.5 första meningen, 18.6 första stycket, 18.8 och 18.9, 20.1 andra stycket första meningen, 21.1, 21.2, 21.3 och artikel 22.2 samt artiklarna 23.1 och 23.2 om transparens när det gäller systematiska internhandlare och värdepappersföretag som bedriver OTC-handel, 
5) artiklarna 25.1 och 25.2, artikel 26.1 första stycket, artiklarna 26.2—26.5, artikel 26.6 första stycket, 26.7 styckena 1—5 och 8 samt artikel 27.1 om skyldighet att rapportera transaktioner, 
6) artiklarna 28.1 och 28.2 första stycket, 29.1 och 29.2, 30.1 samt artiklarna 31.2 och 31.3 om derivat, 
7) artiklarna 35.1—35.3, 36.1—36.3 samt 37.1 och 37.3 om icke-diskriminerande tillträde till clearingsystem för finansiella instrument, 
8) artiklarna 40—42 om produktövervakning och produktingripande. 
Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som nämns i 1, 2 och 5—7 mom. i denna paragraf, dessutom de närmare bestämmelser och föreskrifter samt förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av resolutionsdirektivet, kreditinstitutsdirektivet, direktivet om marknader för finansiella instrument, EU:s tillsynsförordning och EU:s förordning om marknader för finansiella instrument och som avses i nämnda moment. 
Påföljdsavgift får inte med stöd av 6 mom. 10 punkten påföras andra än Finansinspektionens tillsynsobjekt och andra aktörer som är skyldiga att iaktta denna lag eller EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. Påföljdsavgift får inte påföras fysiska personer Utskottet föreslår en strykning för överträdelse av bestämmelser som avses i 6 mom. 10 punkten,  Slut på strykningsförslagetdå det finns anledning att misstänUtskottet föreslår en ändring k Slut på ändringsförslageta en person för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till. 
3 § 
Bestämmande och verkställighet av administrativa påföljder 
I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs det om bestämmande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder. 
16 kap. 
Skadestånds- och straffbestämmelser 
1 § 
Skadeståndsskyldighet 
Ett värdepappersföretag och ersättningsfonden är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat företagets kunder eller andra personer genom förfaranden som strider mot denna lag, mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, mot EU:s förordning om marknader för finansiella instrument och mot EU:s tillsynsförordning samt mot förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s tillsynsförordning, direktivet om marknader för finansiella instrument eller med stöd av kreditinstitutsdirektivet eller mot ersättningsfondens stadgar. 
Ett värdepappersföretags styrelsemedlemmar och verkställande direktör är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat värdepappersföretaget, aktieägare eller andra personer genom överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s tillsynsförordning eller förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s tillsynsförordning, direktivet om marknader för finansiella instrument eller kreditinstitutsdirektivet. En skada anses ha orsakats av vårdslöshet om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller inte skador till den del som de orsakats genom överträdelse av 7 kap. 9 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 10 kap. 1—7 §, 8 § 1, 2, 4—8 mom. eller 9—14 § eller 12 kap. 1 eller 2 § eller 3 § 1 eller 3 mom. 
Ett värdepappersföretags aktieägare är skyldiga att ersätta skada som de genom att medverka till överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, av EU:s förordning av marknader för finansiella instrument, av EU:s tillsynsförordning eller av förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s tillsynsförordning, direktivet om marknader för finansiella instrument eller kreditinstitutsdirektivet, uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat värdepappersföretaget, aktieägare eller andra personer. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller inte skador till den del som de orsakats genom överträdelse av 7 kap. 9 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 10 kap. 1—7 §, 8 § 1, 2, 4—8 mom. eller 9—14 § eller 12 kap. 1 eller 2 § eller 3 § 1 eller 3 mom. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om skadeståndsskyldighet gäller också den till vilken värdepappersföretaget har utkontrakterat en funktion som avses i 7 kap. 5 §. I 7 kap. 6 § 1 mom. föreskrivs om värdepappersföretags ansvar för anknutna ombuds verksamhet. Bestämmelser om skadeståndsskyldighet för revisorer finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen (1141/2015). 
Bestämmelser om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen. 
3 § 
Brott mot tystnadsplikten 
Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 12 kap. 1, 2 och 4 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. 
De värdepappersföretag vars verksamhetstillstånd när denna lag träder i kraft ger dem rätt att tillhandahålla investeringstjänster inklusive förvaring av finansiella instrument enligt 1 kap. 11 § 9 punkten i den lag som ändras, ska fortfarande ha rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument som sidotjänster enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten. Finansinspektionen ska på tjänstens vägnar inom sex månader efter det att denna lag trätt i kraft göra en anteckning om detta i registret över investeringstjänster enligt 3 kap. 7 §. Finansinspektionen ska ge värdepappersföretaget tillfälle att yttra sig innan anteckningen görs. 
En näringsidkare som när denna lag träder i kraft tillhandahåller sådana investeringstjänster eller bedriver sådan placeringsverksamhet som förutsätter verksamhetstillstånd enligt 2 kap. 1 § ska inom sex månader efter det att lagen trätt i kraft ansöka om verksamhetstillstånd eller upphöra med verksamheten. 
Finansinspektionen kan för sådana råvaruderivat som avses i avsnitt C punkt 6 i bilaga I till direktivet om marknader för finansiella instrument bevilja undantag från den skyldighet som avses i artiklarna 4 och 11.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister när det är fråga om ett värdepappersföretag som den 4 januari 2018 eller därefter får verksamhetstillstånd enligt denna lag. Undantaget kan gälla högst till den 3 januari 2021. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om undantag som den beviljat enligt denna paragraf. 
En sådan årlig rapport som avses i 7 kap. 11 § 4 mom. och 19 § 4 mom. i den lag som gällde när denna lag trädde i kraft behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om handel med finansiella instrument 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
I AVDELNINGEN 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
1 kap. 
Tillämpningsområde och definitioner 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag ska tillämpas på ordnande av handel med finansiella instrument och på offentliggörande av information om handel med finansiella instrument. 
Tillämpningen av denna lag på utländska organisationer som motsvarar börser och driver andra handelsplatser framgår av 4 kap. 
Lagens 8 och 9 kap. ska tillämpas på leverantörer av datarapporteringstjänster som avses i denna lag. 
Bestämmelser om organisering av handel med finansiella instrument och om offentliggörande av information om sådan handel, om handelsrapportering och om handel med derivatinstrument finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s förordning om marknader för finansiella instrument
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012), 
2) värdepapper värdepapper enligt 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012), 
3) derivatinstrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § 1 mom. 3—9 punkten i lagen om investeringstjänster, 
4) multilateralt system ett system där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet, 
5) reglerad marknad ett multilateralt system som drivs av en börs eller av en motsvarande marknadsoperatör i någon annan EES-stat och där köp- och säljbud på finansiella instrument eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med regler som upprättats av marknadsoperatören sammanförs så att detta leder till bindande avslut, 
6) marknadsoperatör en eller flera personer som leder eller driver verksamhet på en reglerad marknad och får vara den reglerade marknaden själv, 
7) börs ett finländskt aktiebolag som driver en reglerad marknad i Finland, 
8) multilateral handelsplattform ett multilateralt system som är av ett annat slag än enligt 5 eller 11 punkten och som drivs av en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel eller av en motsvarande marknadsplatsoperatör i någon annan EES-stat och där köp- och säljbud på finansiella instrument eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med regler som upprättats av marknadsplatsoperatören sammanförs så att detta leder till bindande avslut, 
9) tillväxtmarknadför små och medelstora företag en särskild multilateral handelsplattform som är registrerad i enlighet med 6 kap., 
10) små och medelstora företag företag vars genomsnittliga börsvärde understeg 200 000 000 euro beräknat på slutkurser för de tre föregående kalenderåren, 
11) organiserad handelsplattform ett annat multilateralt system än ett sådant som avses i 5, 8 och 9 punkten och där föremål för handel är endast obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat, 
12) marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral Utskottet föreslår en ändring handel Slut på ändringsförslaget en börs, ett värdepappersföretag Utskottet föreslår en ändring och ett tredjelandsföretags filial som avses i lagen om investeringstjänster samt ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (610/2014) och som i Finland driver system som avses i 8 punkten och med marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel en börs, ett värdepappersföretag och ett tredjelandsföretags filial som avses i lagen om investeringstjänster samt ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (610/2014) och som i Finland driver system som avses i 11 punkten Slut på ändringsförslaget, 
13) handelsplats en reglerad marknad, en multilateral eller en organiserad handelsplattform, 
14) tillhandahållare av investeringstjänster i lagen om investeringstjänster avsedda värdepappersföretag och utländska EES-värdepappersföretag, i kreditinstitutslagen (610/2014) avsedda kreditinstitut och utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster samt i lagen om fondbolag (48/1999) avsedda fondbolag och utländska fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster samt sådana i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) avsedda AIF-förvaltare och EES-baserade AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster. 
15) handelspart tillhandahållare av investeringstjänster och andra personer som en börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel har auktoriserat att bedriva handel på en viss handelsplats, 
16) systematisk internhandlare ett värdepappersföretag som i en organiserad, frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när det utför kundorder utanför en reglerad marknad utan att utnyttja ett multilateralt system. 
17) algoritmisk handel handel med finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar, 
18) matchad principalhandel en transaktion där en mellanhand själv träder emellan transaktionens köpare och säljare på ett sådant sätt att den under transaktionens utförande aldrig exponeras för marknadsrisk och där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt och där transaktionen genomförs till ett pris där mellanhanden inte gör någon vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för transaktionen, 
19) datarapporteringstjänster drift av ett godkänt publiceringsarrangemang, drift av konsoliderad handelsinformation eller drift av en godkänd rapporteringsmekanism, 
20) leverantör av datarapporteringstjänster finländska aktiebolag eller europabolag som avses i lagen om europabolag (742/2004) och som i enlighet med denna lag har beviljats verksamhetstillstånd för att tillhandahålla godkänt publiceringsarrangemang, konsoliderad handelsinformation eller en godkänd rapporteringsmekanism, 
21) tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrangemang bolag som avses ovan i 20 punkten och som har rätt att i enlighet med artiklarna 20 och 21 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument för värdepappersföretags räkning publicera rapporter om värdepappershandel, 
22) tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation bolag som avses ovan i 20 punkten och som har rätt att tillhandahålla tjänster för samling av rapporter om transaktioner med sådana finansiella instrument som avses i artiklarna 6, 7, 10, 12, 13, 20 och 21 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument i fråga om börser, reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar, organiserade handelsplattformar och godkända publiceringsarrangemang samt konsolidera dem till ett kontinuerligt elektroniskt informationsflöde med uppgifter om priser och volymer per finansiellt instrument, 
23) tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism bolag som avses ovan i 20 punkten och som har rätt att för värdepappersföretags räkning rapportera uppgifter om transaktioner till Finansinspektionen, behöriga myndigheter i andra EES-stater eller till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, 
24) utländska leverantörer av EES-datarapporteringstjänster utländska företag som av en annan EES-stats än i Finlands tillsynsmyndighet har beviljats tillstånd som motsvarar verksamhetstillstånd enligt 8 kap. att tillhandahålla datarapporteringstjänster, 
25) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
26) tredjeland en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
27) utländskt EES-värdepappersföretag ett sådant utländskt EES-värdepappersföretag som avses i 1 kap. 13 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster, 
28) utländskt EES-kreditinstitut ett sådant EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen och som har verksamhetstillstånd för att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster, 
29) tredjelandsföretag sådana företag i tredjeländer som avses i 1 kap. 13 § 1 mom. 9 punkten, 
30) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG, 
31) ledning styrelsen för ett värdepappersföretag, en tillhandahållare av investeringstjänster, en börs eller en leverantör av datarapporteringstjänster, och om företaget har ett förvaltningsråd, förvaltningsrådet, verkställande direktören och alla som är direkt underställda verkställande direktören och som sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet, 
32) verkställande ledning företagets verkställande direktör samt alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet, 
33) limiterad order en order att köpa eller sälja ett finansiellt instrument till ett angivet högsta eller lägsta pris eller bättre och avseende en angiven volym, 
34) likvid marknad en marknad för ett finansiellt instrument eller en klass av finansiella instrument, där det ständigt finns beredda och villiga köpare och säljare, enligt en bedömning utifrån följande kriterier och med beaktande av de specifika marknadsstrukturerna för det finansiella instrumentet eller klassen av finansiella instrument, dvs.
a) den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen under ett antal marknadsvillkor, med beaktande av produkternas art och livscykel inom klassen av finansiella instrument,
b) antalet och typen av marknadsaktörer, inbegripet förhållandet mellan antalet marknadsaktörer och antalet instrument som handlas när det gäller en särskild produkt,
c) den genomsnittliga storleken på spreadar, när uppgift finns.
 
