Senast publicerat 03-03-2022 16:27

Betänkande EkUB 8/2022 rd RP 229/2021 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om komplettering av en EU-förordning som gäller tillhandahållande och distribution av en paneuropeisk privat pensionsprodukt samt till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av försäkringsbolagslagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om komplettering av en EU-förordning som gäller tillhandahållande och distribution av en paneuropeisk privat pensionsprodukt samt till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av försäkringsbolagslagen (RP 229/2021 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Tom Strandström 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • lagstiftningsråd Paula Kirppu 
  finansministeriet
 • ledande rådgivare Erja Rautanen 
  Finansinspektionen
 • chefsjurist Piritta Poikonen 
  Finanssiala ry
 • styrelseordförande Timo Rothovius 
  Finlands Aktiesparare rf
 • JD, docent, arbetslivsprofessor Timo Viherkenttä. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om komplettering av en EU-förordning som gäller tillhandahållande och distribution av en paneuropeisk privat pensionsprodukt. Den nya lagen innehåller bestämmelser som är nödvändiga för tillämpningen i Finland av EU-förordningen om en paneuropeisk privat pensionsprodukt. Genom de föreslagna bestämmelserna utesluts bland annat de sektorspecifika bestämmelser som inte ska tillämpas på tillhandahållande av PEPP-produkter. Vidare preciseras bestämmelserna om skadeståndsansvar och yrkeskompetens hos dem som tillhandahåller PEPP-produkter. 

Dessutom ändras lagen om Finansinspektionen så att den föreskriver om Finansinspektionens behörighet att övervaka tillhandahållandet av PEPP-produkter i Finland samt om Finansinspektionens rätt att påföra en påföljdsavgift vid överträdelse av bestämmelserna om tillhandahållande av PEPP-produkter. 

Försäkringsbolagslagen ändras så att vissa indexbundna belopp justeras i enlighet med ett tillkännagivande i EU:s officiella tidning. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 22 mars 2022. Ändringen av försäkringsbolagslagen träder dock i kraft först den 18 oktober 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionens huvudsakliga innehåll.

Genom den reglering som föreslås i propositionen kompletteras Europeiska unionens om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-förordningen). 

Syftet med regleringen är en transparent form av pensionssparande som har låga kostnader och är trygg för konsumenten. Pensionsspararna kan välja sin sparform ur ett mångsidigare urval och pensionsavtal kan erbjudas och överföras från en medlemsstat till en annan i enlighet med enhetliga bestämmelser. Samtidigt strävar man efter att pensionsspararnas medel ska styras från kortsiktiga instrument till investeringsobjekt som ger bättre avkastning. 

Utgångspunkten för regleringen är att kapitalet utökas på lång sikt för pensioneringen och att det endast finns begränsade möjligheter till förtida uttag av medel. Dessutom ska de villkor som rör intjänandefasen av de nationella underkontona enligt förordningen fastställas av medlemsstaterna, såvida de inte närmare anges i PEPP-förordningen. Sådana villkor får i synnerhet innefatta åldersgränser för när intjänandefasen kan börja, intjänandefasens minimilängd, högsta och lägsta inbetalningsbelopp och deras regelbundenhet. Dessutom ska de avtalsvillkor som rör utbetalningsfasen och utbetalningarna från de nationella underkontona fastställas av medlemsstaterna, såvida de inte närmare anges i förordningen. 

Ekonomiutskottet tillstyrker den föreslagna regleringen med ändringar av teknisk karaktär och följande anmärkningar. 

Den nya regleringen och omvärlden.

De allmänna pensionssystemen i EU:s medlemsstater och det relaterade behovet av individuella förberedelser varierar stort. Det finns också betydande skillnader i beskattningen av individuella pensionsförsäkringar. Den inre marknaden för privata pensionsprodukter kan därför beskrivas som relativt outvecklad: det är svårt för spararna att investera i produkter som tillhandahålls av tjänsteleverantörer i andra medlemsstater och det är svårt för försäljarföretagen att erbjuda sina produkter i olika medlemsstater på grund av skillnader i marknad och reglering samt skattefaktorer. Särskilda problem uppstår ofta i situationer där en sparare flyttar från en medlemsstat till en annan. 

Av dessa skäl är det motiverat att kommissionen har vidtagit åtgärder för att förbättra den gemensamma marknadens funktion. En paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) anses vara särskilt användbar för personer som under sin livstid bor och arbetar i olika medlemsstater. 

Incitament.

