Senast publicerat 17-01-2023 15:24

Betänkande EkUB 34/2022 rd RP 195/2022 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s marknadskontrollförordning inom vissa produktsektorer

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s marknadskontrollförordning inom vissa produktsektorer (RP 195/2022 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Aku-Petteri Korhonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • tullöverinspektör Suvi Etelämäki 
  Tullen
 • överinspektör Elli Luhtanen 
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands näringsliv rf
 • Erikoiskaupan liitto Etu ry
 • Finsk Handel rf
 • Konsumentförbundet ry
 • Finlands Dagligvaruhandel rf
 • Företagarna i Finland rf
 • Tekniska Handelsförbundet rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås ändringar i lagen om leksakers säkerhet, konsumentsäkerhetslagen, lagen om mätinstrument, lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och gasanordningslagen. 

Syftet är att utfärda behövliga nationella kompletterande bestämmelser som stöd för tillämpningen av EU:s marknadskontrollförordning inom fyra produktsektorer. Det föreslås att lagen om leksakers säkerhet ska börja omfattas av tillämpningsområdet för lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. Dessutom föreslås lagen om leksakers säkerhet få nya straffbestämmelser. Konsumentsäkerhetslagen föreslås bli kompletterad med en hänvisning till lagen om marknadskontrollen av vissa produkter när det gäller marknadskontrollen av maskiner som är avsedda att användas av konsumenter. Det föreslås att straffbestämmelserna i lagen om mätinstrument och gas-anordningslagen kompletteras på det sätt som förutsätts i marknadskontrollförordningen. Dessutom föreslår regeringen att det av lagen om mätinstrument tydligare ska framgå att lagens bestämmelser om tillsyn inte ska tillämpas på marknadskontroll, eftersom lagen om mätinstrument hör till tillämpningsområdet för marknadskontrollagen. Till lagen om mätinstrument fogas bestämmelser om vissa sådana skyldigheter för tillverkare, förpackare och importörer som det för närvarande finns bestämmelser om i lagstiftning på lägre nivå. 

Propositionen syftar utöver till att genomföra marknadskontrollförordningen även till att förenhetliga bestämmelserna om marknadskontroll på nationell nivå genom att utnyttja den horisontella marknadskontrollagen. Att bestämmelserna förenhetligas kan i princip bedömas gagna samtliga berörda aktörer. 

Lagarna avses träda i kraft våren 2023. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionen innehåller kompletterande nationell reglering som behövs för tillämpningen av EU:s marknadskontrollförordning (förordning (EU) 2019/1020) inom produktsektorerna för leksaker, maskiner som används av konsumenter, mätinstrument och gasanordningar. De föreslagna bestämmelserna gäller i huvudsak marknadskontrollmyndighetens befogenheter och marknadskontrollåtgärder samt påföljderna för brott mot skyldigheterna som gäller produkters överensstämmelse med kraven. 

Ekonomiutskottet understöder en harmonisering av lagstiftningen om marknadskontroll inom olika sektorer. De föreslagna ändringarna förbättrar konsumentsäkerheten, för marknadskontrollen kan säkerställa att de produkter som släpps ut på marknaden uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen och inte äventyrar konsumenternas hälsa eller säkerhet. Ur företagens synvinkel förbättras förutsägbarheten i näringsverksamheten när förfarandena för marknadskontrollen för olika produktgrupper samordnas. En effektiv marknadskontroll är också viktig med tanke på en rättvis konkurrens. 

Ekonomiutskottet ser det som angeläget att tillräckliga resurser för tillsynsmyndigheterna tryggas för att målen för marknadskontrollen ska nås. Utskottet betonar dessutom tillsynsmyndigheternas styrande och rådgivande roll i tillsynen. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen är behövlig och motiverad. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med de tekniska ändringar som framgår av detaljmotiveringen nedan. 

DETALJMOTIVERING

3. Lagen om ändring av lagen om mätinstrument

49 §. Brott mot måttbestämmelserna.

Utskottet föreslår en teknisk precisering i 3 mom. 4 punkten. 

4. Lagen om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

1 §. Tillämpningsområde.

