Senast publicerat 08-05-2021 16:20

Betänkande EkUB 23/2016 rd RP 123/2016 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 123/2016 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansråd Risto Koponen 
  finansministeriet
 • jurist Sanna Atrila 
  Finansinspektionen
 • förvaltningsdirektör Jouko Salonen 
  Migrationsverket
 • jurist Paula Hannula 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • jurist Essi Ruokanen 
  Finansbranschens Centralförbund rf
 • jurist Timo Niemi 
  Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
 • direktör Teuvo Heikkonen 
  Synskadades förbund r.f.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i kreditinstitutslagen, lagen om Finansinspektionen, lagen om betalningsinstitut och betaltjänstlagen. Syftet med propositionen är att sätta i kraft Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. 

Det föreslås att kreditinstitutslagen ändras i syfte att främja öppenheten och jämförbarheten när det gäller grundläggande banktjänster och betalkonton. I lagen föreslås mera heltäckande bestämmelser om kundens rätt till grundläggande banktjänster, om egenskaperna hos och avgifterna för betalkonton med grundläggande funktioner samt om avtal gällande sådana betalkonton och om uppsägning av avtal. Kreditinstituten ska till Finansinspektionen rapportera information om betalkonton med grundläggande funktioner.  

Finansinspektionen ska enligt förslaget vara den behöriga myndighet och kontaktpunkt som avses i direktivet. Det föreslås att de bestämmelser om ordningsavgift som finns i lagen om Finansinspektionen ska ändras i överensstämmelse med direktivets krav. 

Det föreslås att betaltjänstlagen kompletteras med bestämmelser om kontobytestjänst. Betaltjänstlagens bestämmelser om tjänsteleverantörers informationsskyldighet utsträcks till att gälla dokument med avgiftsinformation, ordlista och specifikation av avgifter. Det föreslås att till kreditinstitutslagen fogas ett nytt kapitel om kontobytestjänst. Vidare föreslås att tillämpningsområdet för kreditinstitutslagen och lagen om Finansinspektionen utsträcks till att omfatta också jämförelsewebbplatser. Tillsynsmyndigheterna kan endast på de grunder som nämns i lagen vägra samarbeta med tillsynsmyndigheterna i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I vissa fall kan meningsskiljaktigheter mellan tillsynsmyndigheter hänskjutas till Europeiska bankmyndigheten. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Ekonomiutskottet tillstyrker propositionen, men med ändringar. 

Syftet med den samlade regleringen är att nationellt sätta i kraft Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (2014/92/EU). Propositionens centrala innehåll utgörs av reglering av insyn i och jämförbarhet mellan serviceavgifter, kontobyte mellan två betaltjänstleverantörer och betalkonton med grundläggande funktioner. Ekonomiutskottet anser att lagförslagen enligt propositionen huvudsakligen är motiverade, men föreslår i vissa delar att den nationella prövningen ska utnyttjas på ett sätt som avviker från propositionen. För detta redogörs det närmare i detaljmotiven. 

Betalkonto med grundläggande funktioner jämte tjänster.

Betalkonto, redskap för att använda det och stark autenticering är tjänster som det är svårt att klara sig utan i samhället. Därför måste medborgarna få en stark rätt att få tillgång till dem. Ekonomiutskottets utfrågning av sakkunniga har aktualiserat en oro över tröskeln för tjänsteleverantörerna att neka tillhandahållande. Hotet om missbruk, i vid bemärkelse, i samband med betalkonto med grundläggande funktioner har anförts som grund för att avslå ansökan om sådana betalkonton jämte tjänster. 

Ekonomiutskottet finner det tänkbart att om hot om missbruk används som grund för att förvägra tjänster för stark autenticering, kan denna praxis i enskilda fall leda till oskälighet. Särskilt personer med funktionsnedsättning kan få det svårt om definitionen av hot om missbruk i sammanhanget förstås i mycket vid bemärkelse.  

I direktivet nämns lagstiftning om penningtvätt som den enda godtagbara grunden för avslag från tjänsteleverantörens sida, medan övriga eventuella avslagsgrunder är nationella. Ekonomiutskottet vill betona vikten av att avslagsgrunderna ska vara objektiva och påpekar också att avslag å ena sidan och kriterierna för att säga upp ett existerande avtalsförhållande å andra sidan måste vara i balans. Om kriterierna för att avslå tjänster skulle vara vagare än kriterierna för att säga upp eller häva ett avtalsförhållande, skulle det möjliggöra en situation där tjänsteleverantören inte skulle ha möjlighet att vägra ingå ett nytt avtal ens när grunderna för hävning eller uppsägning är uppfyllda. Det kan anses vara ett minimivillkor för att lagstiftningen ska vara konsekvent att tröskeln för hävning är i linje med grunderna för uppsägning. 

Ekonomiutskottet fäster sig vid formuleringen i den föreslagna bestämmelsen enligt vilket uppgivande av felaktiga uppgifter ger tjänsteleverantören rätt att avslå ansökan om tjänsteleverantören enligt de riktiga uppgifterna hade haft rätt till avslag. Formuleringen bör tolkas så att lämnandet av uppgifter också innefattar ändrade uppgifter och information om ändringarna. Som bristfällig information betraktas också att inte reagera på tjänsteleverantörens meddelanden. 

Ekonomiutskottet föreslår att den bestämmelse i propositionen som gäller grunder för uppsägning och hävning ska ändras enligt vad som utreds närmare i detaljmotiven. 

Asylsökandes behov av transaktioner.

Betalkontodirektivet ger rätt att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner, men kräver på grund av regleringen om penningtvätt en tillförlitlig identifiering också i fråga om asylsökande. I och med ett positivt beslut om asyl får en asylsökande ett personkort som kan användas vid identifiering. Det ger tillgång till ett betalkonto med grundläggande funktioner jämte tjänster. Att särskilja identifieringsprocessen från den övriga asylsökningsprocessen och att skapa en separat identifieringshandling vore enligt ekonomiutskottets bedömning onödigt också med tanke på att tjänster baserade på de prepaid-kort som migrationsmyndigheterna tagit i bruk motsvarar huvuddelen av de asylsökandes behov av transaktioner.  

DETALJMOTIVERING

1. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

15 kap. Förfaranden vid kundtransaktioner

6 §. Kunders rätt till grundläggande banktjänster.

Ekonomiutskottet anser att begreppet ”informera” i paragrafens 3 och 4 mom. passar illa i sammanhanget. Tjänsteleverantörens skyldighet beskrivs bättre av ”ge tillräcklig utredning”. Ekonomiutskottet föreslår motsvarande ändring i 3 och 4 mom. 

