Senast publicerat 08-05-2021 12:44

Betänkande EkUB 32/2018 rd RP 277/2018 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem (RP 277/2018 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Janne Häyrynen 
  finansministeriet
 • marknadsövervakare Anu Ranta 
  Finansinspektionen
 • styrelseordförande Tero Weckroth 
  Invesdor Oy
 • expert Santeri Suominen 
  Finlands näringsliv rf
 • direktör Mari Pekonen-Ranta 
  Finanssiala ry
 • sektionschef Vesa Sainio 
  FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
 • ordförande Lasse Vuola 
  Joukkorahoitusyhdistys ry
 • jurist Antti Turunen 
  Centralhandelskammaren
 • verkställande direktör Tuomo Katajamäki 
  Aktiespararnas Centralförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Börsstiftelsen i Finland
 • Finlands Advokatförbund
 • Företagarna i Finland rf
 • professor Matti Turtiainen. 

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om investeringstjänster, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om Finansinspektionen, värdepappersmarknadslagen samt vissa andra lagar ändras. Förslagen innebär att det företas i första hand sådana lagtekniska ändringar i de aktuella lagarna som man inte hann beakta i samband med riksdagsbehandlingen av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem (RP 151/2017 rd). Genom den regeringspropositionen genomfördes EU-förordningen och direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II). Lagarna trädde i kraft den 3 januari 2018. 

I lagen om investeringstjänster föreslås en ny bestämmelse om rätt för tredjelandsföretag att tillhandahålla investeringstjänster i Finland utan filialetablering. De krav som ställs på personer som tillhandahåller investeringstjänster med stöd av nationellt verksamhetstillstånd skärpts särskilt i fråga om investerarskyddet. För fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster föreslås skyldighet att iaktta bestämmelserna om handelsrapportering. 

I värdepappersmarknadslagens kapitel om offentliga uppköpserbjudanden och skyldighet att lämna erbjudanden föreslås två nya bestämmelser i anslutning till Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter samt tillsynsbefogenheten som gäller förbud mot att utöva rösträtt. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utgångspunkter för den föreslagna lagstiftningen.

De lagändringar som föreslås i propositionen grundar sig i huvudsak på direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och på förordningen om marknader för finansiella instrument (MiFIR). Syftet med den föreslagna regleringen är att göra tekniska justeringar på det sätt som ekonomiutskottet förutsätter i sitt tidigare betänkande (EkUB 22/2017 rdRP 151/2017 rd). Utöver dessa korrigeringar föreslås att tillsynsmyndighetens befogenheter ska stärkas, och att det görs ändringar som ska säkerställa att vissa för finansmarknaden betydande funktioner kan fortsätta utan störningar också i det fall att ett avtal inte kan nås mellan Storbritannien och EU för utträdet ur unionen. 

Ekonomiutskottet har bedömt den föreslagna regleringen med avseende på att nå en balans mellan regler för skyldigheter och begränsningar som ska trygga investerarskyddet, och å andra sidan att tillåta en fri verksamhet på marknaden. En tung reglering som ska säkerställa att allmänheten har förtroende för finansmarknaden kan leda till upplevt höga priser eller till att bilda en allt för hög tröskel för inträde i branschen. Analogt kan en alltför lätt reglering leda till oönskade bieffekter av att investerare mister förtroendet. Om det skapas lindrigt reglerade delområden i en sektor som i övrigt är starkt reglerad, kan man förutse att marknaden ändrar sina funktioner så att den kan utnyttja lättnaderna. Utskottet vill betona att investerarskyddet inte till sina centrala element bör vara beroende av vilken juridisk form den som erbjuder en finansiell produkt eller tjänst har valt för att bedriva sin verksamhet. 

Fördelarna med kapitalmarknadsunionen bygger på att medlemsstaternas lagstiftning är enhetlig. Eftersom medlemsstaternas regleringslösningar och marknadsförhållanden i grunden har varit mycket heterogena, har man på den inre marknaden gått in för att skapa enhetlighet både med direkt tillämpliga förordningar och genom minimiharmonisering, vilket har lett till att de nationella särdragen har kvarstått vid sidan av de förenhetligade bestämmelserna i medlemsstaternas rättssystem. Det har delvis bidragit till att den nationella och multinationella regleringen har blivit ganska sammansatt och innehåller svårgripbara ömsesidiga beroendeförhållanden. 

Finansinspektionens behörighet.

Det föreslås i propositionen att tillsynsmyndighetens befogenheter stärks genom att 11 kap. utökas med en ny bestämmelse där Finansinspektionen ges rätt att utfärda närmare föreskrifter om i kapitlets 23 § 2 och 3 mom. samt 24 § 3 mom. avsedda särskilda skäl att avvika från det pris som avses i dessa bestämmelser samt om grunderna för bestämmande av minimibeloppet av vederlagen i dessa situationer. 

Vidare föreslås 17 kap. i samma lag bli kompletterad med en bestämmelse enligt vilken Finansinspektionen ska ha rätt att förbjuda en aktieägare att utöva rösträtt och vara företrädd vid målbolagets bolagsstämma, om aktieägaren har brutit mot separat definierade skyldigheter i anslutning till ett obligatoriskt uppköpserbjudande. Enligt den gällande regleringen är försummelse av skyldigheten att lämna erbjudanden förenad med hot om påföljdsavgift. 

Ekonomiutskottet tillstyrker den föreslagna lösningen men påpekar att placerarnas lösningar väsentligen är kopplade till uppfattningar om marknadens tillförlitlighet. Övervakarens närvaro och tillräckligt allvarliga sanktioner är ett villkor för att påföljdssystemet ska få en allmänpreventiv verkan. Men det finns situationer där påföljdssystemet också måste innehålla särskilt prohibitiva element: sanktionen måste träffa försummelsen omedelbart och konkret eftersom en enskild placerare inte drar nytta av bestraffningar som riktas omedelbart mot de som gjort sig skyldiga till försummelsen. Åtgärder kopplade till prissättning och användning av rösträtt inverkar konkret och omedelbart på aktieägarnas rättigheter och skyddar således minoritetsägaren. 

Brexit.

Att erbjuda bank- och betaltjänster, fondtjänster och försäkringsprodukter och försäkringstjänster i eller till Finland kräver verksamhetstillstånd eller registrering. Enligt gällande EU-lagstiftning kan en tjänsteproducent på grundval av ett verksamhetstillstånd som beviljats i producentens hemstat — som är en medlemsstat — erbjuda tjänster i en annan EES-stat genom ett enkelt anmälningsförfarande. Men rätten att agera med stöd av detta så kallade europass gäller inte aktörer i tredjeländer. Om en stat övergår från att vara EU-medlem till att vara ett tredjeland, går det inte längre att erbjuda tjänster eller produkter inom finansiering eller försäkring till EU-stater utan särskilt tillstånd. Ett sådant tillståndsförfarande kan dock inte inledas innan staten i fråga officiellt är ett tredjeland, varvid det uppstår ett mellantillstånd där europassets rättsverkan har upphört men ett nytt tillstånd ännu inte har behandlats. 

Enligt propositionen kan stater som medan deras hemstat var EU-medlem har gjort en anmälning om tillhandahållande av tjänster enligt MiFID och som ansöker om verksamhetstillstånd hos Finansinspektionen för tillhandahållande av tjänster över gränsen senast den dag då den ifrågavarande statens utträde ur EU träder i kraft fortsätta med att tillhandahålla tjänster till godtagbara motparter och yrkesmässiga kunder tills Finansinspektionen har behandlat ansökan om verksamhetstillstånd. 

Genom förslaget vill man försäkra sig om att tjänsteleverantörernas kunder kan fortsätta sin kundrelation utan avbrott, om tjänsteleverantören vederbörligen lämnar en ansökan om verksamhetstillstånd. Genom bestämmelsen eftersträvas också smidighet i anordnandet av myndighetens funktioner. 

Ekonomiutskottet ställer sig bakom förslaget och menar att den föreslagna regleringen kan utsträckas till kreditinstitut i tredjeländer, men bara i fråga om investeringstjänster och investeringsverksamhet samt sidotjänster. Egentlig kreditinstitutsverksamhet ska också framöver kunna tillhandahållas från ett tredjeland endast via en filial. 

Vid ekonomiutskottets utfrågning av sakkunniga har det framförts argument för att förlänga den övergångsperiod som föreslås i propositionen. Ekonomiutskottet anser det utrett att det inte skulle vara problemfritt att flytta den utsatta dagen för inlämning av ansökan om verksamhetstillstånd framåt. Medan processen med verksamhetstillståndet pågår skulle det aktuella företaget i ett tredjeland endast följa lagstiftningen i sitt hemland. När tiden förlängs ökar också risken för att detta lands lagstiftning inte längre skulle motsvara EU:s och Finlands lagstiftning, och i och med det ökar också risken för att aktörer i tredjeländer bemöts på annat sätt än inhemska eller andra EES-aktörer. Genom ett förfarande enligt propositionen antas det gå att snabbt nå en situation där Finansinspektionen får tillsynsbehörighet över aktörer i tredjeländer och där dessa inte bemöts annorlunda än aktörer i EU-länder. På den grunden tillstyrker ekonomiutskottet inte en ändring av propositionen i detta avseende. I den paragraf som gäller bestämmelser som tillämpas på tredjelandsföretag (1 kap. 7 § 3 mom.) bör det dock göras en teknisk justering som det framgår i detaljmotiven. 

Vidareutveckling av bestämmelserna.

Vid bedömningen av den föreslagna lagstiftningen har ekonomiutskottet fäst uppmärksamhet vid frågan om de mest centrala kraven på investerarskydd bör utsträckas också till att tillämpas på förmedling av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering med beaktande av riskerna med gräsrotsfinansiering särskilt för icke professionella kunder då investeringsobjekten i typfallet är små tillväxtorienterade bolag med svag eller ingen andrahandsmarknad. Ekonomiutskottet upprepar sitt tidigare utlåtande att regleringen av investerarskyddet bör vara så konsekvent och ensriktad som möjligt oavsett vem som erbjuder en finansieringsprodukt eller en finansieringstjänst. För en lättare reglering för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering talar ändå att EU bereder en ny förordning om gräsrotsfinansiering. När innehållet i EU-regleringen slås fast kan behovet av reform av lagstiftningen om gräsrotsfinansiering bedömas grundligare och samtidigt kan de nationella bestämmelserna samordnas med EU-lagstiftningen. Då finns det sannolikt redan mer erfarenheter av tillämpningen av den nationella lagen. Ekonomiutskottet anser således inte att det i detta skede är ändamålsenligt att förnya den nationella regleringen. 

Ekonomiutskottet upprepar sin i tidigare betänkanden uttryckta oro över att regleringen av ersättningsfonden för investerarskydd är otidsenlig och påskyndar en reform av den lagstiftningen. 

