Senast publicerat 08-05-2021 11:22

Betänkande EkUB 6/2015 rd RP 17/2015 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag (RP 17/2015 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • forskare Markus Tervonen 
  justitieministeriet
 • lagstiftningsråd Ilkka Harju 
  finansministeriet
 • teamledare Jouko Koitto 
  Patent- och registerstyrelsen
 • jurist Antti Turunen 
  Centralhandelskammaren
 • verkställande direktör Marika af Enehjelm 
  Suomen pääomasijoitusyhdistys ry
 • chef för lagstiftningsärenden Atte Rytkönen 
  Företagarna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • centralkriminalpolisen
 • Finlands näringsliv rf
 • Finlands Revisorer rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om öppna bolag och kommanditbolag ändras så att det i bolagsavtalet på ett bindande sätt kan avtalas om en över tio år lång bolagstid i fråga om en juridisk person som är bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag samt i fråga om en tyst bolagsman i ett kommanditbolag. Förslaget innebär också att lagen ändras så att bolagsmän i ett öppet bolag och ett kommanditbolag smidigare än för närvarande ska kunna avtala om upplösning av bolaget och om inlösen av en bolagsmans andel. Vidare föreslås en ändring som innebär att öppna bolag och kommanditbolag uppkommer när de registreras. Dessutom föreslås bestämmelser om minimiinnehållet i bolagsavtal för öppna bolag och kommanditbolag.  

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Ekonomiutskottet föreslår att lagförslaget godkänns utan ändringar. 

De föreslagna ändringarna innebär att uppkomsten av ett personbolag kräver registrering, som ska grunda sig på ett skriftligt bolagsavtal som uppfyller vissa minimikrav. Utskottet anser att detta förtydligar det nuvarande rättsläget och förbättrar rättssäkerheten. Likaså träder ändringar i bolagsavtalet och av företagsform i kraft först vid registreringen. Utskottet anser att den administrativa börda som följer av dessa nya krav är skälig i förhållande till de fördelar som uppnås. Tidsmässigt medför registreringen inget nämnvärt dröjsmål eftersom Patent- och registerstyrelsen, som ansvarar för registreringen, har bedömt att myndighetsåtgärderna tar ungefär fem arbetsdagar. Redan nu är största delen av personbolagen registrerade; ändringen tjänar således till att förenhetliga nuvarande praxis. 

De ändringar som föreslås i fråga om uppsägning av bolagsavtal bidrar å sin sida till att göra det lättare att bilda ett personbolag för en angiven bolagstid som varar längre än tio år, då vissa villkor är uppfyllda. Ändringen kan främja användningen av personbolagsformen för sådan affärsverksamhet där bolagstidens längd och säkerhet har betydelse. Bland annat kapitalplacering har ansetts vara sådan verksamhet. 

Utskottet ser också den föreslagna ökningen av avtalsfriheten som befogad: bolagsmän ska smidigare än för närvarande kunna avtala om upplösning av bolaget och inlösen av en bolagsmans andel redan i bolagsavtalet. På så sätt kan man bidra till att främja investeringar i personbolag och ha kontroll över omställningar i företagsverksamheten. 

I fråga om nya rättsverkningar i anknytning till registreringen fäster ekonomiutskottet uppmärksamhet vid förslagets eventuella konsekvenser för beskattningsförfarandet. Utskottet finner det angeläget att reda ut om exempelvis de beskattningsmässiga följderna av ändringar i vinstfördelningen mellan bolagsmännen liksom nu uppstår när avtalet ingås eller först när ändringarna registreras. 

I samband med behandlingen av ärendet aktualiserades också frågor som gällde fortsatt utveckling av bolagslagstiftningen. Utskottet förordar att det görs ytterligare utredningar om huruvida de bolagsrättsliga strukturer som nu står till förfogande till alla delar stöder marknadens nuvarande behov (såsom främjande av kollektiva investeringar).  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 17/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 3.11.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen saf 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Martti Mölsä saf 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
ersättare 
Juhana Vartiainen saml (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tuula Kulovesi.