Senast publicerat 08-05-2021 15:58

Betänkande EkUB 7/2015 rd RP 47/2015 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer och lag om ändring av 11 kap. 2 § i revisionslagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer och lag om ändring av 11 kap. 2 § i revisionslagen (RP 47/2015 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Antti Riivari 
  arbets- och näringsministeriet
 • regeringssekreterare Paula Laine-Nordström 
  arbets- och näringsministeriet
 • budgetråd Petri Syrjänen 
  finansministeriet
 • överdirektör Eero Mantere 
  Patent- och registerstyrelsen
 • ordförande Virpi Ala-aho 
  Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf
 • ordförande Eija Niemi-Nikkola 
  Finlands Revisorer rf
 • verksamhetsledare Sanna Alakare 
  Finlands Revisorer rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands näringsliv rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen en lag om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer. Vidare föreslås det att 11 kap. 2 § i revisionslagen ändras. 

Enligt den nya lagen ska GR-revisorer och OFR-revisorer betala en årlig grundavgift. Det föreslås att CGR- och OFGR-revisorer samt revisionssammanslutningar och OFR-sammanslutningar utöver den årliga grundavgiften ska betala en särskild årlig tilläggsavgift. Utöver årsavgiften tas en grundavgift för kvalitetskontroll ut av fysiska personer som är verksamma som revisorer, revisionssammanslutningar, OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar och en tillsynsavgift för kvalitetssäkring av revisorer som utför revision ut av företag av allmänt intresse. Årsavgiften och avgifterna för kvalitetskontroll ska i statsförfattningsrättslig mening betraktas som skatter. I den föreslagna lagen föreskrivs det om grunderna för skattskyldigheten och skattens storlek och om den skattskyldiges rättsskydd. Avgifterna ska bestämmas och tas ut av Patent- och registerstyrelsen. 

Inkomsterna från årsavgiften och tillsynsavgiften redovisas som bruttoinkomster i statsbudgeten. I statsbudgeten ska Patent- och registerstyrelsen anvisas ett motsvarande anslag. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Ekonomiutskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

I samband med den reform av systemet för tillsyn av revisorer som nyligen godkändes och som träder i kraft den 1 januari 2016 (RP 254/2014 rdEkUB 34/2014 rd) tog man även ställning till frågor som gäller finansieringen av tillsynen. Den nuvarande regleringen av avgifterna anses vara problematisk bland annat på grund av att avgiftssystemet är komplicerat och avgiftskriterierna delvis upplevs som svårförutsebara. Ekonomiutskottet välkomnar propositionens mål, dvs. att det avgiftssystem som hänför sig till tillsynen över revisorer ska vara enkelt och rättvist. Utskottet vill trots det lyfta fram följande frågor. 

En fråga som är av betydelse med tanke på resurserna för tillsynen är finansieringskällan. Patent- och registerstyrelsen, som tillsynen över revisorerna nyligen överfördes till (Revisionslagen, 1141/2015), är ett nettobudgeterat statligt ämbetsverk i fråga om så gott som alla sina funktioner. Det betyder att utgifterna för respektive funktion täcks med avgifter som tas ut av användarna. När tillsynsorganisationen reformerades kunde man bland annat slopa överlappande funktioner, och därför ter sig branschens förväntningar befogade när det gäller hur effektiviseringen påverkar kostnaderna. Enligt propositionen väntas de årliga kostnaderna emellertid vara oförändrade, 2,4 miljoner euro. Överföringen av verksamhet kommer sannolikt att medföra en del oförutsebara kostnader av engångsnatur bland annat för tekniska datasystem, lokalarrangemang och motsvarande, och därför anser ekonomiutskottet det befogat att man iakttog försiktighetsprincipen när kostnadskalkylen gjordes upp, åtminstone för det första verksamhetsåret (2016). Ekonomiutskottet håller emellertid med de sakkunniga om att tillsynsresurserna och således kostnaderna för tillsynen ska stå i rimlig proportion till den nytta som fås. Man bör följa arbetsmängden och kostnaderna för revisionstillsynen och vid behov ändra lagstiftningen. Utskottet vill påminna om att en tillförlitlig revision ändå alltid förutsätter en trovärdig tillsyn, som i sin tur kräver tillräckliga resurser.  

Den föreslagna bestämmelsen (5 §) om hur man bestämmer den tillsynsavgift för kvalitetssäkring som tas ut av revisorerna för revision av företag av allmänt intresse (PIE-företag) har inom branschen ansetts vara i viss mån icke-sporrande med tanke på förrättandet av revisioner som är omfattande och därmed dyrare. Enligt propositionsmotiven anses beloppet av revisionsarvodena emellertid beskriva omfattningen av revisorns verksamhet på ett entydigt och förutsebart sätt till skillnad från den gällande bestämmelsen, enligt vilken avgiften bestäms utifrån revisionskundens marknadsvärde eller eget kapital. Utskottet betonar att uppföljningen av hur den omorganiserade revisionstillsynen fungerar bör innefatta tillsynssystemet i dess helhet. Uppföljningen ska således gälla inte bara arbetsmängden utan också avgiftsgrundernas ändamålsenlighet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 47/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 3.11.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen saf 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Martti Mölsä saf 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Joakim Strand sv. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.