Betänkande
EkUB
3
2018 rd
Ekonomiutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den (RP 206/2017 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Susanna
Siitonen
arbets- och näringsministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
överinspektör
Anna-Emilia
Sirén
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
jurist
Juha
Jokinen
Konkurrens- och konsumentverket
expert
Santeri
Suominen
Finlands näringsliv rf
ordförande
Jyrki
Lindström
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry
vice ordförande
Hilkka
Laikko
Velallisten tuki ry
vice ordförande
Sari
Lindberg
Skuldrådgivning rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
justitieministeriet
finansministeriet
Enheten för utredning av grå ekonomi
OK Indrivning Ab
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att det stiftas en lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Den föreslagna lagen ska ersätta den gällande lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet. Dessutom föreslås på grund av den nya lagen vissa preciseringar i lagen om indrivning av fordringar, lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi. 
I propositionen föreslås det att bedrivande av indrivningsverksamhet ska vara en näring som kräver registrering. Samtidigt föreslås att tillståndsplikten för indrivningsverksamhet slopas. Med indrivningsverksamhet avses, liksom i nuläget, indrivning av fordringar för någon annans räkning. 
Indrivningsverksamhet ska enligt förslaget få bedrivas endast av en fysisk eller juridisk person som har antecknats i ett register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Registret ska föras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 
En förutsättning för registrering är att den som gör en registeranmälan är tillförlitlig och solvent. Anmälaren ska ha en anställd som ansvarar för indrivningsverksamheten och som har en genom lämplig examen visad kännedom om den lagstiftning som erfordras för att indrivningsverksamhet ska kunna bedrivas. Den ansvariga personen ska se till att god indrivningssed iakttas i indrivningsverksamheten och att verksamheten också i övrigt bedrivs lagenligt. Den ansvariga personen ska dessutom sörja för att de personer som deltar i indrivningsverksamheten har sådan tillräcklig yrkeskompetens som uppgiften förutsätter. Anmälaren ska dessutom kunna ha hand om de medel som drivs in för uppdragsgivarens räkning samt sörja för att de uppgifter som gäller uppdragsgivaren och gäldenären skyddas på ett ändamålsenligt sätt. 
Enligt förslaget ska tillsyn över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet utövas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket ska med tvångsmedel kunna ingripa i indrivningsverksamhet som bedrivs på ett osakligt sätt. 
Lagarna avses träda i kraft under 2018. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Bakgrund, målsättning och de viktigaste förslagen
Propositionen anknyter till regeringsprogrammets mål att minska den administrativa bördan och göra tillståndsprocesserna smidigare. Regeringsprogrammet har också som mål att den offentliga förvaltningen inte ska behöva be företagen om samma information flera gånger. 
Det centrala syftet med propositionen är att i fråga om indrivningsverksamhet gå över från tillståndsplikt till ett registreringsförfarande. I fortsättningen ska registrering krävas för utövande av indrivningsverksamhet. Reformen syftar till att dels undanröja bestämmelser som medför administrativa bördor för branschaktörerna och myndigheterna, dels säkerställa att indrivningsverksamheten utövas mer korrekt än hittills. 
Avsikten med att slopa tillståndsförfarandet och i stället införa det föreslagna registreringsförfarandet är inte att reducera kraven på indrivningsverksamheten eller på dem som bedriver indrivningsverksamhet. Tvärtom kommer kravnivån att höjas och tillsynen över utövarna att underlättas. Ekonomiutskottet välkomnar propositionen och förordar att den godkänns på de grunder som nämns nedan och med endast små, klargörande ändringar. 
Från tillståndsplikt till registreringsförfarande
Konsekvenserna av en övergång till ett registreringsförfarande bedöms främst med avseende på de krav som ställs på indrivningsverksamhet och på den börda som regleringen medför. Sakkunniga har påtalat missförhållanden inom indrivningsverksamheten och tillsynen över den, men en övergång till ett registreringsförfarande har allmänt taget inte ansetts vara problematisk. Ändringen förväntas minska utövarnas administrativa börda och ge myndigheterna möjlighet att effektivare sätta in tillsynsresurser där det är ändamålsenligt. Utifrån inkommen utredning bedömer utskottet att reformen stärker ställningen för den som är föremål för indrivningen, eftersom bland annat kraven på kompetens och yrkesskicklighet hos dem som bedriver indrivningsverksamhet skärps. Ekonomiutskottet framhåller att tillståndsplikt i allmänhet inte kan ses som ett värde i sig eller garantera att verksamhetsidkaren är yrkesskicklig, kompetent och tillförlitlig. Tillståndsplikt behöver inte heller betyda att tillsynen faktiskt är effektiv. Utskottet menar därför att det föreslagna registreringsförfarandet är motiverat. 