6 b §. Ramavtal om betalkonton med grundläggande funktioner och uppsägning och hävning av avtal.

Paragrafen innehåller särskilda villkor för att säga upp och häva ett ramavtal om betalkonton med grundläggande funktioner. Paragrafen måste preciseras så att det tydligt framgår när ett ramavtal om ett betalkonto med grundläggande funktioner avslutas genom uppsägning och när det handlar om hävning. I sin ändrade form gäller paragrafens 2 och 3 mom. uppsägning och 4 mom. hävning av ramavtal. Paragrafens 5 mom. gäller båda fallen. 

Att säga upp eller häva ett sådant avtal förutsätter således både att det finns allmänna förutsättningar för uppsägning eller hävning enligt betaltjänstlagen och att de särskilda förutsättningar som föreskrivs i den aktuella paragrafen är uppfyllda. Paragrafen innehåller dessutom särskilda bestämmelser om förfarande vid uppsägning och hävning som ska iakttas utöver de allmänna bestämmelserna om förfaranden i betaltjänstlagen. 

Ekonomiutskottet betonar vikten i att om man har försummat att lämna uppgifter som skulle ha behövts för att godkänna en ny ansökan om ett betalkonto med grundläggande funktioner, är denna försummelse en grund för att häva ramavtalet. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europarlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG förutsätter kundkännedom också medan kundförhållandet varar. Om inlåningsbanken inte får tillräckliga uppgifter av orsaker som beror på kunden är det befogat att lagstiftningen ger möjligheter att häva kundrelationen. 

Hävning av ett avtal träder enligt de allmänna principerna i kraft omedelbart. Eftersom uppsägning för kunden är ett lindrigare sätt att avsluta avtalet, kan avtalet sägas upp också när rätt att häva avtalet föreligger. 

6 d §. Jämförelsewebbplatser.

I propositionen föreslås att Finansinspektionen ska se till att det i Finland inrättas en webbplats för jämförelse av tjänsteleverantörers priser på sina betaltjänster. Betalkontodirektivet förutsätter att varje medlemsstat har minst en sådan webbplats. Betalkontodirektivet utgår från att webbplatsen kan drivas antingen av en privat eller en offentlig aktör, men en medlemsstat får också anförtro uppdraget åt en myndighet. Om det inte i Finland uppstår en webbplats som upprätthålls av en annan aktör ska Finansinspektionen enligt propositionen se till att en sådan konstrueras och upprätthålls. Användningen av webbplatsen ska vara avgiftsfri för konsumenterna. 

Ekonomiutskottet anser att modellen i propositionen där Finansinspektionen i sista hand ges ansvaret innehåller flera drag som kan göra att arrangemanget inte är optimalt, vare sig för Finansinspektionen, tjänsteleverantörerna eller konsumenterna. Sistahandsansvaret är enligt ekonomiutskottets åsikt problematiskt, eftersom det innehållsmässigt ändå innebär ett faktiskt åläggande att konstruera och upprätthålla en jämförelsewebbplats för den händelse en privat webbtjänst inte skulle uppstå eller webbplatsen inte skulle uppfylla kriterierna, med påföljden att Finansinspektionens sistahandsansvar ändå realiseras. En av Finansinspektionens uppgifter är redan nu att följa och analysera tillgången på och prissättningen av bankernas bastjänster (lagen om Finansinspektionen 878/2008 och senare ändringar, 3 §). Därför anser ekonomiutskottet att Finansinspektionen är rätt myndighet att sköta uppdraget.  

I ljuset av synpunkterna ovan anser ekonomiutskottet att det är ändamålsenligt att ge Finansinspektionen ansvaret för att se till att det finns en jämförelsewebbplats. Bestämmelsen innebär inte att uppgiften att upprätthålla den i direktivet avsedda jämförelsewebbplatsen ska ges Finansinspektionen som privilegium. Vem som helst har samma rätt att inrätta en motsvarande webbtjänst för jämförelse.  

I enlighet med propositionen ska den som konstruerar och upprätthåller webbplatsen ha rätt att ta ut ersättning för skäliga kostnader hos branschaktörerna. Ekonomiutskottet förhåller sig reserverat till bedömningen att ersättning för skäliga kostnader skulle vara ett tillräckligt eller ens effektivt incentiv för att konstruera nya jämförelsewebbplatser, eller utveckla bättre webbplatser än de existerande. Ekonomiutskottet anser att rätten till ersättning för kostnader inte heller är någon garanti för bättre parallella webbtjänster, eller att ersättningsmekanismen särskilt skulle locka till att ständigt utveckla webbtjänsten. Ändå verkar den föreslagna regleringen inte erbjuda möjligheter att förhindra missbruk av mekanismen för ersättning av kostnader. Sammantaget skulle en lagstadgad skyldighet att ersätta kostnader för detta slags arbete till en på förhand obestämd och obegränsad grupp innebära att ett verksamhetsområde (tillhandahållarna av betalkonton med grundläggande funktioner) skulle åläggas att medverka till lönsamheten inom ett annat område (upprätthållarna av webbplatserna). Utskottet anser inte att den föreslagna regleringen optimalt främjar målet att tillhandahålla näringslivet en förutsägbar, rättvis och konsekvent handlingsram.  

Därför föreslår ekonomiutskottet att lagförslagen i propositionen ändras så att den som tillhandahåller betaltjänster ska vara skyldig att ersätta Finansinspektionens kostnader för att inrätta och upprätthålla webbplatsen för jämförelse. Vem som helst kan inrätta parallella jämförelsetjänster men Finansinspektionen är den enda part som tjänsteleverantörerna är skyldiga att ersätta för skäliga kostnader förorsakade av att inrätta och upprätthålla webbplatsen. 

Ekonomiutskottet har ingenting att anmärka mot förslaget till reglering i propositionen enligt vilket tjänsteleverantörerna ska vara skyldiga att avgiftsfritt lämna prisuppgifter till dem som begär dem. 

15 a kap. Kontobytestjänst

7 §. Alternativt tvistlösningsförfarande.

Ett skrivfel korrigeras. Termen ”frivilligt” i propositionen ska vara ”alternativt”. 

18 kap. Särskilda bestämmelser om utländska kreditinstitut

6 §. Marknadsföring och avtalsvillkor samt andra förfaranden.