Utskottet anser att den aktuella propositionen främjar och stabiliserar kapitalmarknadens funktion och menar att den korrigerar vissa punkter i regleringen av investeringstjänster som visat sig vara oklara eller bristfälliga. Utskottet anser att propositionen är väl utarbetad och tillstyrker den huvudsakligen utan ändringar. Propositionen beaktar allmänt taget väl de farhågor som ekonomiutskottet uttryckt i sitt tidigare betänkande. De ändringar som utskottet nu föreslår är huvudsakligen tekniska till sin karaktär: riksdagen har efter att den aktuella propositionen lämnades godkänt annan lagstiftning, och den aktuella lagstiftningen behöver ändras i överensstämmelse med den. 

DETALJMOTIVERING

1. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

2 kap. Rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet

1 §. Tillståndsplikt för investeringstjänster eller investeringsverksamhet.

Ekonomiutskottets utfrågning av sakkunniga har aktualiserat frågan om huruvida man vill tillåta också personbolag att tillhandahålla investeringstjänster. Den främsta utmaningen med avseende på tillsynen har identifierats i 2 kap. 1 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster, särskilt undantagen från huvudregeln för fullt verksamhetstillstånd i dess andra och tredje mening: bägge meningarna innehåller bestämningar vars innehåll inte förklaras närmare i lagen eller dess förarbeten. Finansinspektionens normgivningsbemyndigande ger inte heller riktlinjer för hurdana de föreskrivna alternativa arrangemangen kunde vara. 

Ekonomiutskottet påminner om att målet för den gällande regleringen är att skapa mångfald i utbudet på investeringstjänster, att öka konkurrensen och att ge möjlighet att tillhandahålla oberoende investeringsrådgivning. Relevant vid bedömningen av bestämmelsen är också att Finansinspektionen förfogar över omfattande tillsynsbefogenheter också i fråga om dessa näringsidkare. Möjligheten att bedriva den i bestämmelsen noggrant avgränsade oberoende investeringsrådgivningen som privat näringsidkare kan anses gynna de grundläggande fri- och rättigheterna genom att den främjar näringsfriheten. 

Ekonomiutskottet förstår ändå de farhågor som uttrycks av de sakkunniga och föreslår att regleringen ändras. Bestämmelsen preciseras och avgränsas så att den endast gäller sådan oberoende investeringsrådgivning som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten och eventuell förmedling av värdepapper i samband med den. 

Bestämmelsen behöver förtydligas eftersom bestämmelserna i 6 b kap. om förvaltnings- och styrningssystem inte som sådana direkt kan tillämpas på sådan begränsad verksamhet som aves i bestämmelsen. Därför ska personen i fråga enligt förslaget ha i förhållande till tillhandahållandet av tjänsten proportionerliga förvaltnings- och styrningssystem genom vilka personen kan säkerställa att de bestämmelser som avses i 6 b kap. 1—3 § följs. Sådana system ska exempelvis inkludera förfaranden och rutiner där man beaktar de verksamhetsprinciper som ska tillämpas när tjänsten tillhandahålls för att sköta de lagstadgade skyldigheterna. I systemen kan också beaktas exempelvis hur verksamhetsprincipernas effektivitet och tillräcklighet regelbundet utvärderas och hur iakttagna brister korrigeras. Momentet föreslås inte längre i analogi med dess nuvarande tredje mening föreskriva om att personen ska ha god vandel, tillräckliga kunskaper och färdigheter, eftersom det enligt förslaget på personerna i fråga om dessa krav ska tillämpas skyldigheterna enligt regelverket för fullt verksamhetstillstånd. 

6 §. Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter.

Ekonomiutskottet föreslår att 6 § i samma kapitel ska ändras så att Finansinspektionen får behörighet att vid behov utfärda närmare föreskrifter om innehållet i sådana i 1 § 2 mom. avsedda proportionerliga förvaltnings- och styrningssystem som säkerställer att de bestämmelser som avses i 6 b kap. 1—3 § följs. Bestämmelserna kan på så sätt precisera kraven på innehållet i de förvaltnings- och styrningssystem som krävs i bestämmelsen så att de bättre lämpar sig för tjänsteutbudet hos den person som avses i bestämmelsen. 

6 kap. Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten

1 §. Minimikapital.

Ekonomiutskottet noterar att det råder en konflikt mellan 5 § 1 mom. 5 punkten i lagen om försäkringsdistribution (234/2018) och ingressen till 6 kap. 1 § 6 mom. i lagen om investeringstjänster. Ekonomiutskottet föreslår att det korrigeras så att ingressen till 6 kap. 1 § 6 mom. i lagen om investeringstjänster inte nämner sidoverksamma försäkringsmäklare eftersom ett värdepappersföretag enligt 5 § 1 mom. 5 punkten i lagen om försäkringsdistribution aldrig kan vara en sidoverksam försäkringsmäklare. 

Övergångsbestämmelse

I samband med genomförandet av MiFID II och MiFIR preciserades i 2 kap. 3 § 5 punkten i lagen om investeringstjänster genom att stryka tjänster relaterade till placering av finansiella instrument, vilket direktivet inte känner till. Men i sammanhanget togs ingen övergångsbestämmelse in i regleringen. För närvarande innehåller 10 verksamhetstillstånd i Finland denna tjänst. Men ingen av dessa erbjuder tjänsten. Finansinspektionen bör i ljuset av den gällande lagstiftningen ålägga dessa aktörer att ansöka om indragning av verksamhetstillståndet, vilket är avgiftsbelagt för den sökande. 

Eftersom situationen har orsakats av felaktigt genomförande anser ekonomiutskottet det skäligt att Finansinspektionen ändrar verksamhetstillståndet för dessa tillsynsobjekt som tjänsteuppdrag och genom att göra adekvata anmälningar och anteckningar i registren. Ett annat förfarande skulle också med avseende på tillsynen vara onödigt. Att i detta fall ändra verksamhetstillståndet som tjänsteuppdrag kräver en övergångsbestämmelse i lagen. 

3. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

5 §. Andra finansmarknadsaktörer.

Ekonomiutskottet anser det utrett att när lagstiftningen om företag i tredjeländer ändras så som det beskrivs i propositionen bör också lagen om Finansinspektionen ändras analogt genom att till lagens 5 § foga en ny 36 punkt. 

32 c §. Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar.

I paragrafens 1 mom. 1 punkt bör de ändringar som gjordes i samband med behandlingen av propositionen RP 243/2018 rd beaktas. 

 

4. Lag om ändring av 11 kap. 31 § och 17 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen

7 kap. Regelbunden informationsskyldighet

8 §. Revisionsberättelse och dess offentliggörande.

Den felaktiga hänvisningen till revisionslagen i paragrafens 3 mom. ska ändras. I momentets 2 punkt hänvisas till 3 kap. 5 § 4 mom. i revisionslagen. Hänvisningen bör vara till 5 mom. i samma paragraf. Eftersom det således blir flera ändringar i värdepappersmarknadslagen, bör lagens namn ändras analogt. 

8. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Ingressen.

Ingressen bör beakta att 1 § 1 mom. har kompletterats med en ny punkt genom lag 1052/2018, och den nya punkt som tillfogas får därför nummer 12. 

1 §. Lagens tillämpningsområde.

Paragrafens 1 mom. har kompletterats med en ny punkt genom lag 1052/2018, och den nya punkt som tillfogas får därför nummer 13. 

9. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

1 §. Avgiftsskyldiga.

Ekonomiutskottet anser det utrett att när lagstiftningen om företag i tredjeländer ändras så som det beskrivs i propositionen ska det föreskrivas om rätt för Finansinspektionen att ta ut tillsynsavgift hos en aktör enligt 5 § nya 38 punkten i lagen om Finansinspektionen. 

6 §. Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga.