Den materiella regleringen av indrivningsverksamheten
Bestämmelserna om förutsättningarna för att bedriva indrivningsverksamhet och den materiella regleringen av verksamheten utgör ett komplex som bestämmer dels hur målen för indrivningen uppnås, dels hur indrivningsobjektens rättsskydd tillgodoses. Åtskilliga av de missförhållanden som påtalats av sakkunniga anknyter uttryckligen till den materiella regleringen, som inte hör till ekonomiutskottets ansvarsområde. Det är ändå angeläget att framöver utvärdera hur indrivningslagstiftningen fungerar, hur rimlig den är och vilka konsekvenser den sammantaget har för företagsverksamheten och konsumenterna. Problem förekommer särskilt i samband med företagsfordringar, där den ursprungliga fordran kan mångdubblas till följd av indrivningskostnaderna. Till skillnad från vad som gäller för konsumentfordringar finns det inget tak för kostnaderna för indrivning av företagsfordringar. Utskottet understryker att lagens krav att kostnaderna för indrivning inte får vara oskäliga eller onödiga gäller också för företagsfordringar. Vidare betonar utskottet att det i tillsynen över indrivningsverksamheten måste sättas tillräckliga resurser på att stävja oskäliga indrivningskostnader. 
Särskilda frågor
Dataskydd.
Ekonomiutskottet har bedömt propositionens bestämmelser om utlämnande av uppgifter. Enligt 6 § i den föreslagna lagen får personuppgifter i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet på vissa villkor lämnas ut också i ett elektroniskt datanät. Under sakkunnigutfrågningen framfördes det delvis avvikande synpunkter på bestämmelserna om skydd för personuppgifter och på samordningen av EU:s dataskyddsförordning och den nationella regleringen. Utskottet anser det utrett att EU:s dataskyddsförordning tillåter att personuppgifter i allmänna handlingar som innehas av myndigheter får lämnas ut för utförande av en uppgift av allmänt intresse, om det i den nationella rätten föreskrivs om grunderna för utlämnande. Konsekvenserna av regleringen måste också stå i proportion till det eftersträvade syftet. I fråga om bestämmelsernas grundlagsenlighet hänvisar ekonomiutskottet till propositionsmotiven och understryker att ämnesområdet åtskilliga gånger har bedömts av grundlagsutskottet. Det centrala vid bedömningen av den nu föreslagna regleringens proportionalitet och ändamålsenlighet är enligt utskottet det att bestämmelserna stärker såväl uppdragsgivarnas som gäldenärernas ställning. Tillgången till uppgifter ger möjlighet att säkerställa att uppdragstagarens indrivningsverksamhet är saklig. De som bedriver indrivningsverksamhet är dessutom nästan undantagslöst juridiska personer; de fysiska personer som bedriver indrivningsverksamhet gör det som näringsidkare. Om uppgifterna är lätt tillgängliga kan dessutom små aktörer bli mer konkurrenskraftiga, vilket ger en bättre fungerande marknad. 
Straffbestämmelse.
