Senast publicerat 08-05-2021 12:50

Betänkande EkUB 37/2018 rd RP 313/2018 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den (RP 313/2018 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Juha Jokinen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • övermatematiker Tarja Taipalus 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • avdelningschef Kaisa Forsström 
  Finansinspektionen
 • expert Hannu Ylänen 
  Finlands näringsliv rf
 • jurist Ismo Heinström 
  Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
 • expert Piritta Poikonen 
  Finanssiala ry
 • Compliance Officer Markus Mankin 
  Keva
 • arbetsmarknadsjurist Jouko Hämäläinen 
  KT Kommunarbetsgivarna
 • ledande jurist Outi Aalto 
  Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
 • Försäkringskassorna rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås ändringar i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om pensionsstiftelser, lagen om försäkringskassor, lagen om sjömanspensioner, lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om Keva och lagen om statens pensionsfond. Dessutom föreslås det ändringar i lagen om ändring av 9 b och 9 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och i lagen om pension för arbetstagare. 

Syftet med propositionen är att se över bestämmelserna om hur arbetspensionsförsäkringsbolag och Keva upprättar och offentliggör sina principer för ägarstyrning. Förslaget innehåller också innehållsmässigt motsvarande bestämmelser i lagen om pensionsstiftelser, lagen om försäkringskassor, lagen om sjömanspensioner, lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om statens pensionsfond till de delar som bestämmelserna i de lagarna gäller lagstadgad pensionsförsäkring. Alla arbetspensionsanstalter ska enligt propositionen ha åtminstone allmänna principer för ägarstyrning. 

Om en arbetspensionsanstalt placerar i aktier i målsammanslutningar som är föremål för handel på en reglerad marknad i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska arbetspensionsanstalten i principerna för ägarstyrning redogöra för sambandet mellan investeringsstrategin och dessa principer. Av principerna ska då framgå på vilka sätt arbetspensionsanstalten försöker få uppgifter om och bevaka målsammanslutningarnas och deras lednings verksamhet. Arbetspensionsanstalten ska då också fastställa och redogöra för de förfaranden som den eventuellt använder sig av för att påverka målsammanslutningarnas verksamhet samt fastställa och redogöra för principerna för dialogen mellan arbetspensionsanstalten och målsammanslutningarna, deras övriga aktieägare och intressentgrupperna. 

Principerna för ägarstyrning ska dessutom offentliggöras på arbetspensionsanstaltens webbplats. Pensionsstiftelser och pensionskassor får hålla principerna för ägarstyrning allmänt tillgängliga på något annat motsvarande sätt. 

I lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag föreslås det också vissa preciseringar som gäller närståendetransaktioner och ersättning till ledningen samt beslut om dessa. Dessa preciseringar är i huvudsak av teknisk natur och föranleds av de föreslagna ändringarna av försäkringsbolagslagen och aktiebolagslagen. Till denna del är avsikten att bevara nuläget när det gäller lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, utom i vissa detaljfrågor. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen preciserar bestämmelserna om hur principerna för arbetspensionsförsäkringsbolagens, det kommunala pensionsförsäkringssystemets och andra pensionsanstalters ägarstyrning ska utarbetas och offentliggöras. Syftet är att göra principerna för ägarstyrningen enhetliga. 

Enligt förslaget ska arbetspensionsanstalterna redogöra för sambandet mellan investeringsstrategin och principerna för ägarstyrning när de investerar i aktier inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. De ska också redogöra för hur de försöker få uppgifter om och bevaka målsammanslutningarnas och ledningens verksamhet. Vidare ska de bestämma de förfaranden som den använder sig av för att försöka påverka målsammanslutningarnas verksamhet i egenskap av investerare. 

Ekonomiutskottet välkomnar att lagstiftningen om olika arbetspensionsanstalter görs enhetlig och tillstyrker den föreslagna lagstiftningen, men med några smärre tekniska ändringar. 

DETALJMOTIVERING

1. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

1 §. Lagens tillämpningsområde.

Det föreslagna 1 § 3 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag beaktar inte de nya 20 d och 20 e § som föreslås i 6 kap. i försäkringsbolagslagen genom proposition RP 305/2018 rd. Också de paragraferna bör uteslutas från tillämpningsområdet. De paragraferna överlappar varandra i stor utsträckning och gäller försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsverksamhet. De är inte avsedda att tillämpas på arbetspensionsförsäkringsbolag. Därför bör uppräkningen i 1 § 3 mom. kompletteras med en hänvisning till 6 kap. 20 d och 20 e § i försäkringsbolagslagen.  

3. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

1 kap. Allmänna stadganden

6 b §.

Lagen om pensionsstiftelser kompletterades genom proposition RP 305/2018 rd (EkUB 34/2018 rd) med nya 6 b—6 e §, vilket innebär att den nu föreslagna nya paragrafen bör betecknas 6 f §. 

4. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

1 kap. Allmänna stadganden

9 b §.

Lagen om försäkringskassor kompletterades genom proposition RP 305/2018 rd (EkUB 34/2018 rd) med nya 9 b—9 e §, vilket innebär att den nu föreslagna nya paragrafen bör betecknas 9 f §. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2 och 5—9 i proposition RP 313/2018 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1, 3 och 4 i proposition RP 313/2018 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom., 6 b § 1 mom. 1 punkten, 9 b § 4 mom., 9 f, 9 g och 10 b §, 11 § 1 och 4 mom. och 12 j §, 
sådana de lyder, 1 § 3 mom. och 9 f § i lag 246/2018, 6 b § 1 mom. 1 punkten i lag 894/2008, 9 b § 4 mom. och 11 § 1 mom. i lag 524/2008, 9 g § i lag 309/2015 samt 10 b §, 11 § 4 mom. och 12 j § i lag 1046/2014, och 
fogas till 12 d §, sådan den lyder i lag 1046/2014, ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 13 a §, i stället för den 13 a § som upphävts genom lag 318/2015, som följer: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 2 a, 3, 3 a—3 c, 4, 5, 11 a eller 11 b §, 13 § 1 mom. eller 14—16, 16 a, 17—19, 24 a—24 c eller 25 §, 2 kap. 1 a §, 3 § 1—5 mom., 4 eller 5 §, 6 § 2 eller 3 mom., 7 eller 9 b §, 10 § 1 mom. 3 punkten eller 12, 16, 17, 18 a, 18 b, 19 eller 20 §, 3 kap., 4 kap. 2—6 §, 5 kap. 2 § 2 mom., 3, 6 a, 18 eller 18 a § eller 22 § 1 mom. 1 eller 2 punkten, 6 kap. 1, 2, 2 a, 3, 4, 4 a, 5, 7, 7 a, 8—12, 12 a, 14—17, 18 eller 20 a—20 Utskottet föreslår en ändring e Slut på ändringsförslaget §, 21 § 1, 3 eller 5 punkten eller 22 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 24 eller 26 §, 8 a kap., 9 kap. 1—5, 5 a—5 d eller 7—12 § eller 13 § 2 punkten, 10—13 eller 13 a kap., 14 kap. 5 §, 16 kap. 2 § 2, 4 eller 6 mom., 5 § 3 mom., 6 § 4 mom. eller 8—10 eller 13 §, 17 kap. 2 § 3 mom., 19 kap. 10 § 1 eller 2 mom., 20 kap. 10 § 1 eller 2 mom., 21 kap. 6 eller 7 §, 12 § 1 eller 2 mom. eller 17—21 §, 23 kap. 9 § 2 eller 3 mom. eller 31 § 3 mom., 24 kap., 25 kap. 1 §, 3 § 2 mom., 4—7 §, 16 § 1 mom. eller 25—27 §, 26 kap. eller 31 kap. 2, 4 eller 10 § i försäkringsbolagslagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 b § 
Begränsning av koncessionsenlig verksamhet 
Statsrådet kan för viss tid begränsa ett bolags koncessionsenliga verksamhet om 
1) kriterierna enligt 6 a § 1 mom.1—3 punkten för återkallelse av koncession uppfylls, eller 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 b § 
Förvaltningsråd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i 6 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förfarandet i avsaknad av behörig styrelse tillämpas även i fråga om förvaltningsrådet. På förvaltningsrådet och dess ledamöter ska dessutom tillämpas vad som i 10 a § i denna lag föreskrivs om jäv samt vad som i 6 kap. 3, 5 och 6 § i aktiebolagslagen föreskrivs om styrelsens beslutsfattande, sammanträde och protokoll, vad som i 6 kap. 11—13 och 22 § i den lagen föreskrivs om styrelseledamöters mandattid, avgång och entledigande och om förvaltningsrådets rätt att få upplysningar och vad som i 24 kap. 3 § i den lagen föreskrivs om skiljeförfarande. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 f § 
Bestämmelser i försäkringsbolagslagen och aktiebolagslagen som ska tillämpas på styrelsen 
På ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse och dess ledamöter samt på andra som företräder bolaget tillämpas dessutom vad som i 6 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förfarandet när en behörig styrelse saknas. Dessutom tillämpas på styrelsen och dess ledamöter bestämmelserna i 6 kap. 2 och 3 § i aktiebolagslagen om styrelsens allmänna uppgifter och beslutsfattande, i 6 kap. 5—7 § i den lagen om styrelsens sammanträde, protokoll och överföring av uppgifter, i 6 kap. 11—16 § i den lagen om styrelseledamöters mandattid, avgång och entledigande, och om komplettering av styrelsen, koncernförhållande och avtal med ett bolags enda aktieägare, samt i 6 kap. 25—28 § i den lagen om företrädande. 
9 g § 
Skyldighet att anmäla förändringar som gäller styrelseledamöterna och verkställande direktören till Finansinspektionen 
Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar som gäller styrelseledamöterna och verkställande direktören. Av anmälan ska framgå att styrelseledamöterna uppfyller kraven i 9 e och 12 § och att verkställande direktören uppfyller kraven i 11 och 12 §. 
10 b § 
Principer för ägarstyrning 
Ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse ska fastställa principer för hur bolagets sådana rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas (principer för ägarstyrning). I principerna för ägarstyrning ska också bolagets verkställande direktörs och de anställdas ledamotskap i andra sammanslutningars eller stiftelsers förvaltningsorgan bedömas med beaktande av arbetspensionsförsäkringsbolagets intressen. 
Principerna för ägarstyrning ska när det gäller sådana i 1 mom. avsedda målsammanslutningar vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innehålla en allmän redogörelse för 
1) ägarstyrningens samband med investeringsstrategin, 
2) förfarandena för uppföljning av målsammanslutningarnas verksamhet i ärenden som är relevanta för investeringsstrategin, 
3) förfarandena för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i målsammanslutningarna, 
4) hur arbetspensionsförsäkringsbolaget för en dialog med målsammanslutningarna samt med deras övriga aktieägare och intressentgrupper. 
Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska offentliggöra principerna för ägarstyrning kostnadsfritt på sin webbplats. 
Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra de uppgifter som avses i 2 mom. och i fråga om dem en årlig rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning. Om ett arbetspensionsförsäkringsbolag dock helt eller delvis underlåter att i principerna för ägarstyrning redogöra för de uppgifter som avses i 2 mom. eller att offentliggöra dessa uppgifter eller rapporten om genomförandet av principerna för ägarstyrning med hänsyn till dem, ska arbetspensionsförsäkringsbolaget offentliggöra en utredning om orsaken till underlåtelsen. 
11 § 
Verkställande direktör 
Ett arbetspensionsförsäkringsbolag har en verkställande direktör, som styrelsen utser. Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. Om bolaget har en ställföreträdare för verkställande direktören, ska också på ställföreträdaren tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om verkställande direktören. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På ett arbetspensionsförsäkringsbolags verkställande direktör tillämpas dessutom vad som i 6 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förfarandet när en behörig verkställande direktör saknas. Dessutom tillämpas på verkställande direktören vad som i 10 a § i denna lag föreskrivs om jäv samt vad som i 6 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om förbud mot att följa ogiltiga beslut, vad som i 6 kap. 17 och 18 § i den lagen föreskrivs om verkställande direktörens allmänna uppgifter och närvaro vid styrelsens sammanträden, vad som i 6 kap. 20 § 2 och 3 mom. i den lagen föreskrivs om verkställande direktörs avgång och entledigande och vad som i 6 kap. 25 och 26 § i den lagen föreskrivs om företrädande. 
12 d § 
Intern kontroll 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En styrelseledamot som med stöd av 10 a § är jävig att besluta om en åtgärd får inte delta i den interna kontrollen av en sådan åtgärd. 
12 j § 
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om 
1) hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska ordnas, 
2) innehållet i insideranmälan och sättet att göra insideranmälan, 
3) innehållet i arbetspensionsförsäkringsbolagens insiderregister och sättet att registrera uppgifter i insiderregistret, 
4) de anmälningar som avses i 9 g §. 
13 a § 
Styrelsens uppgifter under en revision 
Ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse ska bevaka revisionen samt bevaka och bedöma revisors oberoende och särskilt dennes tillhandahållande av andra tjänster än revisionstjänster. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 9 b och 9 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av 9 b och 9 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (947/2016) 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På förvaltningsrådets sammansättning ska före valet av det förvaltningsråd som väljs 2019 tillämpas 9 b § 2 mom. i den lydelse det hade den 31 december 2016. På styrelsens sammansättning ska före valet av den styrelse som väljs för 2020 tillämpas 9 e § 3 mom. i den lydelse det hade den 31 december 2016. Styrelsens sammansättning ska från och med den 1 januari 2020 överensstämma med 9 e § 3 mom. sådant det lyder i lag 947/2016. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) en ny 6 Utskottet föreslår en ändring f Slut på ändringsförslaget § som följer: 