I analogi med ändringen ovan i 1 § bör en ny punkt fogas till avgiftstabellen för Finansinspektionen. Dessutom bör avgiftstabellen korrigeras i fråga om den som utför kontroll av värdepapperisering på grund av de ändringar som gjorts genom lag 1108/2018. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2 och 5—7 i proposition RP 277/2018 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1, 3, 4 och 8 i proposition RP 277/2018 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen godkänner ett nytt lagförslag 9. (Utskottets nya lagförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om investeringstjänster (747/2012) 11 kap. 8 § 2 mom., 
ändras 1 kap. 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. 1 punkten, 3 § 2 och 4 mom., 4 § 2 mom., 13 § 1 mom. 1 punkten och 25 § 3 mom., 2 kap. Utskottet föreslår en ändring 1 § 2 mom., Slut på ändringsförslaget 3 § 1 mom., 5 kap. 1 § 1 mom. samt 4 § och 7 §, Utskottet föreslår en ändring det inledande stycket i 6 kap. 1 § 5 mom., Slut på ändringsförslaget 7 kap. 6 § 5 mom. och 9 § 2 mom., 8 kap. 2 § 1 mom., 9 kap. 4 a § 3 mom., 10 kap. 6 § 6 mom. och 13 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1069/2017, samt 
fogas till 1 kap. 3 §, sådan den lyder i lag 1069/2017, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3—5 mom. blir 4—6 mom., till 7 §, sådan den lyder i lag 1069/2017, ett nytt 3 mom., till 8 §, sådan den lyder i lag 1069/2017, ett nytt 4 mom. och till 2 kap. en ny 6 § som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
2 § 
Undantag från tillämpningsområdet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
1 mom. 3 punkten underpunkterna a—d tillämpas inte i det fall att på verksamhetsutövaren tillämpas sådana undantag från lagens tillämpningsområde som är baserade på 4 punkten i 1 mom. eller på 3 mom. 2 eller 4 punkten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Partiella undantag från tillämpningen av lagen 
Denna lag ska inte tillämpas på personer som 
1) på det sätt som avses i 1 kap. 15 § 1 och 5 punkten endast tar emot och förmedlar uppdrag som gäller sådana värdepapper eller andra andelar i fondföretag som avses i 1 kap. 14 § 1 och 2 punkten och tillhandahåller oberoende investeringsrådgivning i samband med sådana finansiella instrument, under förutsättning att order endast får förmedlas till kreditinstitut, fondbolag, värdepappersföretag eller AIF-förvaltare eller till utländska EES-värdepappersföretags, utländska EES-kreditinstituts, utländska EES-fondbolags eller utländska EES-baserade AIF-förvaltares filialer i Finland eller till filialer i Finland till värdepappersföretag eller till kreditinstitut som är auktoriserade i tredjeland och iakttar stabilitetsregler som motsvarar lagen om investeringstjänster eller kreditinstitutslagen (610/2014), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På personer som avses i 1 mom. tillämpas dock 2 kap. 1 §, 3, 6 a och 6 b kap., 7 kap. 1, 2, 4 och 5 §, 7 § 4—6 mom., 9 och 16 §, 10 kap. 1—4 §, 5 § 1—3 mom., 6, 7, 11, 12, 15 och 16 §, 12 kap. 1—3 § samt 15, 16 och 16 a kap. 
På personer som avses i 1 mom. tillämpas dessutom närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 2 mom., bestämmelser i förordningar som kommissionen antagit med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument och bestämmelserna i avdelning IV samt i artikel 42 i EU:s förordning om finansiella marknader samt bestämmelser i förordningar som kommissionen antagit med stöd av dessa bestämmelser i förordningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De tjänster som avses i 1 mom. får från Finland tillhandahållas i en annan stat, om detta är tillåtet i den staten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Bestämmelser som tillämpas på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om placeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som föreskrivs om värdepappersföretag i 2 kap. 2 §, 6 kap. 1 § 2 mom. samt 2 § 1, 2 och 4 mom., 7 kap. 2, 5, 7—9, 12—14 och 16 §, 9 kap., 10 kap. 1—7, 15 och 16 § samt 11, 12 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 § i denna lag samt i artikel 26 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. På AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 2 kap. 2 §, 6 kap. 1 § 2 mom. samt 2 § 1, 2 och 4 mom., 7 kap. 2, 5, 7—9, 12—14 och 16 § och 9—11 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 § i denna lag samt i artikel 26 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om värdepappersföretag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
Bestämmelser som tillämpas på tredjelandsföretag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På tredjelandsföretag som med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet Utskottet föreslår en ändring samt tillhandahåller sidotjänster Slut på ändringsförslaget i Finland på det sätt som avses i 5 kap. 7 § 2 mom. utan filialetablering, tillämpas i fråga om dessa tjänster vad som föreskrivs i 1 mom., med undantag av sådana i bestämmelserna avsedda skyldigheter som riktar sig endast mot kunder som avses i 23 § 2 och 3 mom. i detta kapitel. 
8 § 
Bestämmelser som tillämpas på försäljning och rådgivning i samband med strukturerade insättningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På tredjelandsföretag som med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen säljer strukturerade insättningar eller i samband därmed tillhandahåller investeringsrådgivning i Finland på det sätt som avses i 5 kap. 7 § 2 mom. utan filialetablering, tillämpas vad som föreskrivs i 3 mom., med undantag av sådana i bestämmelserna avsedda skyldigheter som riktar sig endast mot kunder som avses i 23 § 2 och 3 mom. i detta kapitel. 
13 § 
Värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag, EES-stater, tredjeländer, utländska EES-tillsynsmyndigheter, tredjeländers tillsynsmyndigheter, utländska EES-värdepappersföretag, utländska EES-kreditinstitut, tredjelandsföretag och filialer 
I denna lag avses med 
1) värdepappersföretag finländska aktiebolag, sådana europabolag som avses i lagen om europabolag (742/2004) och sådana näringsidkare som avses i 2 kap. 1 § 2 mom. och som enligt denna lag har tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
25 § 
Algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med direkt elektroniskt tillträde avses ett handelsplatsarrangamang där en handelspart ger en kund tillåtelse att använda dennes handelskod, så att kunden elektroniskt kan förmedla order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen. 
2 kap. 
Rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet 
Utskottet föreslår en ändring 1 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tillståndsplikt för investeringstjänster eller investeringsverksamhet Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får en näringsidkare med verksamhetstillstånd enligt denna lag ta emot och förmedla order som avser finansiella instrument enligt 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten samt tillhandahålla till det anknytande investeringsrådgivning på oberoende grund. En enskild näringsidkare eller en sådan juridisk person som leds av en fysisk person ska ha proportionerliga förvaltnings- och styrningssystem som säkerställer att de bestämmelser som avses i 6 b kap. 1—3 § följs när den tjänsten tillhandahålls. Slut på ändringsförslaget 
3 § 
Sidotjänster och rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster 
Värdepappersföretag får i enlighet med sitt verksamhetstillstånd utöver investeringstjänster och investeringsverksamhet 
1) bevilja kunder kredit och annan finansiering i samband med investeringstjänster, 
2) tillhandahålla företag rådgivning om kapitalstruktur, företagsstrategi och andra frågor som har samband med dessa samt rådgivning och tjänster som gäller fusioner, företagsförvärv och andra omstruktureringar, 
3) tillhandahålla valutatjänster i samband med investeringstjänster, 
4) producera och tillhandahålla investerings- och finansanalyser samt andra motsvarande former av allmänna rekommendationer om handel med finansiella instrument, 
5) tillhandahålla tjänster som anknyter till garantiverksamhet för finansiella instrument, 
6) tillhandahålla investeringstjänster och tjänster motsvarande dem som avses i detta moment med sådana underliggande tillgångar till derivatinstrument som inte är finansiella instrument, när verksamheten har samband med verksamhet som bedrivs med derivatinstrument, 
7) tillhandahålla förvaring och administration av finansiella instrument för kunders räkning, bland annat värdepappersförvaring och liknande tjänster, med undantag för tillhandahållande och förande av värdepapperskonton på högsta nivå enligt punkt 2 i avsnitt A i bilagan till EU:s förordning om värdepapperscentraler, 
8) bedriva annan verksamhet som är jämförbar med eller har ett nära samband med verksamhet som avses i detta moment. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter 
Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om innehållet i Utskottet föreslår en ändring de proportionerliga förvaltnings- och styrningssystem som säkerställer att de bestämmelser som avses i 6 b kap. 1—3 § följs Slut på ändringsförslaget
5 kap. 
Tredjelandsföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Finland 
1 § 
Förutsättningar för filialetablering 
Ett tredjelandsföretag som planerar att i Finland tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster till kunder som avses i 1 kap. 23 § 2 och 3 mom. ska etablera filial i Finland och ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen för etableringen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Undantag från kravet på filialtillstånd 
Om ett tredjelandsföretag tillhandahåller en investeringstjänst eller bedriver investeringsverksamhet i Finland med finansiella instrument uteslutande på initiativ av en kund ska det krav på filialtillstånd som föreskrivs i 1 § 1 mom. och det krav på verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen som föreskrivs i 7 § 2 mom. inte tillämpas på tjänsten eller verksamheten för kunden i fråga, inbegripet en relation som har samband med tillhandahållandet av tjänsten eller bedrivandet av verksamheten. Tredjelandsföretaget får inte marknadsföra nya investeringsprodukter eller investeringstjänster till denna kund på annat sätt än genom filialen eller med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen. 
7 § 
Tredjelandsföretags tillhandahållande av tjänster utan filialetablering 
I artikel 46 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om tredjelandsföretags rätt att utan filialetablering tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet med eller utan eventuella sidotjänster till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktivet om marknader för finansiella instrument som är etablerade i hela unionen, om företaget är registrerat i det register över tredjelandsföretag som förs av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i enlighet med artikel 48, samt om kommissionens beslut om likvärdighet som är en förutsättning för registrering och om övriga förutsättningar för registrering. 
Om kommissionen inte har antagit ett beslut om likvärdighet enligt artikel 47.1 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument eller om ett beslut som den antagit inte längre är i kraft, får ett tredjelandsföretag med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen utan filialetablering tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktivet om marknader för finansiella instrument i Finland. 
Finansinspektionen ska bevilja ett tredjelandsföretag som avses i 2 mom. verksamhetstillstånd, om villkoren i 1 kap. 7 § 3 mom. samt 1 § 2 mom. 1—4 punkten och 2 § 1 mom. 1, 2 och 3 punkten i detta kapitel för beviljande av verksamhetstillstånd är uppfyllda i fråga om verksamhetsplanen. Tredjelandsföretagets verksamhet får inte väsentligt skilja sig från verksamhet som enligt denna lag är tillåten för värdepappersföretag och utländska EES-värdepappersföretag och regleringen om den samt tillsynen över den ska till väsentliga delar motsvara den reglering och tillsyn som baserar sig på bestämmelserna i denna lag. På beslut om verksamhetstillstånd tillämpas 3 kap. 2 §. På återkallande av tillstånd, begränsning av verksamheten enligt tillståndet samt avslutande av verksamheten tillämpas 5 och 6 §. 
Ett utländskt EES-värdepappersföretag eller ett EES-kreditinstitut som i Finland tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet samt tillhandahåller sidotjänster på det sätt som avses i 4 kap. 2 mom. och vars hemstat i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen har anmält att den utträder ur Europeiska unionen, ska för att fortsätta med verksamheten i fråga ansöka om verksamhetstillstånd enligt 2 mom. senast den dag då medlemsstatens utträde ur Europeiska unionen träder i kraft. Ett företag som har ansökt om verksamhetstillstånd inom utsatt tid kan fortsätta att tillhandahålla investeringstjänster och sidotjänster och att bedriva investeringsverksamhet till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktivet om marknader för finansiella instrument i den omfattning som avses i anmälan enligt 4 kap. 2 § tills Finansinspektionen har behandlat ansökan om verksamhetstillstånd. Den tidsfrist för behandlingen av ansökan om verksamhetstillstånd som avses i 3 kap. 2 § börjar när medlemsstatens utträde ur Europeiska unionen träder i kraft. 
I artikel 47.3 i den förordning som nämns i 1 mom. föreskrivs att ett tredjelandsföretag som är etablerat i ett land vars regelverk och tillsynssystem har erkänts som faktiskt likvärdiga i enlighet med punkt 1 och som är auktoriserat i enlighet med artikel 39 i direktivet om marknader för finansiella instrument, ska kunna tillhandahålla de tjänster och den verksamhet som omfattas av auktorisationen till sådana godtagbara motparter och professionella kunder som avses i 1 mom. i andra medlemsstater i unionen utan etablering av nya filialer. 
Utskottet föreslår en ändring 6 kap. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Minimikapital Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Om ett värdepappersföretag som tillhandahåller tjänster enligt 4 mom. är verksamt som försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018), ska företaget utöver vad som föreskrivs i den lagen ha Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 kap. 