Ekonomiutskottet har tagit ställning till huruvida det behövs en särskild straffbestämmelse i anknytning till registreringsförfarandet. Enligt utredning till utskottet bedömdes frågan ingående under lagberedningen. Utskottet understryker att bedömningen av behovet av en straffbestämmelse måste utgå från att påförande av en straffrättslig påföljd ska vara den åtgärd som kommer i sista hand. I den gällande lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet finns ingen straffbestämmelse, och vite har ansetts utgöra en tillräckligt effektiv sanktion. I det aktuella lagförslaget föreskrivs dessutom om andra nya tvångsmedel i anknytning till försummelse av skyldigheter, nämligen varning och verksamhetsförbud. Utskottet konstaterar också att brott mot vissa skyldigheter som anknyter till indrivningsverksamhet är straffbara också enligt lagen om indrivning av fordringar (513/1999). Dessutom finns det såväl i speciallagar som i strafflagen bestämmelser som kan tillämpas på osaklig indrivningsverksamhet. Verksamheten kan bli föremål för straffrättslig bedömning exempelvis på grundval av bestämmelserna om förskingring, utpressning och ocker. Den lösning som regeringen föreslår i propositionen, det vill säga att i lagen inte ta in en särskild straffbestämmelse om indrivningsverksamhetsförseelse, är enligt utskottet motiverad i det här sammanhanget. Utskottet påpekar samtidigt att det i propositionsmotiven felaktigt hänvisas till en bestämmelse om indrivningsverksamhetsförseelse; bestämmelsen fanns med under beredningen men togs inte med i den slutliga versionen av propositionen. 
DETALJMOTIVERING
1. Lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet
10 §. Solvens.
För konsekvensens skulle föreslår ekonomiutskottet att den inbördes ordningen mellan 1 och 2 mom. i 10 § ändras så att propositionens 1 mom. blir 2 mom. och dess 2 mom. blir 1 mom. 
19 §. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser.
Syftet med de föreslagna övergångsbestämmelserna är att säkerställa att en aktör som bedriver indrivningsverksamhet med stöd av koncession enligt den gällande lagen kan fortsätta med verksamheten tills registreringen gjorts, om registeranmälan görs inom sex månader från ikraftträdandet av lagen. Övergångsbestämmelsen gäller endast de nuvarande innehavarna av koncession och kan inte tillämpas på verksamhetsidkare som inte har koncession. För att klargöra detta föreslår utskottet att orden "med stöd av koncession" läggs till i 4 mom. 
Syftet med föreslagna 19 § 5 mom. är att säkerställa att en aktör som bedriver indrivningsverksamhet kan fortsätta med verksamheten även om den person som ansvarar för indrivningsverksamheten i fråga inte har den kännedom om lagstiftningen som föreskrivs i 4 § 1 mom. Ordalydelsen i momentet måste preciseras så att bestämmelsen tydligt begränsar sig till personer som när lagen träder i kraft är anställda av en aktör som bedriver indrivningsverksamhet. Syftet är att säkerställa att uttryckligen dessa personer kan fortsätta i sin nuvarande position. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ekonomiutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 2—4 i proposition RP 206/2017 rd utan ändringar. 
Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 206/2017 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag
1. 
Lag 
om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Indrivningsverksamhet 
Med indrivningsverksamhet avses i denna lag indrivning av fordringar för någon annans räkning samt indrivning av egna fordringar i fall där det är uppenbart att fordringarna har övertagits endast för indrivning. 
2 § 
Avgränsning av tillämpningsområdet 
Denna lag tillämpas inte på 
1) tillfällig indrivningsverksamhet, om indrivningsverksamheten inte marknadsförs, 
2) indrivningsverksamhet som en sammanslutning eller en stiftelse där staten, en kommun, en samkommun eller en församling har bestämmande inflytande på det sätt som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) bedriver för en annan sammanslutnings eller stiftelses räkning som har motsvarande ställning eller för statens, kommunens, samkommunens eller församlingens räkning, 
3) indrivning av en sammanslutnings eller en stiftelses fordringar, om uppdragsgivaren och den som bedriver indrivningsverksamheten hör till samma i bokföringslagen avsedda koncern eller om samma fysiska person har bestämmande inflytande över både uppdragsgivaren och den som bedriver indrivningsverksamheten, 
4) indrivningsverksamhet som bedrivs av ett i 4 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) avsett tillsynsobjekt, 
5) indrivningsverksamhet som bedrivs av advokater eller deras biträden, 
6) sådan indrivning av ett dödsbos fordringar som en delägare i dödsboet eller boutredningsmannen utför, 
7) sådan indrivning av ett konkursbos fordringar som konkursboets boförvaltare utför, 
8) näringsidkare som etablerat sig i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som tillfälligt bedriver indrivningsverksamhet i Finland. 