I samband med ekonomiutskottets utfrågning av sakkunniga har det förts fram att bestämmelserna om kontobytestjänster bör gälla också i Finland verksamma filialer till utländska kreditinstitut och betalningsinstitut och eventuella aktörer inom det fria utbudet. Likaså behöver regleringen av alternativ tvistlösning utsträckas till att gälla i Finland verksamma utländska betalningsinstitut. En enhetlig och rättvis reglering anses främja rättvisa konkurrensförutsättningar. Att utvidga tillämpningsområdet till dessa förutsätter att kapitlet om särskilda bestämmelser om utländska kreditinstitut kompletteras med en hänvisning till 15 a kap. i denna lag. 

Som en teknisk ändring föreslår ekonomiutskottet att paragrafens 1 mom. ändras i linje med utskottets tidigare ändring i samma paragraf (EkUB 17/2016 rdRP 77/2016 rd). 

2. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

3 §. Uppgifter.

Punkt 5 b ändras i linje med det ovan beskrivna ansvaret för Finansinspektionen att ordna en jämförelsewebbplats. Punkten ska tydligt visa att Finansinspektionen åläggs att inrätta och upprätthålla en jämförelsewebbplats. Bestämmelsen tar inte ställning till de tekniska eller organisatoriska arrangemang som ska till för att uppfylla Finansinspektionens åläggande. Bestämmelsen gör det möjligt att inrätta och upprätthålla en jämförelsewebbplats också externt exempelvis genom avtal, samtidigt som ansvaret finns hos Finansinspektionen. 

38 §. Ordningsavgift.

Syftet med den föreslagna regleringen är att etablera en stark rätt för kunderna att få grundläggande banktjänster. Tillgodoseendet av denna rätt behöver tryggas genom ett tillräckligt effektivt påföljdssystem. Enligt den gällande regleringen kan kunden hänskjuta sitt ärende till ett alternativt tvistlösningsorgan eller en allmän domstol. Men ett alternativt tvistlösningsorgan ger endast rekommendationer. Om alltså tjänsteleverantören inte följer rekommendationen, måste kunden föra ärendet till en allmän domstol. Ekonomiutskottet bedömer att den ekonomiska risken med domstolsbehandling och utsikterna att processen tar lång tid väsentligt påverkar kundernas möjlighet att utnyttja detta rättsmedel. Därför är det befogat att det i propositionen föreslås en ändring av Finansinspektionens behörighet.  

Men ekonomiutskottet anser likväl att det kan vara rätt komplicerat att fastställa ett skadeståndsansvar vid kontobyte och beloppet på en eventuell ersättning. Parternas rättssäkerhet anses kräva rättegång. Den i propositionen föreslagna rätten att påföra ordningsavgift skulle således ha en begränsad förebyggande effekt med beaktande särskilt av Finansinspektionens behörighet att utfärda varning också vid brott mot skadeståndsskyldighet. På dessa grunder anser ekonomiutskottet att det är motiverat att brott mot skadeståndsskyldighet inte omfattas av ordningsavgiften, genom att i paragrafens 7 punkt stryka hänvisningen till 15 a kap. 2 § om skadeståndsskyldighet i kreditinstitutslagen. 

Paragrafen bör ändras också i fråga om 8 punkten i linje med ändringarna i 6 b § i lagförslag 1. 

Övergångsbestämmelse.

Ekonomiutskottet anser att lagens övergångsbestämmelse bör preciseras genom att tillfoga en tidsmässig begränsning i fråga om en gärning eller försummelse för att 38 § 1 mom. 7 och 8 punkterna ska vara tillämpliga. 

3. Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut

2 §. Tjänster utanför tillämpningsområdet.

Hänvisningen i 1 mom. bör ändras. Hänvisningen till lagens 9 § 3 mom. bör ändras till hänvisning till lagens 9 § 2 mom.  

9 a §. Kontobytestjänst.

Ekonomiutskottet anser det befogat att precisera att kontobytestjänsten ska erbjudas uttryckligen konsumenterna. Ordet ”konsumenterna” ska fogas till bestämmelsen. 

4. Lag om ändring av betaltjänstlagen

3 kap. Ändring och avslutande av ramavtal

35 §. Tjänsteleverantörers rätt att säga upp ramavtal.

Bestämmelsen ändras i linje med ändringarna i 6 b § i lagförslag 1 genom att tillfoga ett nytt 3 mom. 

37 §. Hävning av ramavtal.

Bestämmelsen ändras i linje med ändringarna i 6 b § i lagförslag 1 genom att ändra 2 mom. och tillfoga ett nytt 4 mom. 

9 kap. Tillsyn

83 §. Tillsynsmyndigheter.

Paragrafens rubrik bör kompletteras för att bättre beskriva innehållet genom att rubriken kompletteras med ”lämnande av information”. 

5. Lag om ändring av lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (Nytt lagförslag)

3 kap. Övriga bestämmelser

12 §. Marknadsföring och avtalsvillkor samt andra förfaranden.