Frekvensen och systematiken i en sådan systematisk internhandlares handel som avses i 1 mom. 16 punkten ska bedömas utifrån volymen på Utskottet föreslår en strykning värdepappersföretagets  Slut på strykningsförslagetOTC-handel som Utskottet föreslår en ändring tillhandahållaren av investeringstjänster Slut på ändringsförslaget bedriver för egen räkning med specifikt finansiellt instrument. Den relevanta volymen på Utskottet föreslår en strykning värdepappersföretagets Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring den  Slut på ändringsförslagethandel Utskottet föreslår en ändring tillhandahållaren av investeringstjänster bedriver  Slut på ändringsförslagetska bedömas antingen i förhållande till den totala handeln inom unionen med ett specifikt finansiellt instrument eller genom att jämföra volymen på Utskottet föreslår en strykning värdepappersföretagets Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring tillhandahållarens  Slut på ändringsförslagetOTC-handel med den totala handeln med ett specifikt instrument inom unionen. Definitionen av systematisk internhandlare ska endast tillämpas när de på förhand uppsatta gränserna för vad som är en frekvent och systematisk omfattning och en väsentlig omfattning båda överskrids eller när Utskottet föreslår en strykning ett värdepappersföretag  Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring en tillhandahållare av investeringstjänster Slut på ändringsförslaget väljer att ansluta sig till ordningen för en systematisk internhandlare. 
Sådana enskilda orderparametrar som avses ovan i 1 mom. 17 punkten är huruvida ordern ska initieras, tidpunkt, pris och kvantitet för ordern eller hur ordern ska behandlas efter det att den har lagts, med begränsat eller inget mänskligt ingripande och inbegriper inte system som används endast för dirigering av order till en eller flera handelsplatser eller för expediering av order utan att några handelsparametrar har fastställts eller för bekräftelse av order eller bearbetning efter handeln av utförda transaktioner. 
3 § 
Annan lagstiftning som är tillämplig på börser 
På börser tillämpas aktiebolagslagen (624/2006), om inte något annat följer av denna lag eller av annan lagstiftning som gäller börser. 
I börsens egen verksamhet och vid verksamhet på börsen får inte tillämpas förfaranden som strider mot god värdepappersmarknadssed enligt 1 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen. 
4 § 
Europeiska unionens lagstiftning 
I denna lag avses med 
1) direktivet om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, 
2) EU:s förordning om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, 
3) europabolagsförordningen rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, 
4) direktivet om börslistor Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som ska offentliggöras beträffande sådana värdepapper, 
5) blankningsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar, 
6) EU:s marknadsmissbruksförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG. 
5 § 
Bestämmelser som ska iakttas av operatörer av multilaterala system samt av systematiska internhandlare 
Alla Utskottet föreslår en strykning operatörer som handlar med finansiella instrument och driver  Slut på strykningsförslagetmultilaterala system ska i sin verksamhet Utskottet föreslår en strykning i tillämpliga delar  Slut på strykningsförslagetiaktta vad som i denna lag föreskrivs antingen om Utskottet föreslår en ändring reglerade marknader,  Slut på ändringsförslagetmultilaterala Utskottet föreslår en ändring handelsplattformar eller Slut på ändringsförslaget organiserade handelsplattformarUtskottet föreslår en strykning  eller om reglerade marknader Slut på strykningsförslaget. I avdelning III i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om systematiska internhandlares skyldighet att offentliggöra Utskottet föreslår en ändring handels Slut på ändringsförslagetinformation. 
Vid transaktioner som avser finansiella instrument och som inte genomförs i ett multilateralt system eller hos en systematisk internhandlare ska iakttas bestämmelserna i avdelning III i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, vilket dock inte begränsar tillämpningen av artiklarna 23 och 28 i den förordningen. 
II AVDELNINGEN 
MARKNADSPLATSER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT 
2 kap. 
Drift av reglerade marknader 
Verksamhetstillstånd och förvaltning 
1 § 
Tillstånd att driva en reglerad marknad och annan tillåten verksamhet 
En reglerad marknad får inte drivas utan tillstånd som beviljats av finansministeriet. 
En börs får utöver en reglerad marknad driva en multilateral handelsplattform och en organiserad handelsplattform, tillhandahålla datarapporteringstjänster och databehandlingstjänster och andra tjänster i anslutning till omsättning och förvaring av finansiella instrument samt utbildnings- och informationstjänster för utveckling av värdepappers-, derivat- och finansmarknaden samt bedriva annan verksamhet som har nära samband med verksamhet som avses i detta moment. 
En börs får verka som clearingmedlem samt som kontoförande institut i enlighet med lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017). 
En börs får inte bedriva annan verksamhet än sådan som avses i denna paragraf. 
2 § 
Börsens säte 
Börsens säte ska vara beläget i Finland. 
3 § 
Firma 
Företag som saknar börstillstånd får inte i sin firma eller annars för att beskriva sin verksamhet använda ordet eller sammansättningsleden fondbörs eller derivatbörs. 
4 § 
Ansökan om verksamhetstillstånd 
Finansministeriet kan på ansökan av ett finländskt aktiebolag bevilja bolaget börstillstånd. Tillstånd kan sökas också för ett nybildat bolags räkning. 
Till ansökan ska fogas en plan för börsens verksamhet och för sådan annan eventuell verksamhet som avses i 1 § 2 mom. samt en ansökan om fastställelse av börsens regler enligt 3 kap. 7 §. Dessutom ska till ansökan fogas tillräckliga utredningar om börsens 
1) ägande, 
2) ledning och revisorer, 
3) interna kontroll och riskhantering, 
4) hantering av eventuella intressekonflikter och bindningar 
5) ekonomiska verksamhetsförutsättningar, 
6) tillsynsuppgift och hur den är ordnad. 
Om verksamhetstillstånd söks för ett nybildat bolags räkning ska till ansökan dessutom fogas tillräckliga utredningar om sökanden. 
Sökanden ska på begäran av finansministeriet tillställa ministeriet de tilläggsutredningar som behövs för att verksamhetstillstånd ska kunna beviljas. 
5 § 
Förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd 
Finansministeriet ska bevilja verksamhetstillstånd, om ministeriet utifrån vad som utretts kan förvissa sig om att 
1) sökanden och den planerade verksamheten uppfyller de krav för drivande av en reglerad marknad som föreskrivs i denna lag och i bestämmelser om föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, 
2) börsens ägare uppfyller de krav som anges i 6 §, 
3) börsens ledning uppfyller de krav som föreskrivs i 16—18 § och att det inte finns någon grundad anledning att misstänka ledningen för att äventyra en effektiv och försiktig ledning av den reglerade marknaden eller förtroendet för marknaden, 
4) ägandet i börsen inte äventyrar dess verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper. 
6 § 
Betydande ägares tillförlitlighet 
Den som direkt eller indirekt äger minst tio procent av en börs aktiekapital eller en andel som medför minst tio procent av det röstetal som samtliga aktier i börsen medför måste vara tillförlitlig. 
Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de fem senaste åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig som ägare i en börs, eller 
2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som ägare i en börs. 
Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft, kan den dömde dock fortsätta att utöva beslutanderätt som ägare i börsen, om detta ska anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av den dömdes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkade omständigheter. 
7 § 
Tillståndsbeslut och inledande av en börs verksamhet 
En tillståndsansökan ska avgöras inom sex månader efter det att den tagits emot eller, om ansökan är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och upplysningar som behövs för avgörandet. Ett tillståndsbeslut ska dock alltid fattas inom tolv månader efter det att ansökan tagits emot. Bestämmelser om anförande av besvär på den grunden att beslut inte har meddelats inom föreskriven tid finns i 11 kap. 1 §. 
Finansministeriet ska innan ärendet avgörs be Finlands Bank och Finansinspektionen yttra sig om ansökan. 
Finansministeriet har efter att ha hört sökanden rätt att förena tillståndet med sådana begränsningar och villkor i fråga om verksamheten som är nödvändiga för tillsynen. 
En börs får, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter det att tillstånd beviljats och de regler som avses i 3 kap. 7 § har fastställts. Om tillstånd har beviljats ett nybildat bolag, får verksamheten inledas efter det att börsen registrerats. 
Vad som i 3 kap. 1 § 4 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om sådana bolags tillståndsansökan som auktoriserats i en annan EES-stat, ska tillämpas också på marknadsoperatörer. 
8 § 
Verksamhetstillstånd för europabolag 
Börstillstånd ska beviljas också ett europabolag som avses i europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats motsvarande tillstånd i någon annan EES-stat och har för avsikt att flytta sitt säte till Finland enligt artikel 8 i den förordningen. Finansministeriet ska begära ett yttrande om ansökan av den tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i den berörda staten. Flyttningen av sätet får inte registreras förrän tillstånd har beviljats. Detsamma gäller när ett europabolag bildas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sitt säte i någon annan stat registreras som europabolag i Finland. 
9 § 
Registrering av verksamhetstillstånd 
Finansministeriet ska anmäla verksamhetstillstånd till handelsregistret. 
Tillstånd som har beviljats nygrundade börser och sådana europabolag som flyttar sitt säte till Finland ska registreras samtidigt som företaget registreras. 
10 § 
Ekonomiska verksamhetsförutsättningar 
En börs ska ha tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar, med beaktande av omfattningen och arten av börsens verksamhet. 
En börs ska ha ett till fullo inbetalt aktiekapital på minst 730 000 euro. 
11 § 
Anmälan om aktieförvärv 
Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier i en börs ska på förhand underrätta Finansinspektionen, om förvärvarens innehav till följd av förvärvet 
1) utgör minst tio procent av börsens aktiekapital, 
2) blir så stort att det motsvarar minst tio procent av röstetalet för samtliga aktier, eller 
3) annars ger rätt att utöva ett inflytande som kan jämställas med ett innehav som avses i 2 punkten eller ett annars betydande inflytande på börsens förvaltning. 
Om avsikten är att utöka ägarandelen till minst 20, 30 eller 50 procent av börsens aktiekapital eller röstetalet i börsen, ska Finansinspektionen på förhand underrättas också om detta förvärv. Motsvarande anmälan ska göras också när ägarandelen minskas så att den underskrider de gränser som anges i detta moment eller i 1 mom. 
Vid beräkning av innehav och röstetal som avses i 1 och 2 mom. ska 2 kap. 4 § och 9 kap. 4—6, 6 a, 6 b och 7 § i värdepappersmarknadslagen tillämpas. 
En börs ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. angivna andelarnas ägare och om dessas andel av börsens aktiekapital och det röstetal som aktierna medför, om börsen känner till dessa fakta. Börsen ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om sådana förändringar i innehavet i andelar som har kommit till dess kännedom. I anmälningarna kan lämnas tillräckliga uppgifter om innehavens storlek och om ägarna samt övriga uppgifter, enligt vad Finansinspektionen bestämmer. 
Av en anmälan som avses ovan i 1 och 2 mom. ska framgå behövliga uppgifter och utredningar om 
1) den anmälningsskyldige samt om dennes tillförlitlighet och ekonomiska situation, 
2) den anmälningsskyldiges innehav och andra bindningar till börsen, 
3) med förvärvet förknippade avtal, finansiering av förvärvet och, i de fall som avses i 2 mom., om syftet med innehavet. 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om anmälningar om förvärv av ägarandelar i en börs gäller också företag som har ett sådant bestämmande inflytande i en börs som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (börsens holdingföretag). 
12 § 
Förbud mot att förvärva aktier 
Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda förvärv av sådana ägarandelar som avses i 11 § finns i 32 a § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). 
Finansinspektionen ska fatta beslut om förbud enligt 1 mom. inom tre månader efter att ha tagit emot en anmälan som avses i 11 §. 
Före utgången av den tidsfrist som avses i 2 mom. får den anmälningsskyldige förvärva aktier som avses i 11 § endast om Finansinspektionen har gett sitt samtycke. 
13 § 
En börs bindningar 
En betydande bindning mellan en börs och en annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över börsen. En effektiv tillsyn får inte heller hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som i ett tredjeland ska tillämpas på fysiska eller juridiska personer med sådana bindningar. 
När det efter att verksamhetstillstånd har beviljats sker förändringar i de uppgifter om bindningar som anmälts i tillståndsansökan ska Finansinspektionen omedelbart underrättas om dessa. 
Med betydande bindningar avses i denna paragraf nära förbindelser enligt artikel 4.1.38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 
14 § 
Återkallelse av verksamhetstillstånd 
Finansministeriet kan helt eller delvis återkalla verksamhetstillståndet för en börs, om 
1) det i börsens verksamhets har skett väsentliga överträdelser av lagar, av bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem, av EU:s förordning om marknader för finansiella instrument eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller av tillståndsvillkoren eller börsreglerna, 
2) den reglerade marknaden inte har haft verksamhet på sex månader, 
3) de föreskrivna väsentliga förutsättningarna för verksamhetstillstånd inte längre uppfylls, 
4) den reglerade marknadens verksamhet eller en del av den inte har inletts inom 12 månader efter det att tillståndet beviljades, eller om 
5) det i börsens ansökan om verksamhetstillstånd lämnats i något väsentligt avseende felaktiga eller bristfälliga uppgifter om omständigheter som är relevanta för den reglerade marknadens verksamhet. 
Finansministeriet ska innan det fattar beslut enligt 1 mom. be Finlands Bank och Finansinspektionen om yttranden, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur. Innan finansministeriet återkallar börsens verksamhetstillstånd på en grund som avses i 1 mom. 1 eller 3 punkten ska finansministeriet sätta ut en skälig tid inom vilken börsen ska avhjälpa de brister som uppdagats i verksamheten, om det inte är nödvändigt att omedelbart återkalla verksamhetstillståndet på grund av ärendets brådskande natur eller för att trygga stabiliteten och en tillförlitlig verksamhet på värdepappersmarknaden. 
Finansministeriet kan på ansökan av en börs återkalla dess verksamhetstillstånd, om börsen har beslutat upphöra med att driva en reglerad marknad. Innan beslutet fattas ska finansministeriet be Finlands Bank och Finansinspektionen om yttranden. 
Om finansministeriet med stöd av 1 eller 3 mom. återkallar börsens verksamhetstillstånd, kan ministeriet samtidigt bestämma hur verksamheten ska avslutas. Finansministeriet ska underrätta registermyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om återkallelse av verksamhetstillstånd. 
15 § 
Finansministeriets rätt att avbryta en börs verksamhet 
Finansministeriet kan förordna att verksamheten vid en börs ska avbrytas för viss tid, om det i verksamheten har konstaterats oskicklighet eller vårdslöshet eller om störningar har förekommit i omsättningen av finansiella instrument som är föremål för handel och det är uppenbart att fortsatt verksamhet allvarligt skulle skada finansmarknadens tillförlitlighet eller stabilitet eller investerarnas ställning. 
Finansministeriet ska innan det fattar beslut enligt 1 mom. höra börsen samt be Finlands Bank och Finansinspektionen om yttranden, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur. 
16 § 
Tillförlitlighets- och kompetenskrav på börsledningen 
Börsens styrelsemedlemmar och de som hör till den verkställande ledningen ska vara tillförlitliga personer som har ett gott anseende. De får inte vara försatta i konkurs eller ha meddelats näringsförbud och deras handlingsbehörighet får inte heller ha begränsats. 
Tillförlitlig och med gott anseende anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 mom., eller som 
2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 mom. 
Tidsfristen som avses i 2 mom. § 1 punkten ska räknas från det att domen har vunnit laga kraft till tidpunkten då uppdraget tas emot. Om domen inte har vunnit laga kraft får den dömde dock fortsätta utöva beslutanderätt som medlem av värdepappersföretags ledning, om detta kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av den dömdes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra relevanta omständigheter. 
Börsen ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar som berör de personer som avses i 1 mom. samt också om sådan ny information som berör börsledningen, som behövs för bedömningen av om ledningen uppfyller de krav som avses i 16—18 §. Vad som i denna paragraf föreskrivs om en börs ska på motsvarande sätt tillämpas på dess holdingbolag. 
17 § 
Börsledningens tidsdisposition 
Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ska avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sina uppgifter. Vid bedömningen av det antal uppdrag i andra ledningsorgan som en person samtidigt får inneha ska beaktas omständigheterna i det enskilda fallet samt arten och omfattningen av och komplexiteten i börsens verksamhet. 
18 § 
Krav som gäller börsledningens sammansättning och arbete 
Börsledningen ska ha tillräckliga och mångsidiga kunskaper och erfarenheter för att kunna sköta sina uppgifter. Styrelsen ska ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter av börsens verksamhet och om de centrala risker som är förenade med den. Börsen ska avsätta tillräckliga resurser för att introducera styrelsemedlemmarna i uppdraget. 
Styrelsen ska för börsen godkänna verksamhetsprinciper i syfte att främja mångfald i styrelsens sammansättning. Styrelsen ska som mål för börsen godkänna att könen är jämlikt representerade i styrelsen samt utarbeta en policy för uppnående och upprätthållande av detta mål. 
Den enskilde styrelsemedlemmen ska i sitt uppdrag agera på ett oberoende sätt så att styrelsen effektivt kan ifrågasätta den verkställande ledningens beslut samt övervaka och följa dess beslutsfattande. Styrelsens arbete ska organiseras på ett sådant sätt att en enskild styrelsemedlem eller en minoritet av medlemmarna inte på ett sätt som är osakligt eller strider mot kreditinstitutets intressen dominerar styrelsens beslutsprocess. 
Styrelsen ska för börsen fastställa förvaltnings- och styrningssystem för att säkerställa att företaget sköts på ett effektivt och stabilt sätt som främjar förtroendet för marknaden. Styrelsen och verkställande direktören ska övervaka efterlevnaden av förvaltnings- och styrningssystemen, regelbundet utvärdera deras effektivitet och vidta åtgärder för att avhjälpa brister. 
Styrelsemedlemmarna ska få tillgång till den information och de dokument som de behöver för att fullgöra sina uppgifter. 
19 § 
Revision och skyldighet att sända in kopior av vissa dokument 
Minst en av en börs revisorer ska vara en CGR-revisor eller revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. 
En börs ska utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen sända in kopior av 
1) bokslutet och sin verksamhetsberättelse, 
2) revisionsberättelsen, 
3) protokoll från den bolagsstämma som behandlat bokslutet. 
Vad som i 31 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om auktoriserade tillsynsobjekts anmälningsskyldighet ska tillämpas också på börsrevisorer. 
20 § 
Flyttning av en börs säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
Om en börs har för avsikt att flytta sitt säte till en annan EES-stat i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen, ska den sända Finansinspektionen en kopia av det förslag om flyttning som avses i artikel 8.2 och den redogörelse som avses i artikel 8.3 i den förordningen utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering. 
Registermyndigheten får inte utfärda intyg enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag om Finansinspektionen innan tillstånd enligt 2 mom. i den paragrafen beviljats har meddelat registermyndigheten att börsen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av säte eller av avslutande av verksamheten i Finland. Intyg får utfärdas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagsbolagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig flyttning av sätet. 
21 § 
En börs deltagande i fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
Om en börs deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda intyg över fusionen enligt 4 § i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen eller över delningen enligt 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i lagen om europabolag beviljats har meddelat registermyndigheten att börsen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får utfärdas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen, delningen eller flyttning av sätet i samband med att ett europabolag bildas. 
3 kap. 
Organisering av verksamheten på en reglerad marknad 
1 § 
Krav som gäller organisering av verksamheten på en reglerad marknad 
En börs ska organisera sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt med beaktande av arten och omfattningen av dess affärsverksamhet. Börsen ska i alla situationer säkerställa den verksamhetsrelaterade riskhanteringen och verksamhetens kontinuitet. 
En börs ska ha principer för identifiering, förebyggande och hantering av intressekonflikter i anslutning till börsens verksamhet. I principerna ska i synnerhet beaktas intressekonflikter som kan ha relevans för börsens verksamhet eller för en tillförlitlig skötsel av börsens tillsynsuppgift enligt 2 §. Uppgifterna måste differentieras för att förhindra intressekonflikter. Börsen ska dessutom ha öppna och icke-diskriminerande regler och förfaranden för att möjliggöra handel som är förenlig med god handelssed samt för att tillämpa opartiska grunder för effektivt utförande av order. 
Börsen ska säkerställa att dess system och förfaranden också i störningssituationer tryggar tillförlitligheten och kontinuiteten i handelssystemet. Börsen ska kunna säkerställa att dess handelssystem är motståndskraftiga, har tillräcklig kapacitet för att hantera toppbelastning i fråga om order- och meddelandevolymer och kan säkerställa ordnad handel under svåra förhållanden på marknaden. Börsen ska regelbundet testa handelssystemets funktion med belastningstest för att uppfylla de krav som beskrivs ovan. 
När börsen sköter sina uppgifter enligt denna lag ska på verksamheten inte tillämpas förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003) eller samiska språklagen (1086/2003). På medlemmarna i börsens förvaltningsorgan och på börsens anställda ska inte heller tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om börser ska på motsvarande sätt tillämpas på börsers holdingföretag. 
Den som driver en reglerad marknad får inte utföra kundorder med utnyttjande av eget kapital eller bedriva handel genom matchad principalhandel. 
2 § 
Börsens tillsynsuppgifter 
En börs ska ha effektiva arrangemang och förfaranden samt de resurser som behövs för att i börsens verksamhet övervaka efterlevnaden av denna lag och värdepappersmarknadslagen samt med stöd av dem utfärdade bestämmelser och föreskrifter, EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s marknadsmissbruksförordning Utskottet föreslår en ändring och med stöd av dem eller direktivet om marknader för finansiella instrument antagna förordningar och utfärdade beslut från kommissionen  Slut på ändringsförslagetsamt börsreglerna. 
Börsen ska utan obefogat dröjsmål underrätta Finansinspektionen om 
1) förfaranden som uppenbart strider mot bestämmelser eller föreskrifter som avses i 1 mom. eller mot börsreglerna, 
2) otillbörliga Utskottet föreslår en ändring handels Slut på ändringsförslagetförhållanden, 
3) systemavbrott som rör ett finansiellt instrument, eller om 
4) förfaranden som kan vara förbjudna enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Finansinspektionen ska vidarebefordra information som avses i 2 mom. till andra EES-staters myndigheter som motsvarar Finansinspektionen och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Utskottet föreslår en ändring Vid Slut på ändringsförslaget sådana Utskottet föreslår en ändring förfaranden Slut på ändringsförslaget som avses i 2 mom. 4 punkten ska Finansinspektionen emellertid underrättas endast Finansinspektionen är övertygad om att det är fråga om ett förfarande som strider mot EU:s marknadsmissbruksförordning. 
3 § 
Rapportering av överträdelser 
En börs ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera misstankar om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden. I förfarandet ska med iakttagande av personuppgiftslagen (523/1999) ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars till följd av myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. 
Börsen ska bevara relevant information om rapporter som avses i 1 mom. Informationen ska avföras fem år efter rapporteringen, om den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter den föregående undersökningen ska behovet av fortsatt bevarande undersökas. En anteckning ska göras om undersökningen. 
Utöver vad som föreskrivs i personuppgiftslagen har en sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser inte rätt till insyn i den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredning av misstänkta överträdelser. I personuppgiftslagen föreskrivs om den registrerade persons rättigheter som avses i en rapport. 
Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om rapportering enligt 1 mom. och om börsens behandling av rapporterna. 
4 § 
Utkontraktering av en börs verksamhet 
Med utkontraktering avses sådana arrangemang i samband med börsens verksamhet som innebär att en tjänsteleverantör för en börs producerar funktioner eller tjänster som börsen annars själv skulle producera. 
En börs kan utkontraktera andra för dess verksamhet viktiga funktioner än sådana som avser Utskottet föreslår en ändring drivande av en reglerad marknad Slut på ändringsförslaget, om utkontrakteringen inte medför olägenhet för börsens riskhantering, interna kontroll eller skötsel av någon annan funktion som är viktig för börsens affärsverksamhet eller någon annan verksamhet eller olägenhet för Finansinspektionens tillsyn. Trots att en funktion har utkontrakterats svarar börsen för sina åtaganden enligt denna lag, värdepappersmarknadslagen, EU:s förordning om marknader för finansiella instrumentUtskottet föreslår en ändring , EU:s marknadsmissbruksförordning Slut på ändringsförslaget och enligt förordningar som kommissionen antagit Utskottet föreslår en ändring och beslut som den utfärdat  Slut på ändringsförslagetmed stöd av Utskottet föreslår en ändring dem eller med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument Slut på ändringsförslaget. Börsen ska handla med omsorg när den utkontrakterar funktioner som är viktiga för dess verksamhet. 
En funktion är viktig för en börs verksamhet om ett fel eller en brist i funktionen väsentligt kan försvåra iakttagandet av lagarna om börsens verksamhet, av bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem eller av tillståndsvillkoren eller börsens finansiella ställning eller börsverksamhetens kontinuitet. 
Utkontraktering av funktioner som är viktiga för en börs verksamhet ska regleras i ett skriftligt avtal varav framgår uppdragets innehåll och avtalets giltighetstid. 
En börs ska av uppdragstagaren fortlöpande inhämta information som behövs för myndighetstillsynen över börsen, för riskhanteringen och för den interna kontrollen samt vidarebefordra informationen till Finansinspektionen. 
5 § 
Information om utkontraktering 
En börs som efter att den beviljats verksamhetstillstånd har för avsikt att utkontraktera en funktion som är viktig för dess verksamhet ska på förhand informera Finansinspektionen om saken. Finansinspektionen ska informeras om betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan börsen och uppdragstagaren. 
6 § 
Marknadsreglernas minimiinnehåll 
En börs ska upprätta och ge allmänheten tillgång till reglerna för en reglerad marknad med närmare föreskrifter åtminstone om 
1) hur handeln ska bedrivas, 
2) hur och på vilka grunder finansiella instrument tas upp till handel och hur och på vilka grunder handel med finansiella instrument kan avbrytas eller avslutas, 
3) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som i fråga om fullgörandet av åtaganden enligt denna lag, värdepappersmarknadslagen och med stöd av dem utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt enligt börsreglerna gäller för värdepappersemittenter samt deras administration och förvaltnings- och styrningssystem, 
4) hur och på vilka grunder handelsparter godkänns och godkännanden återkallas, 
5) de skyldigheter som följer av de professionella krav som ställs på de på marknaden verksamma värdepappersföretagens och kreditinstitutens personal, 
6) på vilka villkor andra medlemmar än värdepappersföretag och kreditinstitut kan godkännas som handelsparter, 
7) vilka krav rättigheter och skyldigheter som gäller för handelsparter i fråga om fullgörandet av åtaganden enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt börsreglerna eller annars, 
8) vilka påföljder för överträdelse av börsreglerna som kan påföras värdepappersemittenter och handelsparter samt hur påföljderna bestäms, 
9) villkoren för handel med derivat, 
10) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som gäller i fråga om fastställande och avveckling av transaktioner. 
Reglerade marknader får som medlemmar uppta värdepappersföretag och kreditinstitut som auktoriserats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG samt andra personer som 
1) har tillräckligt god vandel, 
2) besitter tillräcklig handelsförmåga, handelskompetens och handelserfarenhet, 
3) i tillämpliga fall har lämplig organisation, och som 
4) har tillräckliga resurser för sin uppgift med beaktande av de olika finansiella arrangemang som den reglerade marknaden har upprättat för att garantera korrekt avveckling av transaktioner. 
7 § 
Fastställelse av börsregler 
Finansministeriet fastställer på ansökan börsregler och ändringar i dem. Reglerna ska fastställas om de stämmer överens med denna lag och med bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den och om det enligt vad som utretts kan anses sannolikt att de tryggar en tillförlitlig och opartisk handel. 
En ansökan ska avgöras inom tre månader efter att den mottagits eller, om den är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. Beslut ska emellertid alltid fattas inom sex månader från mottagandet av ansökan. Finansministeriet ska be Finansinspektionen om ett yttrande innan det fastställer reglerna. Om beslutet gäller derivat vars underliggande tillgångar utgörs av elektricitet, naturgas eller utsläppsrätter ska också Energimyndighetens yttrande inhämtas. 
Finansministeriet kan för att trygga handelns tillförlitlighet och opartiskhet förordna om ändringar eller kompletteringar av de fastställda reglerna. Innan finansministeriet ger ett sådant förordnande ska det höra börsen och be Finansinspektionen om ett yttrande. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om fastställelse av ändringar i reglerna ska inte tillämpas om ändringarna är av mindre betydelse eller av teknisk karaktär. Börsen ska emellertid innan ändringarna träder i kraft sända dem till finansministeriet och Finansinspektionen för kännedom. Om det uppstår oenighet om huruvida en ändring av börsreglerna är av mindre betydelse eller av teknisk karaktär, ska ärendet avgöras av finansministeriet. 
8 § 
Upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad 
En börs får på ansökan av emittenten ta upp värdepapper till handel på en reglerad marknad, om värdepapperen sannolikt i tillräcklig utsträckning är föremål för utbud och efterfrågan och om prisbildningen på dem sålunda kan bedömas vara tillförlitlig. 
En börs får ta upp värdepapper till handel på en reglerad marknad också utan emittentens samtycke, om de krav som nämns i 1 mom. är uppfyllda och om samma värdepapper redan har tagits upp till handel på någon annan reglerad marknad. Emittenten får i så fall inte i börsreglerna åläggas informationsskyldighet. Innan handeln med värdepapperen inleds ska börsen underrätta emittenten om att värdepapperen tas upp till handel. 
En börs får ta upp derivat till handel på en reglerad marknad om prisbildningen på dem är tillförlitlig och kan utredas på ett tillförlitligt sätt. 
I den förordning som kommissionen antagit med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument föreskrivs om andra förutsättningar för att en börs ska få ta upp finansiella instrument till handel på en reglerad marknad. I 3—5 kap. i värdepappersmarknadslagen föreskrivs om prospekt som ska offentliggöras om värdepapper innan de tas upp till handel på en reglerad marknad. 
Bestämmelser om börsens skyldighet att underrätta Finansinspektionen om varje finansiellt instrument för vilket det lämnats in en ansökan om upptagande till handel på deras handelsplatser eller som har tagits upp till handel eller som handlas för första gången finns i artikel 4 i EU:s marknadsmissbruksförordning. Om handeln avser aktier som inte är föremål för handel på någon annan reglerad marknad, ska börsen samtidigt underrätta Finansinspektionen om sådana uppskattningar av aktien i fråga om förutsätts i artikel 2.1.17 b i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. 
Finansinspektionen kan bestämma att upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad ska skjutas upp med högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett sådant uppskov förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att den som ansöker om att finansiella instrument ska tas upp till handel eller den som enligt uppdrag sköter ansökan om upptagande till handel, handlar i strid med denna lag, värdepappersmarknadslagen eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem. Innan Finansinspektionen ger förordnandet ska den ge den som beslutet avser tillfälle att bli hörd, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur eller av någon annan särskild orsak. 
9 § 
Notering av värdepapper 
En börs får på ansökan av emittenten notera värdepapper på börslistan om de uppfyller kraven i 8 § 1 och 4 mom. och i denna paragraf. Närmare bestämmelser om de krav för att genomföra direktivet om börslistor som gäller för att en börs ska få notera värdepapper på börslistan och om undantag från dessa krav utfärdas genom förordning av finansministeriet. 
Värdepapper som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier får noteras på börslistan endast om aktier av samma slag som värdepapperen berättigar till har tagits eller samtidigt tas upp till handel på en reglerad marknad som drivs av en börs. 
Ansökan om att aktier av samma slag som de som redan finns på börslistan ska noteras på denna ska göras inom ett år efter att de emitterats, om inte emittenten har samtyckt till att börsen noterar dem utan särskild ansökan. 
Emittenten ska ansöka om att till samma emission hörande värdepapper som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten i värdepappersmarknadslagen samtidigt noteras på börslistan. 
En börs kan för att skydda investerarna avslå ansökningar om att notera värdepapper på börslistan. 
En börs ska avgöra ansökningar om notering av värdepapper på börslistan inom sex månader efter att ha tagit emot dem. Om börsen under denna tid ber sökanden om ytterligare utredningar med anledning av ansökan, ska tiden räknas från den dag då börsen fick tilläggsutredningen. Om börsen inte avgör ansökan inom den utsatta tiden anses ansökan ha avslagits. 
Emittenten har rätt att få ett noteringsbeslut enligt 5 och 6 mom. upptaget till prövning av Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet eller efter den i 6 mom. angivna tidsfristen. 
10 § 
Upprätthållande av börslista 
En börs kan i enlighet med direktivet om börslistor upprätthålla en börslista över värdepapper som den har tagit upp till handel på en reglerad marknad. 
11 § 
Avbrytande eller avslutande av handel 
En börs kan besluta avbryta eller avsluta handeln med finansiella instrument om ett finansiellt instrument eller emittenten inte längre uppfyller kraven i börsreglerna eller om det annars är nödvändigt på grund av förfarande som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna om börsens verksamhet, mot börsreglerna eller mot god sed. 
En börs kan avbryta eller avsluta handel med finansiella instrument under motsvarande förutsättningar också på ansökan av den som emitterat instrumenten. 
En börs får emellertid inte avbryta eller avsluta handeln med finansiella instrument om det skulle medföra avsevärd olägenhet för investerarna eller för finansmarknadens funktion. 
En börs ska avbryta eller avsluta handeln också med derivat som har samband med finansiella instrument, om åtgärden behövs för målsättningarna i det beslut som avses i 1 mom. Utskottet föreslår en ändring En börs ska likaså avbryta handeln med derivat baserade på el eller naturgas om handeln äventyrar el- eller naturgasförsörjningen eller skadar el- eller naturgasmarknaden eller om el- eller naturgassystemet störs av något annat vägande skäl som nämns i börsreglerna. Slut på ändringsförslaget 
Finansinspektionen kan förordna att handeln ska avbrytas eller avslutas på en annan i Finland verksam reglerad marknad, en multilateral handelsplattform eller organiserad handelsplattform, eller förordna att en systematisk internhandlare ska avbryta eller avsluta handeln med samma finansiella instrument eller med relaterade derivat, om orsaken till avbrytandet eller avslutandet är 
1) misstänkt marknadsmissbruk, 
2) ett Utskottet föreslår en ändring offentligt  Slut på ändringsförslagetuppköpserbjudande, eller 
3) undanhållande av insiderinformation om emittenten eller det finansiella instrumentet i strid med artiklarna 7 och 17 i EU:s marknadsmissbruksförordning. 
En börs kan be Finansinspektionen fastställa ett sådant beslut om avbrytande av handeln som avses i 1, 2 eller 4 mom. Finansinspektionen ska, efter att ha fått en sådan begäran, utan obefogat dröjsmål besluta om den ska fastställa börsens beslut om avbrytande av handeln. Om Finansinspektionen inte fastställer börsens beslut ska börsen utan onödigt dröjsmål fortsätta handeln med det finansiella instrumentet. 
Emittenten av finansiella instrument som är föremål för börshandel har rätt att hänskjuta beslut som börsen fattat med stöd av 1 eller Utskottet föreslår en ändring 4 Slut på ändringsförslaget mom. till Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Registrerade föreningar vars syfte är att bevaka investerarnas intressen och likaså sådana för obligationslånet i fråga utsedda ombud för obligationsinnehavare som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare (574/2017) samt investerare som äger sådana finansiella instrument eller till sådana berättigande finansiella instrument har, om detta beslutats vid obligationsinnehavarnas möte, rätt att hänskjuta börsens beslut med stöd av 1 eller 2 mom. till Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Finansinspektionen ska underrätta börsen om att ärendet har hänskjutits till Finansinspektionen. Börsens beslut att avsluta handeln får verkställas trots att det hänskjutits till Finansinspektionen, om inte Finansinspektionen eller besvärsmyndigheten beslutar något annat. 
Börsen ska omedelbart offentliggöra beslut om avbrytande eller avslutande av handeln eller om fortsatt handel med finansiella instrument. Dessutom ska börsen underrätta Finansinspektionen om beslutet och, om beslutet gäller derivat som avses i 4 mom. andra meningen, också Energimyndigheten. 
Bestämmelser om börsens skyldighet att underrätta Finansinspektionen om att det inte längre handlas med ett finansiellt instrument eller om att instrumentet inte längre är föremål för handel, finns dessutom i artikel 4 i EU:s marknadsmissbruksförordning. 
12 § 
Finansinspektionens befogenheter att avbryta, avsluta eller förbjuda handel med finansiella instrument 
Trots vad som föreskrivs i 11 § kan Finansinspektionen ålägga en börs att avbryta eller avsluta handeln eller förbjuda börsen att ordna handel med finansiella instrument, om det vid handeln, i samband med informationsskyldigheten om instrumenten eller vid fullgörande av informationsskyldigheten som gäller upptagandet till handel vidtas åtgärder som väsentligen strider mot denna lagUtskottet föreslår en ändring  eller värdepappersmarknadslagen eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem Slut på ändringsförslaget, EU:s förordning om marknader för finansiella instrumentUtskottet föreslår en ändring  eller Slut på ändringsförslaget EU:s marknadsmissbruksförordningUtskottet föreslår en ändring  eller förordningar som kommissionen antagit och beslut som den utfärdat med stöd av dem eller med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument Slut på ändringsförslaget eller mot börsreglerna eller om det finns något annat särskilt tungt vägande skäl. 
Ett sådant förbud får dock inte utfärdas om det medför avsevärd skada för investerarna eller leder till att finansmarknaden inte fungerar korrekt. Finansinspektionen ska före beslutet höra börsen, om inte annat följer av ärendets brådskande natur eller av något annat särskilt skäl. 
13 § 
Finansinspektionens uppgifter och skyldighet att informera Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 
Finansinspektionen ska omedelbart offentliggöra beslut som avses i 11 och 12 §. 
Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och övriga EES-staters behöriga tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen om beslut som avses i 11 och 12 §. 
Om det är fråga om ett beslut som avses i 11 § 4 mom. ska Finansinspektionen vid behov underrätta också Energimyndigheten om beslutet. 
Om en EES-stats myndighet som motsvarar Finansinspektionen har meddelat Finansinspektionen att den har avbrutit eller avslutat handeln med ett finansiellt instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad och samma finansiella instrument eller relaterade derivat är föremål för handel på en börs, på en multilateral eller på en organiserad handelsplattform eller hos en systematisk internhandlare i Finland, ska Finansinspektionen förbjuda handel under avbrottstiden eller förordna att den avslutas. Ett sådant förbud kan emellertid inte utfärdas om det medför betydande olägenhet för investerarna eller för finansmarknadens funktion. 
14 § 
Avnotering av värdepapper 
På avnotering av värdepapper från börslistan tillämpas vad som i 11 § föreskrivs om avslutande av handel. 
Emittenten har rätt att få ett beslut om avnotering av värdepapper och börsens beslut att med anledning av emittentens ansökan avstå från att avnotera värdepapper upptaget till prövning av Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. En registrerad förening vars syfte är att bevaka investerarnas intressen och för obligationslånet i fråga utsedda ombud för obligationsinnehavare, om detta har beslutats vid obligationsinnehavarnas möte, samt investerare som äger sådana värdepapper eller till sådana berättigande värdepapper har rätt att få börsens beslut om avnotering upptaget till prövning av Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Finansinspektionen ska underrätta börsen om att ärendet har hänskjutits till Finansinspektionen. 
15 § 
Rätt att verka som handelspart 
En börs ska som handelsparter godkänna finländska tillhandahållare av investeringstjänster och sådana tillhandahållare av investeringstjänster som har motsvarande auktorisation i en annan EES-stat och uppfyller de krav som följer av lag och börsreglerna. 
Andra personer med säte i en EES-stat ska godkännas som handelsparter, om de uppfyller de krav som följer av börsreglerna och om det med hänsyn till vad som utretts om sökandens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i övrigt samt om hur sökanden organiserat sig verksamhet eller annars är sannolikt att sökandens deltagande i handeln inte äventyrar dess tillförlitlighet. Sökanden ska dessutom ha tillräckliga finansiella och övriga förutsättningar för att uppfylla de åtaganden som följer av handel med finansiella instrument. 
En börs kan godkänna också andra än i 1 och 2 mom. avsedda utländska tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer som handelsparter, om sökanden uppfyller de krav som följer av lag, Finansinspektionens föreskrifter och börsreglerna. 
Utöver vad som i de börsregler som avses i 6 § föreskrivs om återkallelse av godkännanden av handelsparter ska en börs för viss tid eller tills vidare återkalla ett godkännande av en handelspart, om Finansinspektionen av vägande skäl beslutar att kräva detta. Finansinspektionen ska före beslutet höra börsen och handelsparten, om inte annat följer av ärendets brådskande natur eller någon annan särskild orsak. 
En börs ska underrätta Finansinspektionen om att en handelspart godkänts och om återkallelse av godkännandet samt årligen överlämna en lista över handelsparter. 
Sådana i 1—3 mom. avsedda personer vars godkännande som handelspart har återkallats har rätt att till Finansinspektionen hänskjuta ett i 6 § 1 mom. 4 punkten avsett beslut om återkallelse som börsen fattat inom 30 dagar från beslutet. Finansinspektionen ska underrätta börsen om att ärendet hänskjutits dit. Börsens beslut om återkallelse får verkställas trots att det hänskjutits till Finansinspektionen, om inte Finansinspektionen eller besvärsmyndigheten beslutat något annat. 
16 § 
Begränsning av blankning 
Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att tillfälligt begränsa blankning av finansiella instrument vid betydande prisfall finns i artikel 23 i blankningsförordningen. 
17 § 
Marknadsgarantavtal 
En börs ska ingå ett skriftligt marknadsgarantavtal med en handelspart som bedriver en marknadsgarantstrategi på en reglerad marknad. Börsen ska säkerställa att ett tillräckligt antal handelsparter kan bli avtalsparter, om detta är motiverat med tanke på handelns art och omfattning. 
I det avtal som avses i 1 mom. ska åtminstone specificeras 
1) bindande offerter, 
2) tillförsel av likviditet och andra skyldigheter till följd av deltagandet i börssystemet, 
3) alla incitament i form av rabatter eller annat för att tillföra likviditet till marknaden samt andra rättigheter i anslutning till deltagandet i börssystemet. 
Börsen ska övervaka att värdepappersföretaget iakttar avtalet som avses i denna paragraf. 
Börsen ska utan obefogat dröjsmål informera Finansinspektionen om innehållet i avtalet och vid behov förse Finansinspektionen med ytterligare upplysningar. 
18 § 
Algoritmisk handel 
En börs ska ha tillgång till effektiva system och interna förfaranden för att 
1) säkerställa att börsens handelsparter testar algoritmiska handelssystem, 
2) förebygga och hantera otillbörliga handelsförhållanden som orsakas av algoritmiska handelssystem. 
Börsen ska säkerställa att dess regler om samlokaliseringstjänster är transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande. 
Börsen ska kunna identifiera vilka order som har genererats genom algoritmisk handel och vilka algoritmer som har använts för att skapa olika order och vilka personer som har initierat de orderna. Börsen ska utan obefogat dröjsmål på begäran göra den informationen tillgänglig för Finansinspektionen. 
19 § 
Direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats 
En börs kan tillåta att ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut i egenskap av handelspart erbjuder en kund direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats. Med direkt elektroniskt tillträde avses ett arrangemang där en handelspart ger en kund tillåtelse att använda dennas handelskod, så att kunden elektroniskt kan förmedla order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen. 
En börs ska se till att lämpliga kriterier tillämpas kunder som ges direkt elektroniskt tillträde till börsens system. 
En börs handelsparter ansvarar för order och affärer som utförs med användning av direkt elektroniskt tillträde. 
En börs ska ha system och interna förfaranden varmed den kan särskilja och vid behov stoppa order eller handel som utförs av en person som använder direkt elektroniskt tillträde och varmed börsen avbryter eller avslutar direkt elektroniskt tillträde som erbjuds av en handelspart, om handelsparten eller dess kund inte iakttar vad som föreskrivs i denna paragraf. 
20 § 
Tick-size 
En börs ska ha lämpliga arrangemang när det gäller tick-size för finansiella instrument. Börsen ska kalibrera reglerna för tick-size så att de återspeglar det finansiella instrumentets likviditetsprofil och den genomsnittliga spreaden mellan köp- och säljkurs samt på lämpligt sätt justera tick-size för varje finansiellt instrument. 
21 § 
Synkronisering av klockor 
Alla handelsplatser och deras handelsparter ska synkronisera de klockor som används för att registrera datum och tid för varje händelse som ska rapporteras. 
22 § 
Kortvariga handelsavbrott 
En börs ska för undvikande av betydande handelsstörningar ha adekvata system och interna förfaranden för att 
1) tillfälligt stoppa eller begränsa handeln, om det finns en betydande prisrörelse för ett finansiellt instrument på en reglerad eller en närliggande marknad under en kort period, 
2) för att kunna annullera, justera eller korrigera en transaktion. 
En börs ska säkerställa att parametrarna för att stoppa handeln är kalibrerade på ett sätt som beaktar 
1) likviditeten för olika tillgångskategorier, 
2) marknadsmodellens art, och 
3) olika typer av användare av marknadsmodellen. 
En börs ska utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen rapportera parametrarna för att stoppa handeln och alla betydande ändringar av de parametrarna. Finansinspektionen ska rapportera informationen till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. 
En börs ska underrätta Finansinspektionen om avbrott i handeln, om börsen på ett sätt som är avgörande för likviditeten är en reglerad marknad för det finansiella instrumentet. Finansinspektionen ska underrätta behöriga myndigheter om avbrottet. 
23 § 
Avvisande av order 
En börs ska ha system och förfaranden för att kunna avvisa order som överskrider förutbestämda volym- och priströsklar eller är uppenbart felaktiga. 
24 § 
Clearing och avveckling av transaktioner 
En börs ska ordna ändamålsenlig clearing och avveckling av transaktioner på en reglerad marknad. Parterna ska ges faktiskt och icke-diskriminerande tillträde till clearing- och avvecklingssystemen. 
Om en börs för clearingen och avvecklingen anlitar en central motpart enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, ska börsen, värdepapperscentralen enligt den lagen och den centrala motparten ordna sitt samarbete så att handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras. 
Börsen ska i god tid på förhand informera finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen om ändringar i arrangemang som gäller clearing och avveckling av transaktioner. Finansinspektionen kan förbjuda börsen att för clearingen och avvecklingen anlita en i en annan EES-stat etablerad central motpart eller värdepapperscentral, om detta sannolikt skulle äventyra handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden. 
I artikel 29 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om börsens skyldighet att anlita en central motpart för clearing och avveckling av derivattransaktioner. 
25 § 
Handelsparters rätt att välja värdepapperscentral 
En handelspart har rätt att för clearing och avveckling anlita också en annan värdepapperscentral än den värdepapperscentral som börsen anlitar för att fullgöra skyldigheter som följer av transaktioner på en reglerad marknad, om samarbetet mellan börsen och de nämnda värdepapperscentralerna är ordnat på ett sådant sätt att handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras. 
En handelspart som har för avsikt att utnyttja sin rätt enligt 1 mom. ska på förhand underrätta börsen, Finlands Bank och Finansinspektionen om detta. I anmälan ska det redogöras för samarbetsarrangemang som tryggar handelns tillförlitlighet och stabiliteten på finansmarknaden. 
Finansinspektionen kan förbjuda handelsparter att anlita en annan värdepapperscentral som avses i 1 mom., om detta sannolikt skulle äventyra handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden. 
26 § 
Positionslimiter och kontroller av positionshantering inom råvaruderivat 
En börs ska ha system och arrangemang som gör det möjligt att begränsa handeln med råvaruderivat samt med utsläppsrätter och derivat av dessa och att av handelsparterna få information om sådan handel. Positionslimiterna och positionshanteringskontrollerna ska vara transparenta och icke-diskriminerande. 
En börs kan kräva att en handelspart tillfälligt eller permanent avslutar eller minskar en position i finansiella instrument eller säljer finansiella instrument till ett överenskommet pris och i en överenskommen omfattning. 
Om en handelspart inte samtycker till börsens krav enligt 2 mom. kan börsen för handelspartens räkning vidta de nödvändiga åtgärder som avses i momentet. 
Börsen ska tillhandahålla Finansinspektionen tillräcklig information om de system och arrangemang som avses 1 mom. 
27 § 
Finansinspektionens rätt att få data om orderboken 
En börs ska utan obefogat dröjsmål på begäran förse Finansinspektionen med data om orderboken. 
28 § 
Handelsavgifter 
De avgifter som en börs tar ut ska vara objektiva och icke-diskriminerande. Börsen ska se till att uppgifter om hur avgifterna fastställs är offentligt tillgängliga. 
En börs kan ta ut högre avgifter 
1) för order som senare annulleras, 
2) hos handelsparter av vilkas order en stor del annulleras, 
3) hos handelsparter som tillämpar en teknisk för algoritmisk högfrekvenshandel. 
Om en börs beviljar handelsrabatter ska den som vederlag införa marknadsgarantskyldigheter i enskilda aktier eller i en lämplig aktiekorg. 
Avgifterna får inte skapa incitament för att lägga order eller utföra transaktioner på ett sätt som bidrar till otillbörliga handelsförhållanden eller marknadsmissbruk. 
29 § 
Skyldighet att göra insideranmälan 
En börsinsider ska i enlighet med 30 § till börsens insiderregister som avses i 31 § anmäla uppgifter om aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland, nedan insideranmälan
Med börsinsider avses 
1) medlemmarna och suppleanterna i en börs styrelse och förvaltningsråd, börsens verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt börsens revisorer, revisorssuppleanter och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av börsen. 
2) andra börsanställda som på grund av sin ställning eller sina uppgifter regelbundet har tillgång till insiderinformation om aktier eller finansiella instrument som avses i 1 mom. 
30 § 
Insideranmälan 
En börsinsider ska göra insideranmälan inom 14 dagar efter sin utnämning till ett uppdrag som avses i 29 § 2 mom. 
I insideranmälan ska nämnas 
1) omyndig vars intressebevakare insidern är, 
2) organisationer och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande, 
3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd organisations eller stiftelses innehav av aktier och finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna, när de i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform. 
En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta börsen om 
1) förvärv och avyttringar av aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, då förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro, 
2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf. 
De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller sådana organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om en organisation bedriver regelbunden handel med finansiella instrument, ska emellertid uppgifter om denna organisation nämnas. 
I anmälan ska ingå de uppgifter som behövs för att identifiera personen, organisationen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om aktierna och övriga finansiella instrument. 
Om aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet kan börsen organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga separata anmälningar. 
31 § 
Börsens insiderregister 
En börs ska föra ett register över insideranmälningar som avses i 30 § (börsens insiderregister), varav det för varje insider framgår de uppgifter och finansiella instrument som ägs av insidern, en omyndig som avses i 29 § 2 mom. 1 punkten och en organisation eller stiftelse som avses i 29 § 2 mom. 2 punkten och som är av det slag som nämns i den momentet samt specificerade förvärv och avyttringar. 
Om anmälningar görs i enlighet med 30 § 6 mom. kan börsens insiderregister till denna del bildas av uppgifter från värdeandelssystemet. 
Driften av börsens insiderregister ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som registrerats i registret ska bevaras i fem år efter registreringen. Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag och kopior ur registret. Fysiska personers personbeteckning och adress och andra fysiska personers än i insiders namn är dock inte offentliga. 
32 § 
Börsverksamhet i andra EES-stater 
En börs som har för avsikt att erbjuda tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer som är etablerade i en annan EES-stat möjlighet att direkt bedriva handel på en reglerad marknad ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla närmare uppgifter om var och hur möjligheten att bedriva handel enligt planerna kommer att erbjudas. 
Finansinspektionen ska inom en månad efter att ha mottagit anmälan vidarebefordra informationen till den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den EES-stat där de tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer är etablerade som börsen planerar att erbjuda möjlighet att direkt bedriva handel. 
Finansinspektionen ska på begäran av motsvarande behöriga myndighet i den andra EES-staten meddela den myndigheten vilka i den andra staten etablerade tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer som börsen har godkänt som handelsparter. 
Vad som föreskrivs i 1—3 mom. ska tillämpas också på multilaterala och organiserade handelsplattformar som drivs av börsen. 
33 § 
Meddelanden till övriga EES-stater och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 
Finansministeriet ska i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument föra en förteckning över reglerade marknader för vilka regler har fastställts enligt denna lag. Finansministeriet ska sända förteckningen till övriga EES-stater och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för kännedom, om det i samband med att reglerna fastställdes kunde säkerställas att handeln på en reglerad marknad uppfyller informationskraven. På samma sätt ska ändringar i förteckningen anmälas. 
Finansinspektionen ska minst en gång per år i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument tillställa Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten analyser och information om aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad. 
34 § 
Marknadsföring 
En reglerad marknad får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga. 
Information vars osanna eller vilseledande karaktär framgår efter det att den lämnats och som kan ha väsentlig betydelse för investerare ska utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning. 
35 § 
Handelskalender 
Finansinspektionen ska på sin webbplats lägga ut en kalender varav det framgår vilka dagar handel bedrivs på en reglerad marknad som drivs av en börs. 
36 § 
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om 
Utskottet föreslår en ändring 1) riskhanteringen i fråga om operativa risker enligt 1 § Slut på ändringsförslaget, 
Utskottet föreslår en ändring 2) villkoren för utkontraktering av en börs verksamhet enligt 4 § och innehållet i den information som avses i 5 §, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3) Slut på ändringsförslaget innehållet i insideranmälningar som avses i 30 § och hur de ska göras, 
Utskottet föreslår en ändring 4) Slut på ändringsförslaget innehållet i börsens insiderregister som avses i 31 § och hur uppgifterna ska registreras. 
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en börs kan bevilja en Utskottet föreslår en ändring utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller en annan  Slut på ändringsförslagetperson som avses i 15 § 3 Utskottet föreslår en ändring mom.  Slut på ändringsförslageträtt att verka som handelspart. Föreskrifterna ska i tillräcklig utsträckning trygga Finansinspektionens rätt att få uppgifter om handelsparternas kunder. 
4 kap. 
Utländska börsers verksamhet i Finland 
1 § 
Börser i andra EES-stater 
Innan en marknadsoperatör som motsvarar en börs och som är auktoriserad i en annan EES-stat får erbjuda en i Finland etablerad tillhandahållare av investeringstjänster eller en annan person möjlighet att direkt bedriva handel på en reglerad marknad, ska den behöriga myndigheten i den stat som auktoriserat marknadsoperatören göra en anmälan om saken till Finansinspektionen. 
Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas också på multilaterala och organiserade handelsplattformar som drivs av marknadsplatsoperatörer. 
2 § 
Tredjelandsbörser 
En marknadsoperatör som motsvarar en börs och som är auktoriserad i ett tredjeland, nedan kallad tredjelandsbörs, får med finansministeriets tillstånd erbjuda i Finland etablerade tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer möjlighet att direkt delta i handel som motsvarar handel på en reglerad marknad. 
3 § 
Ansökan om tillstånd för tredjelandsbörser 
Till en tillståndsansökan enligt 2 § ska i fråga om tredjelandsbörsen fogas en verksamhetsplan och tillräckliga utredningar om 
1) ägande, 
2) ledning och revisorer, 
3) intern kontroll och riskhantering, 
4) hantering av eventuella intressekonflikter och bindningar, 
5) ekonomiska verksamhetsförutsättningar, 
6) lagstiftningen och tillsynen över värdepappersmarknaden i tredjelandsbörsens hemstat. 
4 § 
Beviljande av tillstånd till tredjelandsbörser 
Finansministeriet kan bevilja en tredjelandsbörs i 2 § avsett tillstånd, om 
1) den lagstiftning som tillämpas på börsen i dess hemstat motsvarar internationellt godkända rekommendationer om tillsyn över värdepappersmarknaden och förhindrande av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet, 
2) börsens ekonomiska verksamhetsförutsättningar, interna kontroll och riskhantering, hantering av eventuella intressekonflikter och bindningar samt ägarnas och ledningens lämplighet och tillförlitlighet inte väsentligt avviker från kraven i denna lag, 
3) börsen övervakas tillräckligt effektivt i dess hemstat, 
4) verksamheten inte äventyrar investerarnas intressen i Finland. 
Innan tillstånd beviljas ska tillsynsmyndigheten i tredjelandsbörsens hemstat och Finansinspektionen underteckna ett protokoll om tillsynen över den börsen enligt 66 § i lagen om Finansinspektionen. 
Finansministeriet får efter att ha hört sökanden förena tillståndet med sådana begränsningar och villkor för verksamheten som behövs för handelns tillförlitlighet och stabiliteten på finansmarknaden. 
Finansministeriet ska innan ärendet avgörs be tillsynsmyndigheten i tredjelandsbörsens hemstat, Finlands Bank och Finansinspektionen att yttra sig om ansökan. 
5 § 
Återkallelse av tillstånd och avbrytande av verksamhet 
I fråga om återkallelse av tredjelandsbörsers tillstånd och avbrytande av sådana börsers verksamhet i Finland gäller på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 2 kap. 14 § om återkallelse av en börs verksamhetstillstånd och i 2 kap. 15 § om avbrytande av börsens verksamhet. 
Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 14 § 2 mom. och 15 § 2 mom. ska finansministeriet innan det fattar beslut enligt 1 mom. ge tillsynsmyndigheten i tredjelandsbörsens hemstat tillfälle att bli hörd, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur. 
6 § 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar sådan handel i tredjeland som motsvarar en multilateral eller en organiserad handelsplattform 
Bestämmelserna i 2—5 § om tredjelandsbörser, ansökan om tillstånd för tredjelandsbörser, beviljande av tillstånd till sådana börser samt återkallelse av tillstånd och avbrytande av verksamhet ska på motsvarande sätt gälla marknadsplatsoperatörer som ordnar sådan handel i tredjeland som motsvarar en multilateral eller en organiserad handelsplattform. 
5 kap. 
Krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar 
Allmänna krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar 
1 § 
Rätt att driva multilaterala och organiserade handelsplattformar 
En multilateral handelsplattform och en organiserad handelsplattform kan i enlighet med detta kapitel drivas endast av en börs, ett värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag och av ett tredjelandsföretags filial samt av ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen och av en filial till ett tredjelands kreditinstitut som i Finland driver en multilateral handelsplattform. 
Vad som i 3 kap. 12—14, 16, 22, 26 och 27 § föreskrivs om börser eller reglerade marknader gäller också multilaterala och organiserade handelsplattformar och deras operatörer. 
Vad som i 2 kap. 15—18 § föreskrivs om börser och om personer som hör till en börs förvaltningsorgan eller anställda ska på motsvarande sätt gälla marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och deras förvaltningsorgans medlemmar och anställda när en sådan operatör fullgör uppgifter enligt denna lag. 
Vad som i 3 kap. 3 § föreskrivs om rapportering av överträdelser gäller också marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserade handel. 
Utöver vad som i 7 kap. 2 § 2—5 mom., 5 § 1 mom., 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 § 3 mom., 7 a kap. och 9 kap. 1, 4 och 4 a § 3 mom. samt 10 kap. 11 och 12 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om organisering av värdepappersföretags verksamhet gäller detta också marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral och organiserade handel. 
I multilaterala handelsplattformars egen verksamhet och vid verksamhet på multilaterala handelsplattformar får inte tillämpas förfaranden som strider mot god värdepappersmarknadssed enligt 1 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen. 
2 § 
Regler för multilaterala och organiserade handelsplattformar 
För multilaterala och organiserade handelsplattformar ska upprättas transparenta regler för vilka kriterier som ska användas för att avgöra vilka finansiella instrument som får omsättas i dess system, i syfte att säkerställa en rättvis och välordnad handel. Inom handelssystemet ska order utföras effektivt på objektiva grunder så att systemets tekniska operationer hanteras korrekt och effektiva kompletterande åtgärder vidtas för att hantera riskerna för systemavbrott. 
En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel ska upprätta och ge allmänheten tillgång till regler åtminstone om 
1) hur och på vilka grunder finansiella instrument tas upp till handel, 
2) hur handeln sker, 
3) hur och på vilka grunder handelsparter godkänns och godkännanden återkallas, 
4) vilka rättigheter och skyldigheter handelsparterna har, 
5) vilka påföljder som kan påföras handelsparter för överträdelse av reglerna och hur påföljderna bestäms. 
Om en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel driver en multilateral handelsplattform där värdepapper tas upp till handel på ansökan av emittenten, ska reglerna utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ange 
1) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörande av skyldigheter enligt denna lag, enligt bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den och enligt reglerna för den multilaterala handelsplattformen gäller för eller annars ställs på värdepappersemittenter och deras förvaltning, 
2) hur och i vilket förfarande information om värdepapper och emittenter offentliggörs, 
3) hur bolagsprospekt om värdepapper och emittenter upprättas och offentliggörs, om ett sådant prospekt som avses i 3—5 kap. i värdepappersmarknadslagen inte behöver offentliggöras över värdepapperen, 
4) vilka påföljder som kan påföras värdepappersemittenter för överträdelse av reglerna och hur påföljderna bestäms. 
En marknadsplatsoperatör som ordnarmultilateral eller organiserad handel ska tillställa Finansinspektionen reglerna och ändringar i dem i god tid innan de träder i kraft. Finansinspektionen ska kontrollera att reglerna uppfyller kraven enligt 1 och 2 mom. 
3 § 
Marknadsplatsoperatörers informationsskyldighet 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska tillhandahålla tillräcklig information om finansiella instrument som är föremål för handel eller på något annat sätt se till att det finns tillgång till information, så att handelsparterna kan bilda sig en välgrundad uppfattning om de finansiella instrumenten. Informationen ska tillhandahållas med beaktande av handelsparternas yrkesskicklighet och särdragen hos de finansiella instrumenten. 
4 § 
Hantering av intressekonflikter samt tillförlitliga system 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska ha tillräckliga system och förfaranden för identifiering och hantering av intressekonflikter som kan ha negativa följder för handelssystemets, handelsparternas och användarnas verksamhet och äventyra systemets kontinuitet. 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska iaktta vad som i 3 kap. Utskottet föreslår en ändring 1 § 4 mom., 11, 17—20, 23 och 28 Slut på ändringsförslaget § föreskrivs om Utskottet föreslår en ändring organisering av verksamheten,  Slut på ändringsförslagethandelssystems motståndskraft, tick-size och elektronisk handel och ska ha infört alla de effektiva system, förfaranden och arrangemang som krävs för att göra detta. 
5 § 
Upptagande av finansiella instrument till handel 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral organiserad handel kan ta upp finansiella instrument till handel, om tillgången till information om instrumenten kan tryggas i enlighet med 3 §. Värdepapper kan inte tas upp till handel på ansökan av emittenten om inte tillräcklig information om värdepapperen och emittenten finns tillgänglig för organisering av tillförlitlig handel. 
Värdepapper som tagits upp till handel på en reglerad marknad kan på ansökan av emittenten eller utan emittentens samtycke tas upp till handel på en annan marknad. 
Emittenten ska med en marknadsplatsoperatör ordnar multilateral eller organiserad handel ingå ett skriftligt avtal om upptagande av värdepapperen till handel och i avtalet förbinda sig att iaktta de regler som avses i 2 § 2 mom. 
Om värdepapper har tagits upp till handel utan emittentens samtycke, får emittenten inte i reglerna för den multilaterala eller organiserade handelsplattformen åläggas informationsskyldighet. Om värdepapper som har upptagits till handel på en reglerad marknad också omsätts på en multilateral eller en organiserad handelsplattform utan emittentens samtycke, ska emittenten inte omfattas av någon skyldighet att offentliggöra finansiell information om värdepapperen - inför emissionen, fortlöpande eller separat vid särskilda tillfällen - som gäller den multilaterala eller den organiserade handelsplattformen. 
Bestämmelser om skyldigheten för en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel att underrätta Finansinspektionen om varje finansiellt instrument för vilket det lämnats in en ansökan om upptagande till handel på deras handelsplatser eller som har tagits upp till handel eller som handlas för första gången finns i artikel 4 i EU:s marknadsmissbruksförordning. 
6 § 
Rätt att verka som handelspart 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral och organiserad handel ska för tillgång till deras system upprätta, offentliggöra, upprätthålla och genomföra transparenta och icke-diskriminerande regler, grundade på objektiva kriterier. 
7 § 
Säkerställande av en välordnad och kontinuerlig handel 
