EkUB
8
2015 rd
Ekonomiutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentsäkerhetslagen och av 21 § i hälso- och sjukvårdslagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentsäkerhetslagen och av 21 § i hälso- och sjukvårdslagen (RP 46/2015 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
handelsråd
Tomi
Lounema
arbets- och näringsministeriet
äldre regeringssekreterare
Laura
Holkko
arbets- och näringsministeriet
konsultativ tjänsteman
Vesa
Pekkola
social- och hälsovårdsministeriet
länsveterinär
Susanna
Pesonen
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
produktsäkerhetschef
Jaakko
Kuustonen
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
stadsveterinär
Kaisa
Hemminki
Esbo stad
jurist
Timo
Niemi
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
​Finlands Kommunförbund
Turism- och Restaurangförbundet rf
Företagarna i Finland rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att konsumentsäkerhetslagen ändras så att den nuvarande kommunala konsumentsäkerhetstillsynen ska förstatligas till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Även regionförvaltningsverkens styruppgift i samband med konsumentsäkerhetstillsynen ska slopas. 
I och med ändringen ska konsumentsäkerhetstillsynen och lagstiftningen om tillsynen åtskiljas från helheten av miljö- och hälsoskydd.  
Därför behöver det också göras en mindre ändring i hälso- och sjukvårdslagen. 
Dessutom föreslås det att skyldigheten för nya verksamhetsutövare som tillhandahåller vissa konsumenttjänster att anmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten innan verksamheten inleds ska slopas. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagarna avses träda i kraft den 1 maj 2016. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Ekonomiutskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 
Propositionen har två huvudsakliga mål, närmare bestämt att genom avreglering slopa vissa administrativa skyldigheter inom näringsverksamheten och att gallra bland kommunernas uppgifter. 
Tillsyn och övervakning samt påföljder
Avsikten med att byta den myndighet som utövar tillsyn över konsumenttjänster är att genomföra en omfattande och principiell översyn av tillsynsformerna. I stället för att göra stickprov ska det satsas på bättre handledning av verksamhetsutövarna, bättre säkerhetskultur och säkerhetsprocesser och förutseende agerande inför problemsituationer. 
Den nya modellen framhäver betydelsen av strategisk myndighetsstyrning och aktörernas egenkontroll, vilket förväntas få större genomslag men med mindre personalresurser. För närvarande är tillsynen över konsumentsäkerheten splittrad på flera myndigheter — och dessutom splittrad inom respektive myndighet. Detta kan inte anses lämpligt med tanke på den effekt som eftersträvas. Sakunniga som utskottet har hört hävdar att mängden och mångfalden av tillsynsobjekt är så stor att man med anvisade resurser inte kan garantera tillsynens omfattning eller ett jämlikt bemötande av verksamhetsutövarna i geografiskt hänseende. Tillsynsmyndigheternas rapportering fungerar inte heller optimalt då tillsynen sker i många steg och myndigheterna använder sig av datasystem som kommunicerar bristfälligt. De splittrade resurserna är också ett problem med tanke på att upprätthålla yrkesskickligheten hos de tjänstemän som sköter tillsynsuppgifter. Ekonomiutskottet skriver under regeringens uppfattning att effektiviteten bäst tillgodoses när resurserna inriktas på tillsyn av sådana objekt som utifrån en riskbedömning sannolikt utgör den största faran.  
Trots att tillsynsmyndigheten nu blir en annan avser man att bibehålla myndighetssamarbetet när det gäller tillsynen över närliggande branscher. 
Anmälningsskyldighet
Regeringen har ställt som mål att under denna regeringsperiod underlätta näringsverksamhet bland annat genom avregleringar. I propositionen föreslås det att verksamhetsutövares plikt att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten innan hen börjar tillhandahålla konsumenttjänster som avses i 6 § slopas. Här avses bland annat tjänster i nöjesparker och gym samt äventyrs- och naturtjänster. På grund av de särskilda risker för konsumenterna som är förknippade med dessa tjänster är det trots allt nödvändigt att bibehålla en bestämmelse på lagnivå om att de som tillhandahåller tjänster i de avsedda branscherna är skyldiga att upprätta ett säkerhetsdokument som beskriver verksamhetens särdrag, med dem förknippade risker och beredskapen att hantera dem. Säkerhetsdokumentet kan också upprättas som en del av en räddnings- eller motsvarande plan om det här är ändamålsenligt från verksamhetsutövarens synpunkt. I propositionen föreslås det att förteckningen i gällande 6 § överförs till 1 mom. i 7 § som handlar om säkerhetsdokument. Ekonomiutskottet anser att de föreslagna ändringarna är balanserade och för lagstftningen i rätt riktning med beaktande dels av målet att lätta företagarnas administrativa börda, dels strävan att genom lagstiftning påverka konsumenttjänsternas säkerhet. 
UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Ekonomiutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition RP 46/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 5.11.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kaj
Turunen
saf
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
saml
Harry
Harkimo
saml
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Lauri
Ihalainen
sd
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Rami
Lehto
saf.
medlem
Mika
Lintilä
cent
medlem
Martti
Mölsä
saf.
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Kristiina
Salonen
sd
medlem
Hanna
Sarkkinen
vänst
Sekreterare var
utskottsråd
Teija
Miller.
Senast publicerat 16.8.2016 13:24