I linje med ändringarna i 18 kap. 6 § 1 mom. i lagförslag 1 föreslår ekonomiutskottet i sammanhanget att lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland ändras så att samma reglering utsträcks till alla aktörer som är verksamma i Finland oavsett om de är finländska eller utländska. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—4 i proposition RP 123/2016 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen godkänner ett nytt lagförslag 5. (Utskottets nya lagförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 15 kap. 6 § Utskottet föreslår en ändring och 18 kap. 6 § 1 mom., av dem 18 kap. 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag 854/2016, Slut på ändringsförslaget samt 
fogas till 15 kap. nya 6 a—6 d och 19 a § samt till lagen ett nytt 15 a kap. som följer: 
15 kap 
Förfaranden vid kundtransaktioner 
6 § 
Kunders rätt till grundläggande banktjänster 
En inlåningsbank ska på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt tillhandahålla betalkonton, betaltjänster och elektroniska identifieringstjänster för den som är lagligen bosatt i en EES-stat. En inlåningsbank som tillhandahåller betaltjänster ska tillhandahålla ett betalkonto med grundläggande funktioner i euro, tillhörande betaltjänster och elektroniska identifieringstjänster för fysiska personer som är lagligen bosatta i en EES-stat, med iakttagande av denna paragraf samt 6 a och 6 b §. När inlåningsbanken tillhandahåller ett betalkonto med grundläggande funktioner, tillhörande betaltjänster och elektroniska identifieringstjänster ska den bemöta alla kunder på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt. Med kunder avses i denna paragraf samt i 6 a och 6 b § fysiska personer som huvudsakligen handlar för ändamål som faller utanför deras närings- eller yrkesverksamhet. 
En inlåningsbank ska utan obefogat dröjsmål och senast inom tio bankdagar efter att ha tagit emot ansökan godkänna eller avslå en kunds ansökan om ett betalkonto med grundläggande funktioner. Inlåningsbanken får vägra öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner och tillhandahålla betaltjänster i anslutning till kontot endast av skäl som anges i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) och i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967). 
Kunden ska utan dröjsmål, skriftligen och avgiftsfritt underrättas om den exakta orsaken till vägran. Kunden ska dock inte underrättas ifall det skulle strida mot den nationella säkerheten, den allmänna ordningen eller mot lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Inlåningsbanken ska Utskottet föreslår en ändring ge kunden tillräcklig utredning Slut på ändringsförslaget om förfarandet för överklagande av avslagsbeslutet och om rätten att kontakta den behöriga myndigheten och det Utskottet föreslår en strykning utsedda Slut på strykningsförslaget alternativa organet för tvistlösning samt tillhandahålla relevanta kontaktuppgifter. 
En inlåningsbank ska ge kunderna avgiftsfri tillgång till lättillgänglig information och Utskottet föreslår en ändring ge tillräcklig utredning Slut på ändringsförslaget om betalkonton med grundläggande funktioner och tillhörande betaltjänster, om elektroniska identifieringstjänster samt om avgifter och nyttjandevillkor. 
En inlåningsbank ska ge allmänheten tillräcklig information om möjligheten att öppna betalkonton med grundläggande funktioner, om egenskaperna hos och villkoren för betalkonton med tillhörande betaltjänster, om elektroniska identifieringstjänster samt om de förfaranden som möjliggör anlitande av alternativa tvistlösningsförfaranden. 
6 a § 
Egenskaper hos och avgifter för konton med grundläggande funktioner 
Följande tjänster ska vara knutna till sådana betalkonton med grundläggande funktioner som tillhandahålls av en inlåningsbank: 
1) öppnande, användande och avslutande av betalkontot, 
2) insättning av medel, 
3) uttag av kontanter inom en EES-stats område, 
4) utförande av betalningstransaktioner som direktdebitering, med debetkort, genom överföringar, vid terminaler, på kreditinstitutets verksamhetsställen och via kreditinstitutets onlinetjänster. 
En inlåningsbank ska tillhandahålla tjänster som avses i 1 mom. i lika stor utsträckning som den redan tillhandahåller sådana tjänster för sina kunder som har någon annan typ av betalkonto än ett betalkonto med grundläggande funktioner. Inlåningsbanken får inte begränsa antalet transaktioner i fråga om tjänster eller elektroniska identifieringstjänster som avses i 1 mom. Om en inlåningsbank tillhandahåller sina övriga kunder tjänster som stark autentisering ska den tillhandahålla sådana tjänster också för kunder som har betalkonton med grundläggande funktioner. 
De avgifter som tas ut hos kunderna ska vara rimliga och motsvara inlåningsbankens faktiska kostnader för tjänsterna. Vid bedömningen av avgifternas rimlighet ska åtminstone beaktas den nationella inkomstnivån och de genomsnittliga avgifterna för betalkontotjänster. 
6 b § 
Ramavtal om betalkonton med grundläggande funktioner och uppsägning Utskottet föreslår en ändring samt hävning Slut på ändringsförslaget av Utskottet föreslår en ändring ram Slut på ändringsförslagetavtal 
På ramavtal om betalkonton med grundläggande funktioner tillämpas betaltjänstlagen (290/2010), om inte något annat följer av Utskottet föreslår en ändring denna paragraf Slut på ändringsförslaget.  
En inlåningsbank får säga upp ett ramavtal som avser ett betalkonto med grundläggande funktioner endast om  
Utskottet föreslår en ändring 1) Slut på ändringsförslaget det inte har förekommit några transaktioner på Utskottet föreslår en ändring kundens betalkonto Slut på ändringsförslaget under 24 månader Utskottet föreslår en ändring i följd Slut på ändringsförslaget, 
Utskottet föreslår en ändring 2) Slut på ändringsförslaget kunden inte längre är lagligen bosatt i en EES-stat. 
Utskottet föreslår en ändring Grunden för uppsägningen Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  ska delges Slut på ändringsförslaget kunden skriftligen och avgiftsfritt senast Utskottet föreslår en ändring två  Slut på ändringsförslagetmånader innan uppsägningen träder i kraft, om inte Utskottet föreslår en ändring detta Slut på ändringsförslaget skulle strida mot den nationella säkerheten eller allmänna ordningen.  