För multilaterala och organiserade handelsplattformar ska inrättas adekvata arrangemang för att säkerställa en välordnad handel samt effektiva beredskapsåtgärder för att säkerställa handelns kontinuitet i störningssituationer och hantera riskerna för systemavbrott. 
8 § 
Clearing och avveckling av transaktioner 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral och organiserad handel ska sörja för ändamålsenlig clearing och avveckling av transaktionerna i de multilaterala och organiserade handelsplattformarna och informera handelsparterna om deras skyldigheter vid clearingen och avvecklingen av transaktioner som genomförts i handelssystemet. 
Om en marknadsoperatör som ordnar multilateral handel anlitar en central motpart enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, ska marknadsplatsoperatören och den centrala motparten ordna sitt samarbete så att handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras. 
En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska i god tid på förhand informera finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen om ändringar i arrangemang som gäller clearing och avveckling av transaktionerna. Finansinspektionen kan förbjuda en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel att för clearingen och avvecklingen anlita en i en annan EES-stat etablerad central motpart eller en annan clearingorganisation eller värdepapperscentral, om detta sannolikt skulle äventyra handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden. 
9 § 
Minimiantal handelsparter 
Multilaterala och organiserade handelsplattformar ska ha minst tre aktiva handelsparter som var och en har möjlighet att interagera med alla de andra när det gäller prisbildningen. 
10 § 
Positionslimiter och kontroller av positionshantering inom råvaruderivat 
Vad som i 3 kap. 26 § föreskrivs om positionslimiter och kontroller av positionshantering inom råvaruderivat ska tillämpas också på operatören av en multilateral eller organiserad handelsplattform. 
11 § 
Avbrytande, avslutande och förbjudande av handel 
Vad som i 3 kap. 11—13 § föreskrivs om avbrytande, avslutande och förbjudande av handel på en reglerad marknad ska tillämpas också på multilaterala och organiserade handelsplattformar. 
Värdepappersföretag och marknadsoperatörer som driver en multilateral eller en organiserad handelsplattform ska omedelbart iaktta Finansinspektionens beslut enligt 3 kap. 13 § i denna lag om att avbryta eller avsluta handeln med finansiella instrument. 
12 § 
Begränsning av blankning 
Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att tillfälligt begränsa blankning av finansiella instrument vid betydande prisfall finns i artikel 23 i blankningsförordningen. 
13 § 
Marknadsplatsoperatörens tillsynsuppgifter 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska avsätta tillräckliga tillsynsresurser för att säkerställa efterlevnaden av denna lag, värdepappersmarknadslagen och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av demUtskottet föreslår en ändring , EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s marknadsmissbruksförordning och förordningar som kommissionen antagit eller beslut som den utfärdat med stöd av dem eller med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument Slut på ändringsförslaget samt reglerna för den multilaterala eller organiserade handelsplattformen. De ska tillräckligt effektivt följa givna, annullerade och utförda transaktionsorder. 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska utan dröjsmål informera Finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot Utskottet föreslår en ändring de Slut på ändringsförslaget bestämmelser och föreskrifter som Utskottet föreslår en ändring avses i 1 mom. Slut på ändringsförslaget eller mot reglerna för den multilaterala eller organiserade handelsplattformen, Utskottet föreslår en ändring otillbörliga handelsförhållanden, systemavbrott som rör ett finansiellt instrument  Slut på ändringsförslageteller förfaranden som kan misstänkas strida mot EU:s marknadsmissbruksförordning eller orsaka störningar som berör ett finansiellt instrument eller hela marknaden. 
Finansinspektionen ska till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och övriga EES-staters behöriga myndigheter vidarebefordra information som den fått med stöd av 2 mom. Förfaranden som eventuellt innebär överträdelse av marknadsmissbruksförordningen ska emellertid rapporteras endast om Finansinspektionen är Utskottet föreslår en ändring förvissad om att förfarandet strider mot EU:s marknadsmissbruksförordning Slut på ändringsförslaget
I artikel 16.1 i EU:s marknadsmissbruksförordning föreskrivs om förhindrande och upptäckt av marknadsmissbruk. 
14 § 
Skyldighet att rapportera till Finansinspektionen 
En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel ska tillhandahålla Finansinspektionen tillräcklig information om handelssystemets funktion, eventuella kopplingar till ett annat multilateralt system eller till en systematisk internhandlare som ägs av samma operatör samt uppgifter om handelsplattformens ägare, deltagare och användare. 
15 § 
Finansinspektionens skyldighet att rapportera till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 
Finansinspektionen ska meddela Europeiska värdepappersmarknads- och marknadsmyndigheten att den beviljat tillstånd för en multilateral eller en organiserad handelsplattform och, på begäran av myndigheten, överlämna information som den med stöd av 3 kap. 3 § fått i samband med tillsynen. 
16 § 
Avbrytande av verksamhet 
Finansministeriet kan förordna att en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel för viss tid ska avbryta verksamheten på den multilaterala eller organiserade handelsplattformen, om det i marknadsplatsoperatörens verksamhet har konstaterats oskicklighet eller vårdslöshet eller om det har förekommit störningar i omsättningen av de finansiella instrument som är föremål för handel och det är uppenbart att fortsatt verksamhet allvarligt kan skada finansmarknadens tillförlitlighet eller stabilitet eller investerarnas ställning. 
Finansministeriet ska innan det fattar beslut enligt 1 mom. höra marknadsplatsoperatören som ordnar multilateral eller organiserad handel och be Finlands Bank och Finansinspektionen om yttranden, om inte något annat följer av ärendens brådskande natur. 
17 § 
Marknadsföring 
En multilateral eller organiserad handelsplattform får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga. 
Information vars osanna eller vilseledande karaktär framgår efter att den lämnats och som kan ha väsentlig betydelse för investerare ska utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning. 
18 § 
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel ska kunna godkänna en person som avses i Utskottet föreslår en ändring 3 kap.  Slut på ändringsförslaget6 § 2 mom. som handelspart. Föreskrifterna ska i tillräcklig utsträckning trygga Finansinspektionens rätt att få information om handelsparters kunder. 
Särskilda krav för multilaterala handelsplattformar 
19 § 
Ordnande av multilateral handel 
Värdepappersföretag och marknadsoperatörer som ordnar multilateral handel ska utöver vad som föreskrivs i 7 kap. 2 § 2—5 mom., 5 § 1 mom., 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 § 3 mom., 7 a kap. och 9 kap. 1, 4 och 4 a § 3 mom. samt i 10 kap. 11 och 12 § i lagen om investeringstjänster och om uppfyllande av krav som föreskrivs i denna lag införa och verkställa icke-diskriminerande bestämmelser om utförande av order inom systemet. 
Reglerna om tillträde till en multilateral handelsplattform ska uppfylla de krav som föreskrivs i 3 kap. 15 § i denna lag. 
20 § 
Verksamhetens tillförlitlighet 
Värdepappersföretag och marknadsoperatörer som driver en multilateral handelsplattform ska förvissa sig om att de 
1) har tillräckliga förutsättningar för att kunna hantera de risker den är exponerad för, vidtar lämpliga åtgärder och inför system för att identifiera alla betydande risker för dess verksamhet och vidtar effektiva åtgärder för att reducera sådana risker, 
2) har vidtagit verksamma åtgärder för att underlätta effektivt avslut utan dröjsmål av de transaktioner som utförs i dess system, och 
3) vid tidpunkten för auktorisationen och därefter har tillräckliga finansiella resurser för att goda förutsättningar ska föreligga för att den ska kunna fungera korrekt med hänsyn till arten och omfattningen av de transaktioner som genomförs på marknaden och till sammansättningen och graden av dess riskexponering. 
På sådana transaktioner som i enlighet med reglerna för en multilateral handelsplattform har genomförts mellan medlemmar eller deltagare eller mellan den multilaterala handelsplattformen och dess medlemmar eller deltagare ska inte tillämpas de förfaranden som avses i 10 kap. 2 och 4—9 § i lagen om investeringstjänster. Medlemmarna eller deltagarna i en multilateral handelsplattform ska emellertid mot sina kunder uppfylla sina ovan nämnda förpliktelser enligt 10 kap. 2 och 4—9 § i lagen om investeringstjänster då de på sina kunders vägnar utför order i en multilateral handelsplattforms system. 
21 § 
Kundorder 
Värdepappersföretag eller marknadsoperatörer som driver en multilateral handelsplattform får inte utföra kundorder med utnyttjande av eget kapital eller bedriva handel genom matchad principalhandel. 
Särskilda krav för organiserade handelsplattformar 
22 § 
Förbud mot transaktioner för egen eller ett till samma koncern hörande företags räkning 
En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska förhindra att det på en organiserad handelsplattform utförs kundorder för egen räkning eller med utnyttjande av eget kapital hos operatören eller hos en enhet i samma koncern. 
Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller dock inte handel för egen räkning genom matchad principalhandel om huvudmannen har gett sitt samtycke och det inte är fråga om derivat som har förklarats omfattas av clearingkravet i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. 
En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel får bedriva annan handel för egen räkning än genom sådan matchad principalhandel som aves i 2 mom. endast i fråga om obligationer för vilka det saknas en likvid marknad. 
23 § 
Begränsning av matchad principalhandel 
En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel får genom matchad principalhandel bedriva handel endast med finansiella instrument som enligt definitionen i 1 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten i denna lag kan vara föremål för handel på en organiserad handelsplattform och endast med kundens samtycke. 
24 § 
Drift av en organiserad handelsplattform separat från en systematisk internhandlare 
En organiserad handelsplattform och en systematisk internhandlare får inte drivas inom en och samma juridiska person. En organiserad handelsplattform får inte anslutas till en systematisk internhandlare på ett sådant sätt att order på den organiserade handelsplattformen och order och bud hos en internhandlare interagerar. En organiserad handelsplattform får inte heller anslutas till en annan organiserad handelsplattform på ett sådant sätt att interaktion mellan order på olika organiserade handelsplattformar möjliggörs. 
25 § 
Anlitande av oberoende marknadsgarant 
En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel får anlita en annan tillhandahållare av investeringstjänster för att på oberoende grund bedriva verksamhet som marknadsgarant på den organiserade handelsplattformen. En tillhandahållare av investeringstjänster ska inte anses bedriva verksamhet på oberoende grund om det har betydande bindningar till den marknadsplatsoperatören. 
26 § 
Diskretionärt genomförande av order 
Med beaktande av vad som i 1—18 § och i 10 kap. 8 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om handel på en multilateral handelsplattform och om omsorgsfullt genomförande av transaktioner, ska order vid organiserad handel utföras på diskretionär grund. En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska endast handla diskretionärt i ett eller båda följande fall: 
1) vid beslut om att lägga eller dra tillbaka en order på den organiserade handelsplattformen som den driver, 
2) vid beslut om att inte matcha en specifik kundorder med de övriga order som finns tillgängliga i systemet vid en viss tidpunkt, under förutsättning att detta överensstämmer med de specifika instruktionerna från en kund och med dess skyldigheter i enlighet med 10 kap. 8 § i lagen om investeringstjänster. 
För det system som matchar kundorder får värdepappersföretaget eller marknadsoperatören som driver den organiserade handelsplattformen besluta huruvida, när och hur mycket av två eller flera order den vill matcha inom systemet. I enlighet med 22—25 § och utan att det påverkar tillämpningen av 22 § 3 mom. får värdepappersföretaget eller marknadsoperatören, med hänsyn till ett system som anordnar transaktioner med icke aktierelaterade instrument, underlätta förhandlingar kunder emellan för att sammanföra två eller flera potentiellt kompatibla köp- och säljintressen i en transaktion. 
27 § 
Skyldighet att rapportera till Finansinspektionen 
En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska i tillräcklig utsträckning informera Finansinspektionen om den diskretionära bedömningen vid utförande av order och om hur två eller flera order kommer att matchas mot varandra 
Den behöriga myndigheten får antingen när ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör begär auktorisation för att driva en organiserad handelsplattform eller från fall till fall begära en detaljerad beskrivning av varför systemet inte motsvarar och inte kan fungera som en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform eller en systematisk internhandlare, hur denna diskretionära bedömning kommer att ske, särskilt när en order till den organiserade handelsplattformen kan dras tillbaka och när och hur två eller flera kundorder kommer att matchas mot varandra inom den organiserade handelsplattformen. Dessutom ska värdepappersföretaget eller marknadsoperatören som driver en organiserad handelsplattform lämna information till den behöriga myndigheten om hur den använder sig av handel genom matchad principalhandel. Den behöriga myndigheten ska övervaka värdepappersföretagets eller marknadsoperatörens deltagande i matchad principalhandel för att säkerställa att detta fortsätter vara förenligt med definitionen av sådan handel och att dess deltagande i matchad principalhandel inte ger upphov till intressekonflikter mellan värdepappersföretaget eller marknadsoperatören och deras kunder. 
28 § 
Tillämpning av kundskyddsbestämmelserna i lagen om investeringstjänster vid organiserad handel 
En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska säkerställa att på de transaktioner som genomförs inom dess handelssystem på motsvarande sätt tillämpas 10 kap. 2 och 4—9 § i lagen om investeringstjänster. 
6 kap. 
Tillväxtmarknader för små och medelstora företag 
1 § 
Registrering av tillväxtmarknader för små och medelstora företag 
En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan be Finansinspektionen registrera den multilaterala handelsplattformen Utskottet föreslår en strykning eller en del av denna  Slut på strykningsförslagetsom en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. 
Finansinspektionen ska samtycka till begäran om den gör bedömningen att ansökan uppfyller de krav som föreskrivs i detta kapitel. 
2 § 
Krav som gäller tillväxtmarknader för små och medelstora företag 
En marknadsplatsoperatör som driver en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska ha tillräckliga och effektiva system och regler för att säkerställa att följande kriterier är uppfyllda: 
1) minst hälften av de emittenter vilkas finansiella instrument tas upp till handel på tillväxtmarknaden för små och medelstora företag ska vara små och medelstora företag. Andelen ska vara uppfylld vid ansökningstidpunkten och under varje kalenderår därefter, 
2) lämpliga kriterier har fastställts för det första och fortlöpande upptagandet till handel med finansiella instrument på marknaden, 
3) vid upptagandet till handel med finansiella instrument på marknaden finns det tillräckligt med information offentliggjord för att göra det möjligt för investerare att fatta beslut om att investera eller inte investera i de finansiella instrumenten, om inte annat följer av 3—5 kap. i värdepappersmarknadslagen eller i ett prospekt om kraven som fastställts någon annanstans i lag, 
4) det finns ändamålsenlig, fortlöpande och regelbunden finansiell rapportering som ombesörjs av en emittent på marknaden eller för dennes räkning, 
5) på emittenten, personer som har en ledande ställning hos emittenten och på dem närstående personer tillämpas EU:s marknadsmissbruksförordning, 
6) sådana uppgifter lagras som offentliggjorts på grund av emittentens regelbundna eller annan lagstadgad eller på handelssystemets regler baserade informationsskyldighet, 
7) det finns effektiva system och kontroller som syftar till att förhindra och upptäcka marknadsmissbruk på den marknaden, i enlighet med kraven i EU:s marknadsmissbruksförordning. 
När det gäller drift av en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska i övrigt tillämpas vad som någon annanstans i denna lag föreskrivs om drift av en multilateral handelsplattform. 
3 § 
Finansinspektionens skyldighet att avregistrera tillväxtmarknader för små och medelstora företag 
Finansinspektionen ska avregistrera en handelsplattform från registret över tillväxtmarknader för små och medelstora företag på ansökan av operatören eller om operatören eller tillväxtmarknaden för små och medelstora företag inte längre uppfyller kraven i 2 §. 
4 § 
Finansinspektionens skyldighet att rapportera till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 
Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om registrering och avregistrering av tillväxtmarknader för små och medelstora företag. 
5 § 
Handel på andra tillväxtmarknader för små och medelstora företag 
Finansiella instrument som är föremål för handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag får tas upp till handel på en annan tillväxtmarknad för små och medelstora företag om emittenten har informerats om saken och inte motsatt sig detta. Emittenten får inte åläggas några krav gällande information eller administration i fråga om motsättandet. 
III AVDELNINGEN 
TRANSPARENS I HANDELN SAMT DATARAPPORTERINGSTJÄNSTER 
7 kap. 
Transparenskrav för handel med finansiella instrument 
1 § 
EU:s förordning om marknader för finansiella instrument 
I avdelningarna II—IV i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument finns, utöver vad som föreskrivs i detta kapitel, bestämmelser om transparenskrav för finansiella instrument. 
2 § 
Systematiska internhandlares anmälningsskyldighet 
En tillhandahållare av investeringstjänster som har för avsikt att inleda eller upphöra med verksamhet som systematisk internhandlare med finansiella instrument som är föremål för handel på en handelsplats, ska i god tid göra en skriftlig anmälan om detta till Finansinspektionen. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillhandahållare av investeringstjänster ska tillämpas också på utländska EES-filialer. 
3 § 
Avbrytande och förbjudande av systematisk internhandel 
Finansinspektionen kan ålägga en systematisk internhandlare att avbryta interna transaktioner med finansiella instrument för högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett sådant avbrott förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att denna lag, värdepappersmarknadslagen eller med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller föreskrifter överträds vid handeln eller uppfyllandet av informationsskyldigheten i fråga om det finansiella instrumentet eller att det finns något annat särskilt vägande skäl att avbryta transaktionerna. 
Finansinspektionen kan förbjuda en systematisk internhandlare att ordna interna transaktioner med finansiella instrument, om det vid handeln eller vid uppfyllandet av informationsskyldigheten i fråga om det finansiella instrumentet vidtas åtgärder som väsentligen strider mot denna lag eller värdepappersmarknadslagen eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem eller om det finns något annat särskilt vägande skäl att förbjuda transaktionerna. 
Om Finansinspektionen i enlighet med Utskottet föreslår en ändring 3 kap. 11 § 6 Slut på ändringsförslaget mom. har fastställt en börs beslut att avbryta handeln med finansiella instrument eller i enlighet med 2 kap. 31 § 6 mom. ålagt börsen att avbryta handeln med finansiella instrument och dessa är föremål för interna transaktioner, ska den systematiska internhandlaren avbryta handeln med instrumenten i fråga. 
Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om avbrytande och avslutande av handel med finansiella instrument ska tillämpas också på relaterade derivat, när detta är påkallat för att stödja syftet med avbrytande eller avslutande av sådan handel med ett finansiellt instrument som avses i 1 mom. 
4 § 
Skyldighet att offentliggöra limiterade order 
En tillhandahållare av investeringstjänster som på grund av marknadsläget inte omedelbart kan utföra en kundorder att köpa eller sälja aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad, till ett av kunden angivet högsta eller lägsta pris eller bättre, ska omedelbart i syfte att utföra kundordern så snabbt som möjligt offentliggöra den limiterade kundordern på ett sätt som gör den lätt tillgänglig för övriga marknadsaktörer. En tillhandahållare av investeringstjänster är emellertid inte skyldig att offentliggöra en order, om kunden har gett uttryckliga instruktioner att så inte ska ske. 
En tillhandahållare av investeringstjänster kan anses ha offentliggjort en order på det sätt som avses i 1 mom. åtminstone om tillhandahållaren har förmedlat den för offentliggörande på en handelsplats. 
Finansinspektionen har rätt att bevilja undantag från skyldigheten att offentliggöra en limiterad order då ordern är av större omfattning än vad som enligt artikel 4 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument är normalt på marknaden. 
Denna paragraf ska inte tillämpas på sådana transaktioner mellan handelsparter på en börs som genomförs på en reglerad marknad. Denna paragraf ska inte heller tillämpas på transaktioner mellan handelsparter på en multilateral handelsplattform eller mellan en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och handelsparter, när det är fråga om transaktioner som genomförs på en multilateral handelsplattform. 
5 § 
Utförande av transaktioner på en handelsplats 
Handelsplatser och systematiska internhandlare ska, i fråga om finansiella instrument som omfattas av handelsskyldigheten i artiklarna 23 och 28 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, minst en gång årligen kostnadsfritt offentliggöra data om kvaliteten på utförandet av transaktioner på den handelsplatsen. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om handelsplatser ska i fråga om andra finansiella instrument än sådana som avses i 1 mom. tillämpas på den plats där transaktionen utförs. 
Efter det att en order har utförts för en kunds räkning ska värdepappersföretaget informera kunden om var ordern utfördes. De regelbundna rapporterna ska inbegripa detaljerade uppgifter om pris, kostnader, hastighet och sannolikhet för utförande när det gäller enskilda finansiella instrument. 
6 § 
Rapportering av råvaruderivat och utsläppsrätter 
En börs, en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och en marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska enligt klassificeringen i 7 § varje vecka offentliggöra en rapport med uppgifter om de totala positioner som innehas av de olika kategorierna personer för de olika råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa som handlas på deras handelsplatser. De uppgifter som avses i detta moment ska dessutom rapporteras till Finansinspektionen och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. 
De uppgifter som räknas upp i 1 mom. ska offentliggöras och rapporteras till myndigheterna endast när både antalet personer och deras öppna positioner överskrider de minimitröskelvärden som föreskrivs i kommissionens delegerade förordning. 
En börs, en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och en marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska dagligen ge Finansinspektionen en fullständig rapport om sina positioner i råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa som varje medlem, deltagare, kund och dessas kunder har på den handelsplatsen. 
Medlemmar av eller deltagare på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar samt organiserade handelsplattformars kunder ska åtminstone dagligen till värdepappersföretaget eller marknadsoperatören som driver den handelsplatsen rapportera detaljerade uppgifter om sina egna positioner som innehas genom kontrakt som handlas på den arbetsplatsen, liksom om de positioner som innehas av deras kunder och de kundernas kunder till dess slutkunden har nåtts. 
Värdepappersföretag som handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av dessa utanför en handelsplats ska dagligen ge handelsplatsens behöriga myndighet eller den behöriga centrala myndigheten en fullständig rapport om sina egna positioner i råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa samt om sina positioner som inbegriper ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt, liksom om positioner som innehas av deras kunder och de kundernas kunder till dess slutkunden har nåtts 
7 § 
Klassificering av parter 
Börser, marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och marknadsplatsoperatörer som ordnar organiserad handel ska klassificeras som aktörer som innehar positioner i råvaruderivat, utsläppsrätter eller relaterade derivat enligt följande: 
1) värdepappersföretag eller kreditinstitut, 
2) investeringsfonder, antingen ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), eller en AIF-förvaltare enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, 
3) andra finansiella institut, 
4) kommersiella företag, 
5) verksamhetsutövare som avses i lagen om utsläppshandel (311/2011). 
8 § 
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i en anmälan som avses i 2 § samt om arten, omfattningen och sättet för offentliggörande av sådan information om råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa som avses i 6 §. 
8 kap. 
Rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster 
1 § 
Auktorisation för datarapporteringstjänster 
Datarapporteringstjänster får tillhandahållas endast av företag som beviljats auktorisation enligt detta kapitel samt av utländska leverantörer av EES-datarapporteringstjänster. 
2 § 
Annat tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster 
Trots vad som föreskrivs i 1 § får datarapporteringstjänster tillhandahållas av börser och av värdepappersföretag som driver en handelsplats, enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 3 § i lagen om investeringstjänster, förutsatt att leverantören uppfyller de krav som föreskrivs i 14—16 § och 9 kap. 
Finansinspektionen ska innan sådana tjänster som avses i 1 mom. börjar tillhandahållas säkerställa att leverantören uppfyller de krav för tillhandahållande av tjänster som föreskrivs i 1 mom. Rätten att tillhandahålla datarapporteringstjänster ska ingå i tjänsteleverantörens auktorisation. 
3 § 
Ansökan om auktorisation 
Finansinspektionen kan på ansökan bevilja auktorisation för datarapporteringstjänster. 
Till ansökan ska fogas leverantörens kontaktuppgifter samt 
1) uppgifter om sökandens och tjänsteleverantörens ägande, 
2) uppgifter om leverantörens ledning och revisorer, 
3) en beskrivning av leverantörens interna kontroll och riskhantering, 
4) uppgifter om leverantörens finansiella verksamhetsförutsättningar, 
5) uppgifter om hur de i denna lag föreskrivna kraven på organisering av verksamheten uppfylls samt en verksamhetsplan varav framgår åtminstone vilka typer av tjänster som planeras och organisationsstrukturen. 
4 § 
Beslut om auktorisation 
På beslut om auktorisation och överklagande av beslut ska tillämpas vad som i 3 kap. 2 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag. 
I auktorisationen ska nämnas vilka datarapporteringstjänster som leverantören har rätt att tillhandahålla. Finansinspektionen kan efter auktoriseringen på ansökan av tjänsteleverantören ändra tillståndet beträffande de tjänster som nämns i den. 
Finansinspektionen har rätt att efter att ha hört sökanden i uppställa sådana begränsningar och villkor för datarapporteringstjänsterna som är nödvändiga för tillsynen. 
5 § 
Förutsättningar för beviljande av auktorisation 
Auktorisation för datarapporteringstjänster ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det på grundval av erhållen utredning kan säkerställas att bolagets ägare uppfyller de krav som föreskrivs i 6 § och de krav på bolagets verksamhet som föreskrivs i 13—16 § och 9 kap. 
Auktorisation för datarapporteringstjänster kan beviljas också ett nybildat bolag innan det registreras. 
6 § 
Betydande ägares tillförlitlighet 
Den som direkt eller indirekt äger minst tio procent av aktiekapitalet i en leverantör av datarapporteringstjänster eller en andel som medför minst tio procent av det röstetal som samtliga aktier medför måste vara tillförlitlig. 
Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de fem senaste åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig som ägare i tjänsteleverantören, eller 
2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som ägare i en leverantör av datarapporteringstjänster. 
Tidsfristen som avses i 2 mom. 1 punkten ska räknas från det att domen har vunnit laga kraft till tidpunkten då uppdraget tas emot. Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft får den dömde dock fortsätta att utöva beslutanderätt som ägare i leverantören av datarapporteringstjänster, om detta kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av den dömdes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter. 
7 § 
Rapportering av väsentliga förändringar 
En leverantör av datarapporteringstjänster ska underrätta Finansinspektionen om väsentliga förändringar i de förutsättningar för auktorisationen som avses i 4 §, innan förändringarna genomförs. 
8 § 
Auktorisation för europabolag 
Auktorisation ska även beviljas europabolag som avses i europabolagsförordningen, om bolaget har fått motsvarande tillstånd i någon annan EES-stat och har för avsikt att i enlighet med artikel 8 i förordningen flytta sitt säte till Finland. Finansinspektionen ska begära ett yttrande om ansökan av den mot Finansinspektionen svarande myndighet som övervakar värdepappersmarknaden i europabolagets hemstat. Detsamma gäller när ett europabolag bildas genom fusion så att det övertagande bolaget med säte i någon annan stat registreras som europabolag i Finland. 
9 § 
Registrering av auktorisationer 
Finansinspektionen ska anmäla auktorisationer för leverantörer av datarapporteringstjänster till handelsregistret för registrering samt för kännedom till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. 
Verksamhetstillstånd som beviljats en ny leverantör av datarapporteringstjänster och ett europabolag som har flyttat sitt säte till Finland ska registreras samtidigt som företaget. 
10 § 
Register över datarapporteringstjänster 
Finansinspektionen för ett offentligt register över leverantörer av datarapporteringstjänster. I registret antecknas uppgifter om de tjänster som en leverantör enligt sitt verksamhetstillstånd får tillhandahålla. 
11 § 
Inledande av verksamhet 
En leverantör av datarapporteringstjänster får, om inte något annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter auktoriseringen och, om auktorisation har beviljats ett nytt företag, efter det att företaget har registrerats. 
12 § 
Återkallelse av auktorisation och begränsning av verksamheten 
I 26 och 27 i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om återkallelse av verksamhetstillstånd och auktorisationer samt om begränsning av verksamheten. Finansinspektionen ska anmäla återkallelsen för registrering samt för kännedom till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. 
13 § 
Minimikapital 
En leverantör av datarapporteringstjänster ska ha 
1) ett aktiekapital på minst 50 000 euro, 
2) ansvarsförsäkring som gäller i alla EES-stater och ersätter skador som tjänsteleverantören ansvarar för enligt denna lag med ett försäkringsbelopp på minst 1 000 000 euro per skada och sammanlagt 1 500 000 euro för samtliga skador per år, eller 
3) en sådan kombination av aktiekapital enligt 1 punkten och ansvarsförsäkring enligt 2 punkten som täcker ansvarsnivån enligt 1 eller 2 punkten. 
Aktiekapitalet ska vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillståndet beviljas. 
14 § 
Krav på ledningens tillförlitlighet och kompetens hos en leverantör av datarapporteringstjänster 
De som hör till ledningen för en leverantör av datarapporteringstjänster ska vara tillförlitliga personer som har ett gott anseende. De får inte vara försatta i konkurs eller ha meddelats näringsförbud och deras handlingsbehörighet får inte heller annars ha begränsats. 
Vad som i 6 § 2 och 3 mom. föreskrivs om betydande ägares tillförlitlighet ska på motsvarande sätt tillämpas på personer som hör till ledningen för en leverantör av datarapporteringstjänster. 
Personer som hör till ledningen för en leverantör av datarapporteringstjänster ska ha för skötseln av sina uppgifter tillräckliga och mångsidiga kompetenser och erfarenheter. Styrelsen ska som en helhet ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter av tjänsteleverantörens verksamhet. 
Om en börs vill tillhandahålla datarapporteringstjänster eller om en medlem av tjänsteleverantörens styrelse också är medlem av en börsstyrelse och uppfyller de krav som föreskrivs i 2 kap. 16 §, anses medlemmen i fråga uppfylla de krav som föreskrivs i 1 mom. 
En leverantör av datarapporteringstjänster ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sådana personer som avses i 1 mom. och om ändringar i de krav som ställs på dem. 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om leverantörer av datarapporteringstjänster ska på motsvarande sätt tillämpas också på dess holdingföretag. 
15 § 
Krav på styrelsens arbete hos en leverantör av datarapporteringstjänster 
Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ska avsätta tillräckligt med tid för att kunna fullgöra sina plikter enligt denna lag och andra plikter som hör till uppdraget. 
Styrelsemedlemmarna ska sköta sitt uppdrag på ett oberoende sätt så att styrelsen effektivt kan ifrågasätta den verkställande ledningens beslut samt kontrollera och övervaka dess beslutsfattande. 
Styrelsen ska för leverantören av datarapporteringstjänster fastställa förvaltnings- och styrningssystem, inbegripet en åtskillnad mellan funktioner inom organisationen och förebyggande av intressekonflikter, på ett sätt som främjar förtroendet för marknaden och kundernas intressen. Styrelsen ska övervaka att förvaltnings- och styrningssystemen iakttas. 
16 § 
Rapportering av tjänsteleverantörers bindningar 
En betydande bindning mellan en leverantör av datarapporteringstjänster och en annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över tjänsteleverantören. En effektiv tillsyn får inte heller hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som utfärdats eller meddelats i ett tredjeland och som tillämpas på fysiska eller juridiska personer med sådana bindningar. 
När det efter att auktorisation beviljats sker förändringar i de uppgifter om bindningar som uppgetts i ansökan ska Finansinspektionen omedelbart underrättas om dessa. 
Med betydande bindning avses i denna lag detsamma som i 7 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster. 
17 § 
Revision 
På leverantörer av datarapporteringstjänster ska utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag tillämpas bestämmelserna i 12 kap. 13 § 1, 3 och 4 mom., 14 § och 15 § 1 mom. i kreditinstitutslagen om revision och revisorer samt om särskild granskning och granskare. 
Vad som i 31 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om auktoriserade tillsynsobjekts anmälningsskyldighet ska på motsvarande sätt tillämpas på tjänsteleverantörers revisorer. 
Utskottet föreslår en ändring 18 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Anmälan om aktieförvärv Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier i en leverantör av datarapporteringstjänster ska på förhand underrätta Finansinspektionen, om förvärvarens innehav till följd av förvärvet Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) utgör minst tio procent av aktiekapitalet i leverantören av datarapporteringstjänster, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) blir så stort att det motsvarar minst tio procent av röstetalet för samtliga aktier, eller Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3) annars ger rätt att utöva ett inflytande som kan jämställas med ett innehav som avses i 2 punkten eller ett annars betydande inflytande på förvaltningen av leverantören av datarapporteringstjänster. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Om avsikten är att utöka ägarandelen till minst 20, 30 eller 50 procent av aktiekapital eller röstetalet i leverantören av datarapporteringstjänster, ska Finansinspektionen på förhand underrättas också om detta förvärv. Motsvarande anmälan ska göras också när ägarandelen minskas så att den underskrider de gränser som anges i detta moment eller i 1 mom. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Vid beräkning av innehav och röstetal som avses i 1 och 2 mom. ska 2 kap. 4 § och 9 kap. 4–6, 6 a, 6 b och 7 § i värdepappersmarknadslagen tillämpas. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En leverantör av datarapporteringstjänster ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. angivna andelarnas ägare och om dessas andel av aktiekapitalet i leverantören av datarapporteringstjänster och det röstetal som aktierna medför, om leverantören av datarapporteringstjänster känner till dessa fakta. Leverantören av datarapporteringstjänster ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om sådana förändringar i innehavet av andelar som har kommit till dess kännedom. I anmälningarna ska det lämnas tillräckliga uppgifter om storleken av innehaven och om ägarna samt övriga uppgifter, enligt vad Finansinspektionen bestämmer. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Av en anmälan som avses ovan i 1 och 2 mom. ska framgå behövliga uppgifter och utredningar om Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) den anmälningsskyldige samt om dennes tillförlitlighet och ekonomiska situation, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) den anmälningsskyldiges innehav i och andra bindningar till leverantören av datarapporteringstjänster, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3) med förvärvet förknippade avtal, finansiering av förvärvet och, i de fall som avses i 2 mom., om syftet med innehavet. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Vad som i denna paragraf föreskrivs om anmälningar om förvärv av ägarandelar i en leverantör av datarapporteringstjänster gäller också företag som har sådant bestämmande inflytande i en leverantör av datarapporteringstjänster som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (holdingföretag för en leverantör av datarapporteringstjänster). Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Förbud mot att förvärva aktier Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda förvärv av i 18 § avsedda ägarandelar finns i 32 a § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Finansinspektionen ska fatta beslut om förbud enligt 1 mom. inom tre månader efter att ha tagit emot en anmälan som avses i 11 §. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Före utgången av den tidsfrist som anges i 2 mom. får den anmälningsskyldige förvärva aktier som avses i 11 § endast om Finansinspektionen har gett sitt samtycke. Slut på ändringsförslaget 
9 kap. 
Organisatoriska krav på verksamheten hos en leverantör av datarapporteringstjänster 
1 § 
Organisering av ett godkänt publiceringsarrangemang 
Den som tillhandahåller ett godkänt publiceringsarrangemang ska organisera sin verksamhet så att den kan offentliggöra den information som krävs enligt artiklarna 20 och 21 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument så nära realtid som det är tekniskt möjligt, på rimliga affärsmässiga villkor. Informationen ska göras tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att den offentliggjorts genom ett godkänt publiceringsarrangemang. Informationen ska spridas på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till den, på icke-diskriminerande grunder och i ett format som underlättar konsolideringen av informationen med liknande data från andra källor. 
Den information som offentliggörs genom ett godkänt publiceringsarrangemang ska minst inkludera följande: 
1) identifieringskod för det finansiella instrumentet, 
2) det pris till vilket transaktionen genomfördes, 
3) transaktionsvolym, 
4) tidpunkt för transaktionen, 
5) tidpunkt då transaktionen rapporterades, 
6) prisnotering för transaktionen, 
7) koden för den handelsplats där transaktionen utfördes, eller om transaktionen utfördes genom en systematisk internhandlare koden ”SI”, alternativt koden ”OTC”, sant 
8) i tillämpliga fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för transaktionen. 
En tillhandahållare av godkänt publiceringsarrangemang ska ha inrättat system som på ett effektivt sätt kan kontrollera handelsrapporters fullständighet, hitta fall att utelämnad information och uppenbara fel och begära omsändning av alla sådana felaktiga rapporter. 
2 § 
Arrangemang för undvikande av intressekonflikter vid tillhandahållande av publiceringsarrangemang 
Den som tillhandahåller ett godkänt publiceringsarrangemang ska införa administrativa arrangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter i förhållande till dess kunder. Om tillhandahållaren av publiceringsarrangemanget är ett värdepappersföretag eller en börs ska den behandla all insamlad handelsinformation på ett icke-diskriminerande sätt och göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner. 
3 § 
Skyddsmekanismer i samband med godkända publiceringsarrangemang 
Den som tillhandahåller ett godkänt publiceringsarrangemang ska ha inrättat skyddsmekanismer för att garantera skyddet vid informationsöverföringen, för att minimera risken för dataförvanskning och för obehörigt tillträde och för att förhindra informationsläckor före offentliggörandet. Tillhandahållaren ska dessutom upprätthålla adekvata resurser och ha inrättat backupanordningar så att dess tjänster alltid kan erbjudas och upprätthållas. 
4 § 
Organisering av verksamheten hos tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation 
En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska organisera sin verksamhet så att den kan samla in den information som offentliggjorts i enlighet med artiklarna 6 och 20 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument och slå samman den till en kontinuerlig elektronisk dataström samt göra informationen tillgänglig för allmänheten så nära realtid som det är tekniskt möjligt, på rimliga affärsmässiga villkor. Informationen ska göras tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att den har offentliggjorts. Informationen ska spridas på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till den, på icke-diskriminerande grunder och i format som är lätta att komma åt och att använda för marknadsdeltagare. 
Den konsoliderade handelsinformation som avses i 1 mom. ska innehålla åtminstone följande uppgifter: 
1) identifieringskod för det finansiella instrumentet, 
2) det pris till vilket transaktionen genomfördes, 
3) transaktionsvolym, 
4) tidpunkt för transaktionen, 
5) tidpunkt då transaktionen rapporterades, 
6) prisnotering för transaktionen, 
7) koden för den handelsplats där transaktionen utfördes, eller om transaktionen utfördes genom en systematisk internhandlare koden ”SI”, alternativt koden ”OTC”, 
8) i tillämpliga fall, det faktum att en datoralgoritm inom värdepappersföretaget låg bakom investeringsbeslutet och utförandet av transaktionen, 
9) i tillämpliga fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för transaktionen, 
10) om undantag i enlighet med artikel 4.1 a eller 4.1 b i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument gjorts från kravet att offentliggöra den information som avses i artikel 3.1 i den förordningen, en markering som visar vilket av de undantagen som gällde för transaktionen. 
En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska organisera sin verksamhet så att den kan samla in den information som offentliggjorts i enlighet med artiklarna 10 och 21 i EU:s förordning marknader för finansiella instrument och slå samman den till en kontinuerlig elektronisk dataström samt göra informationen tillgänglig för allmänheten så nära realtid som det är tekniskt möjligt, på rimliga affärsmässiga villkor. Informationen ska göras tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att den har offentliggjorts. Informationen ska spridas på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till den, på icke-diskriminerande grunder och i format som är lätta att komma åt och att använda för marknadsdeltagare. 
En sådan tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation som avses i 3 mom. ska offentliggöra åtminstone den information som nämns i 2 mom. 1—7 punkten samt, i tillämpliga fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för transaktionen. 
En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska sammanställa data från handelsplatser och tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrangemang. Informationen ska sammanställas för de finansiella instrument som specificeras genom tekniska standarder för tillsyn enligt sådana förordningar eller beslut som kommissionen antagit med stöd av artikel 65.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument. 
5 § 
Arrangemang för undvikande av intressekonflikter vid tillhandahållande av konsoliderad handelsinformation 
En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska ha infört administrativa arrangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter. Om en marknadsoperatör eller tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrangemang också tillhandahåller konsoliderad handelsinformation ska den behandla all insamlad information på ett icke-diskriminerande sätt samt ha infört lämpliga arrangemang för att göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner. 
6 § 
Skyddsmekanismer i samband med konsoliderad handelsinformation 
En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska ha inrättat skyddsmekanismer som är utformade för att garantera skyddet vid informationsöverföringen och för att minimera risken för dataförvanskning och för obehörigt tillträde. Tillhandahållaren ska dessutom upprätthålla adekvata resurser och ha inrättat backupanordningar så att dess tjänster alltid kan erbjudas och upprätthållas. 
7 § 
Organisering av verksamheten hos tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism 
Tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism ska organisera sin verksamhet så att den information som avses i artikel 26 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument kan rapporteras så snabbt som möjligt, senast under arbetsdagen dagen efter den dag då transaktionen ägde rum. 
Tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism ska ha inrättat system som på ett effektivt sätt kan kontrollera transaktionsrapporters fullständighet, hitta fall av utelämnad information och uppenbara fel som orsakats av värdepappersföretaget och då sådana fel eller utelämnanden inträffar upplysa värdepappersföretaget om dem och begära omsändning av alla sådana felaktiga rapporter. 
Tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism ska dessutom ha inrättat system som gör det möjligt att upptäcka fel eller utelämnanden som den själv har orsakat och kunna åtgärda dessa och översända korrekta och fullständiga transaktionsrapporter. 
8 § 
Arrangemang för undvikande av intressekonflikter vid tillhandahållande av en godkänd rapporteringsmekanism 
Den som tillhandahåller en godkänd rapporteringsmekanism ska upprätthålla administrativa arrangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter i förhållande till dess kunder. Om den som tillhandahåller en godkänd rapporteringsmekanism är ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör ska tillhandahållaren behandla all insamlad information på ett icke-diskriminerande sätt och göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner. 
9 § 
Skyddsmekanismer i samband med godkända rapporteringsmekanismer 
Tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism ska ha inrättat skyddsmekanismer för att garantera skyddet och autentiseringen vid informationsöverföringen, för att minimera risken för dataförvanskning och för obehörigt tillträde samt för att förhindra informationsläckor och se till att uppgifterna alltid behandlas konfidentiellt. Tillhandahållaren ska dessutom upprätthålla adekvata resurser och ha inrättat backupanordningar så att dess tjänster alltid kan erbjudas och upprätthållas. 
10 § 
Rapportering av överträdelser 
Vad som i 3 kap. 3 § föreskrivs om rapportering av överträdelser ska på motsvarande sätt tillämpas på leverantörer av datarapporteringstjänster. 
IV AVDELNINGEN 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 
10 kap. 
Tillsyn, tystnadsplikt och särskilda befogenheter 
1 § 
Tillsyn 
Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats och börsregler som fastställts med stöd av den. 
2 § 
Tystnadsplikt 
Den som vid fullgörande av uppdrag enligt denna lag eller som i egenskap av medlem eller ersättare i ett börsorgan eller som anställd hos en börs har fått kännedom om icke-offentliggjorda uppgifter om en emittents eller någon annan persons ekonomiska ställning eller en omständighet som gäller deras enskilda förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, får inte röja eller utnyttja uppgifterna, om det inte har bestämts eller i behörig ordning föreskrivits att de ska röjas eller om inte den i vars intresse tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs. 
En medlem eller ersättare i ett börsorgan eller en anställd hos en börs får trots 1 mom. röja information som avses i bestämmelsen för en person som är anställd hos eller medlem i ett organ vid ett i en annan stat verksamt företag som organiserar motsvarande handel som en börs och som står under myndighetstillsyn, om röjandet av informationen behövs för att trygga en effektiv tillsyn över värdepappersmarknaden. En ytterligare förutsättning är att personen i fråga omfattas av motsvarande tystnadsplikt som enligt 1 mom. 
Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter finns i lagen om Finansinspektionen. 
3 § 
Särskilda befogenheter gällande råvaruderivat 
Finansinspektionen kan fastställa positionslimiter (tröskelvärden) för råvaruderivat som är föremål för handel på en reglerad marknad, på en multilateral handelsplattform eller på en organiserad handelsplattform eller för derivat som inbegriper ekonomiskt likvärdiga råvaruderivat och kan kräva att tillsynsobjekt som avses i 4 § i lagen om Finansinspektionen, finansmarknadsaktörer och andra som avses i 5 § i den lagen ska iaktta en positionslimit, minska storleken på en exponering eller position i finansiella instrument som avses i denna paragraf samt förbjuda förvärv av sådana. 
En positionslimit som avses i 1 mom. ska som största tillåtna nettovärde fastställas för varje position i råvaruderivat med hjälp av de beräkningsmetoder som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat. Finansinspektionen ska regelbundet se över positionslimiterna och vid behov fastställa en ny positionslimit med beaktande av marknadsutvecklingen. 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om positionslimiter ska inte tillämpas på positioner som innehas av icke-finansiella enheter som avses i den delegerade förordning som nämns ovan i 2 mom. eller på positioner som innehas för sådana enheters räkning och som reducerar de risker som står i direkt samband med kommersiell verksamhet. 
Finansinspektionen ska ge Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och övriga behöriga myndigheter adekvat information om tröskelvärden som fastställs med stöd av denna paragraf och om förändringar i dem samt om förordnanden och förbud som meddelas med stöd av 1 mom. Om Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten efter att ha fått kännedom om att en positionslimit fastställts förutsätter att den ska ändras, ska Finansinspektionen följa myndighetens riktlinjer om inte Finansinspektionen anser att de är grundlösa. 
Om ett finansiellt instrument som avses i 1 mom. är föremål för handel i flera stater inom EES-området och handelsvolymen är störst i Finland, ska Finansinspektionen fastställa en gemensam positionslimit för handeln med det finansiella instrumentet i fråga. Innan ett sådant beslut som avses i detta moment fattas ska Finansinspektionen samråda och samarbeta med de staters behöriga myndigheter vilkas behörighet omfattar de marknadsplatser där det handlas med finansiella instrument som avses i detta moment. 
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten avgör i enlighet med sina befogenheter enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG sådana meningsskiljaktigheter mellan behöriga myndigheter som beror på att en gemensam positionslimit fastställts enligt 5 mom. 
4 § 
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens särskilda befogenheter 
I artikel 45 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens rätt att få information om råvaruderivat och om dess behörighet att begränsa handeln med sådana. 
11 kap. 
Överklagande 
1 § 
Överklagande av finansministeriets beslut 
Beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Om ett beslut enligt 2 kap. 4 § om beviljande av börstillstånd eller ett beslut enligt 3 kap. 7 § 1 mom. om fastställelse av börsregler eller ändringar i dem inte har meddelats inom den föreskrivna tidsfristen, får sökanden anföra besvär. Besvären anses då avse ett beslut om avslag av ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansministeriet ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter det att besvär anförts. Bestämmelser i övrigt om anförande och behandling av besvär finns i förvaltningsprocesslagen. 
2 § 
Överklagande av Finansinspektionens beslut 
Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen meddelat med stöd av denna lag finns i förvaltningsprocesslagen och i 73 § i lagen om Finansinspektionen. Förvaltningsdomstolen ska behandla ärenden som avses i 3 kap. 8, 9 och 11—Utskottet föreslår en ändring 15 Slut på ändringsförslaget §, 5 kap. Utskottet föreslår en strykning 6 och  Slut på strykningsförslaget11 Utskottet föreslår en ändring och 19  Slut på ändringsförslaget§ och 7 kap. 3 § i denna lag i brådskande ordning. 
Emittenter och börser får överklaga Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 3 kap. 9 § 7 mom., 11 § 6 och 7 mom., 12 § 1 mom., 13 § 4 mom. och 14 § 2 mom. Emittenter och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel får överklaga beslut som Finansinspektionen fattat i ärenden enligt 5 kap. 11 §. En registrerad förening som bevakar investerarnas intressen och investerare som äger finansiella instrument som berörs av ett beslut av Finansinspektionen eller finansiella instrument som berättigar till sådana får överklaga Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 3 kap. 11 § 7 mom., och 14 § 2 mom. Handelsparter vars godkännande återkallats får överklaga beslut som Finansinspektionen fattat i ärenden enligt 3 kap. 15 § 6 mom. och 5 kap. Utskottet föreslår en ändring 19 Slut på ändringsförslaget § 2 mom. 
12 kap. 
Administrativa påföljder 
1 § 
Ordningsavgift 
Ordningsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen: 
1) 2 kap. 29—31 § om insideranmälan och insiderregister, 
2) 7 kap. 4 § om skyldighet att offentliggöra limiterade order. 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är också de närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 1 och 2 punkten i det momentet sådana bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen. 
2 § 
Påföljdsavgift 
Påföljdsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen: 
1) 3 kap. 24 § och 5 kap. 8 § om clearing och avveckling av transaktioner, 
2) 3 kap. Utskottet föreslår en ändring 34 Slut på ändringsförslaget § och 5 kap. 17 § om förbjuden marknadsföring på reglerade marknader samt på multilaterala handelsplattformar och organiserade handelsplattformar. 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. avses med överträdelse av bestämmelser och beslut enligt 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen dessutom överträdelse eller försummelse att iaktta följande bestämmelser och beslut: 
1) 2 kap. 1 och 4 §, 14 § Utskottet föreslår en ändring 1 mom.  Slut på ändringsförslaget5 punkten och 16—Utskottet föreslår en ändring 18 Slut på ändringsförslaget § om drift av en reglerad marknad samt finansministeriets beslut enligt 2 kap. 14 och 15 § om återkallelse av verksamhetstillstånd och avbrytande av börsens verksamhet, 
2) 2 kap. 11 § och 12 § 3 mom. om anmälan av och förbud mot aktieförvärv samt beslut enligt 32 a § i lagen om Finansinspektionen om förbud mot förvärv av ägarandel och beslut enligt 32 c § om begränsning av aktiebaserade rättigheter, 
3) 3 kap. 1 och 2 §, 3 § 1 mom., 8, 11, 15, 17—23, 25, 27, 28 och 34 § 1 mom. om organisering av verksamheten på en reglerad marknad, 
4) 5 kap. 1—7, 9—14 samt 19—28 § om sådana krav och särskilda krav som ska tillämpas på multilaterala handelsplattformar och organiserade handelsplattformar, 
5) 6 kap. 2 § 1 mom. om krav som gäller tillväxtmarknader för små och medelstora företag, 
6) 7 kap. 6 och 7 § om skyldigheter för börser och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel att offentliggöra information om råvaruderivat och utsläppsrätter samt om klassificering av parter, 
7) 8 kap. 1, 14 och 15 § om rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster, 
8) 9 kap. 1—10 § om krav som ställs på leverantörer av datarapporteringstjänster, 
9) 18 § 1 mom., 19 § 1 Utskottet föreslår en ändring och 3  Slut på ändringsförslagetmom. samt 23 och 24 § i lagen om Finansinspektionen om Finansinspektionens informations- och granskningsrätt. 
Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen dessutom överträdelse eller försummelse att iaktta följande bestämmelser i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument: 
1) artiklarna 3.1 och 3.3, första stycket i artikel 4.3, artikel 6, tredje stycket första meningen i artikel 7.1, artiklarna 8.1, 8.3 och 8.4, artikel 10 samt tredje stycket första meningen i artikel 11.1 och tredje stycket i artikel 11.3 om transparens när det gäller finansiella instrument, 
2) artiklarna 7.1 och 11.1 om tillstånd att skjuta upp offentliggörande av uppgifter, 
3) artiklarna 12.1 och 13.1 om skyldighet att separat och på rimliga affärsvillkor tillgängliggöra uppgifter före och efter handel, 
4) Utskottet föreslår en strykning första meningen i  Slut på strykningsförslagetartikel 14.1, första meningen i artikel 14.2, andra, tredje och fjärde meningen i artikel 14.3, första stycket och andra stycket första Utskottet föreslår en ändring meningen samt tredje stycket Slut på ändringsförslaget i artikel 15.1, artikel 15.2, andra meningen i artikel 15.4, andra meningen i artikel 17.1, artikel 18.1, artikel 18.2, första meningen i artikel 18.4, första meningen i artikel 18.5, första stycket i artikel 18.6, artikel 18.8, artikel 18.9, artikel 20.1, första meningen i artikel 20.2, artiklarna 21.1—21.3, artikel 22.2 samt artiklarna 23.1 och 23.2 om transparens när det gäller systematiska internhandlare och värdepappersföretag som bedriver OTC-handel, 
5) artiklarna 25.1 och 25.2, första stycket i artikel 26.1, artiklarna 26.2—26.5, första stycket i artikel 25.6, styckena 1—5 och 8 i artikel 26.7 samt artikel 27.1 om transaktionsrapportering, 
6) artikel 28.1, första stycket i artikel 28.2, artiklarna 29.1 och 29.2, artikel 30.1 samt artiklarna 31.2 och 31.3 om derivat, 
7) artiklarna 35.1—35.3, 36.1—36.3 och 37.1—37.3 om icke-diskriminerande tillträde till clearingsystem för finansiella instrument, 
8) artiklarna 40—42 om produktövervakning och produktingripande. 
Utöver vad som föreskrivs i 1—3 mom. är sådana bestämmelser som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen också i nämnda moment avsedda hänvisningar till direktivet om marknader för finansiella instrument samt förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. 
Påföljdsavgift får inte enligt 2 mom. 9 punkten påföras andra än Finansinspektionens tillsynsobjekt eller andra aktörer som är skyldiga att iaktta denna lag eller EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. Påföljdsavgift får inte påföras fysiska personer för överträdelse av bestämmelser som avses i 2 mom. 9 punkten, då det finns anledning att misstänka en person för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till. 
3 § 
Påförande och verkställighet av administrativa påföljder 
I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder. 
13 kap 
Skadestånds- och straffbestämmelser 
1 § 
Skadestånd 
Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en annan person skada genom förfarande som strider mot denna lag, mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, mot EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, mot direktivet om marknader för finansiella instrument eller mot förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, är skyldig att ersätta skadan. 
Bestämmelser om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974). 
2 § 
Olovligt ordnande av handel med finansiella instrument, olovlig drift av en organiserad handelsplattform samt olovligt tillhandahållande av datarapporteringstjänster 
Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet bedriver en börs verksamhet i strid med 2 kap. 1 § eller driver en multilateral eller en organiserad handelsplattform i strid med 5 kap. 1 § 1mom. eller tillhandahåller datarapporteringstjänster i strid med 8 kap. 1 eller 2 § ska, om gärningen inte är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för olovligt ordnande av handel med finansiella instrument dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 
3 § 
Brott mot tystnadsplikten 
Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 10 kap. 2 § ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. 
14 kap 
Ikraftträdande 
1 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Genom denna lag upphävs lagen om handel med finansiella instrument (748/2012), nedan den lag som upphävs
Om det i någon annan lagstiftning hänvisas till den lag som upphävs eller annars hänvisas till en bestämmelse i den lagen, ska i stället tillämpas den ersättande bestämmelsen i denna lag. 
2 § 
Övergångsbestämmelser 
En börs som har beviljats verksamhetstillstånd innan denna lag trätt i kraft behöver inte ansöka om nytt tillstånd. 
En börs ska anpassa sina regler till kraven i denna lag och ansöka om finansministeriets fastställelse för ändringarna inom sex månader från det att denna lag trätt i kraft. 
En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska inom sex månader från det att denna lag trätt i kraft anpassa sina regler till lagens krav. 
Utskottet föreslår en ändring Den som driver en Slut på ändringsförslaget datarapporteringstjänstUtskottet föreslår en strykning er Slut på strykningsförslaget som avses i 8 och 9 kap. ska ansöka om verksamhetstillstånd eller inom sex månader efter det att denna lag trätt i kraft anpassa sin verksamhet till de krav som föreskrivs i 8 och 9 kap. Utskottet föreslår en ändring Den som driver en datarapporteringstjänst och som när denna lag trädde i kraft tillhandahöll sådana datarapporteringstjänster som avses i 8 och 9 kap. får dock fortsätta sin verksamhet, i det fall att ansökan om auktorisation har lämnats inom angiven tid, fram till dess att Finansinspektionen har meddelat beslut om auktorisationen. Slut på ändringsförslaget 
En sådan tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation som avses i 9 kap. 4 § ska från och med den 3 september 2019 rätta sig efter de krav för organisering av verksamheten som avses i den nämnda paragrafens 3 och 4 mom. 
En sådan årlig rapport som avses i 2 kap. 21 § 2 mom. och 43 § 4 mom. i den lag som upphävs behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 43 b och 44 §, sådana de lyder, 43 b § i lag 752/2012 och 44 § i lagarna 752/2012 och 138/2013, 
ändras 4 § 2 mom. 6 punkten och 4 mom. 9 punkten, 5 § 3, 6, 10 och 31 punkten, 6 § 12, 18 och 19 punkten, rubriken för 21 § samt 4 mom., 24 § 2 mom., 28 § 4 mom., 31 § 1 mom. 3 punkten, 32 a § 1 och 2 mom., rubriken för 32 b § samt 3 och 4 mom., 32 c § 1 mom. 1 punkten, 33 §, 33 a § 1 mom., 38 § 1 mom. 2 punkten, 40 § 1 och 2 mom., 41 § 1 och 2 mom., 41 a § 3 och 9 mom., 42 a § 2 mom., 43 § 1 mom., 43 a och 50 §, 53 § 1 mom. 2 punkten, 61 § 7 mom., 62 § 2 mom. 2 punkten, 71 § 1 mom. 11 a punkten och 73 §, 
sådana de lyder, 4 § 2 mom. 6 punkten och 4 mom. 9 punkten, 5 § 3 punkten, 6 § 18 och 19 punkten, rubriken för 21 §, 24 § 2 mom., 33 a § 1 mom., 43 a § och 61 § 7 mom. i lag 752/2012, 5 § 6 punkten och 21 § 4 mom. i lag 520/2016, 5 § 10 punkten i Utskottet föreslår en ändring lagarna Slut på ändringsförslaget 170/2014 Utskottet föreslår en ändring och -_/2017 Slut på ändringsförslaget, 5 § 31 punkten, 40 § 2 mom. och 41 a § 9 mom. i lag 228/2017, 6 § 12 punkten i lag 311/2015, 28 § 4 mom., 32 a § 2 mom., 32 c § 1 mom. 1 punkten, 38 § 1 mom. 2 punkten och 40 § 1 mom. i lag 352/2017, 31 § 1 mom. 3 punkten i lag 1145/2015, 32 a § 1 mom. i lagarna 1442/2016 och 352/2017, rubriken för 32 b § i lag 207/2009, 32 b § 3 och 4 mom., 41 § 1 mom., 42 a § 2 mom. och 62 § 2 mom. 2 punkten i lag 611/2014, 33 § delvis ändrad i lagarna 1279/2015 och 228/2017, 41 § 2 mom., 41 a § 3 mom., 43 § 1 mom. och 53 § 1 mom. 2 punkten i lag 176/2016, 50 § delvis ändrad i lagarna 1360/2010 och 1242/2011, 71 § 1 mom. 11 a punkten i lag 651/2014 och 73 § i lagarna 752/2012 och 176/2016, samt 
fogas till lagen en ny 3 e §, till 4 § 4 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 1198/2014 och 352/2017, en ny 10 punkt, till 5 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 902/2012, 254/2013, 170/2014, 198/2015, 520/2016, 737/2016, 855/2016, 1442/2016, 228/2017 och 574/2017, nya 32 och 33 punkter, till 20 a §, sådan den lyder i lag 352/2017, ett nytt 2 mom., till 21 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012 och 520/2016, ett nytt 5 mom., till 28 §, sådan den lyder i lag 352/2017, ett nytt 6 mom., till lagen nya 28 b och 37 d §, till 40 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 611/2014, 1279/2015, 228/2017 och 352/2017, ett nytt 5 mom., till 41 a §, sådan den lyder i lagarna 1279/2015, 176/2016, 520/2016, 228/2017 och 352/2017, nya 9 och 10 mom., varvid ändrade 9 mom. och nuvarande 10 mom. blir 11 och 12 mom., till lagen nya 41 b, 41 c och 50 Utskottet föreslår en ändring o Slut på ändringsförslaget §, till 71 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 752/2012, 611/2014, 651/2014, 1198/2014, 505/2015, 520/2016, 1442/2016 och 446/2017, en ny 11 e punkt som följer: 
3 e § 
Samarbete med Energimyndigheten 
Finansinspektionen samarbetar med Energimyndigheten för en effektiv tillsyn över utsläppsrätts-, el- och naturgasmarknaderna samt relaterade derivatmarknader. 
Finansinspektionen ska innan den vidtar tillsynsåtgärder som gäller handel med derivat vars underliggande tillgångar utgörs av el eller naturgas höra Energimyndigheten, om åtgärderna uppenbarligen skulle ha en väsentlig inverkan på el- eller naturgasmarknadens funktion, på leveranssäkerheten för el eller naturgas eller på ett enligt elmarknadslagen (386/1995) eller naturgasmarknadslagen (508/2000) systemansvarigt företags verksamhet, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur. 
4 § 
Tillsynsobjekt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) börser och leverantörer av datarapporteringstjänster enligt lagen om handel med finansiella instrument ( / ), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med övriga tillsynsobjekt avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9) arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), 
10) en referensvärdesadministratör som inte är ett sådant i 4 § 2 mom. avsett auktoriserat tillsynsobjekt som Finansinspektionen har beviljat verksamhetstillstånd med stöd av artikel 34 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 (referensvärdesförordningen). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Andra finansmarknadsaktörer 
Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) andra handelsparter enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen om handel med finansiella instrument än tillhandahållare av investeringstjänster, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) insider enligt 7 kap. 12 § i lagen om investeringstjänster, 3 kap. 29 § i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 17 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och 99 § i lagen om placeringsfonder, anmälningsskyldiga enligt 101 § i lagen om placeringsfonder samt personer i ledande ställning enligt artikel 3.1.25 och närstående personer enligt artikel 3.1.26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, nedan marknadsmissbruksförordningen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10) de som enligt 2 kap. 11 § i Utskottet föreslår en ändring och 8 kap. 18 § Slut på ändringsförslagetlagen handel med finansiella instrument, 2 kap. 8 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 16 § i lagen om placeringsfonder, 1 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, Utskottet föreslår en ändring 3 kap. 1 Slut på ändringsförslaget § i kreditinstitutslagen, 6 a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen är skyldiga att göra anmälan till Finansinspektionen om förvärv och avyttringar av aktier och andelar, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
31) sådana aktörer som inte är tillsynsobjekt enligt 4 § men är skyldiga att iaktta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), nedan förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter, 
32) referensvärdesadministratörer som Finansinspektionen har registrerat med stöd av artikel 34 i referensvärdesförordningen, 
33) andra personer än tillsynsobjekt som avses i 4 § eller sådana registrerade referensvärdesadministratörer som är skyldig att iaktta referensvärdesförordningen. 
6 § 
Övriga definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12) grupp en finansiell företagsgrupp enligt 1 kap. 16 § i kreditinstitutslagen och i 1 kap. 21 § i lagen om investeringstjänster, en försäkringsgrupp enligt 26 kap. 2 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen och ett finans- och försäkringskonglomerat enligt 3 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18) reglerad marknad och multilateral handelsplattform reglerade marknader enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och multilaterala handelsplattformar enligt 8 punkten i den paragrafen, 
19) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster. 
20 a § 
Rätt att få uppgifter av förundersöknings- och åklagarmyndigheter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av förundersöknings- och åklagarmyndigheterna få sådana uppgifter om förundersökning och rättegångsförfarande i fråga om brott som avses i 15 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster och i 12 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument, som är nödvändiga för uppfyllande av de samarbetsförpliktelser som föreskrivs i artikel 79.1.2 i direktivet om marknader för finansiella instrument. 
21 § 
Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till marknadsmissbruk och tillsyn enligt referensvärdesförordningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att få för tillsynen enligt marknadsmissbruksförordningen och referensvärdesförordningen behövliga uppgifter i standardformat om spotmarknader relaterade till råvaruderivat från marknadsaktörer, rapporter om transaktioner samt direkt tillgång till handlares system. 
Finansinspektionen har Utskottet föreslår en ändring trots sekretessbestämmelserna  Slut på ändringsförslageträtt att Utskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslaget uppgifter av alla personer som deltar i tillhandahållande av referensvärden eller lämnande av uppgifter för det ändamålet, också av tjänsteleverantörer till vilka uppgifter, tjänster eller verksamhet har utkontrakterats så som föreskrivs i artikel 10 i referensvärdesförordningen, samt av deras huvudmän, och att vid behov samråda med dem. 