1 kap. 
Allmänna stadganden 
6 Utskottet föreslår en ändring f Slut på ändringsförslaget § 
Styrelsen för en AB-pensionsstiftelse eller en B-pensionsstiftelse som utövar lagstadgad pensionsförsäkring ska fastställa principer för hur pensionsstiftelsens sådana rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas (principer för ägarstyrning). I principerna för ägarstyrning ska också pensionsstiftelsens verkställande direktörs och de anställdas ledamotskap i andra sammanslutningars eller stiftelsers förvaltningsorgan bedömas med beaktande av pensionsstiftelsens intressen. 
De principer för ägarstyrning som en AB-pensionsstiftelses B-avdelning eller en B-pensionsstiftelse som utövar lagstadgad pensionsförsäkring tillämpar ska när det gäller sådana i 1 mom. avsedda målsammanslutningar vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innehålla en allmän redogörelse för 
1) ägarstyrningens samband med investeringsstrategin, 
2) förfarandena för uppföljning av målsammanslutningarnas verksamhet i ärenden som är relevanta för investeringsstrategin, 
3) förfarandena för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i målsammanslutningarna, 
4) hur pensionsstiftelsen för en dialog med målsammanslutningarna samt med deras övriga aktieägare och intressentgrupper, 
5) hur pensionsstiftelsen identifierar, förebygger och förhindrar intressekonflikter i samband med engagemang. 
AB-pensionsstiftelsers B-avdelningar och B-pensionsstiftelser, vilka utövar lagstadgad pensionsförsäkring, ska offentliggöra sina principer för ägarstyrning kostnadsfritt på sina webbplatser eller hålla dem allmänt tillgängliga på något annat motsvarande sätt. 
AB-pensionsstiftelsers B-avdelningar och B-pensionsstiftelser, vilka utövar lagstadgad pensionsförsäkring, ska på sina webbplatser kostnadsfritt offentliggöra de uppgifter som avses i 2 mom. eller hålla dem allmänt tillgängliga på något annat motsvarande sätt och i fråga om dessa uppgifter offentliggöra en årlig rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning. Om en pensionsstiftelse dock helt eller delvis underlåter att i principerna för ägarstyrning redogöra för de uppgifter som avses i 2 mom. eller att offentliggöra dessa uppgifter eller rapporten om genomförandet av principerna för ägarstyrning med hänsyn till dem, ska pensionsstiftelsen offentliggöra en utredning om orsaken till underlåtelsen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om försäkringskassor (1164/1992) en ny 9 Utskottet föreslår en ändring f Slut på ändringsförslaget § som följer: 
1 kap. 
Allmänna stadganden 
9 Utskottet föreslår en ändring f Slut på ändringsförslaget § 
Styrelsen för en pensionskassa som utövar lagstadgad pensionsförsäkring ska fastställa principer för hur pensionskassans sådana rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas (principer för ägarstyrning). I principerna för ägarstyrning ska också pensionskassans verkställande direktörs och de anställdas ledamotskap i andra sammanslutningars eller stiftelsers förvaltningsorgan bedömas med beaktande av pensionskassans intressen. 
De principer för ägarstyrning som en pensionskassa som utövar lagstadgad pensionsförsäkring tillämpar ska när det gäller sådana i 1 mom. avsedda målsammanslutningar vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innehålla en allmän redogörelse för 
1) ägarstyrningens samband med investeringsstrategin, 
2) förfarandena för uppföljning av målsammanslutningarnas verksamhet i ärenden som är relevanta för investeringsstrategin, 
3) förfarandena för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i målsammanslutningarna, 
4) hur pensionskassan för en dialog med målsammanslutningarna samt med deras övriga aktieägare och intressentgrupper, 
5) hur pensionskassan identifierar, förebygger och förhindrar intressekonflikter i samband med engagemang. 
En pensionskassa som utövar lagstadgad pensionsförsäkring ska offentliggöra principerna för ägarstyrning kostnadsfritt på sin webbplats eller hålla dem allmänt tillgängliga på något annat motsvarande sätt. 