Organisering av värdepappersföretags verksamhet 
6 § 
Anknutet ombud 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med tanke på övervakningen av lagligheten i de anknutna ombudens verksamhet ska Finansinspektionen föra ett offentligt register över anknutna ombud (registret över anknutna ombud) till vilket värdepappersföretaget anmäler anknutna ombud som det har utsett och som uppfyller kraven i 3 mom. I registret ska föras in fysiska personers fullständiga namn och adress samt adressen där verksamheten bedrivs. Om ombudet är en juridisk person ska i registret antecknas namn, företags- eller organisationsnummer, säte samt adressen där verksamheten bedrivs. Förutom de uppgifter som förs in i registret ska Finansinspektionen meddelas en fysisk persons personbeteckning. De uppgifter som förts in i registret ska bevaras i fem år räknat från det att grunden för registreringen har upphört. Registret ska regelbundet uppdateras och registeruppgifterna ska vara offentligt tillgängliga. Trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får Finansinspektionen lämna ut uppgifter om fysiska personers namn, adress och verksamhetsställens adress i form av utskrifter, genom teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form eller göra dem allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät. 
9 § 
Hantering av intressekonflikter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en intressekonflikt inte kan undvikas ska värdepappersföretaget tydligt i varaktig form ge kunden tillräckligt detaljerad information om intressekonfliktens art och orsaker samt om vilka åtgärder som vidtagits för minimering av kundens risker, innan transaktionen utförs för kundens räkning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 kap. 
Bokslut och revision 
2 § 
Revision samt särskild granskning och granskare 
På värdepappersföretag ska utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag tillämpas vad som i 12 kap. 13 § 1, 3 och 4 mom., 14 § och 15 § 1 mom. i kreditinstitutslagen föreskrivs om revision och revisorer samt om särskild granskning och granskare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 kap. 
Förvaring och annan hantering av kundmedel 
4 a § 
Avtal om finansiell äganderättsöverföring 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett värdepappersföretag får ingå avtal om äganderättsöverföring endast med professionella kunder och godtagbara motparter. 
10 kap. 
Förfaranden i kundförhållanden 
6 § 
Incitament 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När värdepappersföretaget tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning på oberoende grund får det inte motta och behålla avgifter, provisioner, eller monetära eller icke-monetära förmåner som utbetalas eller tillhandahålls av någon tredjepart eller av en person som agerar för en tredjeparts räkning i fråga om tillhandahållandet av tjänsten till kunder. Avgifter, provisioner och ekonomiska förmåner måste till fullo lämnas tillbaka till kunden utan obefogat dröjsmål. Värdepappersföretaget ska underrätta kunden om hur en mottagen avgift, provision eller monetär förmån överförs till kunden. Kunden ska underrättas om en överförd återbetalning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 § 
Transaktioner med godtagbara motparter 
Ett värdepappersföretag som i form av investeringstjänster tillhandahåller, tar emot, förmedlar eller utför kundorder eller handlar för egen räkning kan utföra transaktioner med godtagbara motparter utan att för sådana transaktioner eller för någon form av sidotjänst som är direkt knuten till sådana transaktioner behöva tillämpa 1—9 §, med undantag för 5 § 1—3 mom. samt 7 § 1 mom. Värdepappersföretaget ska i sina förbindelser med godtagbara motparter agera hederligt, rättvist och professionellt. Kommunikationen ska ske på ett sätt som är rättvisande, tydligt och inte vilseledande, med beaktande av karaktären hos den godtagbara motparten och dennes verksamhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Finansinspektionen kan börja behandla en ansökan som avses i 5 kap. 7 § 4 mom. redan innan lagen träder i kraft. En ansökan om verksamhetstillstånd som är anhängig när lagen träder i kraft ska kompletteras i överensstämmelse med lagens krav. 
Utskottet föreslår en ändring Finansinspektionen ska på tjänstens vägnar dra in den rätt som ett värdepappersföretag enligt verksamhetstillståndet har att som sidotjänst tillhandahålla placering av finansiella instrument och anteckna detta i det register över värdepappersföretag som avses i 3 kap. 7 § inom sex månader från det denna lag har trätt i kraft. Finansinspektionen ska ge värdepappersföretaget tillfälle att bli hört innan anteckning görs Slut på ändringsförslaget
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) 2 kap. 19 § 3 mom., 3 kap. 33 § 2 mom., 4 kap. 6 § samt 5 kap. 11 § 2 mom., 
ändras 1 kap. 1 § 2 och 4 mom. samt 2 § 1 och 2 mom., rubriken för II avdelningen, 2 kap. 1 § 2 mom. och 7 § 5 mom., 3 kap. 1 §, 2 § 3 mom., 6 §, 13 § 3 mom., 15 § 2 mom., 17—19, 21—23 och 26 § samt 31 § 1 mom., 5 kap. 1, 10, 15 och 18 §, 19 § 1 mom., 20 § 1 mom., 21 §, den finska språkdräkten i 22 § 2 mom. och 23 §, 24 §, 26 § 2 mom. och 27 § 2 mom., 6 kap. 1 § 1 mom., 7 kap. 1 §, 3 § 3 mom., 5 § 3 mom. och 6 §, 9 kap. 4 § 2 mom. 8 punkten, 5 §, 7 § 2 mom. och 8 §, 10 kap. 3 §, samt 
fogas till 2 kap. 17 § nya 2—4 mom. som följer: 
1 kap. 
Tillämpningsområde och definitioner 
1 § 
Tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Tillämpningen av denna lag på utländska organisationer som motsvarar börser framgår av 4 kap. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om offentliggörande av information om handel med finansiella instrument och om handel med derivatinstrument finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. I EU:s förordning om marknader för finansiella instrument bestäms också om rapportering av transaktioner med finansiella instrument till den behöriga myndigheten och om icke-diskriminerande tillträde till clearing och uppgifter om referensvärden. 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012), 
2) värdepapper värdepapper enligt 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012), 
3) derivatinstrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § 1 mom. 3—9 punkten i lagen om investeringstjänster, 
4) multilateralt system ett system där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet, 
5) reglerad marknad ett multilateralt system som drivs av en börs eller av en motsvarande marknadsoperatör i någon annan EES-stat och där köp- och säljbud på finansiella instrument eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med regler som upprättats av marknadsoperatören sammanförs så att detta leder till bindande avslut, 
6) marknadsoperatör en eller flera personer som leder eller driver verksamhet på en reglerad marknad och får vara den reglerade marknaden själv, 
7) börs ett finländskt aktiebolag som driver en reglerad marknad i Finland, 
8) multilateral handelsplattform ett multilateralt system som är av ett annat slag än enligt 5 eller 11 punkten och som drivs av en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel eller av en motsvarande marknadsplatsoperatör i någon annan EES-stat och där köp- och säljbud på finansiella instrument eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med regler som upprättats av marknadsplatsoperatören sammanförs så att detta leder till bindande avslut, 
9) tillväxtmarknad för små och medelstora företag en särskild multilateral handelsplattform som är registrerad i enlighet med 6 kap., 
10) små och medelstora företag företag vars genomsnittliga börsvärde understeg 200 000 000 euro beräknat på slutkurser för de tre föregående kalenderåren, 
11) organiserad handelsplattform ett multilateralt system som är av ett annat slag än enligt 5, 8 och 9 punkten och som drivs av en marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel eller av en motsvarande marknadsplatsoperatör i någon annan EES-stat och där föremål för handel är endast obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat, 
12) marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel en börs, ett värdepappersföretag och ett tredjelandsföretags filial som avses i lagen om investeringstjänster samt ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (610/2014) och som i Finland driver system som avses i 8 punkten och med marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel en börs, ett värdepappersföretag och ett tredjelandsföretags filial som avses i lagen om investeringstjänster samt ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen och som i Finland driver system som avses i 11 punkten, 
13) handelsplats en reglerad marknad, en multilateral och en organiserad handelsplattform; 
14) tillhandahållare av investeringstjänster i lagen om investeringstjänster avsedda värdepappersföretag och utländska EES-värdepappersföretag och i kreditinstitutslagen avsedda kreditinstitut och utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet, 
15) handelspart tillhandahållare av investeringstjänster och andra personer som en börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel har auktoriserat att bedriva handel på en viss handelsplats, 
16) systematisk internhandlare ett värdepappersföretag som i en organiserad, frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när det utför kundorder utanför en reglerad marknad utan att utnyttja ett multilateralt system. 
17) algoritmisk handel handel med finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar, 
18) matchad principalhandel en transaktion där en mellanhand själv träder emellan transaktionens köpare och säljare på ett sådant sätt att den under transaktionens utförande aldrig exponeras för marknadsrisk och där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt och där transaktionen genomförs till ett pris där mellanhanden inte gör någon vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för transaktionen, 
19) datarapporteringstjänster drift av ett godkänt publiceringsarrangemang, drift av konsoliderad handelsinformation eller drift av en godkänd rapporteringsmekanism, 
20) leverantör av datarapporteringstjänster finländska aktiebolag eller europabolag som avses i lagen om europabolag (742/2004) och som i enlighet med denna lag har beviljats verksamhetstillstånd för att driva ett godkänt publiceringsarrangemang, konsoliderad handelsinformation eller en godkänd rapporteringsmekanism, 
21) tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrangemang bolag som avses ovan i 20 punkten och som har rätt att i enlighet med artiklarna 20 och 21 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument för tillhandahållare av investeringstjänsters räkning publicera rapporter om värdepappershandel, 
22) tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation bolag som avses ovan i 20 punkten och som har rätt att tillhandahålla tjänster för samling av rapporter om transaktioner med sådana finansiella instrument som avses i artiklarna 6, 7, 10, 12, 13, 20 och 21 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument i fråga om reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar, organiserade handelsplattformar och tillhandahållare av godkända publiceringsarrangemang samt konsolidera dem till ett kontinuerligt elektroniskt informationsflöde med uppgifter om priser och volymer per finansiellt instrument, 
23) tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism bolag som avses ovan i 20 punkten och som har rätt att för tillhandahållare av investeringstjänsters räkning rapportera uppgifter om transaktioner till Finansinspektionen, behöriga myndigheter i andra EES-stater eller till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, 
24) utländska leverantörer av EES-datarapporteringstjänster utländska företag som av en annan EES-stats än Finlands behöriga myndighet har beviljats tillstånd som motsvarar verksamhetstillstånd enligt 8 kap. att tillhandahålla datarapporteringstjänster, 
25) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
26) tredjeland en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
27) utländskt EES-värdepappersföretag ett sådant utländskt EES-värdepappersföretag som avses i 1 kap. 13 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster, 
28) utländskt EES-kreditinstitut ett sådant EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen och som har verksamhetstillstånd för att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster, 
29) tredjelandsföretag sådana företag i tredjeländer som avses i 1 kap. 13 § 1 mom. 9 punkten i lagen om investeringstjänster, 
30) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG, 
31) ledning styrelsen för en tillhandahållare av investeringstjänster, en börs eller en leverantör av datarapporteringstjänster, och om företaget har ett förvaltningsråd, förvaltningsrådet, verkställande direktören och alla som är direkt underställda verkställande direktören och som sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet, 
32) verkställande ledning företagets verkställande direktör samt alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller i praktiken leder dess verksamhet, 
33) limiterad order en order att köpa eller sälja ett finansiellt instrument till ett angivet högsta eller lägsta pris eller bättre och avseende en angiven volym, 
34) likvid marknad en marknad för ett finansiellt instrument eller en klass av finansiella instrument, där det ständigt finns beredda och villiga köpare och säljare, enligt en bedömning utifrån följande kriterier och med beaktande av de specifika marknadsstrukturerna för det finansiella instrumentet eller klassen av finansiella instrument, dvs.
a) den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen under ett antal marknadsvillkor, med beaktande av produkternas art och livscykel inom klassen av finansiella instrument,
b) antalet och typen av marknadsaktörer, inbegripet förhållandet mellan antalet marknadsaktörer och antalet instrument som handlas när det gäller en särskild produkt,
c) den genomsnittliga storleken på spreadar, när uppgift finns.
 