Bestämmelserna i 1 mom. 3, 6 och 7 punkten tillämpas dock inte, om det är uppenbart att fordran har överförts till uppdragsgivaren, dödsboet eller konkursboet endast för indrivning. 
3 § 
Rätt att bedriva indrivningsverksamhet 
Indrivningsverksamhet får bedrivas endast av en sådan enskild näringsidkare eller juridisk person som har registrerat sig som aktör som bedriver indrivningsverksamhet enligt denna lag. 
4 § 
Ansvarig person 
En aktör som bedriver indrivningsverksamhet ska i sin tjänst ha en för indrivningsverksamheten ansvarig person som är myndig och tillförlitlig, som inte har försatts i konkurs, vars handlingsbehörighet inte har begränsats och för vilken det inte har förordnats en intressebevakare. Den ansvariga personen ska ha en genom lämplig examen visad kännedom om den lagstiftning som behövs vid bedrivandet av indrivningsverksamhet. Om en aktör som bedriver indrivningsverksamhet är en fysisk person, kan han eller hon själv vara den ansvariga person som avses i denna paragraf. 
Den ansvariga personen är skyldig att se till att god indrivningssed iakttas i indrivningsverksamheten och att verksamheten också i övrigt bedrivs lagenligt. Den ansvariga personen ska dessutom sörja för att de personer som deltar i indrivningsverksamheten har sådan tillräcklig yrkesskicklighet som uppgiften kräver. 
5 § 
Registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet 
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, nedan regionförvaltningsverket, för ett register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet). 
I registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet antecknas 
1) om aktören är en enskild näringsidkare dennes fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid, samt firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadresser till de verksamhetsställen där indrivningsverksamhet bedrivs, 
2) om aktören är en juridisk person dennas firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadresser till de verksamhetsställen där indrivningsverksamhet bedrivs, 
3) fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid för den person som ansvarar för indrivningsverksamheten och för i 9 § 3 mom. avsedda personer, 
4) datum för registreringen, 
5) till aktören som bedriver indrivningsverksamhet riktade varningar som meddelats med stöd av 16 § 2 mom. och sådana uppmaningar och förbud som förenats med vite, 
6) skälet till och tidpunkten för strykning ur registret. 
I registret antecknas också uppgifter om dem som har meddelats ett förbud enligt 16 § 1 mom. att bedriva indrivningsverksamhet utan registrering. En sådan uppgift samt uppgiften om i 2 mom. 5 punkten avsedda sanktioner ska strykas ur registret när fem år har förflutit från utgången av det år då förbudet meddelades eller någon annan sanktion fastställdes. 
6 § 
Utlämnande av uppgifter 
Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får personuppgifter i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet lämnas ut i form av utskrifter, göras allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät eller lämnas ut på något annat sätt i elektronisk form. I ett offentligt datanät får uppgifter om fysiska personer enligt 5 § 1 mom. 5 punkten bara sökas med enkel sökning där sökvillkoret är personens namn. 
Personbeteckningar får dock lämnas ut med stöd av denna lag endast om uppgiften lämnas i form av en utskrift eller i teknisk lagringsform och om mottagaren med stöd av 13 § i personuppgiftslagen (523/1999) eller med stöd av någon annan lag har rätt att behandla personbeteckningar. 
7 § 
Registeranmälan och anmälan om ändringar 
Den som har för avsikt att bedriva indrivningsverksamhet ska göra en anmälan till regionförvaltningsverket för anteckning i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (anmälare). Registeranmälan ska innehålla 
1) de uppgifter som avses i 5 § 2 mom. 1 och 2 punkten, 
2) fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid för den person som är ansvarig för indrivningsverksamheten samt en utredning över den ansvariga personens kännedom om lagstiftning enligt 4 § 1 mom., 
3) den ansvariga personens samtycke till uppgiften, 
4) uppgift om de personer som avses i 9 § 3 mom., 
5) en utredning över hur anmälaren ämnar se till att de medel som drivs in för uppdragsgivarens räkning (kundmedel) och de egna medlen hålls åtskilda samt att kundmedlen förvaras på ett tillförlitligt sätt, 
6) en utredning över hur anmälaren ämnar säkerställa att de uppgifter som gäller uppdragsgivaren och gäldenären skyddas på ett ändamålsenligt sätt. 