Utgångspunkten i propositionen är att bestämmelserna i inkomstskattelagen (1535/1992) räcker till för det nationella genomförandet av artiklarna i PEPP-förordningen. I 6 § i lagförslag 1, Överenskommelse om villkoren för intjänandefasen och utbetalningsfasen, ingår således endast en hänvisning till bestämmelserna i inkomstskattelagen. Vid ekonomiutskottets sakkunnighörande har det också framförts motstridiga bedömningar av om denna hänvisning kan anses vara tillräcklig. 

Den föreslagna regleringen lämnar således delvis oklart vem som ställer upp villkoren för intjäning av PEPP-pension och vilka villkoren är i det fall att det inte finns något skatteincitament för produkten. Skatteförmånen består ofta och huvudsakligen av att avgifterna är avdragsgilla och av en gynnsam skattebehandling i det skede då besparingarna tas ut. Finlands skattelagstiftning har för närvarande kopplats till strävan att förlänga tiden i arbetslivet, och därför har incitamenten för sådana arrangemang som tidigarelägger utträdet ur arbetslivet utgått ur systemet. Ekonomiutskottet anser att detta i sig är konsekvent med tanke på bedömningen av måluppfyllelsen. 

En naturlig följd av detta är således en nedgång i försäljningen av nya privata pensionsförsäkringsprodukter liksom av konton för långsiktigt sparande (PS-konton). Det har uppstått ett utbud på nya skattesubventionerade sparformer (t.ex. aktiesparkontot) som dock inte har någon egentlig koppling till pensionsarrangemangen. 

Avvägning av användningen av nationell prövningsrätt.

Enligt inkommen utredning har flera medlemsstater i samband med EU-beredningen av den aktuella lagstiftningen uppgett att de inte har för avsikt att fastställa särskilda villkor för PEPP-produkter, utan de kommer att tillämpa bestämmelserna om allmänna pensionsprodukter, inklusive skattebestämmelserna. Med hänvisning till det faktum att medlemsstaternas pensionslagstiftningar är heterogena, kommer således vilken period som helst som väljs som lagstiftningsteknisk lösning för intjänandefasen och utbetalningsfasen sannolikt att skilja sig från avgörandena i andra medlemsstater. 

Ekonomiutskottet anser att avgörandet i propositionen är motiverat. Om det med tiden framkommer att Finland bör närma en lösning som hör till området för den nationella prövningsrätten till en lösning som en annan medlemsstat har antagit, ska ett nytt lagstiftningsförslag om detta beredas efter en ändamålsenlig konsekvensbedömning. 

Ekonomiutskottet påpekar att pensionsspararna inte utgör en enhetlig grupp vars förmåga att bedöma och vilja att ta den risk som hänför sig till investeringsprodukter på motsvarande sätt skulle vara homogen. Genom exakta informationsförpliktelser och andra förpliktelser för tjänsteleverantörerna bör det ses till att en investerare som fattar beslut känner till de risker som hänför sig till produkten, huruvida kapitalet är tryggat och grundar sig utbetalning eller uttag av besparingar direkt på det investerade kapitalet och dess avkastning eller på någon annan förbindelse. Ekonomiutskottet anser att tydliga skyldigheter och effektiv tillsyn i fråga om tjänsteleverantörerna kan sporra till pensionsinvesteringar. Pensionssparande kan göras mer attraktivt genom att investerarna ges möjlighet att välja den riskprofil som passar dem bäst. 

DETALJMOTIVERING

2. Lagen om ändring av lagen om Finansinspektionen

50 v §. Behörig myndighet enligt PEPP-förordningen.