Ekonomiutskottet föreslår att 1 mom. kompletteras med anledning av de ändringar i marknadskontrollagen som riksdagen tidigare har godkänt (RP 196/2022 rdRSv 158/2022 rd och RP 41/2022 rdRSv 206/2022 rd). Till följd av detta föreslår utskottet också ändringar i lagens ingress. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1, 2 och 5 i proposition RP 195/2022 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 3 och 4 i proposition RP 195/2022 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om leksakers säkerhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om leksakers säkerhet (1154/2011) 59 och 60 §, 
ändras 16 § 1 mom. samt 56 och 57 § samt 
fogas till lagen en ny 61 a § som följer: 
16 § 
Importörens skyldighet att bevara och ge in dokument samt skyldighet att samarbeta med myndigheterna 
Importören ska hålla en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och säkerställa att den tekniska dokumentationen på en motiverad begäran tillhandahålls myndigheten i tio år efter det att en leksak har släppts ut på marknaden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
56 § 
Tillsynsmyndigheter 
Bestämmelser om marknadskontrollmyndigheten finns i 4 § 1 mom. i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), nedan marknadskontrollagen. Bestämmelser om den myndighet som svarar för de yttre gränskontrollerna finns i 4 § 2 mom. i marknadskontrollagen. 
Utöver vad som föreskrivs i 4 § 1 mom. i marknadskontrollagen är Tullen den marknadskontrollmyndighet för leksaker som avses i artiklarna 25–28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 (nedan marknadskontrollförordningen). Dessutom utövar Tullen som marknadskontrollmyndighet tillsyn över efterlevnaden av denna lag vid avlastning av ett varuparti och anknytande lagring i Finland när leksaker levereras från medlemsstater i Europeiska unionen till Finland. När Tullen är marknadskontrollmyndighet tillämpas utöver tullagen (304/2016) även 6 och 7 §, 3 kap. samt 27–29 § i marknadskontrollagen. 
57 § 
Marknadskontroll 
Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i marknadskontrollförordningen. 
Bestämmelser om marknadskontroll, om yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen och om sökande av ändring finns i marknadskontrollagen. 
Som en ekonomisk aktör enligt marknadskontrollagen betraktas en sådan näringsidkare som avses i 4 § 7 punkten i denna lag. 
7 kap. 
Särskilda bestämmelser 
61 a § 
Straffbestämmelser 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
1) tillverkarens skyldighet enligt 5 § 1 mom. att konstruera och tillverka leksaker i överensstämmelse med kraven, 
2) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 1 mom. eller importörens skyldighet enligt 15 § att vidta korrigerande åtgärder och informera tillsynsmyndigheten, 
3) förbudet enligt 10 § 1 mom. enligt vilket importörer inte får släppa ut andra leksaker på marknaden än sådana som överensstämmer med kraven, 
4) importörens skyldighet enligt 10 § 3 mom. att underrätta tillverkaren om en leksak kan orsaka fara, 
ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om leksakers säkerhet dömas till böter. 
Om inte gärningen är ringa eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för brott mot bestämmelserna om leksakers säkerhet också dömas den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 
1) distributörens skyldighet enligt 17 § 1 mom. att försäkra sig om att en leksak överensstämmer med kraven, 
2) distributörens skyldighet enligt 17 § 4 mom. att underrätta tillverkaren eller importören om en leksak kan orsaka fara, 
3) distributörens skyldighet enligt 19 § 1 mom. att vidta korrigerande åtgärder, informera tillsynsmyndigheten och lämna tillsynsmyndigheten behövlig information, 
4) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och minska riskerna. 
Om inte gärningen är ringa eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för brott mot bestämmelserna om leksakers säkerhet också dömas den som uppsåtligen bryter mot 
1) tillverkarens skyldighet enligt 5 § 2 mom. att utarbeta teknisk dokumentation, påvisa överensstämmelse med kraven, upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse eller förse produkten med CE-märkning, 
2) tillverkarens skyldighet enligt 5 § 3 mom. eller importörens skyldighet enligt 16 § 1 mom. att bevara eller hålla den tekniska dokumentationen och EG-försäkran om överensstämmelse tillgänglig i tio år, 
3) tillverkarens skyldighet enligt 7 § att förse leksaken med identifikations- och kontaktuppgifter, 
4) importörens skyldighet enligt 10 § 2 mom., 11 och 12 § att uppge sina kontaktuppgifter och försäkra sig om att tillverkaren har fullgjort sina skyldigheter och att leksaken har försetts med de märkningar och åtföljs av de dokument som krävs, 
5) distributörens skyldighet enligt 17 § 2 mom. att försäkra sig om att tillverkaren och importören har fullgjort sina skyldigheter och att leksaken har försetts med de märkningar och åtföljs av de dokument som krävs, 
6) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 2 mom., importörens skyldighet enligt 16 § 2 mom. eller distributörens skyldighet enligt 19 § 2 mom. att lämna myndigheten information och dokumentation, 
7) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att iaktta det som gäller EG-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation, 
8) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att ge information och dokumentation, 
9) skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att informera om en risk. 