Utskottet föreslår en ändring En inlåningsbank får häva ett ramavtal om ett betalkonto med grundläggande funktioner endast om Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) kunden avsiktligt har använt betalkontot i olagligt syfte, Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring eller Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) kunden har lämnat felaktiga uppgifter eller försummat att lämna uppgifter och om korrekta uppgifter skulle ha lett till att ansökan om ett betalkonto med grundläggande funktioner skulle ha avslagits. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Om inlåningsbanken säger upp ett betalkonto med grundläggande funktioner med stöd av 2 mom. 2 eller 4 punkten, ska kunden underrättas. Om inlåningsbanken säger upp ett betalkonto med grundläggande funktioner med stöd av 2 mom. 1 eller 3 punkten, träder uppsägningen omedelbart i kraft. Slut på strykningsförslaget Inlåningsbanken ska Utskottet föreslår en ändring i sitt meddelande om uppsägning eller hävning Slut på ändringsförslaget informera kunden om förfarandet för överklagande av Utskottet föreslår en ändring uppsägningen eller hävningen Slut på ändringsförslaget och om Utskottet föreslår en ändring kundens Slut på ändringsförslaget rätt att kontakta den behöriga myndigheten och det Utskottet föreslår en strykning utsedda Slut på strykningsförslaget alternativa organet för tvistlösning samt tillhandahålla relevanta kontaktuppgifter. 
6 c § 
Rapportering om betalkonton med grundläggande funktioner 
En inlåningsbank ska underrätta Finansinspektionen om huruvida den tillhandahåller sådana betalkonton med grundläggande funktioner som avses i 6 och 6 a § samt om antalet öppnade betalkonton med grundläggande funktioner och om antalet avslag på ansökningar som avser sådana konton. 
6 d § 
Jämförelsewebbplatser 
I lagen om Finansinspektionen föreskrivs om Finansinspektionens skyldighet att upprätthålla en webbplats för jämförelse av tjänsteleverantörers priser på sina betaltjänster. 
På den jämförelsewebbplats som avses i 1 mom. ska det finnas åtminstone  
1) jämförelseuppgifter för de mest representativa tjänster som är knutna till betalkonton, 
2) uppgifter om huruvida de medel som finns på ett betalkonto omfattas av insättningsgarantier enligt lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014). 
Jämförelsewebbplatsen ska vara oberoende och ge exakt, uppdaterad och tillräckligt täckande information om betaltjänsterna och prissättningen av dem. Finansinspektionen upprätthåller på sina webbsidor en förteckning över jämförelsewebbplatser enligt denna paragraf. 
Utskottet föreslår en ändring Finansinspektionen kan som d Slut på ändringsförslageten som upprätthåller en jämförelsewebbplats hos tjänsteleverantörerna ta ut rimliga kostnader Utskottet föreslår en ändring för att inrätta och upprätthålla webbplatsen Slut på ändringsförslaget. Användningen av webbplatsen ska vara avgiftsfri för konsumenterna. 
19 a § 
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om betalkonton med grundläggande funktioner enligt 6 och 6 a § samt om kontonas egenskaper och de tjänster som tillhandahålls, om rapportering om betalkonton med grundläggande funktioner enligt 6 c § samt om jämförelsewebbplatsens information och egenskaper enligt 6 d § 2 och 3 mom. 
AVDELNING IV 
KUNDSKYDD OCH FÖRFARANDEN VID KUNDTRANSAKTIONER 
15 a kap 
Kontobytestjänst 
1 § 
Skyldighet att tillhandahålla kontobytestjänster 
Ett kreditinstitut ska tillhandahålla konsumenterna kontobytestjänster. 
2 § 
Information om kontobytestjänsten, avgifter och skadeståndsskyldighet 
Ett kreditinstitut ska ge konsumenterna tillgång till information om åtminstone 
1) uppgifterna för dem som deltar i genomförandet av kontobytestjänsten, 
2) tidtabellen för genomförandet, 
3) de avgifter som debiteras, 
4) information som konsumenterna ombes lämna, 
5) tvistlösningsförfarandet. 
Kreditinstitutet ska göra information som avses i 1 mom. tillgänglig avgiftsfritt på papper eller på ett annat varaktigt medium i alla de av kreditinstitutets lokaler som är tillgängliga för konsumenter och på sina webbsidor. 
Konsumenterna ska avgiftsfritt från det överförande och mottagande kreditinstitutet få uppgifter om befintliga permanenta uppdrag, direktdebiteringar, direktbetalningsfullmakter och elektroniska fakturor. Ett överförande kreditinstitut får inte debitera ett mottagande kreditinstitut eller en konsument för information som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten eller för avslutande av ett konto. Debiteringen för andra tjänster som anknyter till kontobytestjänsten ska vara rimlig och motsvara kreditinstitutets kostnader. 
Ett kreditinstitut ska utan dröjsmål ersätta ekonomisk skada som orsakas konsumenten och som direkt beror på att kreditinstitutet försummar sina skyldigheter i anslutning till en kontobytestjänst enligt detta kapitel. Skadeståndsskyldighet föreligger dock inte om kreditinstitutet kan åberopa osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som det inte skulle ha kunnat inverka på och vars konsekvenser hade varit omöjliga att undvika ens med iakttagande av yttersta omsorg. 
3 § 
Det mottagande kreditinstitutets skyldigheter 
Det mottagande kreditinstitutet ska inom två bankdagar efter att ha mottagit konsumentens fullmakt be det överförande kreditinstitutet att 
1) till det mottagande kreditinstitutet och på begäran till konsumenten överlämna en förteckning över permanenta uppdrag som är i kraft, över direktdebiteringsfullmakter, direktbetalningsfullmakter och elektroniska fakturor samt om upprepade inkommande överföringar, elektroniska fakturor, direktdebiteringar och direktbetalningar från konto under de senaste 13 månaderna, 
2) upphöra med att godkänna direktdebiteringar, inkommande överföringar och elektroniska fakturor, 
3) annullera permanenta uppdrag och direktbetalningsfullmakter, 
4) överföra kontosaldot till ett konto som förvaltas av det mottagande kreditinstitutet, 
5) avsluta kontot och tillhörande betalningsinstrument hos det överförande kreditinstitutet. 
Det mottagande kreditinstitutet ska ge det överförande kreditinstitutet tillräcklig information om konsumentens konton som förvaltas av det mottagande kreditinstitutet och om konsumentens elektroniska fakturaadress, för överföring av elektroniska fakturor och kontosaldot enligt 1 mom. 4 punkten. 
Det mottagande kreditinstitutet ska inom fem bankdagar från att ha fått den information som avses i 1 mom. 
1) vidta åtgärder för att genomföra permanenta uppdrag, direktdebiteringar och direktbetalningar, ta emot elektroniska fakturor samt genomföra och ta emot dem enligt fullmakt, 
2) informera konsumenten om tekniska och affärsmässiga krav som gäller kontobytestjänster och direktdebitering i euro samt om de rättigheter som avses i artikel 5.3 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 om ändring av förordning (EG) nr 924/2009, 
3) ge dem som gör upprepade överföringar och direktdebiterar information om det betalkonto som det mottagande kreditinstitutet förvaltar samt informera fakturerare som fakturerar elektroniskt om elektroniska fakturaadresser och sända dem en kopia av fullmakten, 