Anmälaren ska på regionförvaltningsverkets begäran också lämna andra uppgifter som behövs för att bedöma om förutsättningarna för registrering uppfylls. 
En aktör som bedriver indrivningsverksamhet ska utan dröjsmål anmäla ändringar i de i registret införda uppgifterna till regionförvaltningsverket. Anmälan om byte av den person som är ansvarig för indrivningsverksamheten ska göras inom en månad från det att den föregående ansvariga personens uppdrag upphört. Dessutom ska en aktör som bedriver indrivningsverksamhet göra en anmälan till regionförvaltningsverket när verksamheten upphör. 
8 § 
Förutsättningar för registrering 
Regionförvaltningsverket ska registrera anmälaren som aktör som bedriver indrivningsverksamhet, om 
1) anmälaren har rätt att idka näring i Finland, 
2) anmälaren inte har försatts i konkurs och, om anmälaren är en fysisk person, har uppnått myndighetsålder och inte fått sin handlingsbehörighet begränsad och någon intressebevakare inte förordnats för honom eller henne, 
3) anmälaren är tillförlitlig, 
4) anmälaren är solvent, 
5) anmälaren har anmält en person som uppfyller förutsättningarna enligt 4 § 1 mom. som ansvarig för indrivningsverksamheten, 
6) anmälaren har förmåga att ha hand om kundmedlen, 
7) anmälaren har förmåga att se till att de uppgifter som gäller uppdragsgivaren och gäldenären skyddas på behörigt sätt. 
Regionförvaltningsverket får vägra registrering, om det med beaktande av omständigheterna är uppenbart att anmälaren har för avsikt att bedriva indrivningsverksamhet såsom ombud för någon annan. 
9 § 
Tillförlitlighet 
Anmälaren eller den för indrivningsverksamheten ansvariga personen betraktas inte som tillförlitlig, om 
1) denne genom en lagakraftvunnen dom under de fem senaste åren före bedömningen av tillförlitlighet har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren före bedömningen har dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att denne är uppenbart olämplig för att bedriva indrivningsverksamhet, för att äga en sammanslutning eller stiftelse som bedriver indrivningsverksamhet eller för att vara styrelsemedlem eller ersättare, verkställande direktör eller ställföreträdande verkställande direktör eller på annat sätt medlem av högsta ledningen eller vara ansvarig person för indrivningsverksamheten i en sådan sammanslutning, 
2) denne annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig uppenbart olämplig för en i 1 punkten avsedd uppgift. 
Anmälaren betraktas inte heller som tillförlitlig om denne under de senaste tre åren före bedömningen upprepade gånger eller i betydande grad har försummat att betala skatter eller lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller att fullgöra sina registrerings-, anmälnings- eller betalningsskyldigheter i anslutning till avgifter som Tullen tar ut. 
Om anmälaren är en juridisk person, gäller tillförlitlighetskravet verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän samt andra som hör till den högsta ledningen och den som direkt eller indirekt innehar över 25 procent av aktierna i ett aktiebolag eller den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag. För att tillförlitligheten ska kunna bedömas kan sådana omständigheter som avses i 2 mom. utredas om sådana i 3 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) avsedda registrerade företag eller organisationer som har en direkt eller indirekt koppling till anmälaren eller de personer som nämns ovan i detta moment. 
10 § 
Solvens 
Vid bedömningen av solvens ska regionförvaltningsverket ta hänsyn till anmälarens ekonomiska ställning. 
Anmälaren betraktas inte som solvent om denne enligt uppgifterna i utsökningsregistret eller annan utredning är oförmögen att svara för sina ekonomiska åtaganden. 
Om anmälaren är en juridisk person, gäller solvenskravet verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän samt andra som hör till den högsta ledningen och den som direkt eller indirekt innehar över 25 procent av aktierna i ett aktiebolag eller den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag. 
11 § 
Revision samt registrering av bokslut och verksamhetsberättelse 
En aktör som bedriver indrivningsverksamhet ska låta utföra revision. På revisionen tillämpas revisionslagen (1141/2015). 
