Senast publicerat 21-02-2022 14:21

Betänkande EkUB 4/2022 rd RP 234/2021 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster (RP 234/2021 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Sari Alho 
  arbets- och näringsministeriet
 • gruppchef Tom Vihonen 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • expert Anmari Brink Pacius 
  Finlands näringsliv rf
 • jurist Sami Hämäläinen 
  Turism- och Restaurangförbundet rf
 • verkställande direktör Heli Mäki-Fränti 
  Resebranschens förbund i Finland rf
 • expert Karoliina Katila 
  Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster. Enligt förslaget ska Konkurrens- och konsumentverket inte påföra eller ta ut tillsyns- och insolvensskyddsavgift för 2021 av de betalningsskyldiga. 

Syftet med propositionen är att underlätta situationen för de researrangörer vars affärsverksamhet har lidit av de reserestriktioner som införts på grund av covid-19-pandemin. Avgiften efterskänks för de researrangörer som är skyldiga att ställa säkerhet hos Konkurrens- och konsumentverket som skydd för resenärers förhandsbetalningar och kostnader för hemtransport samt att betala tillsyns- och insolvensskyddsavgift. Om det inte föreskrivs att ingen avgift tas ut, blir situationen utmanande för researrangörerna eftersom tillsynsavgiften för 2021 bestäms på basis av det högsta säkerhetsbeloppet för 2020. Staten går miste om skatteinkomster på cirka 580 000 euro. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 december 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår en temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster. Enligt förslaget ska Konkurrens- och konsumentverket inte påföra eller ta ut någon tillsyns- och insolvensskyddsavgift för 2021 av dem som är betalningsskyldiga. 

Bakgrunden till propositionen är att verksamheten inom turistbranschen under en lång tid varit avstannad och försvårats av coronapandemin. Pandemiläget har dragit ut på tiden och därför har också den svåra situationen inom turistbranschen fortsatt: enligt en utredning till ekonomiutskottet hade den totala försäljningen inom resebyråbranschen 2021 sjunkit med upp till 85 procent jämfört med 2019, året innan pandemin började. År 2021 har till många delar också varit svagare än det första pandemiåret 2020. Till exempel var den totala försäljningen av paketresor med flyg 2021 nästan en tredjedel mindre än 2020. 

En temporär lagändring som motsvarar den som nu föreslås och som gäller beslut om att inte ta ut en tillsyns- och insolvensskyddsavgift har redan tidigare gjorts för 2020 (EkUB 21/2021 rdRP 102/2021 rd). Ekonomiutskottet ansåg i det sammanhanget att ändringen var motiverad och att man bör bedöma behovet av att skjuta upp uttaget av avgiften och att slopa den även för 2021. Utskottet ansåg att det då måste vägas in hur branschvillkoren, företagens affärsverksamhet och det ekonomiska läget utvecklats och att det likaså behövdes en bedömning av relationen mellan en slopad avgift och andra stödformer. 

I propositionen granskas också relationen mellan det föreslagna slopandet av avgiften och systemet med kostnadsstöd, och man bedömer att det systemet inte på ett heltäckande sätt lämpar sig för gottgörelse av de nu aktuella avgifterna. Att inte påföra eller ta ut avgiften anses vara rimligt och det mest ändamålsenliga sättet att underlätta situationen för verksamhetsutövarna. 

Ekonomiutskottet anser att propositionen är motiverad och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 234/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 17.2.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.