Senast publicerat 24-02-2022 16:33

Betänkande EkUB 6/2022 rd RP 208/2021 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om överensstämmelse för skodon och textilprodukter, ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om överensstämmelse för skodon och textilprodukter, ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter (RP 208/2021 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Sari Alho 
  arbets- och näringsministeriet
 • tullöverinspektör Sofia Lindbäck 
  Tullen
 • direktör Tuiri Kerttula 
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
 • verkställande direktör Veli-Matti Kankaanpää 
  Muoti- ja urheilukauppa ry
 • expert Merja Söderström 
  Finlands Dagligvaruhandel rf
 • expert Katri Pylkkänen 
  Suomen Tekstiili ja Muoti ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands näringsliv rf.

PROPOSITIONEN

Propositionen

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om överensstämmelse för skodon och textilprodukter samt att lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och lagen om verkställighet av böter ändras. 

Genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll förutsätter nationell lagstiftning om bland annat påföljder för ekonomiska aktörer. Den föreslagna lagen om överensstämmelse för skodon och textilprodukter innehåller de bestämmelser om påföljder som genomförandet av förordningen förutsätter. Genom den föreslagna lagen genomförs också Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning av skodon samt kompletteras Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av textilprodukter. 

Dessutom föreslås det att den föreslagna lagen om överensstämmelse för skodon och textilprodukter tas in i tillämpningsområdet för lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. I lagen om verkställighet av böter föreslås en teknisk ändring till följd av verkställandet av påföljdsavgiften. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Ekonomiutskottet anser att propositionen behövs och tillstyrker lagförslagen, med de tekniska ändringar som föreslås i detaljmotiveringen. 

Propositionen hänför sig till behovet att uppdatera den nationella lagstiftningen om överensstämmelse för skodon och textilprodukter och anknyter också till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (nedan marknadskontrollförordningen), som behöver kompletteras med nationell reglering. I marknadskontrollförordningen fastställs ramarna för marknadskontrollen och minimikraven för marknadskontrollmyndigheternas befogenheter, och förordningen gäller 70 olika produkträttsakter på EU-nivå. Ekonomiutskottet konstaterar att företagens verksamhetsmiljö också påverkas av de ansvarsbestämmelser på EU-nivå som är under beredning. 

Väsentliga produkträttsakter med avseende på denna proposition är Europaparlamentets och rådets direktiv 94/11/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i detaljistledet (skodirektivet) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG (textilmärkningsförordningen). I skodirektivet finns bestämmelser om märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i detaljistledet. Textilmärkningsförordningen innehåller bestämmelser om bland annat användning av benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning samt fastställande av fibersammansättningen i textilprodukter. 

Lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016, nedan marknadskontrollagen) är en allmän lag om tillsynen över olika produktsektorer. I lagen föreskrivs det bland annat om ordnande av tillsynen och om tillsynsmyndigheternas befogenheter. Det föreslås att den nya lagen om överensstämmelse för skodon och textilprodukter ska höra till tillämpningsområdet för marknadskontrollagen. Utskottet anser att detta är viktigt med tanke på en enhetlig kontroll av överensstämmelse. 

Tillämpningen av bestämmelserna i marknadskontrollagen kräver också sektorspecifik reglering om de krav på produkterna som tillsynen enligt bestämmelserna i marknadskontrollagen gäller. Skodirektivet genomfördes nationellt genom en förordning år 1995, och det föreslås nu att bestämmelserna lyfts upp till lagnivå. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om krav på märkning av skodon och märkningsskyldighet samt, i fråga om de krav som gäller textilprodukter och textilfibrer, en hänvisning till textilmärkningsförordningen. Dessutom föreslås det att det i den nya lagen ska föreskrivas om en påföljdsavgift, som är en administrativ påföljd av straffkaraktär. Syftet med den administrativa påföljden är att förebygga verksamhet som strider mot lagstiftningen om märkning av skodon och textilprodukter, å ena sidan, och att snabbt och effektivt stoppa sådan verksamhet å den andra. 

Marknadskontrollförordningen förutsätter att det föreskrivs om påföljder för bland annat brott mot skyldigheterna enligt skodirektivet och textilmärkningsförordningen men överlåter frågan om påföljdens form till nationell prövning. Marknadskontrollförordningen förutsätter att påföljderna är effektiva, proportionella och avskräckande. 