Utöver vad som föreskrivs i revisionslagen ska revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida den aktör som bedriver indrivningsverksamhet har hållit kundmedlen avskilda från sina egna medel och förvarat dem på ett tillförlitligt sätt. 
En aktör som bedriver indrivningsverksamhet ska anmäla sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse för registrering i handelsregistret inom två månader från det att bokslutet fastställdes. Till anmälan ska fogas en kopia av revisionsberättelsen. Om den aktör som bedriver indrivningsverksamhet är ett aktiebolag, ett handelslag eller en stiftelse iakttas vid registrering av bokslutet och verksamhetsberättelsen dock bestämmelserna i aktiebolagslagen (624/2006), lagen om andelslag (421/2013) eller stiftelselagen (487/2015). 
12 § 
Bevaring av handlingar och uppgifter som gäller indrivningsverksamhet 
En aktör som bedriver indrivningsverksamhet ska bevara handlingar och uppgifter som gäller indrivningsverksamheten i fem år från det att indrivningsåtgärderna upphörde, om inte en längre bevaringstid föreskrivs någon annanstans i lag. 
13 § 
Tystnadsplikt 
En aktör som vid bedrivandet av indrivningsverksamhet fått veta något om en uppdragsgivares, gäldenärs eller någon annans ekonomiska ställning eller något som berör personliga förhållanden eller en affärs- eller yrkeshemlighet får inte röja detta för utomstående, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs eller om inte något annat föreskrivs i lag. 
14 § 
Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter 
Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av regionförvaltningsverket. 
Trots sekretessbestämmelserna ska en aktör som bedriver indrivningsverksamhet på begäran ge regionförvaltningsverket de handlingar och uppgifter som behövs för tillsynen. 
15 § 
Rätt att få uppgifter ur vissa myndighetsregister 
Regionförvaltningsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som behövs för att utreda om anmälaren, den för indrivningsverksamheten ansvariga personen eller en person som avses i 9 § 3 mom. i denna lag är tillförlitlig eller för strykning ur registret enligt 17 §. Bestämmelser om rätten att få uppgifter ur straffregistret finns i straffregisterlagen (770/1993). 
Regionförvaltningsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av myndigheter och av andra som sköter offentliga uppdrag få de uppgifter om anmälarens betalning av skatter eller lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller fullgörande av registrerings-, anmälnings- eller betalningsskyldigheter i anslutning till avgifter som Tullen tar ut, och om dennes verksamhet, ekonomi och kopplingar vilka behövs för bedömning av tillförlitlighet enligt 9 § och solvens enligt 10 § eller för strykning ur registret enligt 17 §. 
Regionförvaltningsverket har rätt att få sådana uppgifter som motsvarar uppgifterna enligt 2 mom. också om en i 2 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) avsedd organisation som har koppling till anmälaren och om sådana personer som avses i 9 § 3 mom. och 10 § 3 mom. i denna lag. 
De uppgifter som avses i 2 och 3 mom. får hämtas genom en teknisk anslutning eller på något annat elektroniskt sätt utan samtycke av den vars intressen sekretessplikten är avsedd att skydda. 
16 § 
Tvångsmedel 
Regionförvaltningsverket ska förbjuda indrivningsverksamhet som i strid med denna lag bedrivs utan registrering. Förbudet kan, om det föreligger särskilda skäl, meddelas att gälla också en person som är i tjänst hos en aktör som bedriver sådan verksamhet eller någon annan som handlar för den personens räkning. 
Om en aktör som bedriver indrivningsverksamhet försummar anmälningsskyldighet enligt 7 § 3 mom. eller försummar att iaktta 11 § 1 mom., kan regionförvaltningsverket uppmana denne att fullgöra sin skyldighet inom viss tid. Om den person som ansvarar för indrivningsverksamheten försummar en för den ansvariga personen i 4 § 2 mom. föreskriven skyldighet eller om den aktör som bedriver indrivningsverksamheten försummar en skyldighet enligt 12 § eller 14 § 2 mom., får regionförvaltningsverket ge aktören en varning. Om försummelserna är allvarliga och de upprepas trots uppmaning eller varning, får regionförvaltningsverket förbjuda aktören att bedriva indrivningsverksamhet helt eller delvis för viss tid, dock för högst sex månader. 
