Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

EkUB 30/2016 rd

Senast publicerat 27-03-2018 15:24

Betänkande EkUB 30/2016 rd RP 248/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes

Ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes (RP 248/2016 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanMikkoHuuskonen
  arbets- och näringsministeriet
 • juristJanneKesälahti
  NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas förvaltnings- och utvecklingscenter
 • förvaltningschefMarianneJalovaara
  Innovationsfinansieringsverket Tekes
 • överdirektörLeenaVestala
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
 • direktörPiaOesch
  Finsk Energiindustri rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Akava ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes ändras. Enligt propositionen ska Tekes också sköta statsbidragsmyndighetens uppgifter i samband med närings-, energi- och miljöpolitiska stöd. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt propositionen ska Tekes framöver sköta statsbidragsmyndighetens uppgifter i samband med närings-, energi-och miljöpolitiska stöd. Ändringen genomförs så att lagens 3 § kompletteras med ett nytt 4 mom. Närmare bestämmelser om uppgifterna ska utfärdas genom förordning av statsrådet. Utskottet anser att propositionen är behövlig och ändamålsenlig och tillstyrker den utan ändringar, men med följande påpekanden. 

Bakgrunden till propositionen är att uppgifter som hör till innovations- och uppfinningsverksamheten, utvecklings- och koordineringsuppgifter som berör internationaliseringen av affärsverksamheten samt uppgifter som berör små energistöd kommer att överföras till Tekes från början av 2017. Regeringen har dessutom beslutat införa ett system med kompensation för audiovisuella produktioner som ska beviljas av Tekes. Utskottet menar att de förslagna uppgifterna på ett lämpligt sätt kompletterar Tekes nuvarande kärnuppgifter. Man kan i allmänhet anse det motiverat att koncentrera uppgifter om det finns ett behov av samordnade nationella riktlinjer, resursering och specialisering.  

I Tekes kärnområde ingår redan nu uppgifter som har att göra med innovationer och uppfinningar. När det gäller andra former av stöd krävs det en ändring av Tekes lagfästa uppgifter. Att bevilja närings-, energi-och miljöpolitiska stöd är en offentlig förvaltningsuppgift som genom bestämmelser i lag föreskrivs höra till Tekes. Närmare bestämmelser om enskilda stödformer ska enligt förslaget utfärdas genom förordning av statsrådet. Att lagbestämmelserna ges en allmännare utformning gör det möjligt att rikta innovationspolitiska åtgärder på ett effektivare och smidigare sätt än om lagbestämmelserna skulle innehålla detaljerade föreskrifter om stödformerna. Ekonomiutskottet förordar detta sätt att reglera frågan. 

Propositionens viktigaste konsekvenser gäller överföringen av personal från NTM-centralerna till Tekes. Utskottet konstaterar att konsekvenserna för personalen har behandlats mycket knapphändigt i propositionen och beredningen samt riksdagsbehandlingen har infallit i ett sent skede med hänsyn till de förberedelser som redan pågått vid de berörda ämbetsverken. Sammanlagt föreslås ungefär 90 årsverken bli överförda till Tekes. De behövliga åtgärderna för personal- och anslagsöverföringarna har redan inletts. Personalen överförs enligt förslaget till Tekes från början av 2017. Enligt uppgift till utskottet kommer personalen i huvudsak att fortsättningsvis arbeta på samma ställen som tidigare. Ekonomiutskottet betonar vikten av att kontakten till andra aktörer i regionen bibehålls och att funktionerna på central- och regional nivå bildar en fungerande helhet.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 248/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 2.12.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
KajTurunensaf
medlem
HarryHarkimosaml
medlem
HannuHoskonencent
medlem
LauriIhalainensd
medlem
KatriKulmunicent
medlem
EeroLehtisaml
medlem
RamiLehtosaf
medlem
MikaLintiläcent
medlem
MarkusLohicent
medlem
MarttiMölsäsaf
medlem
JohannaOjala-Niemeläsd
medlem
ArtoPirttilahticent
medlem
HannaSarkkinenvänst
medlem
VilleSkinnarisd
medlem
AnteroVartiagröna
ersättare
JuhanaVartiainensaml.

Sekreterare var

utskottsråd
LauriTenhunen.