I författningarna om de produktsektorer som hör till tillämpningsområdet för marknadskontrollagen föreskrivs för närvarande endast om straffrättsliga påföljder. Med stöd av marknadskontrollförordningen ska det bedömas sektorsvis om bestämmelserna om påföljder är effektiva och proportionella. Utskottet konstaterar att möjligheten att påföra en påföljdsavgift stärker metodarsenalen för kontrollen. Utskottet anser att de föreslagna bestämmelserna om påföljdsavgift är motiverade. Utskottet instämmer i det som sägs i propositionen om att det ligger även i näringsidkarnas intresse att kontrollen avslöjar dem som agerar i strid med lagstiftningen. Men utskottet delar också de sakkunnigas oro över att det i praktiken är omöjligt att kontrollera överensstämmelsen i fråga om produkter som säljs direkt till konsumenter från nätbutiker i tredjeländer. 

Ekonomiutskottet anser det vara viktigt att man i de sektorspecifika produktförfattningarna både inom EU och nationellt i tillräckligt hög grad sörjer för att konsumentskyddet tryggas och säkerhetsaspekterna beaktas samt att näringsidkarnas verksamhetsmöjligheter kan bevaras. Utgångspunkten för en balanserad lagstiftning ska vara att bestämmelserna inte blir oskäliga för någon part. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om överensstämmelse för skodon och textilprodukter

1 §. Tillämpningsområde.

Utskottet föreslår en del mindre lagtekniska ändringar i bestämmelsen. 

4 §. Krav som gäller märkning av huvudbeståndsdelarna i skodon.

Utskottet föreslår en del mindre lagtekniska ändringar i bestämmelsen. 

2. Lagen om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

1 §. Tillämpningsområde.

Riksdagen har behandlat regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen, avfallslagen och lagen om EU-miljömärke samt lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (RP 153/2021 rd). De lagändringar som ingår i riksdagens svar med anledning av propositionen (RSv 136/2021 rd) trädde i kraft den 1 januari 2022. Den ändringen av marknadskontrollagen (915/2021) bör beaktas också i samband med den nu aktuella propositionen. Utskottet föreslår således att 1 mom. kompletteras till denna del. 

Regeringen föreslår ändringar i 1 § 1 mom. i marknadskontrollagen också i propositionen RP 139/2021 rd. Den ändringen kommer att behandlas i riksdagen före detta ändringsförslag. Utskottet föreslår därför att bestämmelserna samordnas genom att lagens ingress och 1 § 1 mom. ändras. 

3. Lagen om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

1 §. Lagens tillämpningsområde.