Frekvensen och systematiken i en sådan systematisk internhandlares handel som avses i 1 mom. 16 punkten ska bedömas utifrån volymen på OTC-handel som tillhandahållaren av investeringstjänster bedriver för egen räkning med specifikt finansiellt instrument när den utför kundorder. Den relevanta volymen på den OTC-handel tillhandahållaren av investeringstjänster bedriver ska bedömas antingen i förhållande till den totala handeln med ett specifikt finansiellt instrument inom värdepappersföretaget eller genom att jämföra volymen på tillhandahållarens OTC-handel med den totala handeln med ett specifikt instrument inom unionen. Definitionen av systematisk internhandlare ska endast tillämpas när de på förhand uppsatta gränserna för vad som är en frekvent och systematisk omfattning och en väsentlig omfattning båda överskrids eller när en tillhandahållare av investeringstjänster väljer att ansluta sig till ordningen för en systematisk internhandlare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
II AVDELNINGEN 
HANDELSPLATSER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT 
2 kap. 
Drift av reglerade marknader 
1 § 
Tillstånd att driva en reglerad marknad och annan tillåten verksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En börs får utöver en reglerad marknad driva en multilateral handelsplattform och en organiserad handelsplattform, driva datarapporteringstjänster och tillhandahålla databehandlingstjänster och andra tjänster i anslutning till omsättning och förvaring av finansiella instrument samt utbildnings- och informationstjänster för utveckling av värdepappers-, derivat- och finansmarknaden samt bedriva annan verksamhet som har nära samband med verksamhet som avses i detta moment. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
Tillståndsbeslut och inledande av en börs verksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i 3 kap. 1 § 4 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om företag som ansöker om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, ska tillämpas också på aktiebolag som ansöker om verksamhetstillstånd för börs. 
17 § 
Börsledningens tidsdisposition 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den som är styrelsemedlem eller verkställande direktör i en börs får samtidigt inneha högst en av följande kombinationer av ledningsuppdrag: 1) en kombination av ett styrelseuppdrag eller uppdrag som verkställande direktör i huvudsyssla som baserar sig på ett anställningsförhållande och två andra styrelseuppdrag, 2) fyra styrelseuppdrag, av vilket ingetdera baserar sig på ett anställningsförhållande som utgör huvudsyssla. Som ett ledningsuppdrag betraktas styrelseuppdrag eller uppdrag som verkställande direktör 1) i företag som hör till samma koncern, och 2) i företag där börsen har ett kvalificerat innehav. 
Finansinspektionen får ge en styrelsemedlem och verkställande direktören tillåtelse att utöver vad som föreskrivs i 2 mom. ta emot ytterligare ett uppdrag, om det inte äventyrar de principer som nämns i 1 och 2 mom. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om undantaget. 
Vad som föreskrivs i 2 mom. ska inte tillämpas på en person som har valts in i börsledningen som statens representant och inte heller på den som är styrelsemedlem eller verkställande direktör i ett bostadsaktiebolag, i ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), i en ideell eller ekonomisk förening eller i ett annat företag vars huvudsakliga syfte inte är att generera vinst åt aktie- eller andelsägarna, om uppdraget inte äventyrar de principer som anges i 1 och 2 mom. 
3 kap. 
Organisering av verksamheten på en reglerad marknad 
1 § 
Krav som gäller organisering av verksamheten på en reglerad marknad 
En börs ska organisera sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt med beaktande av arten och omfattningen av dess affärsverksamhet. Börsen ska i alla situationer säkerställa den verksamhetsrelaterade riskhanteringen och verksamhetens kontinuitet. 
En börs ska ha principer för identifiering, förebyggande och hantering av intressekonflikter i anslutning till börsens verksamhet. I principerna ska i synnerhet beaktas intressekonflikter som kan ha relevans för börsens verksamhet eller för en tillförlitlig skötsel av börsens tillsynsuppgift enligt 2 §, inklusive differentiering av uppgifterna för att förhindra intressekonflikter. Börsen ska ha öppna och icke-diskriminerande regler och förfaranden för att trygga en ordnad handel på lika villkor samt för att tillämpa opartiska grunder för effektivt utförande av order. 
Börsen ska säkerställa att dess system och förfaranden också i störningssituationer tryggar tillförlitligheten och kontinuiteten i handelssystemet. Börsen ska säkerställa att dess handelssystem är motståndskraftiga, har tillräcklig kapacitet för att hantera toppbelastning i fråga om order- och meddelandevolymer och säkerställa ordnad handel under svåra förhållanden på marknaden. Börsen ska regelbundet testa handelssystemets funktion med belastningstestför att uppfylla de krav som beskrivs ovan. 
När börsen sköter sina uppgifter enligt denna lag ska på verksamheten inte tillämpas förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003) eller samiska språklagen (1086/2003). På dem som hör till börsens ledning och på börsens anställda ska inte heller tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om börser ska på motsvarande sätt tillämpas på börsers holdingföretag. 
En börs får inte utföra kundorder med utnyttjande av eget kapital eller bedriva handel genom matchad principalhandel. 
2 § 
Börsens tillsynsuppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen ska vidarebefordra information som avses i 2 mom. till andra EES-staters myndigheter som motsvarar Finansinspektionen och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Förfarande som avses i 2 mom. 4 punkten ska emellertid rapporteras endast Finansinspektionen är övertygad om att förfarandet strider mot EU:s marknadsmissbruksförordning. 
6 § 
Börsreglernas minimiinnehåll 
En börs ska upprätta och ge allmänheten tillgång till reglerna för en reglerad marknad med närmare föreskrifter åtminstone om 
1) hur handeln ska bedrivas, 
2) hur och på vilka grunder finansiella instrument tas upp till handel och hur och på vilka grunder handel med finansiella instrument kan avbrytas eller avslutas, 
3) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som i fråga om fullgörandet av åtaganden enligt denna lag, värdepappersmarknadslagen och med stöd av dem utfärdade bestämmelser och föreskrifter, EU:s marknadsmissbruksförordning samt enligt börsreglerna gäller för värdepappersemittenter samt deras administration och förvaltnings- och styrningssystem, 
4) hur och på vilka grunder handelsparter godkänns och godkännanden återkallas, 
5) de skyldigheter som följer av de professionella krav som ställs på personalen hos tillhandahållare av investeringstjänster som är verksamma på en reglerad marknad, 
6) på vilka villkor andra personer än värdepappersföretag och kreditinstitut kan godkännas som handelsparter, 
7) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som gäller för handelsparter i fråga om fullgörandet av åtaganden enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt börsreglerna eller annars, 
8) vilka påföljder för överträdelse av börsreglerna som kan påföras värdepappersemittenter och handelsparter samt hur påföljderna bestäms, 
9) villkoren för handel med derivat, 
10) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som gäller i fråga om fastställande och avveckling av transaktioner. 
Reglerade marknader får som medlemmar uppta i lagen om investeringstjänster avsedda värdepappersföretag och utländska EES-värdepappersföretag, i kreditinstitutslagen avsedda kreditinstitut och utländska EES-kreditinstitut, som tillhandahåller investeringstjänster, samt andra personer 
1) har tillräckligt god vandel, 
2) besitter tillräcklig handelsförmåga, handelskompetens och handelserfarenhet, 
3) i tillämpliga fall har lämplig organisation, och som 
4) har tillräckliga resurser för sin uppgift med beaktande av de olika finansiella arrangemang som den reglerade marknaden har upprättat för att garantera korrekt avveckling av transaktioner. 
13 § 
Finansinspektionens uppgifter och skyldighet att informera Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om det är fråga om ett beslut som avses i 11 § 4 mom. andra meningen ska Finansinspektionen vid behov underrätta också Energimyndigheten om beslutet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
15 § 
Rätt att verka som handelspart 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Andra personer med säte i en EES-stat kan godkännas som handelsparter, om de uppfyller de krav som följer av börsreglerna och om det med hänsyn till vad som utretts om sökandens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i övrigt samt om hur sökanden organiserat sin verksamhet eller annars är sannolikt att sökandens deltagande i handeln inte äventyrar dess tillförlitlighet. Sökanden ska dessutom ha tillräckliga finansiella och övriga förutsättningar för att uppfylla de åtaganden som följer av handel med finansiella instrument. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
17 § 
Marknadsgarantavtal 
En börs ska upprätta ett skriftligt marknadsgarantavtal som varje tillhandahållare av investeringstjänster som bedriver en marknadsgarantstrategi på en reglerad marknad ska förbinda sig till. Börsen ska säkerställa att den har ett marknadsgarantsystem i vilket ett tillräckligt antal tillhandahållare av investeringstjänster deltar med tanke på handelns art och omfattning. 
I det avtal som avses i 1 mom. ska åtminstone specificeras 
1) skyldigheten att ge bindande offerter till konkurrenskraftiga priser, 
2) tillförsel av likviditet och andra skyldigheter till följd av deltagandet i börssystemet, 
3) alla incitament i form av rabatter eller annat för att tillföra likviditet till marknaden samt andra rättigheter i anslutning till marknadsgarantdeltagandet. 
Börsen ska övervaka att handelsparten iakttar avtalet som avses i denna paragraf. 
Börsen ska utan obefogat dröjsmål informera Finansinspektionen om innehållet i avtalet och lämna Finansinspektionen de andra upplysningar som Finansinspektionen begär. 
18 § 
Algoritmisk handel 
En börs ska ha tillgång till effektiva system och förfaranden för att säkerställa att algoritmisk handel inte orsakar eller är ägnad att orsaka otillbörliga handelsförhållanden och att börsen kan hantera alla otillbörliga handelsförhållanden som beror på algoritmisk handel. Börsens system och förfaranden ska omfatta 
1) skyldighet för handelsparter att testa sina algoritmer i börsens testmiljö, 
2) ett system med vars hjälp börsen kan begränsa den relativa andelen ej utförda order som en handelspart lägger in i systemet, 
3) ett system med vars hjälp börsen kan hantera minst möjliga ticke-size. 
Börsen ska säkerställa att dess principer för samlokaliseringstjänster är transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande. 
Börsen ska kunna identifiera vilka order som har genererats genom algoritmisk handel och vilka algoritmer som har använts för att skapa olika order och vilka personer som har initierat de orderna. Börsen ska utan obefogat dröjsmål på begäran göra den informationen tillgänglig för Finansinspektionen. 
19 § 
Direkt elektroniskt marknadstillträde 
En börs kan tillåta att en tillhandahållare av investeringstjänster i egenskap av handelspart erbjuder en kund direkt elektroniskt marknadstillträde. Med direkt elektroniskt marknadstillträde avses ett arrangemang där en handelspart ger en kund tillåtelse att använda dennas handelskod, så att kunden elektroniskt kan förmedla order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen. 
En börs ska se till att handelsparten bedömer sina kunders lämplighet att använda det arrangemang som avses i 1 mom. 
Handelsparten ansvarar för order och affärer som utförs med användning av direkt elektroniskt marknadstillträde. 
En börs ska ställa behöriga krav på riskhanteringssystem och tröskelvärden för handel som bedrivs med elektroniskt marknadstillträde. En börs ska ha system och förfaranden varmed den kan särskilja och vid behov stoppa order eller handel som utförs av en person som använder direkt elektroniskt marknadstillträde och varmed börsen kan avbryta eller avsluta direkt elektroniskt marknadstillträde som erbjuds av en handelspart, om handelsparten eller dess kund inte iakttar vad som föreskrivs i denna paragraf. 
21 § 
Synkronisering av klockor 
En börs och dess handelsparter ska synkronisera de klockor som används för att registrera datum och tid för varje händelse som ska rapporteras. 
Det som här föreskrivs om synkronisering av en börs och dess handelsparters klockor, ska också tillämpas på handelsplatser som avses i 5 och 6 kap. 
22 § 
Kortvariga avbrott i handeln med finansiella instrument 
En börs ska för undvikande av betydande handelsstörningar ha adekvata system och interna förfaranden för att 
1) kortvarigt avbryta eller begränsa handeln, om det finns en betydande prisrörelse för ett finansiellt instrument på en reglerad eller en närliggande marknad under en kort period, 
2) för att kunna annullera, justera eller korrigera en transaktion. 
En börs ska säkerställa att tröskelvärdena för att kortvarigt avbryta handeln är fastställda på ett sätt som beaktar 
1) det finansiella instrumentets likviditet, 
2) marknadsmodellens art, och 
3) olika typer av användare av marknadsmodellen. 
En börs ska utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen rapportera tröskelvärdena för kortvarigt avbrott och alla betydande ändringar av de parametrarna. Finansinspektionen ska rapportera informationen till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. 
En börs ska underrätta Finansinspektionen om avbrott i handeln, om börsen på ett sätt som är avgörande för likviditeten är en reglerad marknad för det finansiella instrumentet. Finansinspektionen ska vid behov underrätta andra behöriga myndigheter om avbrottet. 
23 § 
Avvisande av order 
En börs ska ha system och förfaranden för att avvisa order, om en order överskrider förutbestämda volym- och priströsklar eller är uppenbart felaktig. 
26 § 
Kontroller av positionshantering inom råvaruderivat 
En börs ska ha transparenta och icke-diskriminerande system och förfaranden för att kontrollera positionerna för dem som handlar med råvaruderivat samt med utsläppsrätter och derivat av dessa. I sina kontroller ska börsen beakta vilken typ av personer och marknadsparter som handlar och hur de använder de kontrakt som handlas. En börs har rätt att få alla uppgifter som behövs för kontrollen av innehavaren av en derivatposition. 
En börs kan kräva att innehavaren av en derivatposition minskar positionen tillfälligt eller permanent samt vid behov avslutar positionen. 
Om en handelspart inte samtycker till börsens krav enligt 2 mom., kan börsen vidta nödvändiga åtgärder för derivatpositionsinnehavarens räkning. 
