Betänkande
EkUB
25
2018 rd
Ekonomiutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag (RP 238/2018 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Jyrki
Jauhiainen
justitieministeriet
jurist
Mika
Paasikallio
Patent- och registerstyrelsen
expert
Hannu
Ylänen
Finlands näringsliv rf
jurist
Antti
Turunen
Centralhandelskammaren
chef för lagstiftningsärenden
Tiina
Toivonen
Företagarna i Finland rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Skatteförvaltningen.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår ändringar i aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag och lagen om andelslag. Det föreslås att kravet på att privata aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 2 500 euro stryks och att kravet på ett lika stort kapital för bostadsaktiebolag och skyldigheten för andelslag att ha en reservfond till samma belopp slopas. 
Syftet med förslaget är att underlätta yrkesutövning och annan mikroföretagsverksamhet och småföretagsverksamhet utan personligt ansvar. Förslaget gör det lättare att använda ett privat aktiebolag i synnerhet när nya mikroföretag bildas samt stärker också annars förutsättningarna för företagsverksamhet. Det är också förenligt med avregleringsmålet. Genom de föreslagna lagarna underlättas också bolagens digitala rapportering och automatiseringen av registreringen. 
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Propositionens huvudsakliga innehåll.
Regeringen föreslår att man slopar minimikapitalkravet för privata aktiebolag, kapitalkravet för bostadsaktiebolag och skyldigheten för andelslag att ha en reservfond. Syftet är att det ska bli lättare att använda privata aktiebolag i småskalig och ny företagsverksamhet. Man vill också främja digitaliseringen när det gäller registerpraxis. Ekonomiutskottet anser att propositionen behövs och tillstyrker den utan ändringar. 
Minimikapitalkravet slopas.
Ekonomiutskottet anser att det gällande minimikapitalkravet (2 500 euro) de facto saknar betydelse med avseende på borgenärsskyddet. Ett aktiebolag ska ha bestämmande inflytande över sitt kapital vid tidpunkten för registreringen, men kapitalet kan överföras från bolaget genast efter registreringen. Kapitalkravet kan i vissa fall ge den felaktiga uppfattningen att bolaget faktiskt alltid har en buffert av minst denna storlek att tillgå. När man beaktar den allmänna kostnadsnivån i Finland måste beloppet också betraktas som litet. I realiteten är beloppet helt marginellt med avseende på borgenärsskyddet, också i det fallet att ett bolag faktiskt skulle ha tillgång till detta belopp. 
För aktiebolag gäller ett stort antal skyldigheter vars syfte är att beskriva och offentliggöra information om ett bolags ekonomiska ställning. Aktuella bokslutsuppgifter och andra öppenhetskrav, förutsättningarna för utdelning samt ledningens och delägarnas ansvar är med avseende på borgenärsskyddet viktigare än ett minimikapitalkrav. 
Uppgifter som ska anmälas till registret.
Regeringen föreslår inga ändringar i de övriga förutsättningarna för registeranmälningar. Slopandet av kapitalkravet påverkar registreringsförfarandet på så sätt att det blir enklare att göra en anmälan. 
Allmänna synpunkter.
Regeringen föreslår inga ändringar av den gällande skyldigheten att anmäla förlust av eget kapital för de bolag för vilka det ursprungligen ställts ett krav på minimikapital. 
Den föreslagna ändringen av kapitalkravet för bostadsaktiebolag grundar sig på motsvarande krav för aktiebolag. Ekonomiutskottet konstaterar att skyddet för köpare av aktier i bostadsaktiebolag bygger på det så kallade RS-systemet och på lagstiftningen om bostadsköp. Fonderingsskyldigheten för andelslag behöver för sin del slopas för att olika företagsformer ska behandlas jämlikt. 
Ekonomiutskottet välkomnar att man inom en nära framtid också kommer att göra en mer övergripande granskning av skyddet för aktiebolags borgenärer än i det nu aktuella förslaget. Det är viktigt att då också bedöma om bestämmelserna om förfarandet vid upplösning av bolag är ändamålsenliga samt undersöka förutsättningarna för att underlätta upplösning. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ekonomiutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 238/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 10.1.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Martti
Mölsä
blå
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Harry
Harkimo
liik
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Laura
Huhtasaari
saf
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Lea
Mäkipää
blå
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Antero
Vartia
gröna
ersättare
Lasse
Hautala
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Teija
Miller.
Senast publicerat 14.1.2019 15:18