Senast publicerat 08-05-2021 12:40

Betänkande EkUB 25/2018 rd RP 238/2018 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag (RP 238/2018 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Jyrki Jauhiainen 
  justitieministeriet
 • jurist Mika Paasikallio 
  Patent- och registerstyrelsen
 • expert Hannu Ylänen 
  Finlands näringsliv rf
 • jurist Antti Turunen 
  Centralhandelskammaren
 • chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen 
  Företagarna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Skatteförvaltningen.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag och lagen om andelslag. Det föreslås att kravet på att privata aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 2 500 euro stryks och att kravet på ett lika stort kapital för bostadsaktiebolag och skyldigheten för andelslag att ha en reservfond till samma belopp slopas. 

Syftet med förslaget är att underlätta yrkesutövning och annan mikroföretagsverksamhet och småföretagsverksamhet utan personligt ansvar. Förslaget gör det lättare att använda ett privat aktiebolag i synnerhet när nya mikroföretag bildas samt stärker också i övrigt förutsättningarna för företagsverksamhet. Det är också förenligt med avregleringsmålet. Genom de föreslagna lagarna underlättas också bolagens digitala rapportering och automatiseringen av registreringen. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionens huvudsakliga innehåll.

Regeringen föreslår att man slopar minimikapitalkravet för privata aktiebolag, kapitalkravet för bostadsaktiebolag och skyldigheten för andelslag att ha en reservfond. Syftet är att det ska bli lättare att använda privata aktiebolag i småskalig och ny företagsverksamhet. Man vill också främja digitaliseringen när det gäller registerpraxis. Ekonomiutskottet anser att propositionen behövs och tillstyrker den utan ändringar. 

Minimikapitalkravet slopas.

Ekonomiutskottet anser att det gällande minimikapitalkravet (2 500 euro) de facto saknar betydelse med avseende på borgenärsskyddet. Ett aktiebolag ska ha bestämmande inflytande över sitt kapital vid tidpunkten för registreringen, men kapitalet kan överföras från bolaget genast efter registreringen. Kapitalkravet kan i vissa fall ge den felaktiga uppfattningen att bolaget faktiskt alltid har en buffert av minst denna storlek att tillgå. När man beaktar den allmänna kostnadsnivån i Finland måste beloppet också betraktas som litet. I realiteten är beloppet helt marginellt med avseende på borgenärsskyddet, också i det fallet att ett bolag faktiskt skulle ha tillgång till detta belopp. 

För aktiebolag gäller ett stort antal skyldigheter vars syfte är att beskriva och offentliggöra information om ett bolags ekonomiska ställning. Aktuella bokslutsuppgifter och andra öppenhetskrav, förutsättningarna för utdelning samt ledningens och delägarnas ansvar är med avseende på borgenärsskyddet viktigare än ett minimikapitalkrav. 

Uppgifter som ska anmälas till registret.

Regeringen föreslår inga ändringar i de övriga förutsättningarna för registeranmälningar. Slopandet av kapitalkravet påverkar registreringsförfarandet på så sätt att det blir enklare att göra en anmälan. 

Allmänna synpunkter.

Regeringen föreslår inga ändringar av den gällande skyldigheten att anmäla förlust av eget kapital för de bolag för vilka det ursprungligen ställts ett krav på minimikapital. 

Den föreslagna ändringen av kapitalkravet för bostadsaktiebolag grundar sig på motsvarande krav för aktiebolag. Ekonomiutskottet konstaterar att skyddet för köpare av aktier i bostadsaktiebolag bygger på det så kallade RS-systemet och på lagstiftningen om bostadsköp. Fonderingsskyldigheten för andelslag behöver för sin del slopas för att olika företagsformer ska behandlas jämlikt. 

Ekonomiutskottet välkomnar att man inom en nära framtid också kommer att göra en mer övergripande granskning av skyddet för aktiebolags borgenärer än i det nu aktuella förslaget. Det är viktigt att då också bedöma om bestämmelserna om förfarandet vid upplösning av bolag är ändamålsenliga samt undersöka förutsättningarna för att underlätta upplösning. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 238/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 10.1.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Martti Mölsä blå 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo liik 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Laura Huhtasaari saf 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Lea Mäkipää blå 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Antero Vartia gröna 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.