För att minska effekterna av en stor eller dominerande position kan börsen vid behov ålägga innehavaren av en derivatposition att tillfälligt återställa likviditet till marknaden till ett överenskommet pris och i en överenskommen omfattning. 
Börsen ska tillhandahålla Finansinspektionen tillräcklig information om de system och förfaranden som avses 1 mom. 
31 § 
Börsens insiderregister 
En börs ska föra ett register över insideranmälningar som avses i 30 § (börsens insiderregister), varav det för varje insider framgår de uppgifter och finansiella instrument som ägs av insidern, en omyndig som avses i 30 § 2 mom. 1 punkten och en organisation eller stiftelse som avses i 30 § 2 mom. 2 punkten och som är av det slag som nämns i det momentet samt specificerade förvärv och avyttringar. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 kap. 
Krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar 
1 § 
Rätt att driva multilaterala och organiserade handelsplattformar 
En multilateral handelsplattform och en organiserad handelsplattform kan i enlighet med detta kapitel drivas endast av en börs, ett värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag, ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen och av en filial till ett tredjelandsföretag. 
Vad som i 3 kap. 11—13, 16, 21, 22, 26 och 27 § föreskrivs om börser eller reglerade marknader gäller också multilaterala och organiserade handelsplattformar samt marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel. 
Vad som i 2 kap. 15—18 § föreskrivs om börser och om personer som hör till en börs ledning ska på motsvarande sätt gälla marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och personer som hör till deras ledning. 
Vad som i 3 kap. 3 § föreskrivs om rapportering av överträdelser gäller också marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel. 
Vad som i 7 kap. 2 § 2—5 mom., 5 § 1 mom., 7 § 1, 3 och 4 mom., 9 § 3 mom., 7 a kap., 9 kap. 1 och 4 § och 4 a § 3 mom. samt 10 kap. 11 och 12 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om organisering av värdepappersföretags verksamhet gäller också marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral och organiserad handel. 
I multilaterala handelsplattformars egen verksamhet och vid verksamhet på multilaterala handelsplattformar får inte tillämpas förfaranden som strider mot god värdepappersmarknadssed enligt 1 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen. 
10 § 
Kontroller av positionshantering inom råvaruderivat 
Vad som i 3 kap. 26 § föreskrivs om kontroller av positionshantering inom råvaruderivat ska tillämpas också på marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel. 
15 § 
Finansinspektionens skyldighet att rapportera till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 
Finansinspektionen ska meddela Europeiska värdepappersmarknads- och marknadsmyndigheten att den beviljat tillstånd för en multilateral eller en organiserad handelsplattform och, på begäran av myndigheten, överlämna information som den med stöd av 14 § fått i samband med tillsynen. 
18 § 
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel ska kunna godkänna en person som avses i 3 kap. 15 § 3 mom. som handelspart. Föreskrifterna ska i tillräcklig utsträckning trygga Finansinspektionens rätt att få information om handelsparters kunder. 
19 § 
Ordnande av multilateral handel 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel ska utöver vad som föreskrivs i 7 kap. 2 § 2—5 mom., 5 § 1 mom., 7 § 1, 3 och 4 mom., 9 § 3 mom., 7 a kap. och 9 kap. 1 och 4 § och 4 a § 3 mom. samt i 10 kap. 11 och 12 § i lagen om investeringstjänster och om uppfyllande av krav som föreskrivs i denna lag införa och verkställa icke-diskriminerande bestämmelser om utförande av order inom systemet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20 § 
Verksamhetens tillförlitlighet 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel ska förvissa sig om att de 
1) har tillräckliga förutsättningar för att kunna hantera de risker den är exponerad för, vidtar lämpliga åtgärder och inför system för att identifiera alla betydande risker för dess verksamhet och vidtar effektiva åtgärder för att reducera sådana risker, 
2) har vidtagit verksamma åtgärder för att underlätta effektivt avslut utan dröjsmål av de transaktioner som utförs i dess system, och 
3) vid tidpunkten för auktorisationen och därefter har tillräckliga finansiella resurser för att goda förutsättningar ska föreligga för att den ska kunna fungera korrekt med hänsyn till arten och omfattningen av de transaktioner som genomförs på marknaden och till sammansättningen och graden av dess riskexponering. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
21 § 
Kundorder 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel får inte utföra kundorder med utnyttjande av eget kapital eller bedriva handel genom matchad principalhandel. 
22 § 
Förbud mot transaktioner för egen eller ett till samma koncern hörande företags räkning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller dock inte handel för egen räkning genom matchad principalhandel om huvudmannen har gett sitt samtycke och det inte är fråga om derivat som har förklarats omfattas av clearingkravet i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
23 § 
Begränsning av matchad principalhandel 
En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel får genom matchad principalhandel bedriva handel endast med finansiella instrument som enligt definitionen i 1 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten i denna lag kan vara föremål för handel på en organiserad handelsplattform och endast med kundens samtycke. 
24 § 
Drift av en organiserad handelsplattform separat från en systematisk internhandlare 
En och samma juridiska person får inte vara både en marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel och en systematisk internhandlare. En organiserad handelsplattform får inte anslutas till en systematisk internhandlare på ett sådant sätt att order på den organiserade handelsplattformen och order och bud hos en internhandlare interagerar. En organiserad handelsplattform får inte heller anslutas till en annan organiserad handelsplattform på ett sådant sätt att interaktion mellan order på olika organiserade handelsplattformar möjliggörs. 
26 § 
Diskretionärt genomförande av order 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För det system som matchar kundorder får marknadsplatsoperatören som ordnar organiserad handel besluta huruvida, när och hur mycket av två eller flera order den vill matcha inom systemet. I enlighet med 22—25 § och utan att det påverkar tillämpningen av 22 § 3 mom. får marknadsplatsoperatören, med hänsyn till ett system som anordnar transaktioner med icke aktierelaterade instrument, underlätta förhandlingar kunder emellan för att sammanföra två eller flera potentiellt kompatibla köp- och säljintressen i en transaktion. 
27 § 
Skyldighet att rapportera till Finansinspektionen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den behöriga myndigheten får antingen när en tillhandahållare av investeringstjänster eller en marknadsoperatör begär auktorisation för att driva en organiserad handelsplattform eller från fall till fall begära en detaljerad beskrivning av varför systemet inte motsvarar och inte kan fungera som en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform eller en systematisk internhandlare, hur denna diskretionära bedömning kommer att ske, särskilt när en order till den organiserade handelsplattformen kan dras tillbaka och när och hur två eller flera kundorder kommer att matchas mot varandra inom den organiserade handelsplattformen. Dessutom ska marknadsplatsoperatören som ordnar organiserad handel lämna information till den behöriga myndigheten om hur den använder sig av handel genom matchad principalhandel. Den behöriga myndigheten ska övervaka marknadsplatsoperatörens deltagande i matchad principalhandel för att säkerställa att detta fortsätter vara förenligt med definitionen av sådan handel och att dess deltagande i matchad principalhandel inte ger upphov till intressekonflikter mellan marknadsplatsoperatören som ordnar organiserad handel och desses kunder. 
6 kap. 
Tillväxtmarknader för små och medelstora företag 
1 § 
Registrering av tillväxtmarknader för små och medelstora företag 
En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan be Finansinspektionen registrera den multilaterala handelsplattformen eller en del av den som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 kap. 
Transparenskrav för handel med finansiella instrument 
1 § 
EU:s förordning om marknader för finansiella instrument 
I avdelningarna II—III i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument finns, utöver vad som föreskrivs i detta kapitel, bestämmelser om transparenskrav för finansiella instrument. 
3 § 
Avbrytande och förbjudande av systematisk internhandel 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om Finansinspektionen i enlighet med 3 kap. 11 § 6 mom. har fastställt en börs beslut att avbryta handeln med finansiella instrument eller i enlighet med 3 kap. 11 § 5 mom. ålagt börsen att avbryta handeln med finansiella instrument och dessa är föremål för interna transaktioner, ska den systematiska internhandlaren avbryta handeln med instrumenten i fråga. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Utförande av transaktioner på en handelsplats 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Efter det att en order har utförts för en kunds räkning ska tillhandahållaren av investeringstjänster informera kunden om var ordern utfördes. De regelbundna rapporterna ska inbegripa detaljerade uppgifter om pris, kostnader, hastighet och sannolikhet för utförande när det gäller enskilda finansiella instrument. 
6 § 
Rapportering av råvaruderivat och utsläppsrätter 
En börs, en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och en marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska enligt klassificeringen i 7 § varje vecka offentliggöra en rapport med uppgifter om de totala positioner som innehas av de olika kategorierna personer för de olika råvaruderivat och utsläppsrätter och derivat av dessa som handlas på deras handelsplatser. De uppgifter som avses i detta moment ska dessutom rapporteras till Finansinspektionen och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. 
De uppgifter som räknas upp i 1 mom. ska offentliggöras och rapporteras till myndigheterna endast när både antalet personer och deras öppna positioner överskrider de minimitröskelvärden som föreskrivs i artikel 83 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet. 
En börs, en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och en marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska dagligen ge Finansinspektionen en fullständig rapport om sina positioner i råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa som varje medlem, deltagare, kund och dessas kunder har på den handelsplatsen. 
Deltagare på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar samt organiserade handelsplattformars kunder ska åtminstone dagligen till den tillhandahållare av investeringstjänster eller den börs som driver den handelsplatsen rapportera detaljerade uppgifter om sina egna positioner som innehas genom kontrakt som handlas på den handelsplatsen, liksom om de positioner som innehas av deras kunder och de kundernas kunder till dess slutkunden. 
Tillhandahållare av investeringstjänster som handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av dessa utanför en handelsplats ska dagligen ge den behöriga myndigheten för den handelsplats där råvaruderivaten, utsläppsrätterna eller derivaten av dessa handlas eller den behöriga centrala myndigheten en fullständig rapport om sina egna positioner i råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa samt om sina positioner som inbegriper ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt, liksom om positioner som innehas av deras kunder och de kundernas kunder till dess slutkunden har nåtts. 
9 kap. 
Organisatoriska krav på verksamheten hos en leverantör av datarapporteringstjänster 
4 § 
Organisering av verksamheten hos tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den konsoliderade handelsinformation som avses i 1 mom. ska innehålla åtminstone följande uppgifter: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8) i tillämpliga fall, det faktum att en datoralgoritm inom tillhandahållaren av investeringstjänster låg bakom investeringsbeslutet och utförandet av transaktionen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Arrangemang för undvikande av intressekonflikter vid tillhandahållande av konsoliderad handelsinformation 
En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska ha infört administrativa arrangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter. Om en börs eller tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrangemang också tillhandahåller konsoliderad handelsinformation ska den behandla all insamlad information på ett icke-diskriminerande sätt samt ha infört lämpliga arrangemang för att göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner. 
7 § 
Organisering av verksamheten hos tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism ska ha inrättat system som på ett effektivt sätt kan kontrollera transaktionsrapporters fullständighet, hitta fall av utelämnad information och uppenbara fel som orsakats av tillhandahållaren av investeringstjänster och då sådana fel eller utelämnanden inträffar upplysa tillhandahållaren av investeringstjänster om dem och begära omsändning av alla sådana felaktiga rapporter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 § 
Arrangemang för undvikande av intressekonflikter vid tillhandahållande av en godkänd rapporteringsmekanism 
Den som tillhandahåller en godkänd rapporteringsmekanism ska upprätthålla administrativa arrangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter i förhållande till dess kunder. Om den som tillhandahåller en godkänd rapporteringsmekanism är ett värdepappersföretag eller en börs ska tillhandahållaren behandla all insamlad information på ett icke-diskriminerande sätt och göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner. 
10 kap. 
Tillsyn, tystnadsplikt och särskilda befogenheter 
3 § 
Särskilda befogenheter gällande råvaruderivat 
Finansinspektionen kan fastställa positionslimiter (tröskelvärden) för råvaruderivat som är föremål för handel på en reglerad marknad, på en multilateral handelsplattform eller på en organiserad handelsplattform samt för derivat som inbegriper ekonomiskt likvärdiga råvaruderivat. Finansinspektionen kan kräva att tillsynsobjekt som avses i 4 § i lagen om Finansinspektionen, finansmarknadsaktörer och andra som avses i 5 § i den lagen ska iaktta en positionslimit, minska storleken på en exponering eller position i finansiella instrument som avses i denna paragraf samt förbjuda förvärv av sådana. 