24 § 
Granskningsrätt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer gäller också företag som i egenskap av ombud för tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer, i egenskap av anknutet ombud enligt 7 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster eller annars på uppdrag av tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer sköter uppgifter i anslutning till dessas affärsverksamhet, bokföring, datasystem, riskhantering eller interna kontroll. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
28 § 
Begränsning av ledningens verksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen kan permanent förbjuda en person att sköta uppgifter enligt 1 mom. hos ett auktoriserat tillsynsobjekt som tillhandahåller investeringstjänster, om personen upprepade gånger har brutit mot bestämmelserna i artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen eller upprepade gånger gjort sig skyldig till allvarliga överträdelser av de bestämmelser som nämns i 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen kan för viss tid av högst fem år förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen för en sådan administratör eller en sådan rapportör under tillsyn som avses i referensvärdesförordningen eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare eller att i övrigt höra till den högsta ledningen, om personen i fråga har brutit mot eller försummat de bestämmelser som avses i artikel 42.1 i referensvärdesförordningen. 
28 b § 
Tillfälligt förbud att verka som handelspart eller kund 
Finansinspektionen kan för en viss tid av högst fem år förbjuda ett auktoriserat tillsynsobjekt eller en filial som tillhandahåller investeringstjänster att verka som handelspart enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen om handel med finansiella instrument eller som kund på en sådan organiserad handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten, om företaget har brutit mot de bestämmelser som nämns i 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster. 
31 § 
Revisorernas anmälningsskyldighet 
Ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sådana omständigheter eller beslut i fråga om tillsynsobjektet som de i sitt uppdrag har fått kännedom om och som kan anses 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) leda till något annat i revisionsberättelsen än ett i revisionslagen avsett uttalande som lämnas utan reservation eller till ett påpekande som avses i 3 kap. 5 § 5 mom. i revisionslagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 a § 
Förbud mot förvärv av ägarandelar 
Finansinspektionen kan, efter att ha mottagit en anmälan enligt 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 6 a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 16 § i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a Utskottet föreslår en ändring eller 21 c Slut på ändringsförslaget§ i lagen om betalningsinstitut, 2 kap. 11 § Utskottet föreslår en ändring eller 8 kap. 18 §  Slut på ändringsförslageti lagen om handel med finansiella instrument, EU:s förordning om värdepapperscentraler eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, förbjuda förvärv av i nämnda paragrafer avsedda ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag samt deras holdingföretag, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, institut för elektroniska pengar, Utskottet föreslår en ändring betalningsinstitut,  Slut på ändringsförslagetbörser, börsers holdingföretag, Utskottet föreslår en ändring leverantörer av datarapporteringstjänster och holdingbolag för leverantörer av datarapporteringstjänster,  Slut på ändringsförslagetvärdepapperscentraler Utskottet föreslår en ändring och  Slut på ändringsförslagetvärdepapperscentralers holdingföretagUtskottet föreslår en strykning  och leverantörer av datarapporteringstjänster Slut på strykningsförslaget, om innehavet av andelen skulle äventyra verksamhet enligt sunda och ansvarsfulla ledningsprinciper i det företag eller den organisation som förvärvet gäller eller, om förvärvet gäller ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna, om det finns grundad anledning att misstänka att 
1) den anmälningsskyldige inte har ett tillräckligt gott anseende eller en tillräckligt god ekonomisk ställning, 
2) tillförlitligheten eller lämpligheten hos företagets eller organisationens ledning eller andra tillståndsvillkor äventyras i företaget eller organisationen på grund av förvärvet, 
3) företagets eller organisationens solvens, tillsynen över företaget eller organisationen och förutsättningarna för det därtill hörande informationsutbytet mellan myndigheterna äventyras på grund av förvärvet, eller 
4) förvärvet har samband med penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Finansinspektionen kan förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom. också om den inte inom behandlingstiden enligt 32 b § 2 mom. har fått tilläggsuppgifter som avses i det momentet eller uppgifter eller information som avses i 3 kap. 1 § 6 mom. i kreditinstitutslagen, 6 a kap. 1 § 6 mom. i lagen om investeringstjänster, 16 § 6 mom. i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § 5 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § 6 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § 6 mom. Utskottet föreslår en ändring eller 21 c §  Slut på ändringsförslageti lagen om betalningsinstitut eller 4 kap. 5 § 6 mom. i försäkringsbolagslagen. Finansinspektionen kan likaså förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom. om den inte inom två månader efter att ha fått anmälan om förvärv av en ägarandel har fått de utredningar som avses i 2 kap. 11 § 5 mom. Utskottet föreslår en ändring eller 8 kap. 18 § 5 mom.  Slut på ändringsförslageti lagen om handel med finansiella instrument eller EU:s förordning om värdepapperscentraler. Dessutom kan Finansinspektionen förbjuda förvärv om den inte på begäran har fått de nödvändiga utredningar som avses i 32 b § 1 mom. inom 60 vardagar efter det att den underrättat den anmälningsskyldige om de saknade utredningarna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 b § 
Förfarandet vid bedömning av förvärv av ägarandel 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Beslutet om att Finansinspektionen motsätter sig förvärvet ska delges den anmälningsskyldige senast den andra vardagen efter beslutet, utan att behandlingstiden överskrids. Om Finansinspektionen inte inom den behandlingstid som avses i denna paragraf har fattat ett beslut eller lagt fram ett förslag till beslut enligt 32 a §, anses den ha godkänt förvärvet. 
Om den anmälningsskyldige är ett utländskt EES-tillsynsobjekt eller dettas moderföretag eller en fysisk eller juridisk person som i ett utländskt EES-tillsynsobjekt eller i ett moderföretag till ett sådant har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen, ska Finansinspektionen när den fattar beslutet eller lägger fram förslaget till beslut utan dröjsmål underrätta den EES-tillsynsmyndighet som svarar för tillsynen över det utländska EES-tillsynsobjektet om alla för bedömningen väsentliga uppgifter och, på begäran, om all relevant information samt, om förvärvet gäller ett finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, samarbeta med de andra centrala tillsynsmyndigheter som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. Av beslutet ska framgå de i detta moment avsedda utländska tillsynsmyndigheternas ståndpunkt i fråga om förvärvet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 c § 
Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar 
Finansinspektionen kan för högst ett år i sänder förbjuda aktie- eller andelsägare att utöva rösträtt i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, institut för elektroniska pengar, försäkringsbolag och deras holdingföretag, börser, börsers holdingföretag, värdepapperscentraler, värdepapperscentralers holdingföretag, om 
1) anmälan om förvärv av aktier eller andelar inte har gjorts enligt 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 6 a § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, 16 § i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut, 2 kap. 11 § Utskottet föreslår en ändring eller 8 kap. 18 §  Slut på ändringsförslageti lagen om handel med finansiella instrument, EU:s förordning om värdepapperscentraler eller enligt 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
33 § 
Verkställighetsförbud och rättelseuppmaning 
Finansinspektionen kan förbjuda verkställigheten av tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers beslut och av tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers planerade åtgärder, om beslutet eller åtgärden strider mot sådana bestämmelser om finansmarknaden som ska tillämpas på tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av de bestämmelserna, mot tillståndsvillkor eller mot föreskrifter som gäller tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörers verksamhet. 
Om ett tillsynsobjekt eller någon annan finansmarknadsaktör har verkställt ett beslut enligt 1 mom. eller genomfört sådana andra åtgärder som avses i 1 mom. kan Finansinspektionen ålägga tillsynsobjektet eller en annan finansmarknadsaktör att vidta åtgärder för att verkställa beslutet, återkalla åtgärden eller vidta rättelseåtgärder. Finansinspektionen ska för tillsynsobjektet eller en annan finansmarknadsaktör reservera en skälig tid för att verkställa beslutet, återkalla åtgärden eller vidta rättelseåtgärder, om detta inte allvarligt äventyrar de mål för tillsynen över finansmarknaden som föreskrivs i 1 §. Om Finansinspektionens beslut enligt detta moment har en avsevärd inverkan på ett tillsynsobjekts eller en annan finansmarknadsaktörs avtalsparts eller någon annan utomstående persons ställning, är en förutsättning för tillämpning av detta moment att verkställigheten av beslutet eller genomförandet av åtgärderna allvarligt kan äventyra de mål för tillsynen över finansmarknaden som föreskrivs i 1 §. 
Finansinspektionen kan ålägga tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer att upphöra med ett förfarande och förbjuda upprepning av förfarandet, om det strider mot de bestämmelser, föreskrifter, tillståndsvillkor eller regler som avses i 1 mom. Finansinspektionen ska ge ett tillsynsobjekt eller en finansmarknadsaktör tillfälle att inom en skälig tid rätta sitt förfarande, om detta inte allvarligt äventyrar de mål för tillsynen över finansmarknaden som föreskrivs i 1 §. 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om tillsynsobjekts beslut ska på motsvarande sätt tillämpas på beslut av fondandelsägarstämma och representantskap enligt lagen om placeringsfonder. 
Sådana förbud och rättelseuppmaningar som avses ovan i denna paragraf kan av särskilda skäl riktas också till tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers anställda eller till andra som handlar för dess räkning. 
33 a § 
Vite 
Om ett tillsynsobjekt eller en annan finansmarknadsaktör försummar att i sin verksamhet följa bestämmelserna om finansmarknaden eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem, ett verkställighetsförbud eller en rättelseuppmaning som Finansinspektionen har utfärdat med stöd av 33 § eller något annat förordnande eller förbud som Finansinspektionen har utfärdat med stöd av lag, villkoren i sitt verksamhetstillstånd eller stadgarna om sin verksamhet, kan Finansinspektionen vid vite ålägga tillsynsobjektet eller finansmarknadsaktören att fullgöra sin skyldighet, om försummelsen inte är obetydlig. Vite kan således av särskilda skäl föreläggas också anställda hos tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer samt andra som handlar för deras räkning. Vad som föreskrivs i detta moment ska dessutom tillämpas på andra företag som hör till ett konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och som försummar att iaktta sina skyldigheter enligt den lagen eller enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av den. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
37 d § 
Kontroller av positionshantering inom råvaruderivat 
Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av vilken person som helst få information för tillsyn över efterlevnaden av 10 kap. 3 § i lagen om handel med finansiella instrument. Finansinspektionen kan ålägga en person som avses i den nämnda bestämmelsen att vidta åtgärder för att minska storleken på en position eller exponering eller begränsa en persons möjligheter att ingå råvaruderivat. 
38 § 
Ordningsavgift 
Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) försummar eller bryter mot de bestämmelser som avses i 15 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 12 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument, 8 kap. 5 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 15 § 1 mom. i lagen om gräsrotsfinansiering, 22 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller mot 144 a § i lagen om placeringsfonder, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
40 § 
Påföljdsavgift 
Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot de bestämmelser eller beslut som avses i 15 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster, 12 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument, 15 § i lagen om värdepapperskonton, 8 kap. 6 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 48 a § i lagen om betalningsinstitut, 22 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 144 b § i lagen om placeringsfonder, 15 § 2 mom. i lagen om gräsrotsfinansiering, 20 kap. 1 § i kreditinstitutslagen eller 18 kap. 1 § i resolutionslagen. 
Påföljdsavgift ska också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot 
1) bestämmelsen i artikel 4.1 eller 4.3 i EMIR-förordningen om clearingkravet för OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en finansiell motpart eller mot artikel 10.1 i den förordningen om clearingkravet och rapporteringskravet för OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en icke-finansiell motpart, 
2) ett beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av artikel 20.2, 21.1 eller 23.1 i blankningsförordningen eller ett beslut som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten fattat med stöd av artikel 28.1 i den förordningen, 
3) bestämmelserna i artiklarna 38, 39 och 40 i auktioneringsförordningen om förbjuden användning av insiderinformation, artikel 41 om förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan eller artikel 42.1, 42.3 eller 42.5 om särskilda krav för att minska risken för marknadsmissbruk, 
4) bestämmelsen om upprättande av faktablad i artikel 5.1 i förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter, bestämmelserna om faktabladets form och innehåll i artiklarna 6, 7 och 8.1—8.3, bestämmelsen om marknadsföringsmaterialets innehåll i artikel 9, bestämmelsen om regelbunden översyn av faktabladet i artikel 10.1, bestämmelserna om tillhandahållande av faktabladet i artiklarna 13.1, 13.3, 13.4 och 14 eller bestämmelsen om kundklagomål i artikel 19 i den förordningen, eller 
5) det maximibelopp på 0,2 procent per transaktion för förmedlingsavgifter för betalkortstransaktioner i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/751 om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner, nedan förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner, eller det maximibelopp på 0,3 procent per transaktion för förmedlingsavgifter för kreditkortstransaktioner i artikel 4 i den förordningen, eller mot 
6) artiklarna 4—16 i referensvärdesförordningen om referensvärdens skydd mot otillbörlig påverkan och tillförlitlighet, artiklarna 21—26 om kritiska, signifikanta och icke-signifikanta referensvärden, artikel 27 om referensvärdesdeklaration, artikel 28 om referensvärden som ändras och upphör att tillhandahållas, artikel 29 om användning av ett referensvärde och mot artikel 34 om auktorisation och registrering av en administratör. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Påföljdsavgift kan också påföras den som i samband med övervaknings- eller inspektionsuppdrag enligt de bestämmelser som avses ovan i 2 mom. 6 punkten försummar eller bryter mot vad som i 18 § 1 mom., 19 § 1 mom. 23 § eller 24 § Utskottet föreslår en ändring i denna lag  Slut på ändringsförslagetföreskrivs om Finansinspektionens rätt att få information och inspektera. Påföljdsavgift får emellertid inte påföras en fysisk person för brott mot de nämnda bestämmelserna då det finns anledning att misstänka en person för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till. 
41 § 
Påförande av påföljdsavgift 
Påföljdsavgift påförs av Finansinspektionen. 
Påföljdsavgiftens belopp ska baseras på en samlad bedömning. Vid bedömningen av beloppet ska hänsyn tas till förfarandets art, omfattning och varaktighet samt gärningsmannens ekonomiska ställning. Dessutom ska vid bedömningen beaktas den vinning som erhållits och den skada som orsakats genom förfarandet, om vinningen eller skadan kan bestämmas, gärningsmannens samarbete med Finansinspektionen för att utreda ärendet, åtgärder för att förhindra att överträdelsen upprepas, gärningsmannens övriga och tidigare överträdelser och försummelser i fråga om bestämmelserna om finansmarknaden samt förfarandets eventuella konsekvenser för det finansiella systemets stabilitet. Om det är fråga om brott mot referensvärdesförordningen ska påföljdsavgiftens belopp beräknas med beaktande av också förfarandets inverkan på realekonomin. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
41 a 
Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en påföljdsavgift påförs för överträdelse av bestämmelser som nämns i 144 b § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster eller 12 kap. 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om handel med finansiella instrument, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som, beroende på vilken som är större, uppgår till antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller högst fem miljoner euro, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst fem miljoner euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 40 § 2 mom. 6 punkten eller för en försummelse att iaktta en sådan bestämmelse, får påföljdsavgiften för en juridisk person uppgå till antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller till högst en miljon euro, beroende på vilkendera som är större. En fysisk person får påföras högst 500 000 euro i påföljdsavgift. 
Om en påföljdsavgift påförs för överträdelse av artikel 11.1 d eller 11.4 i förordningen, får påföljdsavgiften för en juridisk person uppgår till antingen högst två procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller till högst 250 000 euro, beroende på vilkendera som är större. En fysisk person får påföras högst 100 000 euro i påföljdsavgift. 
Trots det som föreskrivs i 6—10 mom. får påföljdsavgiften emellertid vara högst tre gånger större än den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen, om vinningen kan bestämmas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
41 b § 
Gemensam påföljdsavgift 
Om en ordningsavgift eller en påföljdsavgift samtidigt påförs för två eller flera försummelser eller överträdelser som avses i 38, 40 eller 41 a §, ska en gemensam påföljdsavgift bestämmas. 
En gemensam påföljdsavgift får uppgå till högst summan av ordningsavgifterna och påföljdsavgifterna. 
41 c § 
Administrativa påföljder i samband med företagsarrangemang 
Ordningsavgift, offentlig varning eller påföljdsavgift kan påföras också en sådan näringsidkare som till följd av ett företagsförvärv eller något annat företagsarrangemang har övertagit den näringsverksamhet inom vilken försummelsen eller överträdelsen skett. 
42 a § 
Preskription av rätten att påföra administrativa påföljder 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen får inte påföra påföljdsavgift om avgiftsbeslutet inte har fattats inom tio år från den dag då överträdelsen eller försummelsen skedde eller, i fråga om en fortsatt överträdelse eller försummelse, inom fem år från den dag då överträdelsen eller försummelsen upphörde. 
43 § 
Offentliggörande av administrativa påföljder och andra beslut 
Finansinspektionen ska utan dröjsmål offentliggöra ordningsavgifter, offentliga varningar och påföljdsavgifter efter det att den person som är föremål för beslutet har informerats om detta. Av offentliggörandet ska framgå huruvida beslutet att påföra eller meddela påföljden har vunnit laga kraft, överträdelsens art och slag samt identiteten hos den person som är ansvarig för överträdelsen. Om besvärsmyndigheten upphäver beslutet helt eller delvis, ska Finansinspektionen offentliggöra besvärsmyndighetens beslut på samma sätt som påförandet eller meddelandet av påföljden har offentliggjorts. Information om en påföljd ska finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbsidor i fem år. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
43 a § 
Verkställighet och återbetalning av ordningsavgifter och påföljdsavgifter 
Rättsregistercentralen sköter verkställigheten av ordningsavgifter och påföljdsavgifter. Ordningsavgifter och påföljdsavgifter som påförts med stöd av denna lag ska verkställas i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av böter. 
50 § 
Allmän samarbetsförpliktelse 
Finansinspektionen ska samarbeta med utländska EES-tillsynsmyndigheter. Finansinspektionen ska också konsekvent beakta de eventuella följder som dess beslut har för det finansiella systemets stabilitet i andra EES-stater, i synnerhet i krissituationer. 
50 Utskottet föreslår en ändring o Slut på ändringsförslaget § 
Verksamhet som behörig myndighet enligt direktivet om marknader för finansiella instrument och EU:s förordning om marknader för finansiella instrument 
Finansinspektionen är en sådan behörig myndighet som avses i artikel 67 i direktivet om marknader för finansiella instrument och i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. Finansministeriet är en sådan behörig myndighet som avses i artikel 44 i direktivet om marknader för finansiella instrument. 
Finansinspektionen är en sådan kontaktpunkt som avses i artikel 79.1.5 i direktivet om marknader för finansiella instrument. Finansinspektionen ska enligt direktivet rapportera till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska kommissionen och de utländska EES-tillsynsmyndigheterna, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
53 § 
Vägran att delta i tillsynssamarbete 
Finansinspektionen får vägra samarbeta med en utländsk EES-tillsynsmyndighet endast om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) begäran om samarbete gäller en part i en rättegång eller i ett rättsligt förfarande, om det ärende som begäran avser och förfarandet redan har inletts i Finland, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
61 § 
Anmälan om åtgärder som avser utländska EES-filialer, andra utländska EES-tillsynsobjekt och reglerade marknader som står under tillsyn av andra EES-stater samt begränsning av och förbud mot utländska EES-filialers och andra EES-tillsynsobjekts verksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om utländska tillsynsobjekt ska också tillämpas på sådana i Finland verksamma marknadsoperatörer under en annan EES-stats myndighetstillsyn som motsvarar en börs enligt 3 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument samt på sådana multilaterala och organiserade handelsplattformar som drivs av en marknadsplatsoperatör. 
62 § 
Informationsutbyte i samband med beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd samt i samband med ägartillsyn 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Då Finansinspektionen svarar för grupptillsynen över tillsynsobjektet ska inspektionen, efter att av en utländsk myndighet ha informerats om att verksamhetstillstånd beviljats ett utländskt tillsynsobjekt som omfattas av grupptillsyn eller om en ansökan som avser sådant verksamhetstillstånd, utan dröjsmål informera den myndighet som svarar för beviljandet av verksamhetstillstånd samt den behöriga EU-tillsynsmyndigheten om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) de ägare i moderföretaget som äger minst en sådan betydande andel eller ett sådant kvalificerat innehav i tillsynsobjektet som avses i 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 1 kap. 26 § 14 punkten i lagen om investeringstjänster, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut, 16 § i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § eller 14 kap., 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringstjänster eller i 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen samt om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
71 § 
Rätt och skyldighet att lämna ut information 
Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Finansinspektionen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 a) Energimyndigheten för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 e) myndigheter eller andra offentliga organ i Finland eller i en annan EES-stat som är ansvariga för översynen, förvaltningen och tillsynen av fysiska jordbruksmarknader med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
73 § 
Överklagande 
Finansinspektionens beslut får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol i enlighet med förvaltningsprocesslagen, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
I Helsingfors förvaltningsdomstols beslut som avses i denna lag får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Ett beslut av Finansinspektionen kan verkställas också utan att det har vunnit laga kraft. Ett överklagat beslut ska iakttas tills vidare, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat eller om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
Särskilda bestämmelser gäller om överklagande av beslut som berör Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras ersättare samt tjänstemäns tjänsteförhållanden. 
Utskottet föreslår en ändring Finansinspektionen har rätt att genom besvär överklaga ett beslut genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt ett beslut av Finansinspektionen. Slut på ändringsförslaget (Nytt) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På besvär över beslut som har fattats före ikraftträdandet samt på behandlingen av besvärsärenden i högre instans ska de författningar tillämpas som gällde när denna lag trädde i kraft. 
På gärningar och försummelser som har skett innan denna lag trätt i kraft ska de bestämmelser tillämpas som gällde när gärningen eller försummelsen skedde. 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring om lagen av gräsrotsfinansiering 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) 1 och 2 §, 3 § 1 mom., 9 § och 10 § samt 15 § 2 och 3 mom., av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 580/2017, som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag innehåller bestämmelser om anskaffning, tillhandahållande och yrkesmässig förmedling av låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering mot vederlag i syfte att finansiera näringsverksamhet. 
Vad som i denna lag föreskrivs om förmedlare av gräsrotsfinansiering ska, med undantag för 3—8 §, 10 § 7 mom., 14 § 1 mom. 1 punkten, 15 och 17 § tillämpas också på auktoriserade förmedlare av gräsrotsfinansiering. 
Trots vad som föreskrivs ovan i 2 mom. ska på auktoriserade förmedlare av gräsrotsfinansiering vid förmedling av låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering på annat sätt än med finansiella instrument tillämpas 9 § 3 mom., 10 § 1, 5 och 6 mom. samt 15 §. 
Denna lag ska inte tillämpas på sådan lånebaserad gräsrotsfinansiering där gäldenären är en konsument. 
Bestämmelser om informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering finns dessutom i värdepappersmarknadslagen (746/2012), när det gäller värdepapper som avses i den lagen och som tillhandahålls och förmedlas vid investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. 
I lagen om penninginsamlingar (255/2006) föreskrivs om penninginsamling. 
I lagen om investeringstjänster (747/2012) föreskrivs om tillhandahållande av investeringstjänster med finansiella instrument. 
I lagen om handel med finansiella instrument ( / ) föreskrivs om handel med finansiella instrument. 
I betaltjänstlagen (290/2010) och i lagen om betalningsinstitut (297/2010) föreskrivs om penningförmedling. 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) lånebaserad gräsrotsfinansiering anskaffning, tillhandahållande eller förmedling av kredit mot vederlag med andra än finansiella instrument där skuldförhållande uppstår mellan mottagaren av gräsrotsfinansiering och kunden till förmedlaren av gräsrotsfinansiering. 
2) investeringsbaserad gräsrotsfinansiering investering med eget eller främmande kapital i syfte att förvärva, tillhandahålla eller förmedla en ägar- eller skuldandel eller annan andel som förvärvas mot vederlag i en mottagare av gräsrotsfinansiering i en omfattning som anges i ett tecknings- eller investeringsavtal eller annat jämförbart avtal som gäller finansiella instrument eller andra värdepapper än sådana som avses i värdepappersmarknadslagen, 
3) registrerad förmedlare av gräsrotsfinansiering en näringsidkare som inte är ett kreditinstitut, betalningsinstitut, värdepappersföretag, en värdepapperscentral, en person som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster eller en AIF-förvaltare och som yrkesmässigt förmedlar låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering med andra än finansiella instrument, 
4) auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut, ett betalningsinstitut, en värdepapperscentral, en förvaltare av AIF-fonder och en sådan person som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster (747/2012), 
5) mottagare av gräsrotsfinansiering ett företag, dock inte ett börsbolag, eller en annan organisation eller en stiftelse som skaffar medel genom gräsrotsfinansiering, 
6) värdepapper värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, 
7) finansiella instrument finansiella instrument som avses i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster, 
8) kreditinstitut sådana kreditinstitut och EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (610/2014), 
9) betalningsinstitut betalningsinstitut som avses i 5 § 2 punkten i lagen om betalningsinstitut (297/2010) och utländska betalningsinstitut som avses i 2 § 1 punkten i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), 
10) fondbolag fondbolag som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om placeringsfonder (48/1999) och utländska EES-fondbolag som avses i 10 b-punkten i det momentet, 
11) värdepappersföretag värdepappersföretag som avses i 1 kap. 13 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster och utländska EES-värdepappersföretag som avses i 7 punkten i det momentet, 
12) AIF-förvaltare AIF-förvaltare som avses i 2 kap. 2 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 2 mom. i den paragrafen. 
3 § 
Registreringsskyldighet 
En förmedlare av gräsrotsfinansiering som inte är auktoriserad får förmedla gräsrotsfinansiering endast med andra än finansiella instrument, om förmedlaren har registrerat sig i det register över förmedlare av gräsrotsfinansiering som förs av Finansinspektionen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 § 
Auktoriserade förmedlares rätt att förmedla låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering 
En auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering får inom ramen för sin auktorisation erbjuda låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. 
Förmedling av gräsrotsfinansiering med sådana finansiella instrument som avses i 1 kap. 14 § 1 och 2 punkten i lagen om investeringstjänster får tillhandahållas också av sådana i enlighet med 2 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster auktoriserade personer som avses i 1 kap. 3 § 1 punkten i lagen om investeringstjänster, vilka på det sätt som avses i 1 kap. 15 § 1 punkten i den lagen endast tar emot och förmedlar sådana finansiella instrument som nämns ovan. 
En auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering ska underrätta Finansinspektionen om att den inleder eller avslutar förmedlingsverksamheten. 
Tjänster som avses i 1 mom. får från Finland tillhandahållas i en annan EES-stat, om detta inte har förbjudits eller begränsats i den andra EES-staten. Särskilda bestämmelser gäller för tredjeländer. 
I 7 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om rätten för tillhandahållare av investeringstjänster att anlita ett anknutet ombud. 
10 § 
Förfaranden för förmedlare av gräsrotsfinansiering och förmedlarnas skyldigheter mot investerarna 
Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska handla hederligt, opartiskt och professionellt samt på ett sätt som är förenligt med kundernas intressen. 
Vid förmedling av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering med finansiella instrument ska i tillämpliga delar iakttas lagen om investeringstjänster. 
En person som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster och som fått verksamhetstillstånd enligt 2 kap. 1 § i den lagen ska vid förmedling av gräsrotsfinansiering iaktta följande bestämmelser i lagen om investeringstjänster: 
1) 2 kap. 1 § om tillståndsplikt för investeringstjänster, 
2) 3 kap. om beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd för värdepappersföretag samt betydande ägares tillförlitlighet, 
3) 6 b kap. om förvaltnings- och styrningssystem, 
4) 7 kap. 7 § 4 mom. om skyldigheter för distributörer av finansiella instrument och 9 § i det kapitlet om hantering av intressekonflikter, 
5) 10 kap. 2 § om allmänna principer vid tillhandahållande och marknadsföring av investeringstjänster och sidotjänster, 3 § i det kapitlet om avtal och investeringstjänster, 4 § 1 mom. om bedömning av lämplighet och 2 mom. i det kapitlet om bedömning av passande rapportering till kunder ifall investeringen överstiger 2 000 euro, 5 § 1—3 mom. i det kapitlet om värdepappersföretags informationsskyldighet, 6 § 5—8 mom. i det kapitlet om incitament, 7 § i det kapitlet om rapportering till kunder, 11 § i det kapitlet om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster, 12 § det kapitlet om inspelning av telefonsamtal och bevarande av elektronisk kommunikation, 15 § det kapitlet om behandling om kundklagomål, 15 kap. om administrativa påföljder, 16 kap. om skadestånds- och straffbestämmelser samt 16 a kap. om tillsynsbefogenheter. 
På personer som avses i 3 mom. tillämpas vad som i 1 kap. 3 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om innehav av kundmedel och om yrkesmässig ansvarsförsäkring. 
Registrerade förmedlare av gräsrotsfinansiering ska iaktta 
1) god gräsrotsfinansieringssed i enlighet med 18 § 1 mom., 
2) vad som i 7 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om hantering av intressekonflikter, 
3) vad som i 10 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om inhämtande av uppgifter om kunderna då investeringen överskrider 2 000 euro, vad som i 5 § 1—3 mom. i det kapitlet föreskrivs om informationsskyldighet, vad som i 11 § i det kapitlet föreskrivs om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster, vad som i 12 § i det kapitlet föreskrivs om inspelning av telefonsamtal och bevarande av elektronisk kommunikation och vad som i 15 § i det kapitlet föreskrivs om behandling av kundklagomål. 
Om en registrerad förmedlare av gräsrotfinansiering förvaltar kundmedel, ska förmedlaren organisera förvaringen och hanteringen av kundmedlen på ett tillförlitligt sätt. Förmedlaren ska särskilt se till att 
1) kundmedlen hålls åtskilda från egna medel, 
2) kundmedlen bokförs så att enskilda kunders medel specificeras separat från övriga kunders medel, 
3) kundmedlen deponeras på ett bankkonto i en inlåningsbank som har verksamhetstillstånd i Finland eller i en annan EES-stat. 
En förmedlare av gräsrotsfinansiering som har registrerat sig i enlighet med 2 kap. behöver inte bli medlem i den ersättningsfond för investerarskydd som avses i 11 kap. i lagen om investeringstjänster. 
15 § 
Ordningsavgift och påföljdsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Sådana bestämmelser och beslut enligt 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen för vilka det vid försummelse eller överträdelse ska påföras påföljdsavgifter där 
1) de i 10 § 5 mom. 2 och 3 punkten i denna lag avsedda bestämmelserna om hantering av intressekonflikter i 7 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster, bestämmelserna i 10 kap. 4 § i den lagen om inhämtande av uppgifter om kunderna då investeringen överstiger 2 000 euro, bestämmelserna i 5 § i det kapitlet om informationsskyldighet, bestämmelserna i 11 § i det kapitlet om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster, bestämmelserna i 12 § i det kapitlet om inspelning av telefonsamtal och bestämmelserna i 15 § i det kapitlet om behandling av kundklagomål, 
2) de i 10 § 6 mom. i denna lag avsedda bestämmelserna om hantering och innehav av kundmedel, bestämmelserna i 11 § om informationsskyldighet och bestämmelserna i 12 § om kundkontroll. 
Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som föreskrivs i 2 mom. i denna paragraf dessutom sådana närmare bestämmelser och föreskrifter gällande bestämmelser som avses i nämnda 2 moment. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 1 kap. 2 § 6 mom., 3 kap. 1 § 5 mom., 5 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2 mom. och 6 § 2 mom., 8 kap. 12 § 1 mom., 9 kap. 5 § 1 mom., rubriken för 12 kap. samt 5 §, 6 § 1 och 2 mom., 12 § och 15 § 2 mom., 15 kap. 14 § 3 mom. 18 kap. 1 och 2 § och 20 kap. 2 §, av dem 12 kap. 6 § 1 och 2 mom. sådant det lyder i lag 1624/2015 och 15 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1197/2015, samt 
fogas till 1 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1199/2014, ett nytt 8 mom. som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
2 § 
Annan lagstiftning om kreditinstitutsverksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om tillämpning av lagen om investeringstjänster på kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I 1 kap. 8 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om tillämpning av lagen om investeringstjänster på kreditinstitut som säljer strukturerade insättningar och tillhandahåller investeringsrådgivning. 
3 kap. 
Rätt att äga aktier eller andelar i kreditinstitut 
1 § 
Anmälningsskyldighet vid förvärv och avyttring av aktier och andelar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kreditinstitutet och dess holdingföretag ska minst en gång per år underrätta Finansinspektionen om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess kännedom. Ett företag vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument ( / ) ska dessutom ge den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten som avses i 2 kap. 13 § i värdepappersmarknadslagen information enligt detta moment. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 kap. 
Allmänna förutsättningar för affärsverksamhet 
Tillåten affärsverksamhet 
1 § 
Affärsverksamhet som är tillåten för inlåningsbanker 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I en inlåningsbanks bolagsordning eller stadgar ska anges huruvida banken tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster. Inlåningsbanken ska underrätta Finansinspektionen om styrelsens beslut att börja tillhandahålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster och tillhandahålla sidotjänster enligt 2 kap. 3 § i den lagen samt bifoga en utredning om hur organisations- och uppförandekraven samt kundskyddet tillgodoses för den verksamhet enligt lagen som har samband med tjänsterna eller investeringsverksamheten. Inlåningsbanken ska också underrätta Finansinspektionen om sitt beslut att avstå från att tillhandahålla anmälda investerings- eller sidotjänster eller bedriva anmäld investeringsverksamhet. Till meddelandet ska fogas utredningar om hur kundskyddet tillgodoses då banken slutar tillhandahålla tjänster eller bedriva investeringsverksamhet. 
2 § 
Affärsverksamhet som är tillåten för kreditföretag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I kreditföretags bolagsordning eller stadgar ska anges huruvida företaget tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster. Kreditföretaget ska underrätta Finansinspektionen om styrelsens beslut att börja tillhandahålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster och tillhandahålla sidotjänster enligt 2 kap. 3 § i den lagen samt bifoga en utredning om hur organisations- och uppförandekraven samt kundskyddet tillgodoses för den verksamhet enligt lagen som har samband med tjänsterna eller investeringsverksamheten. Kreditföretaget ska också underrätta Finansinspektionen om sitt beslut att avstå från att tillhandahålla anmälda investerings- eller sidotjänster eller bedriva anmäld investeringsverksamhet. Till meddelandet ska fogas utredningar om hur kundskyddet tillgodoses då företaget slutar tillhandahålla tjänster eller bedriva investeringsverksamhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Finansiering av förvärv och mottagande som pant av egna och koncernföretags aktier, andelar, kapitallån och debenturer 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kreditinstitut och finansiella institut inom samma finansiella företagsgrupp som detta får, om inte annat följer av 3 mom., trots vad som föreskrivs i 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagslagen (624/2006), 16 kap. 11 § 1 mom. i lagen om andelslag och 34 § 3 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947), bevilja lån för förvärv av egna och moderföretagets aktier och andelar och ta emot aktierna och andelarna som pant, om de är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, om beviljandet av lånet eller mottagandet av panten ingår i kreditinstitutets eller i det till dess finansiella företagsgrupp hörande finansiella institutets normala affärsverksamhet och om lånet har beviljats eller panten tagits emot på de sedvanliga villkor som kreditinstitutet eller det finansiella institutet tillämpar i sin verksamhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 kap. 
Ersättningar 
12 § 
Betalning av rörliga ersättningar i annan form än pengar och fastställande av väntetiden 
Minst hälften av en bestämd rörlig ersättning ska betalas på annat sätt än kontant. För ändamålet ska på ett balanserat sätt användas aktier eller, om kreditinstitutets aktier inte är föremål för handel på en reglerad marknad enligt 1 kap. 2 § 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, andra därmed jämförbara finansiella instrument som emitterats av kreditinstitutet och avses i artiklarna 52 och 63 i EU:s tillsynsförordning och som kan konverteras till primärkapital eller vilkas bokföringsvärde kan skrivas ner. De använda finansiella instrumentens värde ska återspegla förändringar i kreditinstitutets eller i ett till dess finansiella företagsgrupp hörande företags egna kapital eller kreditvärdighet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 kap. 
Riskhantering 
5 § 
Revisionskommitté 
Ett kreditinstitut som är systemviktigt för det finansiella systemet på det sätt som avses i 10 kap. 7 eller 8 § ska ha en revisionskommitté som består av styrelsemedlemmar och rapporterar till hela styrelsen. Om kreditinstitutet hör till en finansiell företagsgrupp eller till sammanslutningen av inlåningsbanker, som är systemviktig på det sätt som nämns ovan, ska endast den finansiella företagsgruppens moderföretag och centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker ha en revisionskommitté. Det som föreskrivs ovan gäller inte kreditinstitut vars aktier inte är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och som har emitterat endast skuldebrev vars sammanlagda nominella värde understiger 100 000 000 euro, utan att offentliggöra ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12 kap. 
Bokslut, halvårsrapport och revision 
5 § 
Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen ska ge en rättvisande översikt över omständigheter som är relevanta för utvecklingen av den bokföringsskyldiges verksamhet. Verksamhetsberättelsen ska innehålla en kapitaltäckningsanalys med uppgifter om beloppet på den bokföringsskyldiges kapital enligt 10 kap. 1—3 § och kapitalkrav. 
6 § 
Registrering, värdering och redovisning av finansiella instrument samt fonden för verkligt värde 
När derivatinstrument och andra finansiella instrument registreras, värderas och redovisas i bokslutet ska de internationella redovisningsstandarderna iakttas. 
Förändringar i finansiella instruments verkliga värde, inklusive kreditrisker som är förenade med finansiella skulder, ska redovisas i fonden för verkligt värde när en sådan internationell redovisningsstandard som avses i 1 mom. förutsätter att de redovisas i övrigt totalresultat. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12 § 
Halvårsrapport 
En inlåningsbank ska för de sex första månaderna av en räkenskapsperiod upprätta en halvårsrapport, om inte annat följer av 7 kap. 10 § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen. På halvårsrapporten tillämpas i övrigt 2 och 3 mom. samt 7 kap. 10 § 2 och 3 mom. i värdepappersmarknadslagen. Om inte annat följer av denna paragraf ska på en sådan inlåningsbanks halvårsrapport som 7 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen tillämpas på, dessutom tillämpas vad som i den lagen i övrigt föreskrivs om halvårsrapporter. 
En inlåningsbanks halvårsrapport ska innehålla en för den aktuella perioden upprättad resultaträkning och balansräkning eller, om inlåningsbanken är moderföretag i en koncern, en koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt en redogörelse för bankens eller koncernens resultatutveckling och för sådana betydande förändringar i tillgångarna och skulderna samt posterna utanför balansräkningen och i verksamhetsmiljön som inträffat under rapportperioden, för exceptionella omständigheter som påverkat resultatutvecklingen, för väsentliga händelser som inträffat efter rapportperioden samt för bankens eller koncernens sannolika utveckling under räkenskapsperioden. Halvårsrapportens uppgifter ska vara jämförbara med uppgifterna för motsvarande rapportperiod under den föregående räkenskapsperioden. 
Halvårsrapporten ska offentliggöras inom två månader efter rapportperiodens utgång. Bestämmelserna i 11 § 2 och 4 mom. tillämpas också på offentliggörande av halvårsrapporter, utöver vad som någon annanstans i lag föreskrivs om offentliggörande av halvårsrapporter. 
Bestämmelser om den skyldighet som centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker har att upprätta och offentliggöra halvårsrapporter och årsrapporter för sammanslutningen finns i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. 
Om ett holdingföretag är en inlåningsbanks moderföretag ska på dess halvårsrapporter tillämpas 1—3 mom. På en inlåningsbank vars moderföretag i enlighet med denna paragraf offentliggör en halvårsrapport ska inte tillämpas vad som föreskrivs ovan i denna paragraf, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter samt ge anvisningar och yttranden om upprättande av halvårsrapporter som avses i denna paragraf samt av särskilda skäl för viss tid bevilja undantag från bestämmelserna i denna paragraf, om detta inte äventyrar investerarnas eller insättarnas ställning. I fråga om föreskrifter, anvisningar, yttranden samt beviljande av undantag ska 2 § 2—4 mom. följas. I halvårsrapporten ska nämnas om undantag har beviljats. 
15 § 
Finansinspektionens skyldighet att förordna revisor samt särskild granskning och granskare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster ska minst en gång om året lämna Finansinspektionen ett revisorsyttrande och huruvida kreditinstitutets åtgärder vid förvaringen och hanteringen av kundmedel uppfyller de krav som föreskrivs i 9 kap. i lagen om investeringstjänster och i föreskrifter som meddelats med stöd av bestämmelserna i det kapitlet. 
15 kap. 
Förfaranden vid kundtransaktioner 
14 § 
Tystnadsplikt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett kreditinstitut har rätt att lämna information som avses i 1 mom. till en sådan börs, en sådan marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och en sådan marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel som avses i lagen om handel med finansiella instrument, om informationen är nödvändig för att trygga den tillsynsuppgift eller skyldighet att bevara information som ålagts dem. Ett kreditinstitut har samma rätt att lämna information till en i 3 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument avsedd marknadsoperatör som motsvarar en börs och är verksam i en annan EES-stat. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 7 kap. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tredjeländers kreditinstituts rätt att etablera filialer och öppna representationer i Finland Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8 § Slut på ändringsförslaget (Ny) 
Utskottet föreslår en ändring Tillämpningsområde Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring På kreditinstitut från tredjeland som avser att via en filial tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet i Finland tillämpas i stället för det som föreskrivs i detta kapitel det som föreskrivs i lagen om investeringstjänster och i avdelning VIII i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. Slut på ändringsförslaget 
18 kap. 
Särskilda bestämmelser om utländska kreditinstitut 
1 § 
Utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster 
Bestämmelser om tillämpningen av lagen om investeringstjänster på utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet finns i 1 kap. 5 § 2—5 mom. och 8 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster. 
2 § 
Tredjeländers kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster 
Bestämmelser om tillämpning av lagen om investeringstjänster på tredjeländers kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet finns i 1 kap. 7 § och 8 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster. 
20 kap. 
Administrativa påföljder 
2 § 
Påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder 
I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Ett kreditinstitut ska underrätta Finansinspektionen om de investeringstjänster enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster samt om de sidotjänster enligt 2 kap. 3 § i den lagen som kreditinstitutet tillhandahåller eller bedriver när denna lag träder i kraft. Anmälan, som ska godkännas av styrelsen, ska lämnas senast den 29 juni 2018. Kreditinstitutet ska tillställa Finansinspektionen en sådan utredning som avses i 5 kap. 1 § 3 mom. och 2 § 2 mom. i fråga om tjänster som börjar tillhandahållas efter att denna lag trätt i kraft. Lagens 12 kap. 5, 6 och 12 § tillämpas första gången på verksamhetsberättelsen, bokslutet och halvårsrapporten för räkenskapsperioden 2017. 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 12 kap. 2 §, sådan den lyder i lag 519/2016, och 
ändras 1 kap. 5 § 1 mom. 5—7 punkten, 2 kap. 2, 5, 6 och 9 §, 10 § 2 punkten, 3 kap. 5 §, 8 kap. 8 §, 9 kap. 8 § 3 punkten, 12 kap. 6 § och 15 kap. 3 §, av dem 1 kap. 5 § 1 mom. 7 punkten och 12 kap. 6 § sådana de lyder i lag 519/2016, 2 kap. 10 § 2 punkten sådan den lyder i lag 165/2014 och 9 kap. 8 § 3 punkten i lag 1278/2015, som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
5 § 
Europeiska unionens lagstiftning 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) direktivet om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, 
6) EU:s förordning om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, 
7) kommissionens prospektförordning kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 kap. 
Definitioner 
2 § 
Finansiella instrument 
Med finansiella instrument avses i denna lag värdepapper och andra finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012). 
5 § 
Reglerad marknad och marknadsplatsoperatör som driver en reglerad marknad 
Med reglerad marknad avses i denna lag handelsförfaranden enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument ( / ) och med marknadsplatsoperatör som driver en reglerad marknad avses en börs eller motsvarande företag i en annan EES-stat som av en behörig myndighet har auktoriserats att driva en reglerad marknad. 
6 § 
Börs 
Med börs avses i denna lag en marknadsoperatör som i Finland driver en reglerad marknad enlig 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om handel med finansiella instrument. 
9 § 
Multilateral handelsplattform och marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel 
Med multilateral handelsplattform avses i denna lag en multilateral handelsplattform enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 8 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och med marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel avses i denna lag en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten i lagen om handel med finansiella instrument. 
10 § 
Tillhandahållare av investeringstjänster 
Med tillhandahållare av investeringstjänster avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) sådana kreditinstitut och utländska kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (610/2014) som tillhandahåller investeringstjänster, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 kap. 
Tillämpningsområde och definitioner 
5 § 
Kvalificerad investerare 
Med kvalificerad investerare avses i 3—5 kap. i denna lag en professionell kund enligt 1 kap. 23 § i lagen om investeringstjänster och en godtagbar motpart enligt 1 kap. 24 § i samma lag. 
8 kap. 
Annan informationsskyldighet och andra särskilda skyldigheter 
8 § 
Emittenters rätt att få information om sina delägare 
Den som sköter förvaltarregistrering enligt lagen om värdeandelssystem och om clearingverksamhet (348/2017) och den som är förvarare enligt lagen om värdepapperskonton (750/2012) är skyldig att ge emittenter information om dess delägare. 
9 kap. 
Anmälan om betydande ägar- och röstandelar 
8 § 
Undantag från anmälningsskyldigheten 
Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) ägar- och röstandelar som i enlighet med marknadsmissbruksförordningen har förvärvats i stabiliseringssyfte i samband med erbjudande av värdepapper, om den rösträtt som följer med aktierna inte utövas eller på annat sätt används för att ingripa i ledningen av emittenten. 
12 kap. 
Marknadsmissbruk 
6 § 
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i de transaktionsrapporter som avses i 3 § 1 mom. och hur de ska behandlas hos emittenten samt, inom de gränser som marknadsmissbruksförordningen tillåter, om definitionen av närstående person i artikel 3.1.26 i den förordningen och om höjande av det gränsvärde som avses i artikel 19.9 i marknadsmissbruksförordningen. 
15 kap. 
Administrativa påföljder 
3 § 
Påförande och verkställighet av administrativa påföljder 
I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av 51 kap. 6 och 6 a § i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 51 kap. 6 § och 6 a § 1 mom., sådana de lyder i lag 521/2016, och 
fogas till 51 kap. 6 a §, sådan den lyder i lag 521/2016, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer: 
51 kap. 
Om värdepappersmarknadsbrott 
6 § 
Definitioner 
I detta kapitel avses med 
1) värdepapper värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, 
2) finansiella instrument finansiella instrument som avses i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012), 
3) insiderinformation information som avses i artikel 7.1—7.4 i marknadsmissbruksförordningen, 
4) reglerad marknad en reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument ( / ), 
5) multilateral handelsplattform en multilateral handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 8 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, 
6) organiserad handelsplattform en organiserad handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, 
7) spotavtal avseende råvaror spotavtal avseende råvaror enligt definitionen i artikel 3.1.15 i marknadsmissbruksförordningen, 
8) återköpsprogram handel med egna aktier i enlighet med 15 kap. i aktiebolagslagen (624/2006), 
9) referensvärde ett referensvärde enligt definitionen i artikel 3.1.29 i marknadsmissbruksförordningen, 
10) godtagen marknadspraxis marknadspraxis som godtas av den behöriga myndigheten i en medlemsstat i enlighet med artikel 13 i marknadsmissbruksförordningen, 
11) stabilisering stabilisering enligt definitionen i artikel 3.2 d i marknadsmissbruksförordningen, 
12) handelsplats en reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, en multilateral handelsplattform som avses i 8 punkten i den paragrafen och en organiserad handelsplattform som avses i 11 punkten i den paragrafen, 
13) grossistenergiprodukt en grossistenergiprodukt enligt definitionen i artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, 
14) emittent en emittent enligt definitionen i artikel 3.1.21 i marknadsmissbruksförordningen, 
15) utsläppsrätter utsläppsrätter som avses i 1 kap. 14 § 10 punkten i lagen om investeringstjänster. 
Vad som i detta kapitel föreskrivs om avyttring och förvärv av finansiella instrument ska tillämpas också på ingående av derivatavtal. Bestämmelserna i 1 och 2 § ska tillämpas på derivatavtal oberoende av om det har avtalats om överlåtelse av de underliggande tillgångar som derivatavtalet avser eller om kompenserande gottgörelse. 
6 a § 
Tillämpningsområde 
Bestämmelserna i 1, 2, 2 a, 3 och 4 § i detta kapitel tillämpas endast på finansiella instrument 
1) som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller för vilka en ansökan om upptagande till handel har lämnats in, 
2) med vilka handel bedrivs på en multilateral handelsplattform eller som är upptagna till handel på en multilateral handelsplattform eller för vilka en ansökan om upptagande till handel på en multilateral handelsplattform har lämnats in, 
3) med vilka handel bedrivs på en organiserad handelsplattform, eller 
4) vilka är sådana utsläppsrätter som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och som utauktioneras på en auktionsplattform som auktoriserats som en reglerad marknad. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vid tillämpning av 1, 2, 2 a, 3 och 4 § ska auktionsprodukter som är baserade på utsläppsrätter som avses i den förordning som nämns i 1 mom. 4 punkten jämställas med finansiella instrument. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 4 och 22 punkten, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom., sådana de lyder, 1 § 1 mom. 4 punkten i lag 758/2012, 1 § 1 mom. 22 punkten och 6 § 1 mom. i Utskottet föreslår en ändring lagarna Slut på ändringsförslaget 576/2017Utskottet föreslår en ändring  och_ /2017 Slut på ändringsförslaget, 4 § 1 mom. i lag 359/2017 och 5 § 1 mom. i lag 1443/2016, och 
fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 758/2012, 255/2013, 171/2014, 738/2016, 856/2016, 1443/2016, 359/2017 och 576/2017, en ny 23 punkt som följer: 
1 § 
Avgiftsskyldiga 
Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) emittenter av värdepapper som på ansökan har tagits upp till handel i Finland på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument ( / ), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
22) registrerade ombud som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare (574/2017), 
23) referensvärdesadministratörer som avses i 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektionen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Proportionell tillsynsavgift 
Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
Avgiftsskyldiga 
Avgiftsgrund 
Avgiftsbelopp i 
procent av avgiftsgrunden 
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen (610/2014) 
balansomslutning 
0,0027 
kreditföretag enligt kreditinstitutslagen 
balansomslutning 
0,0027 
andra betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut än institut för elektroniska pengar 
omsättning 
0,24 
institut för elektroniska pengar enligt lagen om betalningsinstitut 
balansomslutning 
0,0027 
skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) 
balansomslutning x 4 
0,0027 
livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen 
balansomslutning 
0,0027 
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen 
balansomslutning 
0,0027 
arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 
balansomslutning 
0,0027 
försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) 
balansomslutning x 4 
0,0027 
pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser 
balansomslutning 
0,0027 
pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor 
balansomslutning 
0,0027 
sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor 
balansomslutning x 4 
0,0027 
annan försäkringskassa enligt lagen om försäkringskassor än pensionskassa eller sjukkassa 
balansomslutning 
0,0027 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
balansomslutning 
0,0027 
Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 
balansomslutning x 0,4 
0,0027 
arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfonden 
balansomslutning 
0,0027 
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 
balansomslutning x 4 
0,0027 
statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), pensionsanstalten Keva enligt lagen om Keva (66/2016) och kyrkans pensionsfond enligt kyrkolagen (1054/1993) 
balansomslutning x 0,4 
0,0027 
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori I 
kalkylmässiga balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut 
0,0009 
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II 
kalkylmässiga balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut 
0,0014 
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III 
kalkylmässiga balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut 
0,0018 
filial till tredjeländers kreditinstitut 
kalkylmässiga balansomslutning för filialer till tredjeländers kreditinstitut 
0,0027 
filialer till andra utländska betalningsinstitut än betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES 
omsättning 
0,10 
filialer till utländska betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES 
balansomslutning 
0,0009 
fondbolag enligt lagen om placeringsfonder 
de av fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 
0,0021 
tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning 
kapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning 
0,32 
auktoriserade AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
de av AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 
0,0021 
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller anknytande tjänster enligt lagens 3 kap. 3 § 
omsättningen från dessa funktioner 
0,32 
företag som med auktorisation i Finland förvaltar både placeringsfonder och AIF-fonder 
de av företaget i Finland förvaltade placeringsfondernas och AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 
0,0021 
börser enligt lagen om handel med finansiella instrument 
omsättning 
1,24 och minst 50 000 euro 
andra värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012) än sådana som avses i 6 kap. 1 § Utskottet föreslår en ändring 3—6 Slut på ändringsförslaget mom. i den lagen 
omsättning 
0,32 
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5 mom. i lagen om investeringstjänster 
omsättning 
0,10 
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor 
medlemsavgiftsintäkter 
0,63 
filialer till utländska EES-värdepappersföretag 
omsättning 
0,14 
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer 
omsättning 
0,32 
filialer till utländska EES-fondbolag som inte förvaltar en placeringsfond i Finland 
omsättning 
0,14 
filialer till utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland 
de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 
0,0017 
utländska EES-fondbolag som inte har filial i Finland och som förvaltar en placeringsfond i Finland 
de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 
0,0017 
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder etablerade i en EES-stat eller ett tredjeland 
de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 
0,0010 
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som inte förvaltar AIF-fonder i Finland 
omsättning 
0,14 
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder i Finland 
de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 
0,0017 
EES-baserade AIF-förvaltare som inte har filial i Finland och som förvaltar AIF-fonder i Finland 
de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 
0,0017 
filialer till AIF-förvaltare etablerade i tredjeland 
omsättning 
0,32 
filialer till tredjeländers försäkringsbolag 
premieintäkter 
0,029 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift 
Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
Avgiftsskyldiga 
Grundavgift i euro 
affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 
6 420 
annat kreditinstitut 
2 140 
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto 
9 630 
betalningsinstitut 
2 140 
försäkringsbolag 
6 420 
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen 
2 140 
försäkringsföreningar 
1 070 
pensionsstiftelser och pensionskassor 
1 284 
andra försäkringskassor än pensionskassor 
856 
arbetslöshetskassor 
6 420 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden 
6 420 
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna 
1 284 
statens pensionsfond, pensionsanstalten Keva och kyrkans pensionsfond 
16 050 
filialer till tredjeländers kreditinstitut 
3 210 
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori I 
2 140 
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II 
3 210 
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III 
4 301 
fondbolag 
4 280 
företag som är auktoriserade AIF-förvaltare 
4 280 
företag som är auktoriserade som AIF-förvaltare och fondbolag 
6 420 
företag som är auktoriserade som fondbolag och som är registreringsskyldiga enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
4 815 
andra värdepappersföretag än sådana som avses i 6 kap. 1 § 3—5 mom. i lagen om investeringstjänster 
6 420 
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § Utskottet föreslår en ändring 3—6 Slut på ändringsförslaget mom. i lagen om investeringstjänster 
1 070 
filialer till utländska EES-värdepappersföretag 
2 140 
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer 
3 210 
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES 
1 070 
filialer till utländska EES-fondbolag 
2 140 
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare 
2 140 
filialer till AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeland 
3 210 
filialer till tredjeländers försäkringsbolag 
3 210 
leverantörer av datarapporteringstjänster enligt lagen om handel med finansiella instrument 
10 700 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga 
Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
Avgiftsskyldiga 
Grundavgift i euro 
värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
278 200 
den gamla insättningsgarantifond som avses i lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1199/2014) 
12 840 
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 
2 140 
juridiska personer som Utskottet föreslår en ändring tillhandahåller tjänster som  Slut på ändringsförslagetavses i 7Utskottet föreslår en ändring , 7 a och 7 b Slut på ändringsförslaget § i lagen om betalningsinstitut 
1 070 
fysiska personer som Utskottet föreslår en ändring tillhandahåller tjänster som  Slut på ändringsförslagetavses i 7Utskottet föreslår en ändring , 7 a och 7 b Slut på ändringsförslaget § i lagen om betalningsinstitut 
214 
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster 
3 210 
enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder registreringsskyldiga AIF-förvaltare som inte är auktoriserade som fondbolag 
1 070 
den som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
2 140 
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 
3 210 
förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
3 210 
företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
5 350 
särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
2 140 
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 
6 420 
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 
10 700 
börsers och värdepapperscentralers holdingföretag 
10 700 
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag 
1 070 
försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling 
1 070 
och en höjning med 193 euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms. 
kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
6 420 
centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
160 500 
clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
12 840 
clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 6 kap. 9 § i den lagen 
2 140 
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 
16 585 
och en höjning med 
17 120 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. 
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 
13 375 
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när emittenten inte har hemort i Finland 
11 235 
och en höjning med 
11 770 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. 
emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepapperen i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 
3 210 
finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 
3 210 
emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 
4 280 
emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 
1 070 
finländska kreditförmedlare som är registrerade i enlighet med 6 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna inte är ombud för någon kreditgivare 
1 200 
Pensionsskyddscentralen 
10 700 
trafikskadenämnden och patientskadenämnden 
1 070 
verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen 
19 260 
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 
1 070 
sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland 
1 070 
tredjeländers kreditinstituts representationer 
1 070 
sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling som är registrerade i någon annan EES-stat än Finland och har filial i Finland 
321 
finansiella motparter enligt artikel 2.8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland 
10 700 
utländska kreditförmedlare enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna har filial i Finland 
400 
förmedlare av gräsrotsfinansiering enligt lagen om gräsrotsfinansiering 
2 140 
registrerade ombud enligt lagen om ombud för obligationsinnehavare 
2 140 
leverantörer av datarapporteringstjänster enligt lagen om handel med finansiella instrument 
10 700 
referensvärdesadministratörer enligt 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektionen 
3 000 
Utskottet föreslår en ändring referensvärdesadministratörer enligt 4 § 10 punkten i lagen om Finansinspektionen Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5 000 Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om placeringsfonder (48/1999) 101 a § 4 mom. sådant det lyder i lag 765/2012, och 
ändras 2 § 1 mom. 12, 14, 21 och 22 punkten, 5 § 2 mom., 8 b §, 8 c § 1 mom., 57 b, 101 b och 144 c §, sådana de lyder, 2 § 1 mom. 12 och 14 punkten, 5 § 2 mom., 8 c § 1 mom. och 101 b § i lag 765/2012, 2 § 1 mom. 21 och 22 punkten och 144 c § i lag 163/2014, 8 b § i lagarna 1490/2011, 765/2012, 163/2014, 175/2016 och 57 b § i lag 355/2017, som följer: 
2 § 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster, penningmarknadsinstrument och inlåning i kreditinstitut, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14) OTC-derivatinstrument andra derivatinstrument än sådana som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument ( / ) eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
21) professionell investerare sammanslutning som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 1—4 punkten i lagen om investeringstjänster, institutionella investerare som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 5 punkten i den lagen samt andra investerare, om de skriftligen har meddelat ett fondbolag eller ett fondföretag eller dess ombud att de på grund av sin yrkesskicklighet och investeringserfarenhet är professionella investerare och om de uppfyller minst två av följande krav:
a) investeraren har på marknaden i fråga gjort i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen,
b) värdet av investerarens placeringstillgångar överstiger 500 000 euro,
c) investeraren arbetar eller har arbetat professionellt inom finanssektorn minst ett år i uppgifter som kräver kunskap om de planerade transaktionerna,
 