Utskottet föreslår att 2 mom. kompletteras med de författningshänvisningar som har fogats till bestämmelsen genom författningarna 1074/2021 och 1331/2021 efter att den nu aktuella propositionen lämnades. På grund av ändringen föreslås det också att lagens ingress ska ändras. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 208/2021 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om överensstämmelse för skodon och textilprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på krav som gäller märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i detaljistledet samt på krav som gäller användning av benämningar på vissa textilfibrer och av därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter. 
Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 94/11/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i detaljistledet, nedan skodirektivet. 
Denna lag tillämpas på skodon som är försedda med sula och som är utformade för att skydda eller täcka foten och på sådana delar som säljs separat och som avses i Utskottet föreslår en ändring punkt Slut på ändringsförslaget 1 i bilaga I till skodirektivet. Lagen tillämpas dock inte på skyddsskor, vilka omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, begagnade skodon, skodon som är avsedda som leksaker eller skodon som behandlas i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Utskottet föreslår en ändring Reach Slut på ändringsförslaget), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. 
Lagen innehåller bestämmelser som preciserar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG, nedan textilmärkningsförordningen, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen. 
2 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och sökande av ändring i tillsynsmyndigheternas beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), nedan marknadskontrollagen. 
Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i marknadskontrollförordningen. 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) tillverkare en fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka en produkt och saluför den produkten i eget namn eller under eget varumärke, 
2) tillverkarens representant en fysisk eller juridisk person som är etablerad i Europeiska unionen och som enligt skriftlig fullmakt från en tillverkare har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter, med beaktande av den sistnämndas skyldigheter enligt tillämplig harmoniserad unionslagstiftning eller kraven i marknadskontrollförordningen, 
3) importör en fysisk eller juridisk person som är etablerad i Europeiska unionen och släpper ut produkter från tredjeland på unionsmarknaden, 
4) distributör en sådan annan fysisk eller juridisk person i leveranskedjan än tillverkaren eller importören som på marknaden tillhandahåller produkter som avses i skodirektivet eller textilmärkningsförordningen. 
Vid tillämpningen av textilmärkningsförordningen ska en distributör betraktas som tillverkare, om distributören släpper ut en produkt på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller själv sätter fast etiketten eller ändrar innehållet på etiketten. 
2 kap. 
Märkningsskyldighet samt krav på benämningar, etikettering och märkning 
4 § 
Krav som gäller märkning av huvudbeståndsdelarna i skodon 
Märkningarna av huvudbeståndsdelarna i skodon ska innehålla materialuppgifter för skodonets ovandel, foder och bindsula samt slitsula. Ett skodons sammansättning ska uppges med hjälp av antingen bild eller text. Definitioner för och bilder på de delar av ett skodon som ska uppges med bild eller text finns i Utskottet föreslår en ändring punkt Slut på ändringsförslaget 1 i bilaga I till skodirektivet. 
Märkningen av materialet ska finnas bredvid bilderna på skodonets delar. Materialen och definitionerna för materialens symboler finns i Utskottet föreslår en ändring punkt Slut på ändringsförslaget 2 i bilaga I till skodirektivet. 