En positionslimit som avses i 1 mom. ska som största tillåtna nettovärde fastställas för en position i råvaruderivat med hjälp av de beräkningsmetoder som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat. Finansinspektionen ska regelbundet se över positionslimiterna och vid behov fastställa en ny positionslimit med beaktande av marknadsutvecklingen. 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om positionslimiter ska inte tillämpas på sådana positioner som innehas av icke-finansiella enheter och som avses i den delegerade förordning som nämns ovan i 2 mom. eller på positioner som innehas för sådana enheters räkning och som reducerar de risker som står i direkt samband med kommersiell verksamhet. 
Finansinspektionen ska ge Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och övriga behöriga myndigheter adekvat information om tröskelvärden som fastställs med stöd av denna paragraf och om förändringar i dem samt om förordnanden och förbud som meddelas med stöd av 1 mom. Om Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten efter att ha fått kännedom om att en positionslimit fastställts förutsätter att den ska ändras, ska Finansinspektionen följa myndighetens riktlinjer om inte Finansinspektionen anser att de är grundlösa. 
Om ett finansiellt instrument som avses i 1 mom. är föremål för handel i flera EES-stater och handelsvolymen är störst i Finland, ska Finansinspektionen fastställa en gemensam positionslimit för handeln med det finansiella instrumentet i fråga. Innan ett sådant beslut som avses i detta moment fattas ska Finansinspektionen samråda och samarbeta med de staters behöriga myndigheter vilkas behörighet omfattar de handelsplatser där det handlas med finansiella instrument som avses i detta moment. 
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten avgör i enlighet med sina befogenheter enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG sådana meningsskiljaktigheter mellan behöriga myndigheter som beror på att en gemensam positionslimit fastställts enligt 5 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 1 mom., 4 § 2 mom. 5 punkten, Utskottet föreslår en ändring 5 § 35 punkten Slut på ändringsförslaget, 6 § 14 punkten, 28 § 5 mom., 28 b §, 32 c § 1 mom., 40 § 5 mom. och 74 §, av dem 4 § 1 mom. och 4 § 2 mom. 5 punkten sådana de lyder i lag 752/2012, Utskottet föreslår en ändring 5 § 35 punkten sådan den lyder i lag    /    , Slut på ändringsförslaget 6 § 14 punkten sådan den lyder i lag 170/2014, 28 § 5 mom., 28 b § och 40 § 5 mom. sådana de lyder i lag 1071/2017 samt 32 c § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 1442/2016, Utskottet föreslår en ändring 352/2017, 1071/2017 och    /   , samt Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring fogas  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring till 5 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 902/2012, 254/2013, 170/2014, 198/2015, 520/2016, 737/2016, 855/2016, 1442/2016, 228/2017, 575/2017, 893/2017, 1071/2017, 241/2018, 1108/2018, 1229/2018 och /   , en ny 36 punkt  Slut på ändringsförslagetsom följer: 
4 § 
Tillsynsobjekt 
Med tillsynsobjekt avses i denna lag sammanslutningar, inrättningar och näringsidkare enligt 2—4 mom. 
Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 5 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Andra finansmarknadsaktörer Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 35) andra personer än tillsynsobjekt enligt 4 § som är skyldiga att iaktta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 36) Slut på ändringsförslaget sådana företag i tredjeländer som avses i 5 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster som tillhandahåller tjänster utan att inrätta en filial. 
6 § 
Övriga definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14) filial ett kreditinstituts, ett värdepappersföretags, ett fondbolags, en AIF-förvaltares, ett betalningsinstituts eller ett försäkringsbolags filial samt en i Finland etablerad filial till ett utländskt kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, en i Finland etablerad filial till ett utländskt försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag, en i Finland etablerad filial till ett utländskt värdepappersföretag och filial till ett tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster, en i Finland etablerad filial till ett utländskt EES-fondbolag enligt lagen om placeringsfonder, en i Finland etablerad filial till en EES-baserad AIF-förvaltare och en i Finland etablerad filial till ett utländskt betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
28 § 
Begränsning av ledningens verksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen kan permanent förbjuda en person att sköta uppgifter enligt 1 mom. hos ett auktoriserat tillsynsobjekt som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet, om personen upprepade gånger har brutit mot bestämmelserna i artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen eller upprepade gånger gjort sig skyldig till allvarliga överträdelser av de bestämmelser som nämns i 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
28 b § 
Tillfälligt förbud att verka som handelspart eller kund 
Finansinspektionen kan för en viss tid av högst fem år förbjuda ett auktoriserat tillsynsobjekt eller en utländsk filial som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet att verka som handelspart enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen om handel med finansiella instrument eller som kund på en sådan organiserad handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten, om företaget har brutit mot de bestämmelser som nämns i 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster. 
32 c § 
Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar 
Finansinspektionen kan för högst ett år i sänder förbjuda aktie- eller andelsägare att utöva rösträtt i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, institut för elektroniska pengar, försäkringsbolag och deras holdingföretag, börser, börsers holdingföretag, leverantörer av datarapporteringstjänster, holdingföretag till leverantörer av datarapporteringstjänster, värdepapperscentraler och värdepapperscentralers holdingföretag, om 
1) anmälan om förvärv av aktier eller andelar inte har gjorts enligt 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 6 a § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, Utskottet föreslår en ändring 4 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder, Slut på ändringsförslaget 16 § i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut, 2 kap. 11 § eller 8 kap. 18 § i lagen om handel med finansiella instrument, EU:s förordning om värdepapperscentraler eller enligt 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, 
2) aktier eller andelar har förvärvats trots Finansinspektionens förbud enligt 32 a §, eller 
3) den gräns för innehav som anges i de paragrafer som nämns i 1 punkten har uppnåtts eller överskridits och innehavet äventyrar verksamhet enligt sunda och ansvarsfulla ledningsprinciper i målföretaget eller målsammanslutningen på det sätt som avses i 32 a § eller, om målföretaget är ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
40 § 
Påföljdsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Påföljdsavgift kan också påföras den som i samband med övervaknings- eller inspektionsuppdrag enligt de bestämmelser som avses ovan i 2 mom. 6 punkten försummar eller bryter mot vad som i 18 § 1 mom., 19 § 1 eller 3 mom. 23 § eller 24 § i denna lag föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få information och inspektera. Påföljdsavgift får emellertid inte påföras en fysisk person för brott mot de nämnda bestämmelserna då det finns anledning att misstänka en person för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till. 
74 § 
Verkställighet av avgifter 
Med stöd av denna lag utdömt vite och i enlighet med denna lag påförd åtgärdsavgift får jämte ränta drivas in utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av Utskottet föreslår en strykning 11 kap. 31 § och 17 kap. 1 a § i  Slut på strykningsförslagetvärdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
Utskottet föreslår en ändring ändras  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 7 kap. 8 § 3 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 1195/2015, och Slut på ändringsförslaget 
fogas till lagens 11 kap. 31 § ett nytt 2 mom. och till 17 kap. 1 a §, sådan den lyder i lag 1278/2015, ett nytt 2 mom. som följer: 
Utskottet föreslår en ändring 7 kap. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Regelbunden informationsskyldighet Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Revisionsberättelse och dess offentliggörande Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Emittenten ska offentliggöra bokslutet och verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen omedelbart, om revisorn Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 2) utifrån revisionen gör ett påpekande enligt 3 kap. 5 § 5 mom. i revisionslagen, eller Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 kap. 
Offentliga uppköpserbjudanden och skyldighet att lämna erbjudanden 
31 § 
Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om i 23 § 2 och 3 mom. samt 24 § 3 mom. avsedda särskilda skäl samt om grunderna för bestämmande av minimibeloppet av vederlagen i dessa situationer. 
17 kap. 
Tillsynsbefogenheter 
1 a § 
Förbud mot att utöva rösträtt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen kan av vägande skäl förbjuda den som bryter mot de skyldigheter i anslutning till ett obligatoriskt uppköpserbjudande som avses i 11 kap. 19, 22, 23 och 25 § att utöva sin rösträtt med aktier i målbolaget och vara företrädd vid målbolagets bolagsstämma. Finansinspektionen kan av vägande skäl utsträcka förbudet till att gälla även aktieägare vilkas aktier med stöd av 11 kap. 20 § hänförs till en ovan avsedd persons röstandel. Förbudet gäller tills skyldigheten har fullgjorts, om inte Finansinspektionen av särskilt vägande skäl förlänger förbudet för en viss tid, dock högst tre månader. Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag ska Finansinspektionen utan dröjsmål meddela målbolaget om ett förbud eller om att förbudet upphört. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
17 kap. 1 a § 2 mom. tillämpas på obligatoriska uppköpserbjudanden, där gränsen för skyldighet att lämna erbjudanden har överskridits efter ikraftträdandet av lagen. 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 3 kap. 3 § och 7 kap. 11 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 3 kap. 3 § 2 punkten och 7 kap. 11 § 5 mom., av dem 3 kap. 3 § 2 punkten sådan den lyder i lag 1078/2017 som följer: 
3 kap. 
Verksamhet som AIF-förvaltare 
3 § 
Sidotjänster 
En AIF-förvaltare med auktorisation enligt 2 § 2 mom. får i enlighet med auktorisationen dessutom som sidotjänster tillhandahålla 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster i fråga om andelar i placeringsfonder och i AIF-fonder, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 kap. 
Organisering av verksamheten 
11 § 
Tystnadsplikt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En AIF-förvaltare, en AIF-fond och ett i denna lag avsett förvaringsinstitut eller särskilt förvaringsinstitut har dessutom rätt att lämna ut sådana uppgifter som avses i 1 mom. till i lagen om handel med finansiella instrument avsedda börser, marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och marknadsplatsoperatörer som ordnar organiserad handel och likaså till i en EES-stat verksamma företag som är jämförbara med börser, marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och marknadsplatsoperatörer som ordnar organiserad handel, om uppgifterna är nödvändiga för att de ska kunna utföra sina tillsynsuppgifter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) 1 kap. 3 § 1 mom. 12 punkten underpunkt e och 2 mom. 2 punkten underpunkt b. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring om kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) den finska språkdräkten i 5 kap. 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1073/2017, samt 
fogas till 17 kap. en ny 1 a § som följer: 
5 kap. 
Allmänna förutsättningar för affärsverksamhet 
1 § 
Affärsverksamhet som är tillåten för inlåningsbanker 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I en inlåningsbanks bolagsordning eller stadgar ska anges huruvida banken tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster. Inlåningsbanken ska underrätta Finansinspektionen om styrelsens beslut att börja tillhandahålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster och tillhandahålla sidotjänster enligt 2 kap. 3 § i den lagen samt bifoga en utredning om hur organisations- och uppförandekraven samt kundskyddet tillgodoses för den verksamhet enligt lagen som har samband med tjänsterna eller investeringsverksamheten. Inlåningsbanken ska också underrätta Finansinspektionen om sitt beslut att avstå från att tillhandahålla anmälda investerings- eller sidotjänster eller bedriva anmäld investeringsverksamhet. Till meddelandet ska fogas utredningar om hur kundskyddet tillgodoses då banken slutar tillhandahålla tjänster eller bedriva investeringsverksamhet. 
17 kap. 
Tredjeländers kreditinstituts rätt att etablera filialer och öppna representationer i Finland 
1 a § 
Undantag från kravet på koncession för filial 
Tredjeländers kreditinstitut får på de villkor som anges i 5 kap. 7 § 2 och 3 mom. i lagen om investeringstjänster tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster utan att etablera en filial i Finland. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av böter (672/2002) 1 § 1 mom. Utskottet föreslår en ändring 12 Slut på ändringsförslaget punkten, sådan den lyder i lag Utskottet föreslår en ändring 1052/2018 Slut på ändringsförslaget, samt 
fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 224/2008, 462/2011, 348/2013, 257/2014, 671/2015, 451/2016, Utskottet föreslår en ändring 470/2017, 1107/2017 och 1052/2018 Slut på ändringsförslaget, en ny Utskottet föreslår en ändring 13 Slut på ändringsförslaget punkt som följer: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
I den ordning som föreskrivs i denna lag verkställs följande påföljder: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 11) ordningsavgift enligt 8 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) och påföljdsavgift enligt 8 kap. 3 § i samma lag, Slut på strykningsförslaget 
12) Utskottet föreslår en ändring administrativa påföljdsavgifter enligt artikel 83 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13) Slut på ändringsförslaget ordningsavgift enligt 4 kap. 38 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) och påföljdsavgift enligt 4 kap. 40 § i samma lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