En pensionskassa som utövar lagstadgad pensionsförsäkring ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra de uppgifter som avses i 2 mom. eller hålla dem allmänt tillgängliga på något annat motsvarande sätt och i fråga om dessa uppgifter offentliggöra en årlig rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning. Om en pensionskassa dock helt eller delvis underlåter att i principerna för ägarstyrning redogöra för de uppgifter som avses i 2 mom. eller att offentliggöra dessa uppgifter eller rapporten om genomförandet av principerna för ägarstyrning med hänsyn till dem, ska pensionskassan offentliggöra en utredning om orsaken till underlåtelsen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om sjömanspensioner (1290/2006) en ny 184 b § som följer: 
184 b § 
Principer för ägarstyrning 
Pensionskassans styrelse ska fastställa principer för hur pensionskassans sådana rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas (principer för ägarstyrning). I principerna för ägarstyrning ska också pensionskassans verkställande direktörs och de anställdas ledamotskap i andra sammanslutningars eller stiftelsers förvaltningsorgan bedömas med beaktande av pensionskassans intressen. 
Principerna för ägarstyrning ska när det gäller sådana i 1 mom. avsedda målsammanslutningar vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innehålla en allmän redogörelse för 
1) ägarstyrningens samband med investeringsstrategin, 
2) förfarandena för uppföljning av målsammanslutningarnas verksamhet i ärenden som är relevanta för investeringsstrategin, 
3) förfarandena för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i målsammanslutningarna, 
4) hur pensionskassan för en dialog med målsammanslutningarna samt med deras övriga aktieägare och intressentgrupper, 
5) hur pensionskassan identifierar, förebygger och förhindrar intressekonflikter i samband med engagemang. 
Pensionskassan ska offentliggöra principerna för ägarstyrning kostnadsfritt på sin webbplats. 
Pensionskassan ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra de uppgifter som avses i 2 mom. och i fråga om dem en årlig rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning. Om pensionskassan dock helt eller delvis underlåter att i principerna för ägarstyrning redogöra för de uppgifter som avses i 2 mom. eller att offentliggöra dessa uppgifter eller rapporten om genomförandet av principerna för ägarstyrning med hänsyn till dem, ska pensionskassan offentliggöra en utredning om orsaken till underlåtelsen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) en ny 119 a § som följer: 
119 a § 
Principer för ägarstyrning 
Pensionsanstaltens styrelse ska fastställa principer för hur pensionsanstaltens sådana rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas (principer för ägarstyrning). I principerna för ägarstyrning ska också pensionsanstaltens verkställande direktörs och de anställdas ledamotskap i andra sammanslutningars eller stiftelsers förvaltningsorgan bedömas med beaktande av pensionsanstaltens intressen. 
Principerna för ägarstyrning ska när det gäller sådana i 1 mom. avsedda målsammanslutningar vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innehålla en allmän redogörelse för 
1) ägarstyrningens samband med investeringsstrategin, 
2) förfarandena för uppföljning av målsammanslutningarnas verksamhet i ärenden som är relevanta för investeringsstrategin, 
3) förfarandena för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i målsammanslutningarna, 
4) hur pensionsanstalten för en dialog med målsammanslutningarna samt med deras övriga aktieägare och intressentgrupper, 
5) hur pensionsanstalten identifierar, förebygger och förhindrar intressekonflikter i samband med engagemang. 
Pensionsanstalten ska offentliggöra principerna för ägarstyrning kostnadsfritt på sin webbplats. 
Pensionsanstalten ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra de uppgifter som avses i 2 mom. och i fråga om dem en årlig rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning. Om pensionsanstalten dock helt eller delvis underlåter att i principerna för ägarstyrning redogöra för de uppgifter som avses i 2 mom. eller att offentliggöra dessa uppgifter eller rapporten om genomförandet av principerna för ägarstyrning med hänsyn till dem, ska pensionsanstalten offentliggöra en utredning om orsaken till underlåtelsen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av 10 § i lagen om Keva 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Keva (66/2016) 10 § som följer: 
10 § 
Principer för ägarstyrning 
Kevas styrelse ska fastställa principer för hur Kevas sådana rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas (principer för ägarstyrning). I principerna för ägarstyrning ska också Kevas verkställande direktörs och de anställdas ledamotskap i andra sammanslutningars eller stiftelsers förvaltningsorgan bedömas med beaktande av Kevas intressen. 
