Senast publicerat 15-07-2022 10:36

Betänkande EkUB 8/2021 rd RP 255/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den (RP 255/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Milla Kouri 
  finansministeriet
 • ledande expert Nina Männynmäki 
  Finansinspektionen
 • utvecklingsdirektör Henri Grundstén 
  Finlands Industriinvestering Ab
 • Chief Counsel Anna von Knorring 
  Nordiska Investeringsbanken
 • expert Santeri Suominen 
  Finlands näringsliv rf
 • expert på företagsansvar Elina Kamppi 
  Finanssiala ry
 • verkställande direktör Pia Santavirta 
  Pääomasijoittajat ry
 • professor Markku Kaustia. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finnish Business & Society ry (FIBS)
 • finansministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om Finansinspektionen, lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, lagen om investeringstjänster, bokföringslagen, lagen om försäkringsdistribution, lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor ändras. 

Syftet med propositionen är att i den nationella lagstiftningen införa de ändringar som förutsätts i EU:s lagstiftning om hållbar finansiering. De mest betydande förslagen till ändringar gäller det nationella tillsyns- och påföljdssystem för hållbarhetsrelaterade informationsskyldigheter som ska införas i lagen om Finansinspektionen. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionen.

Syftet med propositionen är att i den nationella lagstiftningen införa de ändringar som förutsätts i EU:s lagstiftning om hållbar finansiering. Ändringarna berör tre delområden. Det första av dessa är den så kallade disclosureförordningen eller förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, där institutionella investerares och kapitalförvaltares skyldighet att lämna upplysningar om hållbarheten för och de risker som är förknippade med deras investeringsprodukter utökas. Genom ändringsförordningen om koldioxidsnåla referensvärden skapas två nya typer av referensvärden. Dessa förväntas göra det lättare att bygga upp koldioxidsnåla portföljer och investeringsprodukter. Det tredje delområdet är taxonomiförordningen, som utgör ett klassificeringssystem på EU-nivå för hållbara investeringar. Förordningarna är direkt tillämplig rätt i Finland, men vi måste göra ändringar i vår nationella lagstiftning för att eliminera motstridigheter och överlappningar och uppdatera myndigheternas befogenheter. 

Åtgärderna syftar till att styra privat kapital till investeringsobjekt som bekämpar klimatförändringen. 

Ekonomiutskottet delar uppfattningen att klimatförändringen är förknippad med så allvarliga risker att åtgärder måste vidtas inom alla sektorer. Det betyder att också finansmarknadslagstiftningen kan ha en roll i klimatpolitiken. De primära målen med finansmarknadslagstiftningen är dock att upprätthålla finansmarknadens stabilitet, minska riskerna på finansmarknaden samt säkerställa investerings- och konsumentskyddet. Hållbarhets- och miljöperspektivet kan ingå som ett element i målen för regleringen av finansmarknaden, men de kan inte åsidosätta de ovan nämnda primära målen. 

Ekonomiutskottet konstaterar att det mest ändamålsenliga sättet att uppnå klimatmålen och minska utsläppen är att göra det dyrt att orsaka skada: priset på åtgärder som driver på klimatförändringen bör återspegla alla kostnader som orsakas av sådan verksamhet. Incitamenten och sanktionerna på finansmarknaden bör samverka så att de konsekvent och enhetligt styr kapital till åtgärder som bidrar till att stävja klimatförändringen. 

Definition och klassificering av investeringsobjekt (taxonomi).

För att öka den information som investerarna har till sitt förfogande och främja miljömedvetenheten har det utarbetats ett klassificeringssystem för miljömässigt och socialt hållbar verksamhet. En central utmaning för taxonomiarbetet har varit att skapa en genuint jämförbar och ändamålsenlig klassificering. Det finns ett tryck på rättvis och intern konsekvens i klassificeringen, särskilt om den senare ska kopplas till andra åtgärder eller påföljder (skattebehandling, administrativa lättnader eller ytterligare krav). Effektiviteten och rättvisan i dessa åtgärder, som är knutna till taxonomin, beror således i sista hand på hur väl klassificeringen lyckas. 

Avslutningsvis.

För närvarande används begreppet miljövänlighet utifrån mycket varierande parametrar och på ett sätt som inte alltid främjar jämförbarheten mellan investeringsobjekten. I det avseendet är en omsorgsfullt utarbetad taxonomi en nödvändig reform. Den ökande skyldigheten att lämna upplysningar bidrar dock till ett lavinartat informationsflöde i fråga om investeringsprodukter, vilket i den senaste tidens reglering som eftersträvar ett starkt investerarskydd har fått negativa effekter. Hållbarhetsfaktorerna får dock ökad betydelse och utgör en del av metodarsenalen för den gröna omställningen. I ljuset av detta är det väsentligt att skyldigheten att lämna ytterligare upplysningar ger sig till känna i investerargränssnittet på ett sätt som verkligen tjänar informationsbehovet. 