Åtal behöver inte väckas och straff inte dömas ut för brott mot bestämmelserna om leksakers säkerhet om de ekonomiska följder som föranletts av ett annat myndighetsbeslut som meddelats på grund av gärningen ska anses vara tillräckliga i förhållande till gärningens allvarlighet. 
Bestämmelser om CE-märkningsförseelse finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
De ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av konsumentsäkerhetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i konsumentsäkerhetslagen (920/2011) 48 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1510/2015, och 
fogas till lagen en ny 26 §, i stället för den 26 § som upphävts genom lag 1510/2015, som följer: 
26 § 
Marknadskontroll av maskiner som är avsedda att användas av konsumenter 
På marknadskontrollen av konsumtionsvaror som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG tillämpas utöver denna lag även de befogenheter som anges i 8 § 2 mom. samt 10 a, 22 a och 28 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), nedan marknadskontrollagen. Om en konsumtionsvara som omfattas av tillämpningsområdet för det nämnda direktivet står i strid med kraven i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den på något annat sätt än vad som avses i 10 §, ska på marknadskontrollen dessutom tillämpas de befogenheter som anges i 17–22, 23–25 och 28 §. När befogenheter enligt marknadskontrollagen tillämpas ska också 29 § i marknadskontrollagen om sökande av ändring tillämpas. 
I de situationer som avses i 1 mom. ska som i marknadskontrollagen avsedd marknadskontrollmyndighet betraktas tillsynsmyndigheten enligt denna lag och som i marknadskontrollagen avsedd ekonomisk aktör betraktas verksamhetsutövare enligt denna lag. 
Denna lag och de befogenheter enligt marknadskontrollagen som avses i 1 mom. ska tillämpas på kontrollen av skyldigheterna enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 när det är fråga om konsumtionsvaror som omfattas av tillämpningsområdet för det direktiv som nämns i 1 mom. 
48 § 
Ändringssökande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om sökande av ändring i andra beslut finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
De ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om mätinstrument 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om mätinstrument (707/2011) 4 § 4 och 5 mom., 6 j § 6 mom., 49 § 2 mom. samt 50 och 51 §, av dem 4 § 4 och 5 mom., 6 j § 6 mom., 50 och 51 § sådana de lyder i lag 1138/2016, och 
fogas till lagen en ny 25 a §, till 26 § ett nytt 5 mom., till lagen en ny 33 a §, till 34 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1138/2016, ett nytt 3 mom., i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag 1138/2016, och till 49 § nya 3 och 4 mom. som följer: 
4 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om de minimikrav som ställs på ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse samt på CE-märkningen av produkter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen. Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen
Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och sökande av ändring finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 j § 
Importörens skyldigheter när mätinstrument släpps ut på marknaden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Importören ska hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för tillsynsmyndigheten och säkerställa att den tekniska dokumentationen på begäran kan tillhandahållas myndigheten i tio år från det att mätinstrumentet släpptes ut på marknaden. 
25 a § 
Förpackarens eller importörens ansvar 
Den som förpackar eller importerar en produkt ska se till att förpackningen överensstämmer med kraven i 25 §. 
26 § 
Krav på volymmärkta flaskor 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Tillverkare av volymmärkta flaskor ska se till att de volymmärkta flaskorna överensstämmer med kraven i denna paragraf. 
33 a § 
Marknadskontroll 
Bestämmelserna i 34, 35 och 37–44 § om tillsynen över efterlevnaden av denna lag tillämpas inte på marknadskontrollen av mätinstrument. 
34 § 
Tillsynsmyndigheter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om marknadskontrollmyndigheten finns i 4 § 1 mom. i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. 
49 § 
Brott mot måttbestämmelserna 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om inte gärningen är ringa eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för brott mot måttbestämmelserna också dömas den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 
1) tillverkarens skyldighet enligt 6 d § 1 mom. och 6 b § att säkerställa att mätinstrument överensstämmer med kraven i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, 
2) förbudet enligt 6 j § 1 mom. enligt vilket importören inte får släppa ut andra mätinstrument på marknaden än sådana som överensstämmer med kraven, 
3) tillverkarens, importörens eller distributörens skyldighet enligt 6 m § 1 och 2 mom. att vidta korrigerande åtgärder och informera tillsynsmyndigheten, 
4) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och minska riskerna. 
Om inte gärningen är ringa eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för brott mot måttbestämmelserna också dömas den som uppsåtligen bryter mot 
1) tillverkarens skyldighet enligt 6 d § 2–5 mom. att låta genomföra ett lämpligt förfarande för bedömning av mätinstrumentets överensstämmelse med kraven genom att anlita ett anmält organ, utarbeta teknisk dokumentation och upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse samt att bevara dessa i tio år, 