Lagen har kompletterats med en ny 50 v § genom lag 941/2021. Således blir den nu föreslagna paragraf 50 v §. I detta sammanhang görs inga innehållsmässiga ändringar i paragrafen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 3 i proposition RP 229/2021 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 2 i proposition RP 229/2021 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om komplettering av en EU-förordning som gäller tillhandahållande och distribution av en paneuropeisk privat pensionsprodukt 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen i Finland av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt), nedan PEPP-förordningen
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) PEPP-produkt en PEPP-produkt enligt artikel 2.2 i PEPP-förordningen, 
2) PEPP-sparinstitut ett PEPP-sparinstitut enligt artikel 2.15 i PEPP-förordningen, 
3) PEPP-distributör en PEPP-distributör enligt artikel 2.16 i PEPP-förordningen. 
3 § 
Undantag från tillämpliga bestämmelser när det gäller tillhandahållande av PEPP-produkter 
På tillhandahållande och distribution av PEPP-produkter genom försäkringsbolag och försäkringsförmedlare tillämpas inte följande bestämmelser: 
1) 24 § 2 mom., 25 § 2 mom., 27 § 2 mom., 28 § 2 mom., 35 §, 36 § 1, 2 och 4 mom., 37 § 1 och 2 mom., 39 § 1, 2 och 4 mom., 42, 43 och 53 § i lagen om försäkringsdistribution (234/2018), 
2) 4 b § 1 mom., 5 § 1 och 3 mom., 5 a §, 5 b § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal (543/1994), 
3) 6 a kap. 11 § 2 mom. i konsumentskyddslagen (38/1978), 
4) de med stöd av lagen om försäkringsdistribution och lagen om försäkringsavtal utfärdade bestämmelserna om sättet att lämna information om försäkringar, och 
5) de med stöd av lagen om försäkringsdistribution och lagen om försäkringsavtal utfärdade bestämmelserna om upprättande av ett faktablad för skadeförsäkringar, om uppgifterna i faktabladet, om hur uppgifterna ska presenteras i faktabladet och om hur faktabladet ska lämnas till kunden. 
Utöver vad som i lagen om investeringstjänster (747/2012) föreskrivs om tillhandahållande av investeringstjänster ska ett värdepappersföretag som beviljats verksamhetstillstånd för investeringsrådgivning enligt 1 kap. 15 § 5 punkten i den lagen vid tillhandahållandet av PEPP-produkter iaktta vad som i 4 § 1 mom. i denna lag föreskrivs om efterlevnaden av bestämmelserna i lagen om investeringstjänster samt vad som i 10 kap. 4 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om skyldigheten att inhämta upplysningar i anknytning till investeringsrådgivning. 
4 § 
Särskilda bestämmelser som tillämpas på andra tillhandahållare av PEPP-produkter än dem som avses i 3 § 
Utöver vad som i PEPP-förordningen föreskrivs om tillhandahållande av PEPP-produkter och vad som föreskrivs i lagen om placeringsfonder (213/2019) och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska sådana fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder som tillhandahåller PEPP-produkter iaktta vad som i 7 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om hantering av intressekonflikter och vad som i 10 kap. 1─3, 5─7, 11, 12 och 15 § i den lagen föreskrivs om förfaranden i kundförhållanden, och de ska ha uppdaterade processer för produktgodkännande varmed de säkerställer en ändamålsenlig hantering av intressekonflikter i enlighet med kundernas bästa intresse. 
Andra värdepappersföretag än de som avses i 3 § 2 mom. och kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster ska vid tillhandahållandet av PEPP-produkter förutom PEPP-förordningen iaktta vad som i 1 mom. föreskrivs om tillämpning av bestämmelserna i lagen om investeringstjänster på tillhandhållandet av PEPP-produkter. 
5 § 
Krav på yrkeskompetens och kunskap för personer som ger rådgivning om PEPP-produkter 
Utöver vad som annanstans i lag föreskrivs om yrkeskompetensen hos personer som ger investeringsrådgivning ska en fysisk person som ger rådgivning om PEPP-produkter ha nödvändiga minimikunskaper om pensionssystemets uppbyggnad i den medlemsstat där PEPP-produkten tillhandahålls samt om de förmåner systemet garanterar. 
6 § 
Överenskommelse om villkoren för intjänandefasen och utbetalningsfasen 
I inkomstskattelagen (1535/1992) finns bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas för att pensionsproduktens premier ska kunna dras av vid beskattningen, och om hur pensionsutbetalningar under utbetalningsfasen behandlas vid beskattningen. 
7 § 
Skadeståndsansvar 
Vid jämkande av skadestånd och vid fördelning av skadeståndsansvaret på två eller flera skadeståndsskyldiga tillämpas bestämmelserna i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974), till den del det är fråga om situationer som avses i artiklarna 31 och 55 i PEPP-förordningen. 
8 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 6 § 20 punkten och 40 § 2 mom. 10 och 11 punkten, 
sådana de lyder, 6 § 20 punkten i lag 524/2021 och 40 § 2 mom. 10 och 11 punkten i lag 379/2021, samt 
fogas till 6 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 170/2014, 352/2017, 1071/2017, 296/2019 och 524/2021, en ny 21 punkt, till 40 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 1108/2018, 215/2019, 681/2019, 316/2020, 379/2021 och 599/2021, en ny 12 punkt, till 41 a §, sådan den lyder i lagarna 241/2018, 215/2019, 524/2021 och 599/2021, ett nytt 7 mom., varvid de nuvarande 7─15 mom. blir 8─16 mom., samt till lagen en ny 50 Utskottet föreslår en ändring v Slut på ändringsförslaget § som följer: 
6 § 
Övriga definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20) betydande bindning en situation som avses i 1 kap. 26 § 1 mom. 15 punkten i lagen om investeringstjänster, 5 kap. 12 § i kreditinstitutslagen eller 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen och där två eller flera fysiska eller juridiska personer är förenade på det sätt som anges närmare, 
21) PEPP-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt). 
40 § 
Påföljdsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Påföljdsavgift ska också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10) följande bestämmelser i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar:
a) bestämmelserna i artiklarna 4.1─4.5 om transparens på webbplatser i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling på enhetsnivå,
b) bestämmelserna i artikel 6 om transparens i fråga om integreringen av hållbarhetsrisker i upplysningar som lämnas innan avtal ingås,
c) bestämmelserna i artikel 7 om transparens i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling i upplysningar som lämnas innan avtal ingås med avseende på finansiella produkter,
d) bestämmelserna i artikel 8.1 eller 8.2 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper i den information som lämnas innan avtal ingås,
e) bestämmelserna i artiklarna 9.1─9.4 om transparens i fråga om hållbar investering i upplysningar som lämnas innan avtal ingås,
f) bestämmelserna i artikel 10.1 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbar investering på webbplatser,
g) bestämmelserna i artikel 11.1 eller 11.2 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbara investeringar i regelbundna rapporter,
h) bestämmelserna i artikel 13.1 om marknadsföringsmaterial,
 