22) icke-professionella kunder icke-professionella kunder enligt 1 kap. 23 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Dessutom får fondbolagen tillhandahålla 
1) kapitalförvaltning enligt 1 kap. 15 § 4 punkten i lagen om investeringstjänster, 
2) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 15 § 5 punkten i lagen om investeringstjänster, 
3) förvaring av finansiella instrument som är andelar i placeringsfonder och fondföretag, enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 b § 
Ett fondbolag ska vidta tillräckliga åtgärder för att försöka förhindra att en i fondbolaget relevant person genomför privata transaktioner, om de kan orsaka intressekonflikter med transaktioner eller tjänster som den relevanta personen deltar i på grund av sin ställning i bolaget eller om den relevanta personen har sådan insiderinformation som avses i värdepappersmarknadslagen eller konfidentiell information om placeringsfonder eller om transaktioner som gjorts för deras räkning. Åtgärder ska vidtas i syfte att också i övrigt säkerställa informationens konfidentialitet. 
Med relevanta personer avses i denna lag 
1) personer som hör till ett fondbolags ledning samt anställda och andra fysiska personer som tillhandahåller tjänster under fondbolagets kontroll eller som deltar i fondbolagets fondverksamhet, 
2) fysiska personer som deltar i tillhandahållandet av sådana tjänster inom fondverksamhet som fondbolaget har lagt ut på entreprenad. 
Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om privata transaktioner som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv. 
8 c § 
Ett fondbolag ska i minst fem år bevara uppgifter om varje transaktion som en placeringsfond eller specialplaceringsfond är delaktig i. Bestämmelser om bevarandet av uppgifter om transaktioner och tjänster som ingår i verksamhet som avses i 5 § 2 mom. finns i 10 kap. 12 § i lagen om investeringstjänster. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
57 b § 
Som fondandelsförvaltare kan sådana fondbolag, sådana kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen och sådana värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster som har rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster samt företag som har fått motsvarande auktorisation i en annan EES-stat vara verksamma. Som fondandelsförvaltare kan också en sådan värdepapperscentral vara verksam som avses i 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) samt en sådan utländsk värdepapperscentral som avses i 6 punkten i den paragrafen och som har fått sådan auktorisation att vara verksam som värdepapperscentral i en EES-stat eller ett tredjeland som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012. 
101 b § 
Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om innehållet i anmälningar som avses i 100 och 101 § och hur de ska göras samt om innehållet i fondbolagets insiderregister som avses i 101 a § och hur uppgifterna ska registreras. 
144 c § 
Bestämmelser om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder finns i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
En sådan årlig rapport som avses i 8 b § 3 mom. och 101 a § 4 mom. i den lag som gällde när denna lag trädde i kraft behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017. 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 7 kap. 8 § 2 mom. och 19 kap. 6 §, av dem 19 kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 739/2016, 
ändras 2 kap. 4 § 19 punkten, 5 § 2 mom. 10 punkten, 6 § 2 och 3 mom. och 7 § 1 mom. 2 punkten, 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 §, 6 kap. 2 § 6 mom., 7 kap. 5 § 2 mom., 12 kap. 8 § 4 mom., 13 kap. 2 § 2 mom., 14 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten, 19 kap. 1 och 2 §, 5 § 3 mom. och 7 §, rubriken för 21 kap. 3 § och 1 mom. i den paragrafen samt rubriken för 6 § och 4 mom. i den paragrafen och 22 kap. 3 §, av dem 14 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 627/2014, och 
fogas till 14 kap. 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 627/2017, en ny 2 a-punkt som följer: 
2 kap. 
Definitioner 
4 § 
Definitioner med anknytning till AIFM-direktivet 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19) AIF-förvaltarens värdmedlemsstat en EES-stat, annan än hemmedlemsstaten, där en EES-baserad AIF-förvaltare
a) förvaltar EES-baserade AIF-fonder,
b) marknadsför andelar i en EES-baserad AIF-fond,
c) marknadsför andelar i en tredjelandsbaserad AIF-fond, och
d) tillhandahåller tjänster som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 §,
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10) direktivet om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Definitioner med anknytning till finansmarknadslagstiftningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I denna lag avses med 
1) professionell kund och icke-professionell kund detsamma som i 1 kap. 23 § i lagen om investeringstjänster, 
2) finansiellt instrument detsamma som i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster, 
3) värdepappersföretags filial detsamma som i 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster, 
4) investeringstjänster detsamma som i 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster, 
5) utländskt EES-värdepappersföretag detsamma som i 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster, 
6) utländskt EES-försäkringsbolag detsamma som i 1 kap. 2 § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995). 
Vad som i denna lag föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretags filialer ska tillämpas på sådana utländska anknutna ombud för i Finland etablerade utländska EES-värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
Övriga definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) onoterat bolag bolag som har sitt stadgeenliga säte i en EES-stat och vars aktier inte har tagits upp till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument ( / ). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 kap. 
Verksamhet som AIF-förvaltare 
2 § 
Andra tillåtna tjänster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En extern AIF-förvaltare som är auktoriserad i enlighet med 1 § får dessutom tillhandahålla kapitalförvaltning enligt 1 kap. 15 § 4 punkten i lagen om investeringstjänster. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Sidotjänster 
En AIF-förvaltare med auktorisation enligt 2 § 2 mom. får i enlighet med auktorisationen dessutom som sidotjänster tillhandahålla 
1) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 15 § 5 punkten i lagen om investeringstjänster, 
2) förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 och 8 punkten i lagen om investeringstjänster i fråga om andelar i placeringsfonder och i AIF-fonder, 
3) mottagande och förmedling av order enligt 1 kap. 15 § 1 punkten i lagen om investeringstjänster. 
6 kap. 
Verksamhetsförutsättningar 
2 § 
Minimikapital 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots vad som föreskrivs i 1—4 mom. ska en AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 kap. 3 § alltid uppfylla de krav som föreskrivs i 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 kap. 
Organisering av verksamheten 
5 § 
Kundskydd i samband med investeringstjänster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En AIF-förvaltare ska ha effektiva förfaranden för att i behörig ordning och så snabbt som möjligt behandla sådana klagomål från icke-professionella kunder som gäller kapitalförvaltning eller sidotjänster. Vid behandlingen av kundklagomål ska iakttas 10 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster. 
12 kap. 
Erbjudande av andelar 
8 § 
Kundkontroll 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Det som föreskrivs i 1 mom. ska inte tillämpas på AIF-förvaltare som har sitt stadgeenliga säte i en EES-stat och vars aktier är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 kap. 
Marknadsföring till icke-professionella kunder 
2 § 
Auktorisationsvillkor 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots bestämmelserna i 1 mom. kan andelar i en registreringsskyldig AIF-förvaltare eller en AIF-förvaltare som är registreringsskyldig i EES, när den är en internt förvaltad AIF-fond vars aktier har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, alltid marknadsföras till icke-professionella kunder i Finland. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 kap. 
Auktorisation att verka som förvaringsinstitut 
1 § 
Förvaringsinstitut 
Följande företag får vara förvaringsinstitut för en AIF-fond: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) ett värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster och vars kapitalbas alltid ska uppgå till minst det startkapital som anges i artikel 28.2 i kreditinstitutsdirektivet och som tillhandahåller förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster, 
2 a) ett utländskt EES-värdepappersföretags filial som fått auktorisation motsvarande verksamhetstillstånd enligt 3 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster i någon annan stat än Finland och som uppfyller de villkor för värdepappersföretag som föreskrivs ovan i 2 punkten, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19 kap. 
EES-staterna 
1 § 
Rätt att förvalta EES-baserade AIF-fonder och tillhandahålla investeringstjänster i andra EES-stater 
En auktoriserad AIF-förvaltare får förvalta AIF-fonder baserade i andra EES-stater eller i en annan EES-stat tillhandahålla kapitalförvaltning enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och sidotjänster enligt 3 § efter att till Finansinspektionen ha lämnat följande information: 
1) uppgift om de EES-stater där den avser att förvalta AIF-fonder eller tillhandahålla kapitalförvaltning och sidotjänster, 
2) en verksamhetsplan där det framgår vilka AIF-fonder som den avser att förvalta och vilka tjänster den avser att tillhandahålla. 
Om verksamheten enligt 1 mom. bedrivs genom en filial ska dessutom följande information lämnas till Finansinspektionen innan verksamheten inleds: 
1) filialens organisatoriska struktur, 
2) en adress i AIF-fondens hemmedlemsstat där relevanta handlingar kan erhållas, 
3) namn och kontaktuppgifter för de personer som ansvarar för ledningen av filialen. 
AIF-förvaltaren får inleda verksamhet som avses i 1 mom. efter att ha tagit emot Finansinspektionens underrättelse om saken. 
AIF-förvaltaren ska vid varje ändring av någon av de uppgifter som avses i denna paragraf skriftligen underrätta Finansinspektionen om denna ändring senast en månad innan en planerad ändring genomförs eller omedelbart efter det att en oplanerad ändring ägt rum. 
2 § 
EES-baserade AIF-förvaltares rätt att förvalta AIF-fonder och tillhandahålla investeringstjänster i Finland 
En EES-baserad AIF-förvaltare får utan att etablera dotterföretag eller filial förvalta AIF-fonder eller tillhandahålla kapitalförvaltning enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och sidotjänster enligt 3 § i Finland under samma förutsättningar som AIF-förvaltare som är auktoriserade enligt denna lag. 
En AIF-förvaltare som avses i 1 mom. får börja förvalta AIF-fonder och tillhandahålla kapitalförvaltnings- och sidotjänster i Finland efter att ha fått en underrättelse om saken från sin hemmedlemsstats utländska EES-tillsynsmyndighet. 
5 § 
EES-baserade AIF-förvaltares rätt att marknadsföra AIF-fonder i Finland 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den som har rätt att i Finland förmedla order enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster får marknadsföra andelar i EES-baserade AIF-fonder i Finland endast om förvaltaren av AIF-fonden i fråga har fått en sådan underrättelse från en EES-tillsynsmyndighet som avses i 1 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
Bemyndigande att utfärda förordning 
Genom förordning av finansministeriet får, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, för genomförande av AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om sådan dokumentation och information som avses i 4 § 1 mom. 
21 kap. 
Bestämmelser som gäller Finansinspektionen 
3 § 
Förvaltning av AIF-fonder och tillhandahållande av investeringstjänster i EES-stater 
Finansinspektionen ska efter att ha fått en anmälan enligt 19 kap. 1 § säkerställa om en AIF-förvaltare följer denna lag när den förvaltar AIF-fonder och tillhandahåller kapitalförvaltnings- och sidotjänster. Dessutom ska Finansinspektionen säkerställa om AIF-förvaltarens auktorisation omfattar sådan förvaltning av AIF-fonder samt tillhandahållande av kapitalförvaltnings- och sidotjänster som avses i den verksamhetsplan som fogats till anmälan. Finansinspektionen ska senast en månad efter det att den har tagit emot en fullständig anmälan överlämna handlingarna till de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat. En förklaring om att anmälaren är en auktoriserad AIF-förvaltare enligt denna lag ska då bifogas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Ändrade uppgifter om förvaltning, tillhandahållande av investeringstjänster eller marknadsföring 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en planerad ändring genomförs trots ett förbud eller om det framgått någon annan omständighet som innebär att AIF-förvaltaren inte längre iakttar denna lag eller de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, ska Finansinspektionen vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med 3 kap. i lagen om Finansinspektionen och vid behov i alla EES-stater förbjuda förvaltning av AIF-fonder, tillhandahållande av kapitalförvaltnings- och sidotjänster samt erbjudande av andelar. 
22 kap. 
Påföljder, överklagande och rapportering om överträdelser 
3 § 
Bestämmande och verkställighet av administrativa påföljder 
I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om bestämmande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
En sådan årlig rapport som avses i 7 kap. 8 § 2 mom. i den lag som gällde när denna lag trädde i kraft behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017. 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) 2 kap. 19 § 4 mom., 
ändras i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten, 2 kap. 16 § och 21 § 2 mom., 3 kap. 1 § 4 mom., 5 § 4 mom., 6 § 1 mom. och 11 § 1 mom. samt 8 kap. 1 § 3 mom., och 
fogas till 6 kap. en ny 8 § som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) värdeandelar sådana aktier, andelar och andra rättigheter enligt 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012), andra finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) och med dem jämförbara rättigheter samt andra värdepapper som har anslutits till värdeandelssystemet, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 kap. 
En värdepapperscentrals verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet samt centrala motparter 
16 § 
Privata transaktioner 
Om en värdepapperscentral tillhandahåller investeringstjänster på det sätt som avses i artikel 73 i EU:s värdepapperscentralsförordning ska på privata transaktioner som utförs av värdepapperscentralens ledning och anställda tillämpas vad som i 7 kap. 2 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om privata transaktioner som utförs av värdepappersföretags verkställande ledning, anställda och anknutna ombud. 
21 § 
Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen får dessutom utfärda närmare föreskrifter om innehållet i insideranmälningar enligt 18 § och hur de ska göras, om innehållet i värdepapperscentralens insiderregister enligt 19 § och hur uppgifterna ska registrera samt om hur sådana rapporter som avses i 22 § 1 mom. ska göras och hur de ska behandlas hos värdepapperscentralen. 
3 kap. 
Clearingmedlemmar och kontoförvaltare 
1 § 
Beviljande av rätt att vara verksam som clearingmedlem 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På de villkor som finansministeriet bestämmer får en värdepapperscentral bevilja också andra finländska och utländska företag som uppfyller villkoren i 2 mom. 2—4 punkten och som har tillräckliga förutsättningar när det gäller kapitaltäckning och riskhantering rätt att vara verksam som clearingmedlem. I de villkor som finansministeriet bestämmer ska det krävas att det sökande företaget lämnar värdepapperscentralen utredningar som i tillämpliga delar motsvarar de utredningar som enligt 3 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster ska fogas till ett värdepappersföretags ansökan om verksamhetstillstånd. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Värdepapperscentralens och clearingmedlemmens panträtt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en i 1 eller 2 mom. nämnd förpliktelse som gäller pantsatt egendom åsidosätts, får panthavaren omvandla egendomen till pengar för att clearingen ska kunna genomföras. Om den pantsatta egendomen består av värdepapper eller finansiella instrument som är föremål för handel på en handelsplats som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 13 punkten i lagen om handel med finansiella instrument ( / ) kan värdepapperen eller de finansiella instrumenten omvandlas till pengar på handelsplatsen. Vid omvandlingen är det också annars möjligt att avvika från vad som i lagen föreskrivs om begränsningar i panthavarens rätt, om inte avvikelsen oskäligt äventyrar pantägarens, gäldenärens eller de övriga borgenärernas intressen. En clearingmedlem har rätt att omsätta pantsatt egendom också om en tillhandahållare av investeringstjänster som inte är clearingmedlem åsidosätter sina förpliktelser till följd av transaktioner som ska ges clearing och avvecklas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Beviljande av rätt att vara verksam som kontoförvaltare 
En värdepapperscentral ska bevilja finska staten, Finlands Bank och centralbankerna i andra EES-stater, samt sådana börser, centrala motparter och utländska värdepapperscentraler som avses i lagen om handel med finansiella instrument rätt att vara verksam som kontoförvaltare. Rätt att vara verksam som kontoförvaltare ska beviljas även sådana tillhandahållare av investeringstjänster och clearingmedlemmar 
1) vars planerade verksamhet uppfyller de tekniska krav som verksamheten ställer, 
2) som med beaktande av tidigare verksamhet eller av någon annan orsak med fog kan anses uppfylla kraven på juridisk sakkunskap och etisk standard, 
3) vars planerade verksamhet inte äventyrar värdeandelssystemets och värdeandelsregistrets tillförlitlighet och ändamålsenlighet, 
4) vars aktiekapital, andelskapital eller något annat motsvarande kapital uppgår till minst 730 000 euro, och 
5) som uppfyller övriga krav i värdepapperscentralens regler. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 § 
Tillämpning av procedurbestämmelserna om investeringstjänster på clearingmedlemmar och kontoförvaltare 
Vad som föreskrivs om privata transaktioner i 7 kap. 2 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster och om hantering av intressekonflikter i 9 § i det kapitlet, om värdepappersföretags skyldighet att särredovisa kundmedel i 9 kap. 1 § och orderhantering i 10 kap. 9 § i den lagen ska tillämpas också på clearingmedlemmar och kontoförvaltare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 kap. 
Aktier och andelar som hör till värdeandelssystemet 
8 § 
Bolag vilkas aktier inte är föremål för handel på en handelsplats 
Om ett i 1 § avsett aktiebolags aktier inte är föremål för handel på en handelsplats som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 13 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, får aktierna inte anslutas till ett utländskt värdeandelssystem. 
8 kap. 
Särskilda bestämmelser 
1 § 
Tystnadsplikt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Värdepapperscentraler har trots bestämmelserna om tystnadsplikt rätt att ur värdeandelssystemet lämna ut uppgifter till insiderregister över ägande och till register över privata transaktioner som görs av sådana personer med inflytande som avses i 7 kap. 2 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
En sådan årlig rapport som avses i 2 kap. 16 § 2 mom. i den lag som gällde när denna lag trädde i kraft behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017. 
 Slut på lagförslaget 

