Senast publicerat 08-05-2021 11:49

Betänkande EkUB 7/2016 rd RP 20/2016 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven och till vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven och till vissa lagar som har samband med den (RP 20/2016 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • industriråd Tapani Koivumäki 
  arbets- och näringsministeriet
 • handelsråd Tomi Lounema 
  arbets- och näringsministeriet
 • gruppchef Harri Roudasmaa 
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
 • ledande brandinspektör Markus Latva-aho 
  Helsingfors stads räddningsverk.

Skriftligt yttrande har lämnats av  

 • Försvarsmaktens forskningsanstalt
 • Tullen
 • Trafiksäkerhetsverket
 • Kemiindustrin KI rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det en lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven. Syftet med lagen är att genomföra ett direktiv om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk. 

Också lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven föreslås bli ändrad. Den ska hänvisa till de separata lagar som gäller marknadskontroll och förfarandet för godkännande och anmälan av anmälda organ, samtidigt som motsvarande bestämmelser i den lagen upphävs. 

Dessutom ändras lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor så att bestämmelserna om kraven och visande av överensstämmelse med kraven upphävs när det gäller explosiva varor för civilt bruk. De allmänna krav i fråga om explosiva varor som föreskrivs i den lagen ska därefter gälla bara explosiva varor avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet samt nationellt godkända pyrotekniska artiklar. Lagens tillämpningsområde utvidgas så att det även omfattar industriell hantering, upplagring och förvaring av celluloid. 

I propositionen ingår också en ändring av strafflagens bestämmelse om straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor till följd av den föreslagna nya lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven. 

Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Ekonomiutskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

I propositionen föreslås det en ny lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven och vissa andra lagar som har samband med den. Syftet är att nationellt genomföra direktivet om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk. I likhet med bestämmelserna om andra liknande varor lyfts bestämmelserna om explosiva varor ut ur kemikaliesäkerhetslagen (lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 390/2005). I fortsättningen ska alltså bestämmelserna om explosiva varors överensstämmelse med kraven finnas i en särskild lag, men bestämmelserna om kontroll och övervakning är fortfarande kvar i kemikaliesäkerhetslagen. 

Propositionen ingår i ett större nationellt genomförande av EU:s bestämmelser för att samordna och förtydliga lagstiftningsramen om explosiva varor för civilt bruk. Det innefattar dock inga större materiella ändringar i den gällande lagstiftningen. De främsta ändringarna är att ekonomiska aktörers ansvar förtydligas och att vissa definitioner, exempelvis tillverkning för eget bruk, preciseras. Ett viktigt element, utöver nationellt genomförande av direktivet, är att reglerna lyfts upp på lagnivå från en lägre regleringsnivå (förordning, ministeriebeslut) precis som grundlagen kräver. Det är bra att bestämmelserna samtidigt uppdateras i normhierarkiskt hänseende, påpekar utskottet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—4 i proposition RP 20/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 7.4.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen saf 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Mika Lintilä cent 
 
medlem 
Martti Mölsä saf 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
ersättare 
Sari Essayah kd 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.