Senast publicerat 08-05-2021 15:58

 EkUB 8/2015 rd RP 46/2015 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentsäkerhetslagen och av 21 § i hälso- och sjukvårdslagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentsäkerhetslagen och av 21 § i hälso- och sjukvårdslagen (RP 46/2015 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • handelsråd Tomi Lounema 
  arbets- och näringsministeriet
 • äldre regeringssekreterare Laura Holkko 
  arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Vesa Pekkola 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • länsveterinär Susanna Pesonen 
  Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
 • produktsäkerhetschef Jaakko Kuustonen 
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
 • stadsveterinär Kaisa Hemminki 
  Esbo stad
 • jurist Timo Niemi 
  Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • ​Finlands Kommunförbund
 • Turism- och Restaurangförbundet rf
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att konsumentsäkerhetslagen ändras så att den nuvarande kommunala konsumentsäkerhetstillsynen ska förstatligas till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Även regionförvaltningsverkens styruppgift i samband med konsumentsäkerhetstillsynen ska slopas. 

I och med ändringen ska konsumentsäkerhetstillsynen och lagstiftningen om tillsynen åtskiljas från helheten av miljö- och hälsoskydd.  

Därför behöver det också göras en mindre ändring i hälso- och sjukvårdslagen. 

Dessutom föreslås det att skyldigheten för nya verksamhetsutövare som tillhandahåller vissa konsumenttjänster att anmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten innan verksamheten inleds ska slopas. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 maj 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Ekonomiutskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

Propositionen har två huvudsakliga mål, närmare bestämt att genom avreglering slopa vissa administrativa skyldigheter inom näringsverksamheten och att gallra bland kommunernas uppgifter. 

Tillsyn och övervakning samt påföljder

Avsikten med att byta den myndighet som utövar tillsyn över konsumenttjänster är att genomföra en omfattande och principiell översyn av tillsynsformerna. I stället för att göra stickprov ska det satsas på bättre handledning av verksamhetsutövarna, bättre säkerhetskultur och säkerhetsprocesser och förutseende agerande inför problemsituationer. 

Den nya modellen framhäver betydelsen av strategisk myndighetsstyrning och aktörernas egenkontroll, vilket förväntas få större genomslag men med mindre personalresurser. För närvarande är tillsynen över konsumentsäkerheten splittrad på flera myndigheter — och dessutom splittrad inom respektive myndighet. Detta kan inte anses lämpligt med tanke på den effekt som eftersträvas. Sakunniga som utskottet har hört hävdar att mängden och mångfalden av tillsynsobjekt är så stor att man med anvisade resurser inte kan garantera tillsynens omfattning eller ett jämlikt bemötande av verksamhetsutövarna i geografiskt hänseende. Tillsynsmyndigheternas rapportering fungerar inte heller optimalt då tillsynen sker i många steg och myndigheterna använder sig av datasystem som kommunicerar bristfälligt. De splittrade resurserna är också ett problem med tanke på att upprätthålla yrkesskickligheten hos de tjänstemän som sköter tillsynsuppgifter. Ekonomiutskottet skriver under regeringens uppfattning att effektiviteten bäst tillgodoses när resurserna inriktas på tillsyn av sådana objekt som utifrån en riskbedömning sannolikt utgör den största faran.  

Trots att tillsynsmyndigheten nu blir en annan avser man att bibehålla myndighetssamarbetet när det gäller tillsynen över närliggande branscher. 

Anmälningsskyldighet

Regeringen har ställt som mål att under denna regeringsperiod underlätta näringsverksamhet bland annat genom avregleringar. I propositionen föreslås det att verksamhetsutövares plikt att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten innan hen börjar tillhandahålla konsumenttjänster som avses i 6 § slopas. Här avses bland annat tjänster i nöjesparker och gym samt äventyrs- och naturtjänster. På grund av de särskilda risker för konsumenterna som är förknippade med dessa tjänster är det trots allt nödvändigt att bibehålla en bestämmelse på lagnivå om att de som tillhandahåller tjänster i de avsedda branscherna är skyldiga att upprätta ett säkerhetsdokument som beskriver verksamhetens särdrag, med dem förknippade risker och beredskapen att hantera dem. Säkerhetsdokumentet kan också upprättas som en del av en räddnings- eller motsvarande plan om det här är ändamålsenligt från verksamhetsutövarens synpunkt. I propositionen föreslås det att förteckningen i gällande 6 § överförs till 1 mom. i 7 § som handlar om säkerhetsdokument. Ekonomiutskottet anser att de föreslagna ändringarna är balanserade och för lagstftningen i rätt riktning med beaktande dels av målet att lätta företagarnas administrativa börda, dels strävan att genom lagstiftning påverka konsumenttjänsternas säkerhet. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition RP 46/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 5.11.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande  
Kaj Turunen saf 
 
vice ordförande  
Harri Jaskari saml  
 
saml 
Harry Harkimo saml  
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf. 
 
medlem 
Mika Lintilä cent 
 
medlem 
Martti Mölsä saf. 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 

Sekreterare var

utskottsråd Teija Miller.