12. Lag om ändring av 1 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999) 1 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 768/2012, som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag gäller nettning och annan avveckling i avvecklingssystem av betalningsförpliktelser och av sådana leveransförpliktelser som är förknippade med 
1) handel med finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) samt andra därmed jämförbara värdepapper och derivatinstrument, eller 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

13. Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiella säkerheter (11/2004) 3 § 2 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 623/2014, som följer: 
3 § 
Definitioner 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med institut avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) kreditinstitut enligt 1 kap. 7 § och finansiella institut enligt 1 kap. 11 § i kreditinstitutslagen, värdepappersföretag enligt 1 kap. 13 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster (747/2012), fondbolag enligt 2 § 1 mom. 3 punkten och förvaringsinstitut enligt 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om placeringsfonder (48/1999), AIF-förvaltare enligt 2 kap. 2 §, förvaringsinstitut enligt 14 kap. 1 § och särskilda förvaringsinstitut enligt 14 kap. 3 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), försäkringsbolag enligt 1 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen (521/2008), arbetspensionsförsäkringsbolag enligt 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och försäkringsföreningar enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

14. Lag om ändring av 5 a § i lagen om värdeandelskonton 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om värdeandelskonton (827/1991) 5 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 350/2017, som följer: 
Förvaltningskonto 
5 a § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett förvaltningskonto kan innehas av en värdepapperscentral, en centralbank eller en kontoförvaltare. Som kontoförvaltare kan värdepapperscentralen godkänna också ett sådant kreditinstitut eller värdepappersföretag som har rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument enligt lagen om investeringstjänster (747/2012), ett utländskt samarbetsorgan enligt 2 kap. 10 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet eller någon annan sådan utländsk organisation som står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars finansiella verksamhetsbetingelser och förvaltning uppfyller kraven på en tillförlitlig skötsel av uppgifterna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om värdepapperskonton 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om värdepapperskonton (750/2012) 1 § 2 mom. och 2 § 1 och 2 punkten, av dem 2 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 351/2017, som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i denna lag föreskrivs om värdepapper ska tillämpas på värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen (746/2012) och i tillämpliga delar på andra finansiella instrument som avses i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) förvarare företag som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. eller 2 § 1 eller 4 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012) och som bedriver förvaring i form av sådana sidotjänster som lagen tillåter eller som en sådan kontoförvaltare av kapitalförvaltningskonto som avses i 5 a § i lagen om värdeandelskonton (827/1991), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