En märkning ska finnas för ett material som utgör minst 80 procent av ytan för skodonets ovandel, foder och bindsula och minst 80 procent av slitsulan. Om inget material utgör minst 80 procent, kan märkningen ges för två av de huvudsakliga materialen i skodonets sammansättning. Märkningen ska finnas i skodonet. Vid beräkning av de materialandelar som används i skodonets ovandel ska tillbehör eller förstärkningar inte beaktas. 
Märkning kan göras genom påtryck, påklistrat märke, prägling eller vidhäftad etikett. Märkningar ska gå att urskilja tydligt och de får inte vara vilseledande. 
5 § 
Språkkrav som gäller märkning av huvudbeståndsdelarna i skodon 
Märkningar som gäller de material som används för huvudbeståndsdelarna i skodon ska skrivas på finska och svenska. 
6 § 
Märkningsskyldighet i fråga om skodonens huvudbeståndsdelar 
Tillverkaren eller tillverkarens representant eller, om denne inte är etablerad i Europeiska unionen, importören ska utforma i 4 § avsedda märkningar för skodonens sammansättning och material samt följa språkkraven enligt 5 §. Den som utformar en märkning ansvarar för att märkningen är korrekt. 
Distributören ska se till att de skodon som denne säljer är märkta på det sätt som föreskrivs i 4 § och att märkningarna följer språkkraven enligt 5 §. 
7 § 
Krav som gäller textilfibrer och textilprodukter 
Bestämmelser om benämningar på textilfibrer och krav på märkning av textilfibrer, om krav på etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om regler för fastställande av fibersammansättningen i textilprodukter finns i textilmärkningsförordningen. 
3 kap. 
Påföljdsavgift 
8 § 
Påföljdsavgift för överträdelse av kraven för skodonsmärkning 
Påföljdsavgift kan påföras en tillverkare, tillverkarens representant, eller om tillverkaren inte är etablerad i Europeiska unionen, en importör, som inte följer: 
1) kraven enligt 4 § 1 mom. i fråga om märkning av skodonets materialuppgifter och sammansättning, 
2) kraven enligt 4 § 2 mom. i fråga om placering av märkningen av skodonets material, 
3) kraven enligt 4 § 3 och 4 mom. i fråga om märkning av ovandelen, fodret och bindsulan samt slitsulan, 
4) kraven enligt 4 § 5 mom. i fråga om märkningssätt och märkningarnas utseende och innehåll, 
5) språkkraven enligt 5 § i fråga om märkningar. 
Påföljdsavgift kan påföras en distributör som inte ser till att de skodon som denne saluför har i 4 och 5 § föreskrivna märkningar. 
9 § 
Påföljdsavgift för överträdelse av kraven för benämningar på textilfibrer och för etikettering och märkning av textilprodukter 
Påföljdsavgift kan påföras en tillverkare, eller om tillverkaren inte är etablerad i Europeiska unionen, importör, som inte följer följande krav i textilmärkningsförordningen: 
1) kraven enligt artikel 5 i fråga om användning av benämningar på textilfibrer på etiketter och märkningar,
2) kraven enligt artikel 7 i fråga om etikettering och märkning av rena textilprodukter,
3) kraven enligt artikel 8 i fråga om etikettering och märkning av produkter av ny ull,
4) kraven enligt artikel 9 i fråga om etikettering och märkning av textilprodukter som består av flera fiberslag,
5) kraven enligt artikel 11 i fråga om etikettering och märkning av textilprodukter som består av flera inslag,
6) kraven enligt artikel 12 i fråga om etikettering och märkning av textilprodukter som innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung,
7) kraven enligt artikel 13 i fråga om etikettering och märkning av textilprodukter som förtecknas i bilaga IV till textilmärkningsförordningen,
8) kraven enligt artikel 14 i fråga om etiketter och märkningar,
9) kraven enligt artikel 15 på att förse textilprodukter med etikett och märkning,
10) kraven enligt artikel 16 i fråga om användning av benämningar på textilfibrer och beskrivningar av textilfibersammansättningar.
 
