Senast publicerat 31-08-2021 13:36

Betänkande EkUB 24/2020 rd RP 121/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den (RP 121/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringssekreterare Sirpa Sillstén 
    arbets- och näringsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Helsingfors stads räddningsverk
  • Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
  • Kemiindustrin KI rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och att lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (kemikaliesäkerhetslagen), lagen om marknadskontroll av vissa produkter (marknadskontrollagen) och lagen om tryckbärande anordningar ändras. 

De föreslagna ändringarna är författningstekniska. Inga ändringar föreslås i gällande produktsäkerhetskrav för aerosoler och inga nya krav ställs. 

De bestämmelser om produktkrav i kemikaliesäkerhetslagen som gäller aerosoler föreslås bli upphävda. Enligt förslaget ska bestämmelserna om säkerhet i samband med industriell hantering, upplagring och förvaring av aerosoler fortfarande finnas kvar i kemikaliesäkerhetslagen. Den gällande aerosolförordningen upphävs genom den föreslagna lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler. 

Bestämmelser om produktkrav för aerosoler ska utfärdas genom lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler och den förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av den. I den nya förordningen tas det i stället för detaljerade tekniska krav in hänvisningar till bilagan till det så kallade aerosoldirektivet, där det aktuella tekniska kravet finns beskrivet. På så sätt förblir de detaljerade tekniska produktkrav för aerosoler som aerosoldirektivet kräver utan avbrott en del av den nationella lagstiftningen. 

Genom propositionen förenhetligas bestämmelserna om tillsyn. Följaktligen föreslås bestämmelserna om aerosoler bli fogade till tillämpningsområdet för marknadskontrollagen. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionens huvudsakliga innehåll.

I propositionen föreslås en teknisk revidering av lagstiftningen om aerosoler. Produktsäkerhetskraven kommer att ingå i en helt ny lag om aerosolers överensstämmelse med kraven och i en förordning som utfärdas med stöd av den. I kemikaliesäkerhetslagen upphävs därför de produktsäkerhetsbestämmelser som gäller aerosoler, men bestämmelserna om säkerhet vid industriell hantering, upplagring och förvaring kommer att finnas kvar. 

Reformen handlar om att göra de gällande bestämmelserna mer konsekventa och tydliga och om att anpassa dem till grundlagsutskottets ståndpunkter om lämplig författningsnivå. Reformen innebär inga ändringar i de gällande produktsäkerhetskraven, och inga nya krav införs. 

Ekonomiutskottet anser att den föreslagna lagstiftningen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker den utan ändringar, men med följande anmärkningar. 

Bakgrunden till definitionerna.

Ekonomiutskottet konstaterar att aerosoler i propositionen definieras på samma sätt som i aerosoldirektivet och i den nationella genomförandeakten, det vill säga aerosolförordningen: med aerosol avses en behållare avsedd för engångsbruk som innehåller ett ämne och är försedd med en tömningsanläggning, genom vilken innehållet kan släppas ut som en suspension av fasta eller flytande partiklar i olika former. De föreslagna kraven grundar sig på direktivet och gäller inte bara behållare eller bara innehåll, utan engångsbehållare, dess innehåll och tömningsanläggning samt alla dessa tillsammans. 

Ekonomiutskottet anser att det vara klarlagt att definitionerna inte behöver ändras i det här sammanhanget, eftersom syftet är att i första hand avhjälpa bristerna i författningsstrukturen. Dessutom bör det noteras att EU:s aerosoldirektiv genomförs genom den föreslagna lagen. I de nationella genomförandeakterna är det motiverat att använda samma begrepp som i direktivet för att skyldigheterna enligt direktivet entydigt ska överföras till de nationella författningarna och för att direktivets syfte ska uppnås så exakt som möjligt. 

Aerosollagstiftningens förhållande till lagstiftningen om tryckbärande anordningar.

Regleringen tar hänsyn till att det också finns aerosoler på marknaden där både den aktiva substansen och drivmedlet är ofarliga ämnen. Då ingår de inte i kemikaliesäkerhetslagens tillämpningsområde. Det är bara några av bestämmelserna i lagen om tryckbärande anordningar som lämpar sig för aerosolbehållare. Följaktligen behövs det en separat lag om aerosolers överensstämmelse med kraven. 

Vid utfrågningen av sakkunniga kom det fram att myndigheterna har divergerande uppfattningar om definitionerna inom den föreslagna lagstiftningen. Utskottet bedömer att de föreslagna förtydligandena av bestämmelserna och motiveringen i propositionen kommer att medverka till minskade skillnader. Enligt uppgift till ekonomiutskottet bedöms reformen inte ha någon större inverkan på de företag och andra aktörer som producerar eller hanterar aerosoler, farliga ämnen eller tryckbärande anordningar utom i det avseendet att lagstiftningen förtydligas och preciseras. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—4 i proposition RP 121/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 13.10.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd (delvis) 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.