16. Lag om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) Utskottet föreslår en strykning 1 kap. 3 § 1 mom. 18 punkten och  Slut på strykningsförslaget6 § 3 mom. 6 punkten, 7 kap. 6 § 1 och 3 mom., 12 kap. 2 § 1 mom. 3 punkten och 18 kap. 2 § som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
Utskottet föreslår en strykning 3 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Definitioner Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning I denna lag avses med Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 18) tredjeländers värdepappersföretag Slut på strykningsförslaget utländska värdepappersföretag enligt 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Lagens syften och allmänna tillämpningsprinciper 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vid tillämpning av denna lag ska verket i fråga om institut och i fråga om företag som avses i 1 § 2 mom. beakta bland annat 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) företagets investeringstjänster i enlighet med 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster. 
7 kap. 
Allmänna principer för resolutionsverktyg 
6 § 
Tillämpning av bestämmelserna om ägartillsyn 
När skulder konverteras till aktier eller andelar på det sätt som avses i 8 kap. eller när aktier eller andelar överförs med stöd av 9 kap., tillämpas 3 kap. i kreditinstitutslagen, 6 a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster och 32 a—32 c § i lagen om Finansinspektionen, om inte något annat föreskrivs nedan i denna paragraf. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i kreditinstitutslagen och i lagen om investeringstjänster kan verket med stöd av bestämmelserna i 8 och 9 kap. i denna lag överföra aktier och andelar innan Europeiska centralbanken har fattat beslut enligt 3 kap. 2 § 2 mom. i kreditinstitutslagen eller Finansinspektionen har beviljat tillstånd enligt 6 a kap. 2 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster. Verket har emellertid uteslutande rätt att utöva de rättigheter som är förenade med aktierna och andelarna till dess att Europeiska centralbanken har fattat sitt beslut eller Finansinspektionen har beviljat nämnda tillstånd eller har beslutat om den förbjuder överlåtelsen av aktierna eller andelarna eller till utgången av den tidsfrist som avses i 32 b § i lagen om Finansinspektionen. 
12 kap. 
Verkets befogenheter 
2 § 
Kompletterande befogenheter 
Verket har, när det utövar resolutionsbefogenheter enligt 8—11 kap., rätt att 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) kräva att Finansinspektionen avbryter handeln med finansiella instrument i ett institut som har ställts under resolutionsförvaltning eller skjuter upp upptagandet till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument ( / ), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18 kap. 
Administrativa påföljder 
2 § 
Påförande och verkställighet av administrativa påföljder 
I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

