Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

EkUB 26/2020 rd

Senast publicerat 22-10-2020 17:22

Betänkande EkUB 26/2020 rd RP 134/2020 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och av vissa andra lagar

Ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och av vissa andra lagar (RP 134/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnigInkeriLilleberg
  arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnigVilleLaasonen
  miljöministeriet
 • direktörPekkaRipatti
  Energimyndigheten
 • juristNicoletaKaitazis
  Energimyndigheten
 • chef för samhällsrelationerSeppoLoikkanen
  Neste Abp
 • expertMinjaTimperi
  Neste Abp
 • branschchefTageFredriksson
  Bioenergia ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Skatteförvaltningen
 • Konkurrens- och konsumentverket
 • Naturpanelen
 • North European Oil Trade Oy
 • St1 Nordic Oy
 • Etanoliautoilijat ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport, lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport, lagen om främjande av användningen av biobrännolja och lagen om Energimyndigheten ändras. 

Bestämmelserna om överskridning av distributionsskyldigheten för biodrivmedel lindras för 2020. Enligt förslaget får den mängd som ska beaktas i distributionsskyldigheten för 2021 vara högst 30 procent av den energimängd som motsvarar distributionsskyldigheten för 2020 

I och med de föreslagna ändringarna av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och av lagen om främjande av användningen av biobrännolja överförs tillsynsbehörigheten för distributionsskyldigheten från Skatteförvaltningen till Energimyndigheten. 

Vidare föreslås lagen om Energimyndigheten bli ändrad så att den hänvisar till lagen om främjande av användningen av biobrännolja. 

Lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport avses träda i kraft den 1 november 2020. 

De övriga lagförslagen i propositionen avses träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Bestämmelserna om överskridning av distributionsskyldigheten för biodrivmedel föreslås bli lindrigare för 2020. Bakgrunden till förslaget är att efterfrågan på drivmedel har minskat till följd av covid-19-epidemin och att detta inte har kunnat förutses i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel i trafiken, det vill säga lagen om distributionsskyldighet. Samtidigt föreslås det att tillsynen över distributionsskyldigheten överförs från Skatteförvaltningen till Energimyndigheten. 

Ekonomiutskottet anser att förslagen är motiverade och fyller sitt syfte och tillstyrker dem därför utan ändringar. 

I propositionen konstaterar regeringen att distributionsskyldigheten vid sidan av beskattningen är en av de viktigaste metoderna för att minska utsläppen från trafiken. Volymen av biodrivmedel har ökat avsevärt i Finland. Utan de marknadsstörningar som covid-19-epidemin orsakat skulle Finland sannolikt gott och väl ha överskridit åtagandet för andelen förnybar energi i RES-direktivet. 

Av de drivmedel som distributörerna levererar för konsumtion ska en viss procentsats, 20 procent i år, vara biodrivmedel. Målet har varit att göra den nationella distributionsskyldigheten kostnadseffektiv för distributörerna genom att tillåta att överskridningen av skyldigheten senareläggs till följande år för att ge större flexibilitet. Men den kvantitet som får överföras har begränsats för att säkerställa att den faktiska kvantiteten biodrivmedel räcker till och att EU-förpliktelserna blir uppfyllda. Enligt den gällande lagen får den mängd som ska beaktas i distributionsskyldigheten för 2021 vara högst 10 procent av den energimängd som motsvarar distributionsskyldigheten för 2020 

I propositionen föreslås lindrigare bestämmelser och den mängd som ska beaktas i distributionsskyldigheten för 2021 ändras därför till högst 30 procent av den energimängd som motsvarar distributionsskyldigheten för 2020. Propositionen avser å ena sidan att säkerställa att målet för förnybar energi inom transportsektorn i Finland nås och å andra sidan att distributionsföretagens kostnader inte ska öka oskäligt mycket i den rådande situationen. 

Med hänvisning till inkommen utredning anser ekonomiutskottet att den föreslagna flexibiliteten för överföring minskar distributörernas kostnadstryck och därmed också indirekt kan dämpa höjningen av konsumentpriserna. 

Vidare anser ekonomiutskottet det motiverat att tillsynen över distributionsskyldigheten överförs från Skatteförvaltningen till Energimyndigheten. Effektiviteten ökar och tillsynen förbättras när samma myndighet ska säkerställa hållbarhet och övervaka distributionsskyldigheten. Samtidigt påpekar ekonomiutskottet att Energimyndigheten måste få tillräckliga resurser, vilket har samband med den aktuella propositionen. Ekonomiutskottet tar mer ingående ställning till frågan i behandlingen av propositionen RP 70/2020 rd

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1–4 i proposition RP 134/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 21.10.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhanaVartiainensaml
vice ordförande
HannaKosonencent
medlem
AtteHarjannegröna
medlem
HannuHoskonencent
medlem
EevaKallicent
medlem
RiittaMäkinensd
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
JoakimStrandsv
medlem
TuulaVäätäinensd
medlem
JohannesYrttiahovänst
ersättare
LeenaMerisaf
ersättare
KaiMykkänensaml
ersättare
RaimoPiirainensd
ersättare
HeikkiVestmansaml.

Sekreterare var

utskottsråd
LauriTenhunen.