En påföljdsavgift kan påföras en distributör som när denne tillhandahåller en textilprodukt på marknaden inte säkerställer att textilprodukten har en etikett eller märkning som uppfyller kraven enligt 1 mom. 
10 § 
Påföljdsavgiftens storlek 
Påföljdsavgiftens storlek ska grunda sig på en helhetsbedömning, och när den bestäms ska hänsyn tas till 
1) överträdelsens art, omfattning och varaktighet samt hur allvarlig överträdelsen är, 
2) den vinning som erhållits genom överträdelsen, om denna uppgift finns tillgänglig, 
3) de åtgärder som tillverkaren, tillverkarens representant, importören eller distributören vidtagit för att lindra eller avhjälpa skadan, 
4) tillverkarens, tillverkarens representants, importörens eller distributörens eventuella tidigare överträdelser med avseende på bestämmelserna i denna lag. 
Påföljdsavgiften kan vara minst 300 och högst 3 000 euro. 
11 § 
Påförande av påföljdsavgift 
Påföljdsavgift påförs av Säkerhets- och kemikalieverket. Påföljdsavgiften ska betalas till staten. 
En påföljdsavgift får inte påföras om det har förflutit mer än ett år sedan gärningen begicks. Påföljdsavgiften avskrivs när den betalningsskyldiga fysiska personen avlider. 
I ett ärende som gäller påföljdsavgift får det i syfte att påföra en fysisk person en påföljdsavgift inte användas uppgifter som personen har lämnat med stöd av skyldigheten att lämna uppgifter enligt 8 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och som har fåtts genom att personen med stöd av 28 § i den lagen har förelagts vite för att fullgöra skyldigheten. 
12 § 
Avstående från påföljdsavgift 
Påföljdsavgift påförs inte om överträdelsen är ringa eller påförande av påföljdsavgift ska anses uppenbart oskäligt. 
Påföljdsavgift behöver inte påföras om tillverkaren, tillverkarens representant, importören eller distributören har vidtagit tillräckliga korrigerande åtgärder omedelbart efter att överträdelsen upptäcktes och det inte är fråga om en allvarlig eller återkommande överträdelse. 
Påföljdsavgift behöver inte heller påföras om ett vite har dömts ut på grund av samma överträdelse. 
13 § 
Förhållande till straffrättslig behandling 
Påföljdsavgift får inte påföras någon som är misstänkt för samma handling i en förundersökning, någon i fråga om vilken det pågår åtalsprövning avseende samma handling eller någon som är svarande i domstol i ett brottmål som gäller samma handling. Påföljdsavgift får inte heller påföras någon som har dömts genom en lagakraftvunnen dom för samma handling i ett brottmål. 
Om ett ärende som gäller påförande av påföljdsavgift är anhängigt för samma handling eller ärendet är avgjort och har vunnit laga kraft, får förundersökning inte inledas om den misstänkte är en fysisk person, åtal inte väckas mot en fysisk person eller dom i ett brottmål meddelas. 
14 § 
Ändringssökande 
I beslut av Säkerhets- och kemikalieverket får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
15 § 
Verkställighet av påföljdsavgift 
Bestämmelser om verkställigheten av påföljdsavgift finns i lagen om verkställighet av böter (672/2002). En påföljdsavgift preskriberas fem år efter det att det lagakraftvunna avgörandet om påföljdsavgiften meddelades. 
4 kap. 
Ikraftträdande 
16 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Genom denna lag upphävs 
1) förordningen om märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som säljs till konsumenterna (1147/1995), 
2) statsrådets förordning om marknadskontroll av benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter (298/2012). 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016) 1 § 4 mom. och 4 d §, sådana de lyder i lag 993/2020, och 
ändras 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag Utskottet föreslår en ändring / Slut på ändringsförslaget , som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på marknadskontrollen av de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för hissäkerhetslagen (1134/2016), lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015), lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (1139/2016), lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1140/2016), lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (218/2018), gasanordningslagen (502/2018), strålsäkerhetslagen (859/2018), luftfartslagen (864/2014), lagen om överrensstämmelse med kraven för aerosoler (794/2020), fordonslagen (82/2021)Utskottet föreslår en ändring , avfallslagen (646/2011), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om EU-miljömärke (832/2014), lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015), lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), lagen om marin utrustning (1503/2011), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), kemikalielagen (599/2013), lagen om kosmetiska produkter (492/2013), tobakslagen (549/2016) Slut på ändringsförslaget och lagen om överensstämmelse för skodon och textilprodukter ( / ), om inte något annat föreskrivs i de lagarna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av böter (672/2002) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag Utskottet föreslår en ändring 1331/2021 Slut på ändringsförslaget, som följer: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På det sätt som föreskrivs i denna lag verkställs också en oljeutsläppsavgift enligt 3 kap. 1 § i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009), en försummelseavgift enligt 9 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), en påföljdsavgift enligt 11 a kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001), en försummelseavgift enligt 35 § i lagen om utstationering av arbetstagare, en försummelseavgift enligt 6 § i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning (658/2013), en överträdelseavgift enligt 49 § och en påföljdsavgift enligt 51 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014), en påföljdsavgift enligt 71 § i alkohollagen (1102/2017), en påföljdsavgift enligt 35 § i utsädeslagen (600/2019), en påföljdsavgift enligt 26 § i växtskyddslagen (1110/2019), en påföljdsavgift inom införselkontrollen enligt 15 § i lagen om införselkontroll av djur och vissa varor (1277/2019), en avgift för trafikförseelse enligt 161 § i vägtrafiklagen (729/2018), en avgift för trafikförseelse enligt 93 § i körkortslagen (386/2011), en avgift för trafikförseelse enligt 122 § i sjötrafiklagen (782/2019), en avgift för trafikförseelse enligt 268 § i lagen om transportservice (320/2017), en avgift för trafikförseelse enligt 195 § och en påföljdsavgift enligt 189–192 § i fordonslagen (82/2021), en påföljdsavgift inom foderkontrollen enligt 51 § i foderlagen (1263/2020), en påföljdsavgift inom livsmedelstillsynen enligt 67 § i livsmedelslagen (297/2021), Utskottet föreslår en ändring en påföljdsavgift inom djursjukdomskontrollen enligt 94 a § i lagen om djursjukdomar (76/2021), en påföljdsavgift inom tillsynen över identifiering och registrering av djur enligt 36 § och en avgift för trafikförseelse som påförs för åsidosättande av skyldigheten att medföra och visa upp djurets identitetshandling enligt 37 § i lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021), en påföljdsavgift inom tillsynen över ekologisk produktion enligt 38 § i lagen om ekologisk produktion (1330/2021) Slut på ändringsförslaget samt en påföljdsavgift enligt 8 och 9 § i lagen om överensstämmelse för skodon och textilprodukter ( / ). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 23.2.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maiju Tuominen.