17. Lag om ändring av 7 kap. 10 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) 7 kap. 10 § som följer: 
7 kap. 
Särskilda bestämmelser 
10 § 
Påförande och verkställighet av administrativa påföljder 
I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

18. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 2 § 1 mom. 2 punkten och 3 § 3 mom. 1 punkten, sådana de lyder, 2 § 1 mom. 2 punkten i lag 763/2012 och 3 § 3 mom. 1 punkten i lag 622/2014, som följer: 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) värdepappersföretag värdepappersföretag som avses i 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) och motsvarande utländska värdepappersföretag, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Finans- och försäkringskonglomerat 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver vad som bestäms i denna paragraf bildas ett konglomerat av 
1) reglerade företag mellan vilka det finns en i 5 kap. 12 § i kreditinstitutslagen, 1 kap. 26 § 15 punkten i lagen om investeringstjänster eller 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen avsedd annan betydande bindning än en sådan som avses ovan i denna paragraf samt av dylika företags dotterföretag och ägarintresseföretag, förutsatt att minst ett av de reglerade företagen är ett företag i finansbranschen, att minst ett är ett företag i försäkringsbranschen och att den sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen samt den andel som företagen i båda branscherna var för sig innehar är betydande vid beräkning enligt 4 §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

19. Lag om ändring av 3 § i betaltjänstlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i betaltjänstlagen (290/2010) 3 § 4 punkten, sådan den lyder i lag Utskottet föreslår en ändring /2017 Slut på ändringsförslaget, som följer: 
3 § 
Betalningstransaktioner utanför tillämpningsområdet 
Denna lag ska inte tillämpas på följande betalningstransaktioner: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) betalningstransaktioner som avser förvaltning, inlösen eller försäljning av värdepapper och som genomförs av värdepappersföretag, kreditinstitut, sådana fondföretag, fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) och företag som avses i 3 punkten eller andra företag som kan förvara värdepapper, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

20. Lag om ändring av 3 § i lagen om betalningsinstitut 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 3 § 4 punkten, sådan den lyder i lag 180/2014, som följer: 
3 § 
Betalningstransaktioner utanför tillämpningsområdet 
Denna lag ska inte tillämpas på följande betalningstransaktioner: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) betalningstransaktioner som avser egendomsförvaltning eller inlösen eller försäljning av värdepapper och som genomförs av värdepappersföretag, kreditinstitut, sådana fondföretag, fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) och personer som avses i 3 punkten eller andra företag som kan förvara värdepapper, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

21. Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 1 kap. 2 § 1 mom. 16 punkten och 4 § 16 a-punkten, samt 
fogas till 9 kap. 4 § ett nytt 4 mom. som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
2 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
16) personer som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller tjänster enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 1—8 punkten i lagen om investeringstjänster (747/2012), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
16) finansiellt institut
a) ett värdepappersföretag enligt 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster,
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 kap. 
Särskilda bestämmelser 
4 § 
Överklagande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionens beslut får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i 73 § i lagen om Finansinspektionen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På besvärsärenden som inletts när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft. 
 Slut på lagförslaget 

22. Lag om ändring av 3 och 19 § i lagen om fastighetsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) 3 § 1 mom. 4 punkten och 19 §, sådana de lyder, 3 § 1 mom. 4 punkten i lag 766/2012 och 19 § i lag 164/2014, som följer: 
3 § 
Övriga definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) derivatinstrument derivatinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument ( / ) eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten samt andra derivatinstrument vilkas underliggande tillgångar är värdepapper, valutor, räntesatser, derivatinstrument, fastigheter, fastighetsvärdepapper, annan egendom eller index som beskriver prisutvecklingen för de underliggande tillgångarna, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19 § 
Tillämpning av värdepappersmarknadslagen 
På fastighetsfonder och deras aktieägare tillämpas 3—10 kap. i värdepappersmarknadslagen, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel eller i 2 eller 11 § i denna lag, i 7, 12 och 13 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller 5 kap. i lagen om handel med finansiella instrument. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

23. Lag om ändring av 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) 6 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 767/2012, som följer: 
6 § 
Placering av sparmedel 
Till den del som det inte har avtalats att sparmedlen ska ligga kvar på sparkontot ska de placeras för den som har rätt till sparmedlen och i dennes namn samt på det sätt som närmare framgår av sparavtalet, i ett eller flera av följande placeringsobjekt: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) och är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument ( / ) eller på en multilateral handelsplattform enligt den lagen eller därmed jämförlig handel utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och där emittenten ska iaktta informationsskyldigheten enligt 3—10 kap. i värdepappersmarknadslagen eller enligt 5 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument eller därmed jämförlig informationsskyldighet, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

24. Lag om ändring av revisionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i revisionslagen (1141/2015) 1 kap. 2 § 8 punkten, 6 kap. 9 § 5 mom. och 9 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten, sådana de lyder i lag 622/2016, som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8) sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad en sammanslutning vars värdepapper har tagits upp till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument ( / ), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 kap. 
Godkännande och registrering 
9 § 
Revisorsregistret 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I registret antecknas uppgifter också om en revisor som har godkänts och registrerats i en annan stat än en EES-stat och som avger en revisionsberättelse om ett bokslut eller ett koncernbokslut samt om en verksamhetsberättelse för en sammanslutning som har registrerats i en annan stat än en EES-stat, om sammanslutningens värdepapper är föremål för handel på en börs som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om handel med finansiella instrument. Den som ska registreras ska dessutom uppfylla de förutsättningar i fråga om yrkeskunskap, revisionssammanslutningens förvaltning, utförande av revision och offentliggörande av uppgifter om vilka det utfärdas närmare bestämmelser genom förordning av statsrådet. Registreringen gäller inte en revisor i en sådan sammanslutning av vars värdepapper endast sådana icke-aktierelaterade värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad vilkas nominella värde eller bokföringsmässiga motvärde per enhet är minst 
1) 50 000 euro eller ett belopp i en annan valuta som på emissionsdagen motsvarar detta om emissionen har skett före den 31 december 2010, eller 
2) 100 000 euro eller ett belopp i en annan valuta som på emissionsdagen motsvarar detta om emissionen har skett den 31 december 2010 eller därefter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 kap. 
Utlämnande av uppgifter samt myndighetssamarbete 
3 § 
Internationellt tillsynssamarbete 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också när handlingar som behövs med tanke på tillsynen överlämnas till tillsynsorganet i en annan stat än en EES-stat som med stöd av lag sköter motsvarande uppgifter i sin hemstat, om 
1) handlingarna hänför sig till revision i en sammanslutning som upprättar koncernbokslut i staten i fråga eller vars värdepapper i den staten har upptagits till handel på en marknad som motsvarar den reglerade marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och om skyddet av sammanslutningens affärsintressen inte äventyras på grund av detta, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

25. Lag om ändring av 15 och 17 § i lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 15 § 5 mom. och 17 § 12 mom., sådana de lyder i lag 773/2012, som följer: 
15 § 
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna inkomstuppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Uppgiftsskyldiga som avses i 4 mom. ska lämna Skatteförvaltningen behövliga uppgifter också om derivatinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument ( / ) eller på en annan reglerad och myndighetsövervakad marknad och om sådana derivatinstrument som avses i 1 kap. 14 § 3—9 punkten i lagen om investeringstjänster och om andra derivatinstrument samt om avtalsparterna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
17 § 
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna andra uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett bolag vars värdepapper på bolagets ansökan eller med dess samtycke har tagits upp till handel på en reglerad och myndighetsövervakad marknad i Finland eller utomlands ska underrätta Skatteförvaltningen om att värdepapperen tagits upp till handel, om att handeln flyttats från en marknad till en annan och att värdepapperen inte längre är föremål för handel på marknaden. Detsamma gäller när värdepapperen på bolagets ansökan eller med dess samtycke tas upp till handel på en multilateral eller på en organiserad handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

26. Lag om ändring av 34 § i lagen om förmyndarverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) 34 § 1 mom. 13 punkten, sådan den lyder i lag 184/2014, som följer: 
34 § 
Om inte något annat bestäms i lag, har intressebevakaren inte rätt att på huvudmannens vägnar utan förmyndarmyndighetens tillstånd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13) bevilja penninglån eller mot vederlag förvärva i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) avsedda finansiella instrument eller andelar i sammanslutningar, med följande undantag:
a) sätta in medel hos ett kreditinstitut som har koncession i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
b) förvärva obligationer som staten, landskapet Åland, en kommun eller en samkommun har emitterat,
c) förvärva värdepapper som är föremål för handel på en sådan börs, reglerad marknad eller multilateral handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument ( / ),
d) förvärva andelar i placeringsfonder som är förenliga med det fondföretagsdirektiv som avses i 2 § 9 punkten i lagen om placeringsfonder (48/1999) och som är registrerade i Finland eller i utländska fondföretag som avses i 128 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder och som i enlighet med 2 mom. i nämnda 128 § får marknadsföra sina andelar i Finland,
e) förvärva andelar i en sådan AIF-fond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) av vars kapital enligt fondens stadgar alltid minst tre fjärdedelar är placerade i sådana insättningar, obligationer eller värdepapper som avses i underpunkterna a, b och c och vars andelar i enlighet med 13 kap. i den lagen kan erbjudas icke-professionella kunder,
f) förvärva sådana finansiella instrument som kan jämföras med finansiella instrument enligt underpunkterna a—e och som anges genom förordning av justitieministeriet,
g) förvärva sådana aktier och andelar som i huvudsak medför rätt att erhålla nyttigheter eller tjänster som vanligen används i hushåll, om andelen inte är förenad med personligt ansvar för sammanslutningens skulder.
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

27. Lag om upphävande av 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om rättegång i marknadsdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013), sådan den lyder i lag 23/2014. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Ärenden som inletts vid marknadsdomstolen när denna lag träder i kraft ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft. 
 Slut på lagförslaget 

28. Lag om ändring av 7 kap. 9 § och 7 a kap. 4 § i konsumentskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 7 kap. 9 § i konsumentskyddslagen (38/1978), sådan den lyder i lagarna 746/2010 och 851/2016, ett nytt 3 mom. samt till 7 a kap. 4 §, sådan den lyder i lag 851/2016, ett nytt 2 mom. som följer: 
7 kap. 
Konsumentkrediter 
9 § 
Information som ska lämnas innan ett kreditavtal ingås 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om avsikten är att i ett kreditavtal hänvisa till ett sådant referensvärde som definieras i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, ska kreditgivaren och kreditförmedlaren dessutom med ett separat dokument informera konsumenten om referensvärdet och administratörens namn samt om vilka konsekvenser användningen av referensvärdet eventuellt har för konsumenten. 
7 a kap. 
Konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom 
4 § 
Allmän informationsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om det i samband med krediter som erbjuds av en kreditgivare eller en kreditförmedlare hänvisas till ett sådant referensvärde som definieras i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används om referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, ska av den information som avses i 1 mom. framgå också referensvärdet och administratörens namn samt vilka konsekvenser användningen av referensvärdet eventuellt har för konsumenten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

29. Lag om ändring av 9 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 9 § 4 mom., sådant det lyder i lag 616/2014, som följer: 
9 § 
Bokslut och revision 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Centralinstitutets medlemskreditinstitut ska hålla en kopia av det bokslut som avses i 2 mom. framlagd för allmänheten och ge kopior av bokslutet med iakttagande av 12 kap. 11 § 2 och 4 mom. i kreditinstitutslagen. Över centralinstitutet och medlemskreditinstituten samt deras dotterföretag ska en konsoliderad halvårsrapport och årsrapport upprättas med iakttagande av 2 mom. samt 12 kap. 12 § i kreditinstitutslagen. Centralinstitutets medlemskreditinstitut ska i enlighet med 12 kap. 11 § i kreditinstitutslagen på begäran ge kopior av den konsoliderade halvårsrapporten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 12.12.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen blå 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Laura Huhtasaari saf 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Eero Lehti saml (delvis) 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Martti Mölsä blå 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Joakim Strand sv (delvis) 
 
medlem 
Antero Vartia gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.