Betänkande
EkUB
30
2016 rd
Ekonomiutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes (RP 248/2016 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Mikko
Huuskonen
arbets- och näringsministeriet
jurist
Janne
Kesälahti
NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas förvaltnings- och utvecklingscenter
förvaltningschef
Marianne
Jalovaara
Innovationsfinansieringsverket Tekes
överdirektör
Leena
Vestala
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
direktör
Pia
Oesch
Finsk Energiindustri rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Akava ry.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes ändras. Enligt propositionen ska Tekes också sköta statsbidragsmyndighetens uppgifter i samband med närings-, energi- och miljöpolitiska stöd. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Enligt propositionen ska Tekes framöver sköta statsbidragsmyndighetens uppgifter i samband med närings-, energi-och miljöpolitiska stöd. Ändringen genomförs så att lagens 3 § kompletteras med ett nytt 4 mom. Närmare bestämmelser om uppgifterna ska utfärdas genom förordning av statsrådet. Utskottet anser att propositionen är behövlig och ändamålsenlig och tillstyrker den utan ändringar, men med följande påpekanden. 
Bakgrunden till propositionen är att uppgifter som hör till innovations- och uppfinningsverksamheten, utvecklings- och koordineringsuppgifter som berör internationaliseringen av affärsverksamheten samt uppgifter som berör små energistöd kommer att överföras till Tekes från början av 2017. Regeringen har dessutom beslutat införa ett system med kompensation för audiovisuella produktioner som ska beviljas av Tekes. Utskottet menar att de förslagna uppgifterna på ett lämpligt sätt kompletterar Tekes nuvarande kärnuppgifter. Man kan i allmänhet anse det motiverat att koncentrera uppgifter om det finns ett behov av samordnade nationella riktlinjer, resursering och specialisering.  
I Tekes kärnområde ingår redan nu uppgifter som har att göra med innovationer och uppfinningar. När det gäller andra former av stöd krävs det en ändring av Tekes lagfästa uppgifter. Att bevilja närings-, energi-och miljöpolitiska stöd är en offentlig förvaltningsuppgift som genom bestämmelser i lag föreskrivs höra till Tekes. Närmare bestämmelser om enskilda stödformer ska enligt förslaget utfärdas genom förordning av statsrådet. Att lagbestämmelserna ges en allmännare utformning gör det möjligt att rikta innovationspolitiska åtgärder på ett effektivare och smidigare sätt än om lagbestämmelserna skulle innehålla detaljerade föreskrifter om stödformerna. Ekonomiutskottet förordar detta sätt att reglera frågan. 
Propositionens viktigaste konsekvenser gäller överföringen av personal från NTM-centralerna till Tekes. Utskottet konstaterar att konsekvenserna för personalen har behandlats mycket knapphändigt i propositionen och beredningen samt riksdagsbehandlingen har infallit i ett sent skede med hänsyn till de förberedelser som redan pågått vid de berörda ämbetsverken. Sammanlagt föreslås ungefär 90 årsverken bli överförda till Tekes. De behövliga åtgärderna för personal- och anslagsöverföringarna har redan inletts. Personalen överförs enligt förslaget till Tekes från början av 2017. Enligt uppgift till utskottet kommer personalen i huvudsak att fortsättningsvis arbeta på samma ställen som tidigare. Ekonomiutskottet betonar vikten av att kontakten till andra aktörer i regionen bibehålls och att funktionerna på central- och regional nivå bildar en fungerande helhet.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ekonomiutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 248/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 2.12.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kaj
Turunen
saf
medlem
Harry
Harkimo
saml
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Mika
Lintilä
cent
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Martti
Mölsä
saf
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
medlem
Ville
Skinnari
sd
medlem
Antero
Vartia
gröna
ersättare
Juhana
Vartiainen
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Lauri
Tenhunen.
Senast publicerat 27.3.2018 15:24