4) ge dem som direktdebiterar och fakturerar elektroniskt information om det datum från och med vilket direktdebiteringar får göras från ett betalkonto som det mottagande kreditinstitutet förvaltar och det datum då elektroniska fakturor tas emot på det mottagande kreditinstitutets elektroniska fakturaadress. 
Den utsatta dag som anges i den fullmakt som konsumenten utfärdat och åtgärder börjar vidtas i fråga om de permanenta uppdrag, direktdebiteringar, direktbetalningar och elektroniska fakturor som avses i 3 mom. 1 punkten, får infalla tidigast sex bankdagar efter den dag då det mottagande kreditinstitutet får den information som avses i 1 mom. 1 punkten. 
Om konsumenten själv översänder den information som avses i 3 mom. 3 och 4 punkten till betalarna samt till dem som direktdebiterar och fakturerar elektroniskt, ska det mottagande kreditinstitutet inom den tid som nämns i 3 mom. sända konsumenten ett standardbrev med detaljerade uppgifter om betalkontot, elektroniska fakturaadressen och den utsatta dag som anges i fullmakten. 
4 § 
Det överförande kreditinstitutets skyldigheter 
Det överförande kreditinstitutet ska inom fem bankdagar överföra den information som avses i 3 § och utföra åtgärderna den utsatta dag som anges i den fullmakt som konsumenten utfärdat. 
Användningen av de till kontot anslutna betalningsinstrumenten får inte blockeras före den utsatta dag som nämns i den fullmakt som konsumenten utfärdat. Om det på grund av konsumentens obetalda förbindelser inte är möjligt att avsluta betalkontot, ska konsumenten utan obefogat dröjsmål underrättas om detta. 
5 § 
Gränsöverskridande kontobytestjänster 
Det överförande kreditinstitutet ska på begäran av en konsument 
1) avgiftsfritt ge konsumenten information som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten, 
2) överföra ett positivt saldo till ett konto som förvaltas av den mottagande tjänsteleverantören, 
3) avsluta ett betalkonto. 
Den dag som satts ut av konsumenten för åtgärder som avses i 1 mom. får infalla tidigast sex bankdagar efter den dag då det överförande kreditinstitutet får begäran. Om det på grund av konsumentens obetalda förbindelser inte är möjligt att avsluta betalkontot ska konsumenten utan obefogat dröjsmål underrättas om detta. 
6 § 
Rapportering om kontobytestjänst 
Ett kreditinstitut ska underrätta Finansinspektionen om antalet inom kontobytestjänsten överförda konton och avslagna ansökningar om överföring. 
7 § 
Alternativt tvistlösningsförfarande 
Kreditinstituten ska säkerställa att enskilda meningsskiljaktigheter mellan konsumenter och kreditinstitut om jämförbarheten och öppenheten gällande avgifter för tjänster, om konton med grundläggande funktioner eller tillhörande tjänster, om elektroniska identifieringstjänster och om kontobytestjänster kan hänskjutas till ett oavhängigt organ som ger rekommendationer till avgöranden. Organets stadgar ska trygga en opartisk, öppen, effektiv och rättvis behandling av meningsskiljaktigheter. 
Inlåningsbankerna ska informera konsumenterna om förfarandet för att till ett Utskottet föreslår en ändring alternativt Slut på ändringsförslaget tvistlösningsorgan hänskjuta bankens beslut att avslå ansökningar om betalkonton med grundläggande funktioner eller om uppsägning Utskottet föreslår en ändring eller hävning Slut på ändringsförslaget av sådana betalkonton. 
8 § 
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om rapportering enligt 6 § om en kontobytestjänst. 
18 kap.(Nytt) 
Särskilda bestämmelser om utländska kreditinstitut 
6 § 
Marknadsföring och avtalsvillkor samt andra förfaranden 
På utländska kreditinstituts filialer och på utländska kreditinstitut som inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster tillhandahåller i 5 kap. 1 § avsedda tjänster i Finland ska, om inte något annat följer av lag, tillämpas 1 kap. Utskottet föreslår en ändring 9 §, Slut på ändringsförslaget 15 kap. 1—3, 5—12 och 12 a § Utskottet föreslår en ändring samt 15 a kap. 1—7 § Slut på ändringsförslaget. På ovan avsedda kreditinstitut som tillhandahåller tjänster inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster, tillämpas dock inte punkt 1 led a, d och g—i i bilaga III till direktivet om bostadskrediter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 2 mom. 1 punkten och 38 § 1 mom. 6 punkten, sådana de lyder, 4 § 2 mom. 1 punkten i lag 611/2014 och 38 § 1 mom. 6 punkten, i lag 1198/2014, samt 
fogas till 3 § 3 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1360/2010, 194/2011, 170/2014 och 611/2014, nya 5 a—5 c punkter, till 38 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 170/2014 och 1198/2014, nya 7 och 8 punkter och till lagen en ny 50 Utskottet föreslår en ändring j  Slut på ändringsförslaget§ som följer: 
3 § 
Uppgifter 
Dessutom ska Finansinspektionen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 a) delta i upprättandet av en förteckning över de mest representativa tjänster som är knutna till ett betalkonto och över standardiserade begrepp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, nedan betalkontodirektivet, samt publicera den slutliga förteckningen med iakttagande av artikel 3 i det direktivet, 
5 b) Utskottet föreslår en ändring tillhandahålla Slut på ändringsförslaget en i kreditinstitutslagen (610/2014) avsedd webbplats för jämförelser av tjänsteleverantörernas priser på sina betaltjänster, 
5 c) ge kommissionen information för utvärdering i enlighet med betalkontodirektivet med iakttagande av 27 artikeln i det direktivet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Tillsynsobjekt 
Med tillsynsobjekt avses i denna lag sammanslutningar och inrättningar enligt 2—4 mom. 
Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag 
1) kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
38 § 
Ordningsavgift 
Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) försummar eller bryter mot skyldigheten att betala EU:s stabiliseringsavgift enligt 4 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet eller mot skyldigheten att betala insättningsgarantiavgift enligt 5 kap. i den lagen, 
7) försummar eller bryter mot skyldigheten att tillhandahålla en kontobytestjänst enligt 15 a kap. 1 § i kreditinstitutslagen eller 9 a § i lagen om betalningsinstitut eller Utskottet föreslår en strykning skadeståndsskyldigheten enligt 15 a kap. 2 §, Slut på strykningsförslaget den mottagande tjänsteleverantörens skyldigheter enligt 15 a kap. 3 §, den överförande tjänsteleverantörens skyldigheter enligt 15 a kap. 4 § eller den överförande tjänsteleverantörens skyldigheter enligt 15 a kap. 5 § i kreditinstitutslagen, 