Utskottets nya lagförslag

Utskottet föreslår en ändring 9. Slut på ändringsförslaget Utskottet föreslår en ändring Lag Slut på ändringsförslaget Utskottet föreslår en ändring ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift Slut på ändringsförslaget 

Utskottet föreslår en ändring I enlighet med riksdagens beslut Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring ändras Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 1 punkten och 6 § 1 mom., sådana de lyder, 1 § 1 mom. 1 punkten i lag 255/2013 och 6 § 1 mom. i lag 1111/2018, som följer: Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Avgiftsskyldiga Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) tillsynsobjekt enligt 4 § 1 mom., utländska tillsynsobjekts filialer enligt 4 § 5 mom., pensionsfonder och pensionsanstalter enligt 4 § 6 mom. och tredjelandsföretag i tredjeländer som tillhandahåller tjänster utan filialetablering enligt 5 § 36 punkten i lagen om Finansinspektionen (878/2008), Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 6 §  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Avgiftsskyldiga Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Grundavgift i euro Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 278 200 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring den gamla insättningsgarantifond som avses i lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1199/2014) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12 840 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2 140 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring juridiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1 070 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring fysiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 214 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3 210 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder registreringsskyldiga AIF-förvaltare som inte är auktoriserade som fondbolag Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1 070 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring den som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2 140 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3 210 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3 210 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5 350 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2 140 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6 420 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10 700 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring börsers och värdepapperscentralers holdingföretag Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10 700 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1 070 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring försäkringsmäklare och sidoverksamma försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsdistribution Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1 070 och en höjning med 193 euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6 420 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 160 500 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12 840 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 6 kap. 9 § i den lagen Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2 140 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16 585 och en höjning med 17 120 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13 375 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när emittenten inte har hemort i Finland Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11 235 och en höjning med 11 770 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepapperen i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3 210 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3 210 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4 280 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1 070 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring finländska kreditförmedlare som är registrerade i enlighet med 6 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna inte är ombud för någon kreditgivare Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1 200 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Pensionsskyddscentralen Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10 700 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring trafikskadenämnden och patientskadenämnden Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1 070 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19 260 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1 070 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1 070 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring tredjeländers kreditinstituts representationer Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1 070 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring sådana försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution som är registrerade i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland och som har filial i Finland Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 321 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring finansiella motparter enligt artikel 2.8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10 700 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring utländska kreditförmedlare enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna har filial i Finland Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 400 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring förmedlare av gräsrotsfinansiering enligt lagen om gräsrotsfinansiering Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2 140 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring registrerade ombud enligt lagen om ombud för obligationsinnehavare Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2 140 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring leverantörer av datarapporteringstjänster enligt lagen om handel med finansiella instrument Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10 700 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring referensvärdesadministratörer enligt 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektionen Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3 000 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring referensvärdesadministratörer enligt 4 § 4 mom. 10 punkten i lagen om Finansinspektionen Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5 000 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring den som enligt 4 § 2 mom. 13 punkten i lagen om Finansinspektionen utför kontroll av värdepapperisering Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5 000 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring sådana i 5 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster avsedda tredjelandsföretag som tillhandahåller tjänster utan filialetablering Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3 210 Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Utskottet föreslår en ändring Denna lag träder i kraft den  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  20 Slut på ändringsförslaget
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 5.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Martti Mölsä blå 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo liik 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.