Regionförvaltningsverket får förena en uppmaning eller ett förbud enligt 2 mom. med vite. Ett förbud som avses i 1 mom. ska dock förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är onödigt. 
17 § 
Strykning ur registret 
Regionförvaltningsverket ska stryka en aktör som bedriver indrivningsverksamhet ur registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet, om 
1) aktören har upphört med att bedriva indrivningsverksamhet, 
2) förutsättningarna för registrering i 8 § 1 mom. 1–4, 6 eller 7 punkten inte längre uppfylls, 
3) aktören bedriver indrivningsverksamhet som ombud för någon annan, 
4) aktören inte längre i sin tjänst har en i 8 § 1 mom. 5 punkten avsedd person som ansvarar för indrivningsverksamheten och aktören trots uppmaning från regionförvaltningsverket inte anmält en ny ansvarig person, 
5) det i verksamheten hos aktören eller den för indrivningsverksamheten ansvariga personen förekommer allvarliga eller upprepade försummelser och aktören redan tidigare har meddelats ett verksamhetsförbud för viss tid som gäller samma grund. 
18 § 
Sökande av ändring i beslut av regionförvaltningsverket 
Regionförvaltningsverkets beslut i ärenden som avses i 16 och 17 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
I andra beslut av regionförvaltningsverket får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). I ett beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen (1113/1990). 
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Beslut enligt denna lag om strykning ur registret och verksamhetsförbud för viss tid ska iakttas även om de överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
19 § 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Genom denna lag upphävs lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (517/1999). 
En registeranmälan kan tas till behandling före ikraftträdandet av denna lag och anmälaren registreras i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet när lagen träder i kraft. 
Den som vid denna lags ikraftträdande med stöd av koncession bedriver sådan indrivningsverksamhet som kräver registrering enligt denna lag får fortsätta med verksamheten tills beslut om anteckning i registret har fattats, om registeranmälan görs inom sex månader från ikraftträdandet. 
Regionförvaltningsverket kan på begäran registrera en i 4 mom. avsedd aktör som bedriver indrivningsverksamhet även om den person som när denna lag träder i kraft är anställd av aktören i fråga och ansvarar för dess indrivningsverksamheten i fråga inte har den kännedom om lagstiftningen som föreskrivs i 4 § 1 mom., om aktören är innehavare av koncession som avses i 1 § 1 mom. i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet. 
2. 
Lag 
om ändring av 10 a § i lagen om indrivning av fordringar 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om indrivning av fordringar (513/1999) 10 a § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 31/2013, som följer: 
10 a § 
Maximibelopp för indrivningskostnader i samband med konsumentfordringar 
Vid indrivning av en konsumentfordran får det av gäldenären krävas följande belopp för indrivningsåtgärder som nämns i detta moment: 
5) ett betalningskrav enligt 5 §, högst 5 euro, om fordran drivs in av någon som bedriver indrivningsverksamhet i enlighet med 2 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet ( / ), 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
3. 
Lag 
om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 1 kap. 2 § 1 mom. 20 punkten som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
2 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på 
20) aktörer som bedriver indrivningsverksamhet enligt lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet ( / ), 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
4. 
Lag 
om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) 6 § 1 mom. 22 punkten, sådan den lyder i lag 923/2017, och 
fogas till 6 § 1 mom. i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010), sådant det lyder i lagarna 308/2016, 858/2016, 1159/2016, 1413/2016, 1419/2016, 324/2017, 454/2017, 923/2017 och 1112/2017, en ny 23 punkt som följer: 
6 § 
Syftet med fullgöranderapporter 
Fullgöranderapporter utarbetas till stöd för 
22) skötsel av de uppgifter som avses i 14, 17 och 18 § i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017), 
23) uppgifter som avses i 9, 10 och 17 § i lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet ( / ). 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors 22.3.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kaj
Turunen
blå
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Harry
Harkimo
saml
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Laura
Huhtasaari
saf
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Martti
Mölsä
blå
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Antero
Vartia
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Lauri
Tenhunen.
Senast publicerat 3.4.2018 11:18