8) försummar eller bryter mot skyldigheten att tillhandahålla betalkonton med grundläggande funktioner enligt 15 kap. 6 §, skyldigheter i fråga om egenskaper hos betalkonton med grundläggande funktioner eller tillhandahållande av tjänster enligt 15 kap. 6 a § eller sådana skyldigheter vid uppsägning Utskottet föreslår en ändring eller hävning Slut på ändringsförslaget av betalkonton med grundläggande funktioner som avses i 15 kap. 6 b § i kreditinstitutslagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
50 Utskottet föreslår en ändring j Slut på ändringsförslaget § 
Verksamhet som myndighet enligt betalkontodirektivet 
Finansinspektionen är den behöriga myndighet som avses i artikel 21 och den kontaktpunkt som avses i artikel 22 i betalkontodirektivet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Bestämmelser om ikraftträdandet av 3 § 3 mom., 5 a och 5 b punkten utfärdas dock genom förordning av statsrådet. 
Bestämmelserna i 38 § 1 mom. 7 och 8 punkten får tillämpas Utskottet föreslår en ändring på en gärning eller försummelse som har begåtts Slut på ändringsförslaget när sex månader har förflutit från ikraftträdandet av denna lagUtskottet föreslår en ändring , eller därefter Slut på ändringsförslaget
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 2 § 1 mom. och 9 §, sådana de lyder, 2 § 1 mom. delvis ändrat i lag 612/2014 och 9 § delvis ändrad i lag 899/2011, samt 
fogas till lagen nya 9 a och 41 c § som följer: 
2 § 
Tjänster utanför tillämpningsområdet 
Denna lag ska, med undantag för kontobytestjänster enligt 9 § 1 mom. 1 punkten och Utskottet föreslår en ändring 2  Slut på ändringsförslagetmom., inte tillämpas på tjänster som tillhandahålls av 
1) kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (610/2014), 
2) Statskontoret eller andra statliga myndigheter, landskapet Åland, kommunerna, samkommunerna eller andra regionala och lokala myndigheter, 
3) Folkpensionsanstalten eller andra självständiga offentligrättsliga inrättningar, 
4) Europeiska centralbanken, Finlands Bank eller någon annan nationell centralbank, 
5) företag som har beviljats koncession enligt lagen om posttjänster (313/2001), 
6) bolag enligt lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) eller av bolag enligt lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 § 
Tillåten affärsverksamhet 
Utöver betaltjänster som nämns i auktorisationen får ett betalningsinstitut 
1) tillhandahålla valutaväxling, kontobytestjänster enligt 15 a kap. i kreditinstitutslagen samt andra motsvarande funktionella tilläggstjänster eller tilläggstjänster som har ett nära samband med betaltjänster, samt 
2) upprätthålla och tillhandahålla betalningssystem. 
Betalningsinstitutet får bedriva också annan affärsverksamhet, om inte annat följer av 19 § 2 mom. När betalningsinstitutet tillhandahåller en kontobytestjänst enligt 1 mom. ska på det tillämpas 15 a kap. 2—7 § i kreditinstitutslagen. 
Betalningsinstitutet får tillhandahålla endast sådana betalkonton som används uteslutande för genomförande av betalningstransaktioner. De medel som betalningsinstitutet tar emot från betaltjänstanvändarna är inte sådana insättningar eller andra återbetalbara medel som avses i kreditinstitutslagen. 
När betalningsinstitutet tillhandahåller betalkonton och betaltjänster ska det bemöta sina kunder på ett icke-diskriminerande och jämlikt sätt med iakttagande av 15 kap. 6 § i kreditinstitutslagen. 
9 a § 
Kontobytestjänst 
Ett betalningsinstitut som tillhandahåller Utskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslaget betalkonton ska tillhandahålla Utskottet föreslår en ändring konsumenter Slut på ändringsförslaget en kontobytestjänst och i enlighet med 15 a kap. 2—7 § i kreditinstitutslagen rapportera om saken till Finansinspektionen. 
6 kap 
Förfaranden 
41 c § 
Avgörande av vissa tvister 
På enskilda meningsskiljaktigheter om jämförbarheten och öppenheten gällande avgifter för ett betalningsinstituts tjänster, konton med grundläggande funktioner eller tillhörande tjänster, elektroniska identifieringstjänster och kontobytestjänster ska 15 a kap. 7 § i kreditinstitutslagen tillämpas. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av betaltjänstlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i betaltjänstlagen (290/2010) rubriken för 12 §, Utskottet föreslår en ändring 37 § 2 mom.  Slut på ändringsförslagetsamt 83 § och 84 §, Utskottet föreslår en ändring av dem 37 § 2 mom. sådant det lyder 631/2014 och 84 § Slut på ändringsförslaget i lag 770/2012, samt 
fogas till 9 § ett nytt 2 mom., till 12 § ett nytt 2 mom., till lagen nya 17 a och 17 b § samt en ny mellanrubrik före dem, Utskottet föreslår en ändring till 35 § ett nytt 3 mom., till 37 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 631/2014,ett nytt 4 mom.  Slut på ändringsförslagetsom följer: 
9 § 
Allmän bestämmelse om information och underrättelser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Tjänsteleverantören ska i sin avtalsinformation, kommersiella information och marknadsföringsinformation till konsumenter använda de standardiserade begreppen i den förteckning som avses i 3 § 3 mom. 5 a punkten i lagen om Finansinspektionen (878/2008). I samband med tjänster får marknadsföringsbeteckningar användas, om de standardiserade begrepp som motsvarar dessa individualiseras klart.  
12 § 
Information om betaltjänster och betalkonton 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När ett betalkonto ingår i ett samerbjudande som omfattar sådana andra produkter eller tjänster som inte hör ihop med kontot, ska konsumenten informeras om huruvida kontot kan fås separat. Om betalkontot kan fås separat ska dessutom kostnaderna specificeras i fråga om alla sådana produkter eller tjänster som ingår i samerbjudandet och som kan fås separat. 
Tjänsteleverantörers särskilda skyldigheter att informera konsumenter om kostnaderna för ett betalkonto 
17 a § 
Dokument med avgiftsinformation samt ordlista 
En tjänsteleverantör som ingår avtal om ett betalkonto med en konsument ska i god tid innan avtalet ingås ge konsumenten ett separat kortfattat dokument i skriftlig form eller på något annat bestående sätt med de standardiserade begreppen i den förteckningen som avses i 3 § 3 mom. 5 a punkten i lagen om Finansinspektionen och, om dessa tjänster tillhandahålls av tjänsteleverantören, de avgifter som tas ut för respektive tjänst. Om tjänster som är knutna till ett betalkonto ingår i ett samerbjudande ska dokumentet med avgiftsinformation innehålla uppgifter om den sammanlagda avgiften för samerbjudandet, vilka och hur många tjänster som ingår i samerbjudandet samt om tilläggsavgiften för det antal tjänster som överskrider det antal tjänster som den sammanlagda avgiften täcker. Informationen i dokumentet ska anges i betalkontots valuta eller i någon annan EES-stats valuta enligt avtal mellan parterna. I fråga om tjänster får sekundärt, vid sidan av beteckningar enligt de standardiserade begreppen, marknadsföringsbeteckningar användas.  
