Senast publicerat 08-05-2021 11:34

Betänkande EkUB 3/2017 rd RP 256/2016 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 § i konkurrenslagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 § i konkurrenslagen (RP 256/2016 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringsråd Tuomo Knuuti 
    arbets- och näringsministeriet
  • utredningschef Maarit Taurula 
    Konkurrens- och konsumentverket.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Finlands näringsliv rf
  • Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
  • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en ändring i konkurrenslagen. Enligt propositionen stryks den specialbestämmelse som gäller förbud mot företagsförvärv på elmarknaden. Bestämmelsen ingår i bestämmelserna om tillsynen över företagsförvärv. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår att 25 § i konkurrenslagen ändras så att specialbestämmelsen i 2 mom. om företagsförvärv på elmarknaden stryks som onödig.  

Ekonomiutskottet anser att regeringens proposition är motiverad och tillstyrker lagförslaget utan ändringar.  

Enligt uppgift till ekonomiutskottet har den bestämmelse om företagsförvärv på elmarknaden som föreslås bli upphävd aldrig tillämpats. Syftet med propositionen är alltså att slopa onödig reglering. Utskottet anser att propositionen är ändamålsenlig och vill också mer generellt framhålla vikten av att slopa onödiga bestämmelser. Utskottet anser ändå att om det pågår mer omfattande reformer av en lag, vore det i allmänhet befogat att stryka enstaka obehövliga paragrafer i lagen i samband med de reformerna. 

Utifrån konkurrenslagens 25 § 2 mom., som föreslås bli upphävt, kan man ingripa i ett sådant företagsförvärv på elmarknaden som resulterar i att den sammanräknade mängd elektricitet som med 400 volts spänning överförs i distributionsnätet av parterna i företagsförvärvet och av deras sammanslutningar eller anläggningar som bedriver distributionsnätsverksamhet överskrider 25 procent av den mängd elektricitet som på motsvarande sätt överförs i hela landet. Syftet med bestämmelsen har varit att förhindra vertikal integration på elmarknaden.  

Enligt uppgift till utskottet har såväl den allmänna konkurrensrättsliga regleringen av företagsförvärv som elmarknadsregelverket och omvärlden förändrats så att den bestämmelse som nu föreslås bli upphävd inte längre behövs. Numera tillämpas det så kallade SIEC-testet som bedömningstest i samband med tillsynen över företagsförvärv. Det visar om ett företagsförvärv på ett väsentligt sätt hindrar konkurrensen på marknaden och möjliggör ett effektivt ingripande i sådana omstruktureringar på elmarknaden som skulle resultera i sådana hinder. Enligt uppgift till utskottet har också riskerna för vertikal integration på elmarknaden minskat.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 256/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 17.3.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Martti Mölsä saf 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Antero Vartia gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.