2) tillverkarens skyldighet enligt 6 g § att uppge sina kontaktuppgifter och säkerställa att ett mätinstrument är försett med de märkningar som krävs och åtföljs av bruksanvisningar och annan information, 
3) importörens skyldighet enligt 6 j § 2 mom. att säkerställa att tillverkaren har fullgjort sina skyldigheter och att mätinstrumentet är försett med de märkningar och åtföljs av de dokument som krävs, 
4) importörens skyldighet enligt 6 j § 6 mom. att hålla Utskottet föreslår en ändring en kopia av Slut på ändringsförslaget EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgängliga i tio år, 
5) distributörens skyldighet enligt 6 k § 1 mom. att kontrollera att mätinstrumentet är försett med de märkningar och den information som krävs och åtföljs av de dokument som krävs, 
6) tillverkarens, importörens eller distributörens skyldighet enligt 6 n § 1 mom. att ge tillsynsmyndigheten den information som behövs, 
7) förpackarens eller importörens skyldighet enligt 25 a § att se till att förpackningen överensstämmer med kraven, 
8) tillverkarens skyldighet enligt 26 § 5 mom. att se till att volymmärkta flaskor överensstämmer med kraven, 
9) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att iaktta det som gäller EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation, 
10) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att ge information och dokumentation. 
Åtal behöver inte väckas och straff inte dömas ut för brott mot måttbestämmelserna om de ekonomiska följder som föranletts av ett annat myndighetsbeslut som meddelats på grund av gärningen ska anses vara tillräckliga i förhållande till gärningens allvarlighet. 
50 § 
Sökande av ändring i tillsynsmyndighetens beslut 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslutet ska iakttas trots överklagande, om besvärsmyndigheten inte bestämmer något annat. 
51 § 
Sökande av ändring i de anmälda organens och besiktningsorganens beslut 
I fråga om beslut som fattats av ett anmält organ eller ett besiktningsorgan får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lagUtskottet föreslår en ändring  /  Slut på ändringsförslaget, som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på marknadskontrollen av de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för hissäkerhetslagen (1134/2016), lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015), lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (1139/2016), lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1140/2016), lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (218/2018), gasanordningslagen (502/2018), strålsäkerhetslagen (859/2018), luftfartslagen (864/2014), lagen om överrensstämmelse med kraven för aerosoler (794/2020), fordonslagen (82/2021), avfallslagen (646/2011), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om EU-miljömärke (832/2014), lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015), lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), lagen om marin utrustning (1503/2011), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), kemikalielagen (599/2013), lagen om kosmetiska produkter (492/2013), tobakslagen (549/2016), lagen om överensstämmelse för skodon och textilprodukter (265/2022), lagen om gödselmedel (711/2022)Utskottet föreslår en ändring , hälsoskyddslagen (763/1994), lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter ( / ) Slut på ändringsförslaget och lagen om leksakers säkerhet (1154/2011), om inte något annat föreskrivs i de lagarna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
De ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 9 och 12 § i gasanordningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gasanordningslagen (502/2018) 9 § och 12 § 2 och 3 mom. samt 
fogas till 12 § ett nytt 4 mom. som följer: 
9 § 
Ändringssökande 
I fråga om beslut som fattats av ett anmält organ får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
12 § 
Straffbestämmelser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om inte gärningen är ringa eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för brott mot bestämmelserna om gasanordningarnas överensstämmelse med kraven också dömas den som uppsåtligen bryter mot 
1) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkare eller importör att hålla försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgängliga för marknadskontrollmyndigheten i tio år samt att säkerställa att marknadskontrollmyndigheten på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen, 
2) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att iaktta det som gäller EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation, 
3) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att ge information och dokumentation, 
4) skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att informera om en risk, 
5) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och minska riskerna. 
Åtal behöver inte väckas och straff inte dömas ut för brott mot bestämmelserna om gasanordningarnas överensstämmelse med kraven om de ekonomiska följder som föranletts av ett annat myndighetsbeslut som meddelats på grund av gärningen ska anses vara tillräckliga i förhållande till gärningens allvarlighet. 
Bestämmelser om CE-märkningsförseelse finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 12.1.2023 

I den avgörande behandlingen deltog

medlem 
Tuula Väätäinen sd (tillfällig ordförande) 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Juha Mäenpää saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maiju Tuominen.