Senast publicerat 07-12-2021 14:36

Betänkande EkUB 39/2021 rd RP 222/2021 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster (RP 222/2021 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Jonna Kuparinen 
    finansministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Finansinspektionen
  • Finanssiala ry.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om investeringstjänster ska ändras. Syftet med propositionen är en teknisk rättelse av ikraftträdandebestämmelsen. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022 eller så snart som möjligt därefter. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med den föreslagna regleringen är att åtgärda ett tekniskt fel i proposition RP 126/2021 rd: i paragrafdelen ingår inte det i propositionsmotiven nämnda undantaget från huvudregeln för när bestämmelserna ska börja tillämpas. 

EU:s förordning om gräsrotsfinansiering och ändringen av direktivet om marknader för finansiella instrument II trädde i kraft i november 2020 och började tillämpas den 10 november 2021. Tidsfristen för nationella genomförandeåtgärder i fråga om direktivet med anknytning till förordningen om gräsrotsfinansiering var den 10 maj 2021. 

Direktivet med anknytning till förordningen om gräsrotsfinansiering utesluter sådan verksamhet från tillämpningsområdet för direktivet om marknader för finansiella instrument II som betraktas som investeringstjänster men som bedrivs på det sätt som avses i förordningen om gräsrotsfinansiering och med auktorisation enligt den. På så sätt undviker man en situation där samma verksamhet omfattas av flera auktorisationer. 

För att möjliggöra ett auktorisationsförfarande och förtydliga förhållandet mellan förordningen om gräsrotsfinansiering och lagen om investeringstjänster måste genomförandet av ändringen av direktivet om marknader för finansiella instrument II sammanfalla med ikraftträdandet av förordningen om gräsrotsfinansiering. 

Ekonomiutskottet anser därför att den föreslagna ändringen är motiverad, men påpekar ändå att den föreslagna formuleringen inte motsvarar den sedvanliga formuleringen. 

DETALJMOTIVERING

Ikraftträdandebestämmelsen.

Ikraftträdandebestämmelsen bör ändras så att den motsvarar de allmänna krav som ställs på lagstiftningen. 

Enligt 79 § 3 mom. i grundlagen ska det framgå av en lag när den träder i kraft. Har en lag inte publicerats senast vid den tidpunkt som har bestämts för ikraftträdandet, träder den i kraft samma dag den publiceras. Utskottet föreslår att uttrycket ”eller så snart som möjligt därefter” stryks i bestämmelsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 222/2021 rd med ändringar. 

Utskottets ändringsförslag

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster (939/2021) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
Denna lag träder i kraft den 28 februari 2022. Punkterna 5 och 6 i lagens 1 kap. 2 § 1 mom. träder dock i kraft redan den 1 januari 2022Utskottet föreslår en strykning  eller så snart som möjligt därefter Slut på strykningsförslaget
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 7.12.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.