Ekonomiutskottet tillstyrker propositionen med ändringar. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om ändring av lagen om Finansinspektionen

38 §. Ordningsavgift.

I den föreslagna paragrafen hänvisas det inte till EU-reglering på lägre nivå. Däri skiljer sig förslaget från sektorslagarna, där paragraferna om ordningsavgift och påföljdsavgift till denna del innehåller relevanta hänvisningar till bestämmelserna i kommissionens förordningar och beslut (t.ex. 15 kap. 2 § 8 mom. i lagen om investeringstjänster och 27 kap. 1 § 2 mom. och 2 § 4 mom. i lagen om placeringsfonder). På grund av kravet på noggrann avgränsning av bestämmelserna om administrativa sanktioner bör det till 38 § om ordningsavgift fogas ett nytt 6 mom. där det konstateras att ordningsavgift kan påföras inte bara för överträdelse av de artiklar i EU-förordningarna som det hänvisas till i bestämmelserna, utan också för överträdelse av EU-bestämmelser på lägre nivå som kompletterar dem (kommissionens förordningar och beslut). 

40 §. Påföljdsavgift.

Regeringen föreslår att det till lagen fogas ett nytt 40 § 6 mom., som endast gäller bestämmelser som utfärdats med stöd av förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar och taxonomiförordningen. 

Ekonomiutskottet anser att den brist som konstaterats ovan bör avhjälpas så att man i 6 mom. också beaktar andra EU-förordningar som nämns i 40 § 2 mom. i lagen om Finansinspektionen, för att Finansinspektionen ska ha behörighet att påföra påföljdsavgift också för överträdelse av EU-bestämmelser på lägre nivå som gäller dem. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2—8 i proposition RP 255/2020 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 255/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 38 § 1 mom. 8 punkten samt 40 § 2 mom. 6, 8 och 9 punkten, sådana de lyder, 38 § 1 mom. 8 punkten i lag 1055/2016 samt 40 § 2 mom. 6, 8 och 9 punkten i lag 215/2019, samt 
fogas till 38 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 1198/2014, 1055/2016, 893/2017, 215/2019 och 316/2020, en ny 9 punktUtskottet föreslår en ändring  och till paragrafen ett nytt 6 mom. Slut på ändringsförslaget, till 40 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 1071/2017, 1108/2018, 215/2019 och 316/2020, nya 10 och 11 punkter och till paragrafen, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 611/2014, 1279/2015, 1071/2017, 1108/2018, 215/2019, 296/2019, 681/2019 och 316/2020, ett nytt 6 mom. samt till lagen en ny 50 t § som följer: 
38 § 
Ordningsavgift 
Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8) försummar eller bryter mot skyldigheten att tillhandahålla betalkonton med grundläggande funktioner enligt 15 kap. 6 §, skyldigheter i fråga om egenskaper hos betalkonton med grundläggande funktioner eller tillhandahållande av tjänster enligt 15 kap. 6 a § eller sådana skyldigheter vid uppsägning eller hävning av betalkonton med grundläggande funktioner som avses i 15 kap. 6 b § i kreditinstitutslagen, 
9) försummar eller bryter mot bestämmelserna i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, nedan förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, om offentliggörande av information på webbplatser i fråga om policyer för hållbarhetsrisker, bestämmelserna i artikel 5.1 i den förordningen om transparens i fråga om ersättningspolicyer i samband med integreringen av hållbarhetsrisker i ersättningspolicyer och på webbplatser eller bestämmelserna i artikel 12 i den förordningen om granskning av information som i enlighet med artikel 3, 5 eller 10 i den förordningen offentliggörs på webbplatser och om säkerställande av att denna information är uppdaterad. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Ordningsavgift påförs också den som försummar eller bryter mot närmare bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av de bestämmelser som avses i 1 mom. eller bestämmelser i förordningar och beslut som kommissionen utfärdat med stöd av de bestämmelser som avses i 1 mom. Slut på ändringsförslaget 
40 § 
Påföljdsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Påföljdsavgift ska också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) bestämmelserna i artiklarna 4—16 i referensvärdesförordningen om referensvärdens skydd mot otillbörlig påverkan och tillförlitlighet, bestämmelserna i artiklarna 19a—19c om EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet, bestämmelserna i artiklarna 21—26 om kritiska, signifikanta och icke-signifikanta referensvärden, bestämmelserna i artikel 27 om referensvärdesdeklaration, bestämmelserna i artikel 28 om referensvärden som ändras och upphör att tillhandahållas, bestämmelserna i artikel 29 om användning av ett referensvärde eller bestämmelserna i artikel 34 om auktorisation och registrering av en administratör, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8) bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och skydd för transaktioner för värdepappersfinansiering i artikel 4 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning, eller bestämmelserna om återanvändning av finansiella instrument som mottagits inom ramen för ett säkerhetsarrangemang i artikel 15 i den förordningen, 
9) bestämmelserna om auktorisation vid etablering, marknadsföring och förvaltning av en penningsmarknadsfond i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder, nedan förordningen om penningmarknadsfonder, bestämmelserna i artikel 4.5 eller artikel 5.2 om de uppgifter som lämnats in vid ansökan om auktorisation som penningmarknadsfond, om auktorisationen har beviljats på basis av felaktiga eller vilseledande uppgifter som har lämnats av den sökande samt bestämmelserna i artikel 6 om användningen av beteckningen penningmarknadsfond, i artiklarna 9—16 om kraven på tillgångarnas sammansättning, i artikel 17, 18, 24 eller 25 om portföljkrav, i artiklarna 19—21 eller artikel 23 om kraven på intern kreditkvalitetsbedömning, i artikel 26 om kreditbetyg för penningmarknadsfonder, i artikel 27 om utredningsskyldigheten för en penningmarknadsfonds förvaltare, i artikel 28 om stresstester, i artiklarna 29—34 om värderingskrav eller i artikel 36 om transparenskrav, 
10) i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar
a) bestämmelserna i artikel 4.1—4.5 om transparens på webbplatser i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling på enhetsnivå,
b) bestämmelserna i artikel 6 om transparens i fråga om integreringen av hållbarhetsrisker i upplysningar som lämnas innan avtal ingås,
c) bestämmelserna i artikel 7 om transparens i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling i upplysningar som lämnas innan avtal ingås med avseende på finansiella produkter,
d) bestämmelserna i artikel 8.1 eller 8.2 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper i den information som lämnas innan avtal ingås,
e) bestämmelserna i artikel 9.1—9.4 om transparens i fråga om hållbar investering i upplysningar som lämnas innan avtal ingås,
f) bestämmelserna i artikel 10.1 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbar investering på webbplatser,
g) bestämmelserna i artikel 11.1 eller 11.2 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbara investeringar i regelbundna rapporter,
h) bestämmelserna i artikel 13.1 om marknadsföringsmaterial, eller
 