Dokumentet ska rubriceras så att det utgör ett dokument med avgiftsinformation och det ska individualiseras genom en symbol som placeras bredvid rubriken och som är standardiserad inom EES-staterna. I dokumentet ska nämnas att det innehåller avgifter för betalkontots mest representativa tjänster och att fullständig förhands- och avtalsinformation för alla tjänster finns i andra dokument. 
Tjänsteleverantören ska alltid hålla dokumentet samt en ordlista som gäller de standardiserade begrepp och de tillhörande definitioner som avses i 1 mom. lätt tillgängliga för konsumenterna i sina lokaler och sina eventuella webbplatser, samt på begäran av en konsument tillhandahålla dem avgiftsfritt skriftligen eller på något annat varaktigt sätt. 
17 b § 
Specifikation av avgifter 
Tjänsteleverantören ska minst en gång per år avgiftsfritt förse konsumenterna med en specifikation, på ett varaktigt medium och på konsumentens begäran skriftligt, av alla de avgifter som debiterats för tjänster som är knutna till ett betalkonto och av eventuella räntor på betalkontot. I specifikationen ska de standardiserade begreppen i den förteckning som avses i 3 § 3 mom. 5 a punkten i lagen om Finansinspektionen användas. Informationen i specifikationen ska anges i betalkontots valuta eller i någon annan EES-stats valuta som parterna avtalat om. I fråga om tjänster får, vid sidan av beteckningar enligt de standardiserade begreppen, marknadsföringsbeteckningar användas.  
Specifikationen ska rubriceras så att den utgör en specifikation av avgifter och den ska individualiseras genom en symbol som placeras bredvid rubriken och som är standardiserad inom EES-staterna. 
I avgiftsspecifikationen ska nämnas åtminstone 
1) den enhetsavgift som tagits ut för varje tjänst och det antal tillfällen när tjänsten nyttjades samt i fråga om tjänster ett samerbjudande, den sammanlagda avgift som tas ut för samerbjudandet samt antalet gånger som den sammanlagda avgiften tagits ut och den tilläggsavgift som tagits ut för det antal tjänster som överskrider det antal tjänster som den sammanlagda avgiften täcker, 
2) det sammanlagda beloppet av de avgifter som tagits ut för respektive tjänst, respektive samerbjudande av tjänster och för det antal tjänster som överskrider det antal tjänster som den sammanlagda avgiften täcker, 
3) räntesatsen för en eventuell kontokredit och det sammanlagda beloppet av den ränta som tagits ut, 
4) räntesatsen för en eventuell inlåningsränta och det sammanlagda beloppet av den upplupna räntan, 
5) det sammanlagda beloppet av de avgifter som har tagits ut för alla tillhandahållna tjänster. 
35 § 
Utskottet föreslår en ändring Tjänsteleverantörers rätt att säga upp ramavtal Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring När ett ramavtal sägs upp ska det dessutom beaktas vad som föreskrivs i 15 kap. 6 och 6 b § i kreditinstitutslagen (610/2014) om kunders rätt till grundläggande banktjänster och om uppsägning av ramavtal om betalkonto med grundläggande funktioner. (Nytt 3 mom.) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 37 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Hävning av ramavtal Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Tjänsteleverantören har rätt att häva ett ramavtal, om tjänsteleverantören väsentligt har brutit mot sina förpliktelser enligt avtalet. (Nytt 2 mom.) Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring När ett ramavtal hävs ska det dessutom beaktas vad som föreskrivs i 15 kap. 6 och 6 b § i kreditinstitutslagen (610/2014) om kunders rätt till grundläggande banktjänster och om hävning av ramavtal om betalkonto med grundläggande funktioner. (Nytt 4 mom.) Slut på ändringsförslaget 
83 § 
Tillsynsmyndigheter Utskottet föreslår en ändring och lämnande av information Slut på ändringsförslaget 
Finansinspektionen övervakar att denna lag efterlevs när det gäller dess tillsynsobjekt. Också konsumentombudsmannen övervakar att lagen iakttas om betaltjänstanvändaren är en konsument. 
Finansinspektionen och konsumentombudsmannen ska ha ett ändamålsenligt samarbete. När de utför sina tillsynsuppgifter ska de vid behov samarbeta med Kommunikationsverket. 
Tillsynsmyndigheterna ska när de utför uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, ha ett ändamålsenligt samarbete med utländska EES-tillsynsmyndigheter, med iakttagande av artiklarna 22 och 23 i det direktivet. Finansinspektionen är den kontaktpunkt som avses i artikel 22 i det direktivet. 
Tjänsteleverantörerna är skyldiga att till tillsynsmyndigheten överlämna de handlingar som gäller betaltjänster och som behövs för tillsynen. Tjänsteleverantörerna ska också utan dröjsmål, till de webbplatser som avses i 3 § 3 mom. 5 b punkten i lagen om Finansinspektionen och i 15 kap. 6 d § i kreditinstitutslagen, lämna uppgifter om sina betaltjänster och prissättningen av dem samt om eventuella ändringar. 
84 § 
Fullgörande av Finansinspektionens tillsynsuppgifter 
Bestämmelser om hur Finansinspektionen ska fullgöra sina tillsynsuppgifter, om dess rätt att bestämma om påföljder och om överklagande av Finansinspektionens beslut finns i lagen om Finansinspektionen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft 20 . 
Bestämmelser om ikraftträdandet av 9 § 2 mom., 17 a och 17 b § utfärdas dock genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

Utskottets nya lagförslag

5. Utskottet föreslår en ändring Lag Slut på ändringsförslaget Utskottet föreslår en ändring om ändring av lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland Slut på ändringsförslaget 

Utskottet föreslår en ändring I enlighet med riksdagens beslut Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring ändras i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010) 12 §, sådan den lyder i lag 900/2011, som följer Slut på ändringsförslaget
3 kap. 
Övriga bestämmelser 
12 § 
Marknadsföring och avtalsvillkor samt andra förfaranden 
På utländska betalningsinstituts filialer och på utländska betalningsinstitut som annars i Finland tillhandahåller betaltjänster ska Utskottet föreslår en ändring 9 a, 32—36, Slut på ändringsförslaget 36 a Utskottet föreslår en ändring och 41 c Slut på ändringsförslaget § i lagen om betalningsinstitut tilllämpas, om inte annat följer av någon annan lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 26.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen saf 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Mika Lintilä cent (delvis) 
 
medlem 
Markus Lohi cent (delvis) 
 
medlem 
Martti Mölsä saf 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst (delvis) 
 
medlem 
Antero Vartia gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.