Principerna för ägarstyrning ska när det gäller sådana i 1 mom. avsedda målsammanslutningar vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innehålla en allmän redogörelse för 
1) ägarstyrningens samband med investeringsstrategin, 
2) förfarandena för uppföljning av målsammanslutningarnas verksamhet i ärenden som är relevanta för investeringsstrategin, 
3) förfarandena för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i målsammanslutningarna, 
4) hur Keva för en dialog med målsammanslutningarna samt med deras övriga aktieägare och intressentgrupper. 
Keva ska offentliggöra principerna för ägarstyrning kostnadsfritt på sin webbplats. 
Keva ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra de uppgifter som avses i 2 mom. och i fråga om dem en årlig rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning. Om Keva dock helt eller delvis underlåter att i principerna för ägarstyrning redogöra för de uppgifter som avses i 2 mom. eller att offentliggöra dessa uppgifter eller rapporten om genomförandet av principerna för ägarstyrning med hänsyn till dem, ska Keva offentliggöra en utredning om orsaken till underlåtelsen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om statens pensionsfond (1297/2006) en ny 3 a § som följer: 
3 a § 
Principer för ägarstyrning 
Styrelsen för statens pensionsfond ska fastställa principer för hur statens pensionsfonds sådana rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas (principer för ägarstyrning). I principerna för ägarstyrning ska också statens pensionsfonds verkställande direktörs och de anställdas ledamotskap i andra sammanslutningars eller stiftelsers förvaltningsorgan bedömas med beaktande av statens pensionsfonds intressen. 
Principerna för ägarstyrning ska när det gäller sådana i 1 mom. avsedda målsammanslutningar vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innehålla en allmän redogörelse för 
1) ägarstyrningens samband med investeringsstrategin, 
2) förfarandena för uppföljning av målsammanslutningarnas verksamhet i ärenden som är relevanta för investeringsstrategin, 
3) förfarandena för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i målsammanslutningarna, 
4) hur statens pensionsfond för en dialog med målsammanslutningarna samt med deras övriga aktieägare och intressentgrupper. 
Statens pensionsfond ska offentliggöra principerna för ägarstyrning kostnadsfritt på sin webbplats. 
Statens pensionsfond ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra de uppgifter som avses i 2 mom. och i fråga om dem en årlig rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning. Om statens pensionsfond dock helt eller delvis underlåter att i principerna för ägarstyrning redogöra för de uppgifter som avses i 2 mom. eller att offentliggöra dessa uppgifter eller rapporten om genomförandet av principerna för ägarstyrning med hänsyn till dem, ska statens pensionsfond offentliggöra en utredning om orsaken till underlåtelsen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 168 § i lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 168 § 3 mom., sådant det lyder i lag 317/2015, samt 
fogas till 168 §, sådan den lyder i lagarna 1112/2007, 317/2015 och 69/2016, ett nytt 4 mom. som följer: 
168 § 
Uppgörande av beräkningsgrunder 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med aktiernas genomsnittliga årsavkastningsprocent avses den genomsnittliga årsavkastning som pensionsanstalter med verksamhet enligt denna lag och Sjömanspensionskassan får av i 11 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015) avsedda aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad i utvecklade stater, minskad med en procentenhet. Den genomsnittliga årsavkastningsprocenten beräknas som ett viktat genomsnitt av aktieavkastningen för pensionsanstalterna på så sätt att en enskild pensionsanstalts eller Sjömanspensionskassans inverkan på procenten inte blir för stor i förhållande till de andra pensionsanstalterna. Den genomsnittliga årsavkastningsprocenten beräknas av Pensionsskyddscentralen utifrån de uppgifter som pensionsanstalterna lämnat. 
Närmare bestämmelser om en enskild pensionsanstalts eller Sjömanspensionskassans maximala viktandel vid beräkning av årsavkastningsprocenten utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Martti Mölsä blå 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Laura Huhtasaari saf 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Lea Mäkipää blå 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.