11) bestämmelserna i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088, nedan taxonomiförordningen, om transparens i fråga om miljömässigt hållbara investeringar i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter, bestämmelserna i artikel 6 om transparens i fråga om finansiella produkter som främjar miljörelaterade egenskaper i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter, eller bestämmelserna i artikel 7 om transparens i fråga om andra finansiella produkter i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Påföljdsavgift påförs också den som försummar eller bryter mot bestämmelser i förordningar och beslut som kommissionen utfärdat med stöd av de bestämmelser som avses i 2 mom. Slut på ändringsförslaget 
50 t § 
Verksamhet som behörig myndighet enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar och taxonomiförordningen 
Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 14.1 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar. 
Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 21.1 i taxonomiförordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Bestämmelserna i 40 § 2 mom. 10 punkten underpunkt g, 40 § 2 mom. 11 punkten och 50 t § 2 mom. träder i kraft den 1 januari 2022. Bestämmelserna i 40 § 2 mom. 10 punkten underpunkt c träder i kraft den 30 december 2022. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 1 kap. 1 § i lagen om placeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 1 kap. 1 § i lagen om placeringsfonder (213/2019) ett nytt 6 mom. som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Tillämpningsområde samt annan lagstiftning som är tillämplig på fondbolag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 1 kap. 6 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 739/2016 och 214/2019, ett nytt 9 mom. som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
6 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 10 kap. i lagen om investeringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 10 kap. i lagen om investeringstjänster (747/2012) en ny 5 a § som följer: 
10 kap. 
Förfaranden i kundförhållanden 
5 a § 
Hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas 
Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, nedan förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 
Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar tillämpas också på värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning och som har färre än tre anställda. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 3 a kap. 2 § i bokföringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 3 a kap. 2 § i bokföringslagen (1336/1997), sådan paragrafen lyder i lag 1376/2016, ett nytt 7 mom. som följer: 
3 a kap. 
Icke-finansiell rapport 
2 § 
Rapportens innehåll 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Rapporten ska också innehålla den information som avses i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av lagen om försäkringsdistribution 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om försäkringsdistribution (234/2018) en ny 54 a § som följer: 
6 kap. 
Tilläggskrav för placeringsförsäkringar 
54 a § 
Hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas 
Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas, när det gäller försäkringsbaserade investeringsprodukter som distribueras av försäkringsgivare samt av försäkringsförmedlare som i sin tjänst har minst tre anställda, finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn och när det gäller försäkringsbaserade investeringsprodukter som distribueras av försäkringsgivare dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) en ny 49 i § som följer: 
49 i § 
Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om försäkringskassor (1164/1992) en ny 84 i § som följer: 
84 i § 
Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas när det gäller pensionskassor som bedriver tilläggspensionsverksamhet finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 9.4.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

ordförande Teija Miller.