11) bestämmelserna i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088, nedan taxonomiförordningen, om transparens i fråga om miljömässigt hållbara investeringar i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter, bestämmelserna i artikel 6 om transparens i fråga om finansiella produkter som främjar miljörelaterade egenskaper i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter, eller bestämmelserna i artikel 7 om transparens i fråga om andra finansiella produkter i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter, eller 
12) bestämmelserna i artiklarna 5─7 i PEPP-förordningen om registreringsskyldighet och bestämmelserna om lämnande av falska eller vilseledande uppgifter som grund för registreringen av en PEPP-produkt i det centrala offentliga register som förs av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, bestämmelserna i artikel 18 om erbjudande av portabilitetsmöjlighet, bestämmelserna i artikel 19 om användning av underkonton för PEPP-produkter, bestämmelserna i artikel 20 om skyldighet att lämna information i anknytning till öppnande av ett nytt underkonto, bestämmelserna i artikel 21 om information om portabilitet till de behöriga myndigheterna, bestämmelserna i artikel 22 om en allmän princip som gäller PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer, bestämmelserna i artikel 23 om distributionsregler för olika typer av PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer, bestämmelserna i artikel 24 om elektronisk distribution och om användning av andra varaktiga medier, bestämmelserna i artikel 25 om krav på produktövervakning och produktstyrning, bestämmelserna i artikel 26 om PEPP-faktablad, bestämmelserna i artikel 27 om PEPP-faktabladets språk, bestämmelserna i artikel 28 om PEPP-faktabladets innehåll, bestämmelserna i artikel 29 om marknadsföringsmaterial, bestämmelserna i artikel 30 om översyn av PEPP-faktabladet, bestämmelserna i artikel 31 om skadeståndsansvar, bestämmelserna i artikel 32 om PEPP-avtal som täcker biometriska risker, bestämmelserna i artikel 33 om tillhandahållande av PEPP-faktabladet, bestämmelserna i artikel 34 om specifikation av PEPP-kundens krav och behov samt tillhandahållande av rådgivning, bestämmelserna i artikel 35 om allmänna bestämmelser som gäller PEPP-pensionsbesked, bestämmelserna i artikel 36 om innehållet i PEPP-pensionsbeskedet, bestämmelserna i artikel 37 om kompletterande information i PEPP-pensionsbeskedet, bestämmelserna i artikel 38 om information som ska lämnas till PEPP-sparare under tiden före pensionering och till PEPP-förmånstagare under utbetalningsfasen, bestämmelserna i artikel 39 om information som på begäran ska lämnas till PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare, bestämmelserna i artikel 40 om allmänna bestämmelser som gäller rapportering till nationella myndigheter, bestämmelserna i artikel 41 om investeringsregler under intjänandefasen, bestämmelserna i artikel 42 om allmänna bestämmelser som gäller PEPP-spararens investeringsalternativ, bestämmelserna i artikel 43 om PEPP-spararens val av investeringsalternativ, bestämmelserna i artikel 44 om villkor för ändring av det valda investeringsalternativet, bestämmelserna i artikel 45 om bas-PEPP-produkten, bestämmelserna i artikel 46 om riskreduceringstekniker, bestämmelserna i artikel 47 om villkor som rör intjänandefasen, bestämmelserna i artikel 48 om förvaringsinstitutets förvarings- och övervakningsuppgifter, bestämmelserna i artikel 50 om hantering av klagomål från PEPP-kunder, bestämmelserna i artikel 52 om tillhandahållande av bytesmöjlighet, bestämmelserna i artikel 53 om inledande av byte, bestämmelserna i artikel 54 om avgifter och kostnader i samband med byte, bestämmelserna i artikel 55 om skydd av PEPP-sparare mot finansiell förlust eller bestämmelserna i artikel 56 om information om bytesmöjligheten. 
41 a § 
Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om påföljdsavgift påförs för överträdelse av bestämmelserna i 40 § 2 mom. 12 punkten får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst fem miljoner euro, men dock högst 10 procent av den juridiska personens omsättning för det år som föregår det år då påföljdsavgiften bestäms, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst 700 000 euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
50 Utskottet föreslår en ändring v Slut på ändringsförslaget § 
Behörig myndighet enligt PEPP-förordningen 
Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 61 i PEPP-förordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagens 40 § 2 mom. 10 punkt underpunkt c träder dock i kraft den 30 december 2022. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av försäkringsbolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 1 kap. 3 b § 1 mom., 11 kap. 4 § 4 mom. och 31 kap. 4 § 2 mom., 
sådana de lyder, 1 kap. 3 b § 1 mom. och 11 kap. 4 § 4 mom. i lag 303/2015 och 31 kap. 4 § 2 mom. i lag 1514/2015, som följer: 
1 kap. 
De centrala principerna för försäkringsbolags verksamhet samt tillämpning av lagen 
3 b § 
Små försäkringsbolag 
Med litet försäkringsbolag avses, om inte annat följer av 2─4 mom., ett bolag som uppfyller följande förutsättningar: 
1) bolagets totala premieinkomst överstiger inte 5 400 000 euro per år, 
2) bolagets, eller om bolaget hör till en försäkringsgrupp som avses i 26 kap., gruppens totala försäkringstekniska avsättningar enligt 10 kap. 2 § överstiger inte 26 600 000 euro per år, 
3) bolagets affärsverksamhet omfattar inte försäkrings- eller återförsäkringsverksamhet som täcker risker inom försäkringsklasserna 11─15 enligt lagen om försäkringsklasser, förutom när de utgör underordnade risker enligt 11 § 2 mom. i den lagen, 
4) bolagets affärsverksamhet omfattar inte återförsäkringsverksamhet som överstiger de tecknade totala premieinkomsterna med mer än 600 000 euro, eller de totala försäkringstekniska avsättningarna enligt 10 kap. 2 § med mer än 2 700 000 euro, eller de tecknade totala premieinkomsterna med mer än 10 procent eller de försäkringstekniska avsättningarna enligt 10 kap. 2 § med mer än 10 procent. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 kap. 
Kapitalkrav 
4 § 
Minimikapitalkravet och beräkning av det 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots bestämmelserna i 1 mom. uppgår minimikapitalkravet till minst 
1) 4 000 000 euro för skadeförsäkringsbolag som bedriver försäkringsverksamhet som hör till skadeförsäkringsklasserna 10─15 enligt lagen om försäkringsklasser och för livförsäkringsbolag, 
2) 2 700 000 euro för skadeförsäkringsbolag som bedriver annan skadeförsäkringsverksamhet än sådan som avses i 1 punkten, 
3) 3 900 000 euro för återförsäkringsbolag, samt 
4) 1 300 000 euro för captivebolag för återförsäkring. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
31 kap. 
Övriga bestämmelser om försäkringsbolags verksamhet 
4 § 
Koassurans inom gemenskapen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Risken är stor om 
1) den hör till skadeförsäkringsklasserna 4─7, 11 eller 12 enligt 2─8 § i lagen om försäkringsklasser, 
2) den hör till skadeförsäkringsklasserna 14 eller 15 enligt 7 § i lagen om försäkringsklasser, om försäkringstagaren yrkesmässigt bedriver industriell eller kommersiell verksamhet eller är verksam i något av de fria yrkena, och riskerna anknyter till sådan verksamhet, eller 
3) den hör till skadeförsäkringsklasserna 3, 8─10, 13 eller 16 enligt 3─8 § i lagen om försäkringsklasser, och åtminstone två av följande kriterier uppfylls enligt försäkringstagarens bokslut eller, om försäkringstagaren hör till en koncern, enligt koncernbokslutet: 
a) balansomslutningen överskrider 6 600 000 euro, 
b) nettoomsättningen överskrider 13 600 000 euro, 
c) det genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsperioden överskrider 250. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 2.3.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Hilkka Kemppi cent 
 
ersättare 
Juha Mäenpää saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.